Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Введення

Російське суспільство, перебуваючи на початку XXI сторіччя, переживає новий етап культурної революції, що характеризується як техніко-інтелектуальний, в якому відбуваються зміни, як відомо, сильно відрізняються за своїми масштабами і динамізму від усіх попередніх етапів розвитку людської цивілізації.

Такий динамізм розвитку сучасного суспільства вимагає переосмислення завдань оновлення освіти. Розвиток особистості, її творчої індивідуальності, розкриття і реалізація сущностниьх сил дитини стає головною лінією системи освіти.

Таким чином, знову настала ера у вітчизняній педагогіці і шкільній практиці, коли різко зріс інтерес до педагогічного пошуку, розробки нових освітніх концепцій. Все частіше вчителі-практики, звертаючись до дослідно-експериментальної діяльності, відносять свої результати до лічностнооріентірованному підходу, до особистісно-орієнтованого навчання, до особистісно-орієнтованого виховання, до особистісно-орієнтованим технологіям, часто глибоко не усвідомлюючи сутності та змісту даних педагогічних понять. Наведені словосполучення сьогодні можна зустріти в якості ключових понять в документах уряду в галузі модернізації освіти, в концепції «Столичного освіти», в освітніх програмах більшості шкіл.

Сам термін «особистісно-орієнтоване навчання» міцно увійшов в систему освіти і лексикон сучасного вчителя, почасти став «педагогічної модою» і нерідко невиправдано вживається замість міцно ввійшли і звичних у педагогіці понять «індивідуальний підхід» і «диференційоване навчання». Однак це свідчить про те, що вчителі та педагогічні працівники прагнуть до відокремлення добре відомих їм способів індивідуалізації навчання від зароджуються порівняно недавно прийомів і методів розвитку особистості, обліку індивідуальності та унікальності кожної дитини. Важливо зауважити, що зміст, який в більшості своїй вкладається вчителями в поняття «особистісно-орієнтоване навчання», абсолютно неоднозначно і спрощено трактується як інновація, пов'язана, перш за все, зі зміною ставлення до учня, повагою його як особистості, співпрацею з ним і т . д. А також зачіпає лише сферу взаємодії, систему відносин і практично не відбивається на інших компонентах педагогічного процесу. Разом з тим наукові уявлення про особистісно-орієнтованому освіті багато в чому залежать від того, в рамках якої науки та концепції воно розглядається. Важливо відзначити, що в сучасній педагогічній науці особистісно-орієнтовану освіту активно розробляється на основі існуючих традицій у вітчизняній та зарубіжній педагогіці та психології. При цьому поки ще дефініція даного поняття не є усталеною, а зміст залишається активно розробляють і мало апробованим в практиці сучасної школи.

Оновлення освіти, на нашу думку, може бути визначене як мінімум в трьох самостійних областях: у змісті освіти, в технології навчання і в моделі школи як освітній системі.

Переслідуючи мету розвитку гуманної, демократичної, моральної, високорозвиненої особи, педа гоги-дослідники накопичили велику кількість розробок, пов'язаних з оновленням змісту освіти (І. Я. Лернер, В. В. Давидов, В. С. Ледньов, В. В. Краєвський та ін.) Але експериментальна діяльність в практиці школи, що працює в інноваційному режимі в області змісту освіти, на жаль, зводиться до розробки нових програм з окремих дисциплін та введенню нових навчальних предметів: «риторика», «психологія», «логіка», «зарубіжна література», «фізична хімія» тощо - або до зміни послідовності вивчення учнями навчального матеріалу.

Також за останній час багато досягнуто і в галузі конструювання моделей школи, що представляють собою особливі виховні системи (Е. А. Ямбург, А. Н. Тубельський, М. П. Щетинін,

В. А. Караковський, Т. Н. Ковальова та ін.) Хоча і в цій сфері, як нам видається, існує спрощене розуміння інноваційної діяльності. Багато керівників шкіл та педагогічні колективи схильні змінювати тип і модель своєї установи, глибоко не замислюючись над його сутністю та педагогічними ефектами, які вони отримають в результаті цих змін, і лише піклуючись про додаткової уваги з боку батьків в частині залучення фінансів і відборі мотивованих до навчання учнів.

Разом з тим, на наш погляд, мало розробленою як в теорії, так і в практиці освіти залишається область освітніх технологій, яка при детальному її розгляді в рамках особистісно-орієнтованого підходу може глибинно змінити якість навчання в цілому.

Очевидно, від того, що буде визначено основною метою освітнього процесу і які методи, прийоми роботи буде використовувати вчитель на уроці, в кінцевому рахунку залежатиме результат освітньої ня, педагогічна траєкторія руху учня і тип відносин, який формуватиме ту чи іншу атмосферу освітнього середовища.

Таким чином, значною мірою мети навчання і технології будуть впливати на те, якою має бути російська школа в новому тисячолітті: тоталітарної, демократичної, розвиваючої або особистісної.

Саме таке розуміння важливості та значущості розробки особистісно-орієнтованої освіти та відповідних цієї педагогічної моделі освітніх технологій надихає автора монографії на постійні психолого-педагогічні дослідження та експериментальну діяльність у даній області.

Методологічною основою дослідження були: -

концептуальні положення про зміст освіти школярів; -

особистісно-діяльний підхід в навчанні; -

теорія поетапного формування розумових дій; -

загальнонаукові методи дослідження; -

наукові роботи в галузі філософії освіти Ю. К. Бабанського, В. І. Загвязинского, І. Я. Лернера, В. В. Краєвського, В. В. Давидова; -

психологічні концепції Л. С. Виготського, A.

Н. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна, Б. Г. Ананьєва; -

наукові праці К. Д. Ушинського, П. Ф. Каптерев-ва , А. С. Макаренко, П. П. Блонського, В. Н. Соро-ка-Росинського, С. Т. Шацького, Д. В. Ельконіна,

Л. В. Занкова, П. М. Ердніева, В. П. Беспалько,

Н. Ф. Тализіної, Е. А. Клімова, В. С. Мерліна,

Е. А. Голубєвої В. Н. Дружиніна, М. А. Холодної, І. П. Іванова, О. С. Газман, В. О. Сластьон-нина, Є. В. Бондаревской, І. С. Якиманской, В. B .

Гузєєва, Т. В. Машарова; -

роботи зарубіжних дослідників: Г. Бейтсона,

К. Прибрама, Д. Міллера, Ю. Галантера, Р. Діл-ТСА, Д. Гриндера, Р. Бендлера, Дж. Делозье,

Б. Блума, У. Р. Ешбі, Б. Рассела, А. Адлера ,

У. Гілфорда, Г. Уіткін, Г. Олпорта, Р. Стернберга.

На даний момент, з нашої точки зору, методологія особистісно-орієнтованої освіти найбільш активно розробляється доктором психологічних наук, професором РАО І. С. Якиманской, яка вводить поняття суб'єктного досвіду в якості ведучого для побудови особистісно- орієнтованої освіти, вибудовуючи суб'єктно-особистісну освітню парадигму. Розробляючи методологію особистісно-орієнтованої школи, І. С. Якиманська визначає в даній моделі: -

мети, -

ключові поняття, -

основні засоби, -

вимоги до дидактичних посібників, -

особливості освітнього середовища.

Поділяючи і розвиваючи дані підходи, ми у своїй роботі велику увагу приділили історичній ретроспективі становлення особистісно-орієнтованої освіти та освітніх технологій. На нашу думку, особистісно-орієнтоване освіта передбачає вивчення та врахування суб'єктного досвіду учнів на різних логічних рівнях: я-концеп-ції, особистісному своєрідності та особливості характеру, ціннісних структурах, цілях і мотивації, особистісних сенсах, здібностях і пізнавальних перевагах, розмаїтті поведінкового арсеналу .

В даний час багато чого з перерахованого розроблено в зарубіжній і вітчизняній педагогіці та психології. Так, наприклад, визначено підходи до розвитку я-концепції та мотиваційної ціннісної сфері особистості (Р. Бернс, Глассер, Б. М. Величков-ський, Л. І. Божович, вітчизняні педагоги-гума ність). На теоретичному та психодиагностическом рівнях розроблена проблема здібностей. На технологічному рівні запропоновано цілий арсенал освітніх технологій з розвитку різних умінь і навичок стосовно до предметних областях знань.

Проте, з нашої точки зору, слабо розробленими залишаються такі аспекти особистісно-орієнтованої освітньої парадигми: -

дефініція особистісно-орієнтованої освіти; -

способи обліку суб'єктного досвіду учнів; -

облік особистісних смислів в процесі пізнання; -

способи вивчення і розвитку індивідуальних пізнавальних стратегій; -

діагностика та облік особистісних пізнавальних переваг; -

діагностика та розвиток навчального стилю вчителя; -

способи узгодження пізнавального стилю учня з навчальним стилем вчителя; -

технологія організації лічностнооріентірованного уроку; -

особистісно-орієнтовані концепції і технології, пов'язані з конкретними областями знань; -

особистісно-орієнтовані виховні технології; -

управлінські аспекти особистісно-орієнтованої школи; -

шляхи підвищення кваліфікації та навчання педагогічних кадрів в моделі особистісно-орієнтованої освіти.

Саме ці аспекти особистісно-орієнтованої освітньої парадигми ми намагаємося розробити і на теоретичному, і на практичному рівнях.

Найбільш важливо, з нашої точки зору, сконструювати й апробувати конкретні лічностнооріентірованние освітні технології, які зможуть стати практичною основою нової дидактики. Нині існуючі освітні технології в більшості своїй є зовні орієнтованими по відношенню до суб'єктного досвіду учнів. У вітчизняній педагогіці і педагогічній психології дидактика історично будувалася на основі підходів Л. С. Виготського, які базувалися на ідеї передачі знань, умінь і навичок за принципом «зовнішнє у внутрішнє».

