Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 7 ТЕМА: ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Основні поняття: навчання, процес навчання, викладання, вчення , структурні компоненти процесу навчання, етапи засвоєння знань, функції навчання, дидактичні закономірності, принципи навчання.

Вимоги до компетентності:

- знати сутність процесу навчання і вміти її представити в дидактичних категоріях;

- розуміти бінарний характер процесу навчання , вміти пояснити взаємозв'язок і взаємозумовленість викладання і навчання;

- знати функції процесу навчання і вміти співвідносити їх із завданнями навчання;

- знати закономірності і принципи процесу навчання, вміти співвідносити з ними педагогічну практику;

- вміти обгрунтовувати умови, що сприяють продуктивності процесу навчання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Розкрийте сутність навчання. Покажіть двосторонній характер навчання через зв'язок «викладання» і «вчення».

2. Складіть схему процесу навчання з усіма його структурними компонентами, розкрийте сутність кожного структурного компонента.

3. Проаналізуйте таблиці № 15, 16, 17 с. 68-69 в посібнику «Педагогіка в схемах і таблицях», обгрунтуйте взаємозумовленість діяльності вчителя та учнів у навчальному процесі.

4. Дайте характеристику повного циклу засвоєння знань.

5. Покажіть, як реалізується на практиці виховний характер навчання.

6. Складіть тезове виступ на тему «Розвиваючий потенціал навчання».

7. Охарактеризуйте процес навчання в традиційній і особистісно орієнтованої парадигмах.

8. Виділіть загальні та конкретні закономірності процесу навчання, співвіднесіть з ними різні педагогічні явища і факти.

9. Розберіться в сутності основних принципів навчання, наводьте приклади їх реалізації в педагогічній практиці. Складіть свої правила по одному з принципів навчання.

149

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Порівняйте структуру педагогічного процесу та процесу навчання.

2. Підготуйте тези по книзі А.П. Єршової і В.М. Букатова «Режисура уроку, спілкування і поведінки вчителя» (розділ «Професійна сила і слабкість вчителя»).

3. Напишіть твір-роздум «Що повинен знати вчитель про учнів для їх успішного навчання?».

4. Напишіть реферат на тему:

- Реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчанні.

- Виховний потенціал процесу навчання.

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Як пов'язані між собою процеси пізнання і навчання? У чому їх схожість і відмінність?

2. У чому полягає двосторонній характер процесу навчання?

3.

Чому в процесі навчання провідна роль зберігається за вчителем?

4. Доведіть, що вирішальна роль в процесі навчання належить учневі.

5. Що являє собою діяльність вчителя та учнів у процесі навчання?

6. Який механізм процесу засвоєння знань?

7. Які навчально-пізнавальні дії потрібно здійснити учневі, щоб оволодіти досліджуваним матеріалом?

8. Які основні завдання навчання і його результати?

9. Доведіть, що реалізація єдності функцій процесу навчання є головним критерієм ефективності уроку.

10. Тестування з теми. Виберіть із запропонованих правильні відповіді. 1). Яке визначення поняття «навчання» більш точне?

А) Навчання - це процес інтелектуального розвитку учня;

б) Навчання - це процес взаємодії тих, хто навчає, і тих, хто навчається;

в) Навчання - це процес стимулювання та управління зовнішньої і внутрішньої активності учня, в результаті якої у нього формуються певні знання, навички, вміння, розвиваються здібності та особистісні якості;

г) Навчання - це процес утворення учня.

2). Яке розташування етапів процесу засвоєння знань більш результативне?

А) Спостереження і застосування знань на практиці;

б) Первинне відтворення знань і їх неодноразове застосування;

в) Сприйняття, осмислення, закріплення і застосування знань на практиці;

г) Практична діяльність, умовиводи, осмислення.

3). За яких умов вчення школярів протікає успішно?

А) Якщо вчитель здійснює навчання способом створення і вирішення проблемних ситуацій;

б) Якщо вчитель вміло підтримує протягом уроку увагу учнів;

150

в) Якщо зміст навчання, викладання вчителя і вчення школярів гармонійно взаємодіють між собою;

г) Якщо матеріал, вивчений на уроці, має практичну значимість і навчальну цінність для учня.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань і програми роботи на занятті.

2. Дискусійне обговорення питань:

- Як слід розуміти двосторонній характер процесу навчання?

- Що входить в поняття «викладання?»

- Що таке вчення?

- Яка логіка процесу засвоєння знань учнями?

- Якими можуть бути результати навчання?

3. Рішення задач № 2, с. 17, № 5, с. 17-18 («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

4. Порівняльний аналіз характеристик процесу навчання в традиційній і особистісно орієнтованої парадигмах. (Порівнюються пріоритетні цілі, функції викладання, ставлення до учня, організація взаємодії на уроці, результати навчання і т.

д.).

5. Індивідуальна самостійна робота. Письмове виконання диференційованих завдань кількома студентами.

Завдання 1. Завершіть визначення понять: Навчання - це процес цілеспрямованого взаємодії вчення - діяльність учня по ...; структурні компоненти процесу навчання: цільовий,. .

Завдання 2. Які етапи проходить процес оволодіння досліджуваним матеріалом і які пізнавальні дії необхідно здійснювати учням на кожному з цих етапів.

Завдання 3. У чому полягає освіта, розвиток і виховання школярів у процесі навчання?

6. Робота в парах - взаємообмін знаннями про дидактичних закономірностях і принципах.

Один студент викладає дидактичні закономірності, інший - дидактичні принципи.

7. Обговорення значення основних принципів навчання для успішної роботи на уроці.

Ілюструється реалізація на уроці принципу міцного засвоєння знань, принципу науковості навчання і т.д.

8. Підсумок заняття: ступінь включеності в роботу кожного студента (самооцінка за 5-бальною шкалою).

Література

1. Дидактика середньої школи / під ред. М.Н. Скаткина. - М., 1982. - С. 129-180.

2. Глікман, І.З. Як стимулювати бажання вчитися / І.З. Гликман / / Народна освіта. - 2003. - № 3.

3. Педагогіка / під ред. П.І. Пидкасистого. - М., 1998. - С. 129-175.

151

4. Підкасистий, П.І. Мистецтво викладання / П.І. Підкасистий, М.Л. Портнов. -М., 1999. - С. 6-25.

5. Підласий, І.П. Педагогіка / І.П. Підласий. - М., 2006. - С. 168-193, 234-285.

6. Сєріков, В.В. Навчання як вид педагогічної діяльності / під ред. В.А. Сла-Стенина, І.А. Колесникової. - М., 2008. - С. 39-57.

7. Сластенін, В.А. Педагогіка / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М.,

2006. - С. 147-184.

8. Турківський, В.І. Педагогіка в схемах і таблицях / В.І. Турківський, Є.В. Попкова. - Вітебськ, 2001. - С. 61-71.

9. Ситаров, В.А. Дидактика / В.А. Ситаров. - М., 2002. - С. 200-216.

10. Усова, А.В. Щоб вчення стало цікавим / А.В. Усова / / Педагогіка. - 2000. - № 4.

11. Харламов, І.Ф. Педагогіка / І.Ф. Харламов. - Мн., 2002. - С. 131-136.

12. Шиянов, Е.Н. Розвиток особистості в навчанні / О.М. Шиянов, І.Б. Котова. - Розвиток особистості в навчанні. - М., 1999. - С. 6-20, 29-45, 99-110.

13. Щуркова, Н.Є. Коли урок воспітьгвает / Н.Є. Щуркова. - М., 1981. - С. 61-71.

14. Якиманська, І.С. Особистісно орієнтоване навчання в сучасній школі / І.С. Якиманська. - М., 1996.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАНЯТТЯ № 7 ТЕМА: ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ "
 1. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  темами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану Трампа. Обговоріть з колегами їх переваги, недоліки, можливості використання в сучасній вітчизняній школі. Література для самостійної роботи. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986 Харламов І.Ф. Педагогіка. М., 1990 Чередов І.М. Система форм організації навчання в радянській загальноосвітній
 3. ЗМІСТ
  процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146 Тема 10. Позовна виробництво в арбітражному суді 1-ї інстанції 149 Тема 11. Особливості
 4. ТЕМА 14 ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
  ТЕМА 14 ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ
 5. Запитання і завдання для самоконтролю
  тема форм організації навчання в радянській загальноосвітній школі. М., 1987. Яковлєв Н.М., Сохор А.М. Методика і техніка уроку в школі. М.,
 6. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований діалог як основна форма співпраці рівнозначні і рівноцінних суб'єктів. 2. Психологічний механізм взаєморозуміння, регулюючий процес гуманістично-орієнтованого спілкування суб'єктів. 3. Проблема розвитку готовності особистості до гуманістично-орієнтованого
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Занять в курсі філософії; види семінарів. 29. Проведення семінарських занять з філософії; найбільш поширені помилки при веденні семінару. 30. Форми контролю знань студентів: загальна характеристика. 31. Іспит з філософії як форма контролю знань студентів; роль іспиту в навчальному процесі. 32. Іспит як форма роботи викладача, стиль викладача-екзаменатора;
 8. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  процесі навчання. Тема 2. Рефлексивно-перцептивні здібності вчителя до проектування ситуацій міжособистісної взаємодії, що сприяють гуманізації соціально-освітнього середовища. 1. Поняття рефлексивно-перцептивних здібностей. 2. Прояви рефлексивно-перцептивних здібностей учителя в процесі прогнозування і проектування ситуацій полісуб'єктний взаємодії
 9. 2.2. Навчання охоронців
  занять необхідно керуватися наступними правилами: а) існує три різновиди занять: навчання на робочому місці - проводиться безпосереднім керівником, але не нижче старшого об'єкта, за вільним графіком і єдиним конспектами, складеним керівником напряму; навчання у позаробочий час, за затвердженим графіком, відповідно до загальної розробленої для всього особового складу
 10. ТЕМА 11 МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
  ТЕМА 11 МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ
© 2014-2022  ibib.ltd.ua