Головна
ГоловнаМови та мовознавствоЛінгвістика → 
« Попередня Наступна »
Вадим Глухов. Психолінгвістика. Теорія мовної діяльності. М.: АСТ, - 223 с., 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Взаємовідносини психолінгвістики та лінгвістики

Крім психології, психолінгвістика (а в рамках її - теорія мовленнєвої діяльності) найтіснішим чином пов'язана і з другої утворює її наукою - лінгвістикою.

Лінгвістика (мовознавство) традиційно розуміється як наука про мову - основному засобі комунікації, соціального спілкування. При цьому її предмет, як правило, чітко не визначається (133, с. 21). Очевидно, що об'єктом лінгвістики є і мовна діяльність (мовні акти, мовленнєві реакції). Але лінгвіст виділяє в ній те спільне, що є в організації якої промови будь-якої людини в будь-якій ситуації, тобто ті кошти, без яких взагалі неможливо уявити внутрішню будову мовного акту. Предметом лінгвістики є система мовних засобів, що використовуються в мовному спілкуванні (комунікації). При цьому в загальному мовознавстві робиться акцент на системності

цих коштів, що характеризують будову будь-якої мови, ^ а в прикладній лінгвістиці - на індивідуальній специфіці того чи іншого конкретного мови (російської, німецької, китайської та

др) -

Головні тенденції в розвитку сучасного мовознавства зводяться до наступного.

Насамперед змінилася сама трактування поняття «мова». Якщо раніше в центрі інтересів лінгвіста стояли самі мовні засоби (тобто звукові, граматичні, лексичні), то тепер стало очевидним, що всі ці мовні засоби являють собою «формальні оператори», за допомогою яких людина здійснює процес спілкування, додаючи їх до системі значень знаків мови і отримуючи осмислений і цілісний текст (повідомлення). Але саме це поняття значення виходить за межі мовного спілкування: воно виступає як основна когнітивна (пізнавальна) одиниця, що формує образне сприйняття світу людиною і в цій якості входить до складу різного роду когнітивних схем, еталонних образів, типових когнітивних ситуацій і т. д.

Таким чином, значення, колишнє раніше одним з багатьох понять лінгвістики, все більше перетворюється на основне, ключове її поняття (1, 165 та ін.)

Іншим важливим предметом дослідження сучасної лінгвістики є «природа» тексту -

основний і універсальної одиниці мовної комунікації. І психолінгвістика все більше цікавиться саме текстами, їх специфічною структурою, варіативністю, функціональною спеціалізацією.

Як вказує А.А. Леонтьєв, психолінгвістика має найбільш тісні зв'язки із загальним мовознавством (загальною лінгвістикою). Крім того, вона постійно взаємодіє з соціолінгвістики, етнолінгвістика та прикладної лінгвістикою, особливо з тією її частиною, яка займається питаннями комп'ютерної лінгвістики.

Таким чином, психолінгвістика - це міждисциплінарна область знання про закони формування в онтогенезі і сформованих процесах мовної діяльності в системі різних видів життєдіяльності людини.

У даному посібнику в якості предмета для освітлення обрані ті проблеми і аспекти сучасної психолінгвістики (як теоретичної, так і прикладної), які, на наш погляд, мають визначальне значення для професійної підготовки корекційного педагога (насамперед учителя-логопеда). Вибрані нами для розгляду розділи психолінгвістики містять ті теоретичні та предметно-методичні знання, які складають основу підготовки фахівця, що займається формуванням і корекцією мови дітей і дорослих в умовах загального і мовного дизонтогенеза.

Для ознайомлення зі змістом тих розділів психолінгвістики, які не мають визначального значення для «предметної» професійної підготовки педагога-дефектолога, а виконують більшою мірою загальнопізнавальну функцію, розширюючи і доповнюючи знання, отримані студентами при вивченні навчальних дисциплін «Психологія людини» і «Загальне мовознавство» (наприклад: етнопсихолінгвістика, псіхопоетіка, психолінгвістика в інженерної психології тощо

), ми відсилаємо наших читачів до навчальної та науково-популярній літературі вітчизняних фахівців, що вийшла у світ в останнє десятиліття, і перш за все до робіт

А.А. Леонтьєва (131, 133, 194, 236 та ін.)

Психолингвистика - наука відносно молода, зовсім недавно (2003 р.) їй виповнилося п'ятдесят років. Для науки це майже «дитячий» вік, самий початковий період становлення і розвитку. Однак, незважаючи на настільки «юний вік» і на неминучі для цього періоду розвитку будь-якої науки «хвороби росту», психолінгвістика на початку нового тисячоліття являє собою вже досить сформовану область наукових знань. Це визначається двома основними факторами.

По-перше, тим, що основу цієї нової науки склали дві найдавніші галузі наукового знання, які передали їй свої досягнення по найважливіших розділах дослідження. Так, з психології в психолингвистику (зрозуміло, у трансформованому вигляді) увійшли такі розділи психології людини, як психологія мови, психологія спілкування, частково - вікова, педагогічна та соціальна психологія, а також основоположні теоретичні концепції: теорія діяльності, теорія знака і символічної діяльності, теорія комунікації та інші. З мовознавства в психолінгвістиці використовується «арсенал» наукових знань структурної лінгвістики, загального мовознавства, практичної лінгвістики (теорія і методика навчання рідної та іноземної мови), семіотики і (майже в повному обсязі) лінгвістики тексту.

По-друге, психолінгвістика, до моменту своєї появи і затвердження як самостійної області наукового знання, має свою досить тривалу і насичену подіями передісторію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Взаємовідносини психолінгвістики та лінгвістики "
 1. § 6. Виникнення психолінгвістики як самостійної галузі наукових знань
  психолінгвістика »вперше був запропонований американським психологом Н. Пронка в 1946 р. (321). Як окрема самостійна наука психолінгвістика оформилася в 1953 році в результаті роботи міжуніверситетського семінару, організованого Комітетом з лінгвістики та психології Дослідницької ради з соціальних наук при Університеті штату Індіана (США, м. Блумінгтон). Організаторами цього
 2. § 2. Психолінгвістика як психологічна наука
  психолінгвістики, А.А. Леонтьєв вважає, що психолінгвістика на сучасному етапі її розвитку органічно входить в систему психологічних наук. Якщо розуміти психологію як «... конкретну науку про породження, функціонуванні та будові психічного відображення реальності, що опосередковує життя індивідів» (137, с. 12), то мова і мовна діяльність беруть участь і у формуванні та
 3. ГЛАВА 2 КОРОТКИЙ ВИКЛАД ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ НАУКИ Про МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Історичні передумови психолінгвістики)
  психолінгвістики)
 4. § 5. Л.С. Виготський як один з основоположників психолінгвістики ^?
  Психолінгвістики мали праці Льва Семеновича Виготського - одного з найвидатніших учених XX століття. Л.С. Виготський - творець вітчизняної психологічної школи, до якої належали А.Н. Леонтьєв, А.Р. Лурія, А.Н. Соколов, П.Я. Гальперін, Д.Б. Ельконін, Л.І. Божович, А.В. Запорожець та ін Серед вчених, які є продовжувачами традицій цієї школи, необхідно згадати АВ. Петровського, В.В.
 5. Вадим Глухов. Психолінгвістика. Теорія мовної діяльності. М.: АСТ, - 223 с., 2007

 6. Фулканелли. Філософські обителі. Вид.: Енігма. - 624 с., 2004

 7. § 2. Психолингвистические одиниці - структурні одиниці мовленнєвої діяльності, що виділяються на основі психолінгвістичного аналізу
  психолінгвістиці відповідно до концепції J1.C. Виготського, який, характеризуючи одиницю як продукт психологічного аналізу, писав: «Під одиницею ми розуміємо такі продукти аналізу, які, на відміну від елементів, володіють всіма основними властивостями, притаманними цілого, і які є далі не розкладений живими частинами цієї єдності ... »(42, с. 46). Психолингвистические одиниці,
 8. Бібліографічний список
  психолингвистику. М., 1999. 382 с. 37. Засорина Л.Н. Про активізацію в російській словотворенні похідних деяких інтернационалізмов / / Нові слова і словники нових слів. Л., 1978. С. 126-135. 38. Звегинцев В.А. Історія мовознавства XIX - XX століть у нарисах і витягах. М., 1964. Ч. 1.466 с. 39. Звегинцев В.А. Історія мовознавства XIX - XX століть у нарисах і витягах. М., 1960. Ч. 2. 331
 9. § 1. Предмет психолінгвістики
  психолінгвістики (ПЛ) є насамперед мовна діяльність як специфічно людський вид діяльності, її психологічний зміст, структура, види (способи), в яких вона здійснюється, форми, в яких вона реалізується, виконувані нею функції. Як зазначає основоположник вітчизняної школи психолінгвістики А.А. Леонтьєв, «предметом психолінгвістики є мовна діяльність
 10. § 8. Специфічні особливості мовної діяльності
  психолінгвістиці визначається поняттями передавач, або агенс; другий суб'єкт (S2) - як приймач, або реципієнт. В односторонньому (однонаправленому) варіанті мовна діяльність не є «нормативної» (можна сказати, що в такому вигляді вона не існує зовсім): немає мови без адресата, зверненої «в нікуди», тим більше неможливі, як повністю самостійні (без сприйманого і
 11. Структуралізм
  лінгвістики? Об'єднані в «Курс загальної лінгвістики» (після його смерті, 1916 р.), роботи Соссюра зіграли велику роль в подальшому виникненні структуралізму. Відмовившись від еволюційної , або діахронічний, точки зору на мову, Соссюр ставить перед лінгвістикою задачу його синхронного вивчення.? Мова являє собою систему знаків; кожна одиниця цієї системи одночасно визначає
 12. ПЕРЕДМОВА
  психолінгвістики, а саме - теорії мовної діяльності. Знання основ теорії мовної діяльності, на наше глибоке переконання, є обов'язковою умовою професійної підготовки всіх фахівців, на практиці здійснюють вирішення однієї з головних завдань освіти і виховання - формування мови як специфічно людського виду психічної діяльності в ході особистісного та
 13. Історія взаємовідносин людини і природи
  взаємин людини і природи являє собою історичну частину соціальної екології, яку вона має, як і будь-яка інша описово-конструктивна наука, на зразок геології, географії, демографії, соціології тощо Про історичну соціальної екології ми можемо говорити, як говоримо про історичну геології, історичної географії і т.д. В даний час історією систем цікавляться
 14. 3. Форма державного устрою: поняття та види
  взаємин між його складовими частинами, між центральними і місцевими органами державної влади. Як «територіальний устрій, або територіальна організація, держава - це система взаємовідносин між центральною владою і територіальними складовими частинами, точніше, їх населенням і діючими там органами публічної влади ». У категорії« форма державного
 15. Комунікація і взаємини
  взаємини
 16. Ознаки ступенів освоєння іншомовних запозичень у мові
  психолінгвістики, і ми будемо розглядати це ознака окремо від наведених вище ознак ступенів освоєння іншомовного слова в мові.
 17. З. Питання взаємин " роботодавець-працівник "в області охорони комерційної таємниці
  взаємин" роботодавець-працівник "в області охорони комерційної
 18. РОЗУМ, МОЗОК, МАШИНА
  психолінгвістика психофізіології, нейропсихология неіронаукі штучний розум робототехніка інформатика Джерело: Д. Андлер. «Когнітивні науки», в Енциклопедія Універсаліс, 1992 НАПРЯМКИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АКТУАЛЬНІ ТЕМИ СФЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЬОМУ ПОТРІБНО НАВЧИТИСЯ Слово «екологія * виникло в XIX столітті для позначення науки, що вивчає природну середу проживання живих
© 2014-2021  ibib.ltd.ua