Реалізація даного принципу в педагогіці і була основою для суб'єкт-об'єктних відносин, де учень отримує, а вчитель активно передає знання і досвід. При цьому учень повинен був адаптуватися до форм, методів, способів і прийомів роботи вчителя.

С. Л. Рубінштейн у своїх роботах пропонує інший підхід до організації процесу пізнання: «зовнішнє через внутрішнє», що, з нашої точки зору, означає принципово інший спосіб організації навчання, - створення умов, в яких учень може вибирати свій спосіб пізнання у відповідності зі своїми особистісними особливостями, особистісними смислами, пізнавальними і когнітивними перевагами.

На жаль, реалізація цього принципу все ще не знайшла адекватного відображення в сучасній дидактиці. На нашу думку, побудова принципово нової дидактики, заснованої на обліку особливостей суб'єктного досвіду учня і закономірності внутрішніх механізмів засвоєння, є однією з найбільш важливих теоретичних і практичних завдань педагогічної психології та педагогіки.

Головним мірилом зовні орієнтованої дидактики є знання, вміння і навички. Розуміючи, що в кінцевому підсумку результати освіти будуть проявлені в ЗУНах, не зменшуючи їхньої значущості, ми вважаємо, що центром нової лічностнооріентірованной дидактики має стати розвиток здібностей і пізнавальних стратегій, ціннісних орієнтацій, особистісних смислів і я-концепції. Саме така дидактика зробить освіту особистісно-орієнтованим.

Ми вважаємо, що найменш розробленими з операциональной точки зору є пізнавальні здібності і стратегії.

Традиційно здатності зв'язуються з успішністю в діяльності і, на нашу думку, є метауровня по відношенню до дій, представляючи собою узагальнення різного арсеналу дій і поведінкового репертуару. Так як реалізація здібностей відбувається через конкретну поведінку і дії, отже, якісні підстави для визначення здібностей слід шукати в структурі поведінки, відповідного даної здібності. Для того щоб вийти на метауровень, а не залишитися на поведінковому рівні розгляду, необхідно ввести додаткову поведінкову характеристику, яка дозволяла б якісно розрізняти різноманітні аспекти дій. Для цього ми пропонуємо ввести проміжне поняття між діяльністю і здібностями. На нашу думку, ним може стати поняття «стратегія» (у тому числі пізнавальна).

У нашому розумінні, конкретний набір і послідовність дій визначають пізнавальну стратегію, а комплекс стратегій, в свою чергу, - конкретну здатність.

Саме тому в нашому дослідженні ми здійснили спробу сконструювати й апробувати особистісно-орієнтовані освітні технології, що враховують внутрішню структуру суб'єктного досвіду учня для визначення його індивідуальної пізнавальної траєкторії в таких предметних про ластях, як російська мова, література, іноземна мова, а також в галузі виховання.

 В цілому, в даній монографії ми намагаємося описати своє власне бачення побудови моделі особистісно-орієнтованої школи, визначити сутність особистісно-орієнтованої освіти, виділяючи періоди становлення даного педагогічного поняття, розкриваючи при цьому різні підходи його трактування, особливо на сучасному етапі розвитку теорії і практики, і займаючи власну наукову позицію. 

 Ми пропонуємо практичні шляхи вивчення пізнавальних особливостей учнів: когнітивних стратегій, пізнавальних переваг, семантики в процесі пізнання, що, в свою чергу, забезпечить врахування особливостей суб'єктного досвіду школярів. 

 Також у монографії розглядаються принципи управління особистісно-орієнтованої школою. 

 До книги увійшли авторські підходи та розробки як на концептуальному, так і на технологічному рівнях, аж до прикладів окремих конспектів уроків і різних мікротехнологій, які можуть застосовуватися вчителями для викладання в різних галузях знань. Представлено досвід роботи з аналізу та розвитку навчального стилю вчителя, що сприяє узгодженню процесів навчання і навчання на технологічному та стилістичному рівнях. 

 У практичну частину даної роботи частково увійшли виконані під керівництвом автора розробки вчителів московської загальноосвітньої школи № 975 та педагогічного колективу московської загальноосвітньої школи № 507 в рамках міської експериментального майданчика з розробки моделі особистісно-орієнтованої школи, що, на нашу думку, особливо цінно. 

 Результати дослідження і матеріали даної монографії можуть бути використані для побудови особистісно-орієнтованих технологій освіти, вибудовування моделі особистісно-орієнтованої школи конкретної установи, перепідготовки педагогічних кадрів, а також для підвищення їх кваліфікації. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Вступ"
 1. Основні прямі правила
    введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД): AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ) : А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В'В ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2.  Введення
    Введення
 3. Запитання і завдання для повторення:
    запровадження опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 4.  Розділ 1. Введення в криміналістику.
    Розділ 1. Введення в
 5.  Розділ I. Введення в цивільне право
    Розділ I. Введення в цивільне
 6. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
    введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 7. Література
    Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 8. Література
    Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 9. Аутсайдер (генератор).
    введений для подачі
 10. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
    [Інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 11. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 12. Рекомендована література 1.
    Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua