Головна
ГоловнаМови та мовознавствоПереклад і перекладознавство (Англійська мова) → 
« Попередня Наступна »
Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Відшкодування збитків

При невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань для боку, нарушевшего ЗБІЙ зобов'язання, настають-несприятливі наслідки, Вони виражаються у примусі боржника чЛрез правозастосовні органи або виконати зобов'язання в натурі, л тому сплатити грошову компенсацію. У разі прострочення на додаток до виконання потерпіла сторона може вимагати відшкодування збитків за пана гросрочку.

Право країн континентальної Європи Лісходіт з того, що вимога про виконання в натурі є основним і боржник в принципі завжди може бути присуджений до виконання в натурі (ЗЛ | деякими винятками), коли цього бажає кредитор.

Цивільно-правова відповідальність з ~ а невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань (ці ж правила відповідальності в основному застосовуються і до деліктних зобов'язань) складається в обов'язки несправної сторони відшкодувати в деньгалес збитки, завдані невиконанням, тобто цивільно-правова санкцЛ-и носить чисто майновий характер.

З точки зору континентального пана ipaea вимога відшкодування збитків розглядається як вторинне, якщо виконання в натурі виявляється неможливим або кредитор втратив інтер *, ес до отримання такого виконання.

З точки зору англо-американського ЩЛава вимога відшкодування збитків розглядається як основне средстщво захисту і кредитор завжди має можливість отримати грошову компенсацію у разі порушення договору.

Як право країн континентальної ЄвроСПА, так і англо-американське право у відшкодуванні збитків виходить з некотор-'і загальних принципів, які зводяться до наступного: мета, яка переслідується сплатою, полягає в компенсації потерпілої сторони; кредитор не до «лжен матеріально постраждати в результаті порушення боржником договорньцкх зобов'язань; грошове відшкодування збитків боржником повинно поставіт74! кредитора в таке ж положення, як якби договір був належно 48:

Обов'язок відшкодувати збитки, завдані невиконанням, являє собою покладання на несправну бік як би нового зобов'язання взамін невиконаного або на додаток до зобов'язання, яке було виконано неналежно (наприклад, із запізненням).

Звідси випливає, що відшкодування має бути найбільш повним. Відшкодовується за всім правовим системам не тільки позитивний збиток, тобто ті реальні витрати і втрати, які поніс кредитор через недотримання його контрагентом своїх зобов'язань, а й упущена вигода, тобто ті доходи, які кредитор йог б отримати при належному виконанні договору іншою стороною.

Приготуйте повідомлення "Law of contracts" на 5-7 хвилин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відшкодування збитків "
 1. 4. Відшкодування збитку
  відшкодуванню. У тих випадках, коли внаслідок незаконного використання чужого товарного знака його власник зазнав збитків, він має право на їх відшкодування у повному обсязі. Основна трудність тут полягає в обгрунтуванні позивачем конкретного розміру упущеної ним вигоди. Певною мірою це завдання полегшує ч. 2 п. 2 ст. 15 ГК, яка говорить, що "якщо особа, яка порушила право, одержала
 2. 2. Цивільно-правові заходи захисту авторських і суміжних прав
  відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником, або виплати компенсації в сумі від 10 до 50 000 мінімальних розмірів оплати праці, встановленої на розсуд суду. Крім відшкодування збитків, стягнення доходу або виплати компенсації у твердій сумі суд може стягнути з порушника штраф у розмірі 10% від суми, присудженої на користь позивача, з
 3. 67. Шкода і збитки в цивільному праві.
  відшкодування збитків. Однак видається, що наявність шкоди є найважливішою умовою відповідальності в будь-якому випадку, навіть тоді, коли збитків немає. Суперечності в такому твердженні немає, так як поняття шкоди ширше, ніж поняття збитків. Так, під збитками відповідно до ст. 203 ПК, розуміються витрати, зроблені кредитором, втрата або пошкодження його майна, а також неодержані
 4. 5. Відповідальність за авторським договором
  відшкодування збитків, якщо інше не диктується особливостями предмета цих договорів. Тож спеціальна норма п. 1 ст. 34 ЗоАП зобов'язує сторону , не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за автор-1 Зразок договору на отримання авторських прав на створювану за замовленням програму для ПЕОМ див.: Бєлов СБ., Віталієв Г Б., Денисов Г.М. Указ. соч. З 271-280 . ському договором,
 5. 5. Зміна і розірвання договору поставки
  відшкодування збитків, завданих розірванням або зміною договору (п. 5 ст. 453 ЦК) При цьому відповідно до ст. 524 ЦК, якщо в розумний строк після розірвання договору внаслідок порушення зобов'язання контрагентом добросовісна сторона придбає товари в іншого продавця за вищою ціною (покупець) або продасть товари за нижчою ціною (постачальник), ніж було передбачено
 6. 25. Зобов'язання, що виникають з деліктів.
  відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у повному обсязі. Обов'язок відшкодування шкоди настає за наявності 4-х умов: протиправність в діях заподіювача шкоди шкоду причинного зв'язку між протиправною дією і шкодою вини в діях заподіювача шкоди. Закон виходить із принципу повного відшкодування заподіяної шкоди. Шкода відшкодовується в наткре або відшкодовуються завдані збитки, а також
 7. 10. Наслідки неправомірного невиконання і відповідальність за порушення угоди про міжнародну підсудності
  відшкодування збитків, викликаних недотриманням угоди про підсудність? На це питання в принципі також слід дати негативну відповідь. Оскільки збитки, які можуть виникнути у сторони в результаті неправомірного процесуальної дії його супротивника, компенсуються в як судових витрат, вважається, що у цієї сторони просто немає підстав такої вимоги. Наприклад, норми
 8. 1. Поняття і сутність неустойки
  відшкодування збитків (ст. 393 ЦК), і пов'язує боржника загрозою можливості настання строго певної майнової невигоди, чим стимулює його виконати зобов'язання належним чином. викладі розумінню стимулюючої (забезпечувальної) ролі неустойки відповідає і її визначення, дане в законі. Неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова
 9. 2. Винагорода за поступку патенту
  відшкодування збитків у повному обсязі, включаючи реальні збитки та упущену вигоду. До складу реального збитку можна включити і всі витрати, пов'язані з юридичним обслуговуванням робіт з підготовки проектів договорів про передачу патенту і про визначення розміру і порядку виплати винагороди за поступку патенту. Якщо договором передбачається сплата роялті, в договір за бажанням патентовласника
 10. 3. Види заходів оперативного впливу
  відшкодування понесених необхідних витрат та інших збитків. У нормах, що стосуються окремих видів зобов'язань, зміст та умови застосування зазначених заходів оперативного впливу конкретизуються. Заходи оперативного впливу, пов'язані із забезпеченням зустрічного задоволення. Принципове положення про них сформульовано в ст. 359 ГК, де закріплено, що кредитор, у якого знаходиться
 11. 5. Зміна, розірвання договору та майнова відповідальність за порушення його умов
  відшкодуванням підряднику завданих цим збитків, включаючи упущену вигоду (п. 1 ст. 17 Закону про інвестиційну діяльність). Розірвання (припинення) договору можливе також за ініціативою будь-якої з сторін у разі систематичного порушення контрагентом договірних зобов'язань з відшкодуванням винною стороною іншій стороні збитків, що виникли у неї в зв'язку з розірванням договору . Підставою для
 12. 65. Види цивільно-правової відповідальності.
  відшкодування збитків, стягнення неустойки, втрати завдатку і т. п. Позадоговірна відповідальність настає в тих випадках, коли особа вчиняє протиправні дії відносно іншої особи за відсутності між ними договору або крім договору. Як правило, вона виражається у формі відшкодування шкоди потерпілому (див. главу 40 ЦК України). У випадках, коли учасниками правовідносини є
 13. 2. Цивільна відповідальність за незаконне використання товарного знака
  відшкодування завданих збитків. Іншими формами впливу на порушника можуть служити публікація судового рішення з метою відновлення ділової репутації потерпілого, а також видалення з товару та його упаковки незаконно поміщеного товарного знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішання, чи знищення виготовлених зображень товарного знака або схожого
 14. 4. Зміна розміру цивільно-правової відповідальності
  відшкодування збитків (п. 1 ст. 400 ЦК). Йдеться або про обмеження відшкодування збитків розмірами реального збитку і виключення з них упущеної вигоди (наприклад, в договорах енергопостачання відповідно до п. 1 ст. 547 ЦК), або про можливість стягнення заздалегідь встановлених сум , головним чином у вигляді штрафів (виняткових неустойок) (наприклад, в договорах перевезення вантажів і пасажирів у
 15. 25. Відповідальність у сфері ЗЕД
  відшкодування прямого збитку, непрямих збитків , упущеної вигоди, моральної шкоди, завданих стороні договору або третій особі або державі. Відповідальність може наступати також у формі договірних майнових санкцій. Відповідальність суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів господарської діяльності за порушення законодавства України про ЗЕД може носити характер матеріальної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua