Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
Наступна »
Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

У сучасних вузах при підготовці соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних працівників введений курс «Методика і технологія роботи соціального педагога ». Даний посібник підготовлено з урахуванням Державного освітнього стандарту і покликане допомогти студентам при освоєнні цього курсу. У I розділі книги розглядаються теоретичні питання, що стосуються методики, методів і технології педагогічного процесу. У II розділі представлений сучасний досвід роботи соціального педагога в різних соціально-педагогічних установах відповідно з особливостями та функціями кожного виховного закладу.

Методика виховання розглядається як сукупність способів організації виховного процесу і як галузь педагогічного знання, в якій вивчаються і створюються способи доцільною організації процесу виховання. Методика соціального виховання - це і теорія і практика соціального воспітанія1.

У посібнику розглядаються в теоретичному аспекті і стосовно до того чи іншого соціально-педагогічному установі методики вивчення особистості, навчання дітей самовихованню і самоорганізації, надання індивідуальної допомоги, методика спілкування і т. п.

Розкриваються можливості використання як кожного методу окремо, так і в поєднанні з іншими методами.

Метод (від грец. Гпейюс ^ - шлях дослідження, теорія, вивчення) - це шлях досягнення заданої мети. Це способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку особистості.

Методи виховання - це сукупність засобів і прийомів впливу на особистість, спрямованих на досягнення певної мети виховання, виправлення, перевиховання.

307.

Див: МудрікА.В. Введення в соціальну педагогіку. - М., 1997. - С. 305 -

3

Існує таке поняття як вибір методів. Вибір методу залежить від цілей і завдань виховання, особливостей особистості та віку вихованця, особливостей сім'ї та навколишнього гре-ди, а також від кваліфікації, знань, майстерності і досвіду соціального педагога. *

Дана книга є узагальненням того, що напрацьовано з означеної проблеми. У ній охарактеризовано методи і сучасний досвід роботи соціального педагога, озброївшись якими педагог може вибрати адекватну педагогічним умовам і своїм особистісним особливостям систему виховних впливів.

А. Дистервег писав: «Сила вчителя в його методах». Але механічне перенесення його не дасть результату. Успіх виховання залежить від особистості вчителя, його самодіяльності. Чудовий російський педагог П.Ф.Каптерев писав, що успіх залежить не від методу, а від вчителя і помилково вважати, що «метод є всемогутнім засобом, ліками від усіх зол невігластва» 1.

Прийоми - це частковий метод кожного педагога, приватне вплив на вихованця, пов'язане також з певною завданням.

Засоби, так само як і методи, спрямовані на досягнення поставлених раніше цілей і є своєрідним знаряддям їх досягнення. Засобами виховання можуть бути дискусія, участь у різноманітних змаганнях, застосування різних технічних засобів і музичних інструментів.

У педагогічній теорії стали широко застосовуватися такі поняття, як педагогічна техніка та педагогічна технологія. Поняття «техніка» близько поняттям «прийом», «практика», «педагогічне спілкування». Воно запозичене з практичної психології (техніки невербального спілкування, мовні техніки та ін.) (А.В.Мудрик).

Термін «технологія» вперше з'явився в XVIII в. Він був введений публіцистом Федором Полікарповим (1660-1731), який розглядав його як процес відносин учня і вчителя, де засобами навчання і виховання є мова і книга. Методи навчання припускали самостійну роботу учня з текстом, діалог вчителя з учнем і Катехитичної читання, тобто читання у формі запитань і відповідей.

У XX в. в якості складових педагогічної технології залишилися ті ж учень і вчитель, а засобами навчання і виховання - мова і книга, проте додалися ще й такі технічні засоби, як радіо, телебачення, магнітофон, комп'ютер.

Характеризуючи поняття «педагогічна технологія», звернемося до його оцінки А.С.Макаренко. Він вважав, що термін «техноло-

1 Каптерев П.Ф. Метод і його застосування / / Избр. пед. соч. - М., 1982. - С. 40.

Гия »взято з процесу виробництва, де повинні бути« облік операцій, конструкторська робота, контроль, допуски і бракування », що особистість - це складна структура і« до неї потрібно підходити з точними вимірювачами, з більшою відповідальністю і з більшою наукою ». Макаренко писав, що вихователю, як і технологу, потрібно знати і «опір матеріалів», і «опір особистості», і «відсоток браку».

Технологія Л наука про майстерність (techno - майстерність, logos - наука). Майстерність соціального педагога полягає в тому, щоб знайти правильне застосування методів, організувати взаємодію вихованця та педагога.

Педагогічна технологія розробляється для досягнення певної навчально-виховної мети. Вона індивідуальна для кожного педагога і передбачає відбір методик, спрямованих на вивчення особистості, послідовну діяльність педагога і аналіз досягнення мети на кожному етапі виховного процесу, тобто педагогічну діагностику.

Для визначення методів соціального виховання в пЛобіі аналізуються особливості професії соціального педагога, умови досягнення нею педагогічної майстерності, серед яких важливе значення мають певні особисті якості, якими він повинен володіти.

Учитель ніколи не зможе стати майстром, що не опанувавши педагогічною технікою. Оволодіння педагогічною технікою починається з розуміння стану дитини, підлітка, його вчинку, яке, в свою чергу, вимагає знання психології спілкування, мовного вміння, вміння керувати своїм психічним станом, висловлювати свої почуття і ставлення до навколишнього дейл ствительности.

Важливо, що педагогічні навички здобуваються в результаті постійних тренувань.

У другому розділі посібника розглядається досвід роботи соціального педагога в різних соціально-педагогічних структурах і те, як раніше розглянуті методи і технології реалізуються на практиці. Характеризується робота соціального педагога з сім'єю, в школі, притулку, дитячому будинку, реабілітаційних центрах, виправних установах, клубах та літніх таборах. Розглядаються методи роботи з важкими підлітками, обдарованими та хворими дітьми, з підлітками, котрі скоїли правопорушення.

У кожному з перерахованих установ використовуються конкретні методи соціального виховання, і в той же час виховна робота в них будується на загальних принципах соціального виховання. Це врахування вікових, національних, соціальних і психологічних особливостей особистості, облік умов життя дітей та навколишнього їхнього середовища, соціальних і економічних умов регіону.

4

5

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД) : AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В 'У ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення
  Введення
 3. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 4. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 5. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 6. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 7. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 8. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 9. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 10. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 11. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 12. 42. Правовий режим воєнного стану
  введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого
 13. Література:
  1. Вороніна Н.Ю., Лішаева С. А. Введення у філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
 14. Програма введення в посаду.
  Введення в посаду. В ідеалі програма повинна контролюватися співробітником, який безпосередньо підпорядковується роботодавцю, хоча залежно від розмірів Вашої організації ці функції можуть виконуватися співробітниками різного рангу. Головна мета полягає в ознайомленні нових співробітників із загальними правилами роботи у Вашій організації, правилами техніки безпеки та охорони здоров'я, а
 15. Глава 5. Порядок введення в дію цього Федерального конституційного закону
  введення в дію цього Федерального конституційного закону 1. Ввести справжній Федеральний конституційний закон в дію з 1 січня 1997 року. 2. Закон РРФСР від 8 липня 1981 року «Про судоустрій РРФСР» з наступними змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981, № 28, ст. 976; Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради
 16. 2. Дія цивільного законодавства у часі
  введення акта в дію (п. 1 ст. 4 ЦК). Це традиційне для якого розвиненого правопорядку положення знає, однак, і ряд необхідних винятків. Насамперед, сам цивільний закон може передбачити поширення своєї дії і на відносини, що виникли до вступу його в силу. Так, Закон про введення в дію частини другої ЦК (ст. 12) поширив дію нових правил про відшкодування
 17. Рекомендована література 1.
  Кочергін О.М. Наукове пізнання: форми, методи, підходи.-М., 1991. 2. Вступ до філософії. Т.2.-М., Политиздат, 1989. 3 . Канке В.А. Філософія.-М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов BC Наукове пізнання як діяльність.-М., 1984. 6. Філософія . Під ред. В. І. Кохановського.-Р / Д.: «Фенікс»,
 18. ЗМІСТ
  Введення 1-5 Поняття вікової неосудності. 6-19 Виявлення в процесі розслідування обставин, що свідчать про вікову неосудність. Призначення експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua