Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

10.2 Контркультура

Термін "контркультура" був запропонований американським соціологом Теодором Роззак в його праці "Становлення контркультури" (1969). Мабуть, найбільш наочним і яскравим вираженням подібного явища стало швидко поширився по всіх континентах рух так званих "хіппі", хоча воно не вичерпує широкого і досить невизначеного поняття "контркультури". "Хіппі", "бітники" та інші подібні їм соціальні прояви були бунтом проти післявоєнної ядерної та технотронной дійсності, що загрожувала новими катаклізмами в ім'я чужих "вільному" людині ідеологічних і побутових стереотипів. Проповідників та прихильників "контркультури" відрізняли шокуюча обивателя манера мислення, думки та спілкування; культ спонтанного, неконтрольованого розумом поведінки; схильність до масових "тусовках", навіть оргій, нерідко із застосуванням наркотиків; організація різного роду молодіжних "комун" і "колективних" сімей з відкритими, "безладно-впорядкованими" інтимними зв'язками; інтерес до окультизму та релігійної містики в поєднанні з "сексуально-революційної містикою тіла" і т.д.

Контркультура в західному суспільстві виникає як протест молоді проти матеріального благополуччя, конформізму та бездуховності старшого покоління, яке ставало головним об'єктом критики; проти ідеології "суспільства споживання", культу міщанського "щастя", накопичення, "життєвого успіху "і моральної закомплексованості. Вона відкидає всі основоположні цінності сучасної західної цивілізації. Якщо в офіційній культурі основними цінностями є влада, право, держава, багатство, освіта, політика, релігія, мистецтво, то в контркультуру затверджується аполітичність, анархія, нетрадиційні форми мистецтва і релігії, заперечуються освіту, сім'я, приватна власність, багатство і діловий успіх.

Оскільки в західній культурі подібні рухи носили по перевазі молодіжний характер, багато вчених були схильні бачити в контркультуру прояв одвічного конфлікту "батьків і дітей", розглядаючи її як соціальний інфантилізм, "дитячу хворобу" сучасної молоді, фізичне дозрівання якої набагато випереджає її громадянське становлення.

У сучасній культурології та соціології поняття "контркультура" має, принаймні, два значення. По-перше, дане поняття ототожнюється з молодіжною культурою 60-х років, що відбиває критичне ставлення до сучасної культури і заперечення її як "культури батьків". По-друге, воно використовується для позначення комплексу соціально-культурних установок і цінностей, що протиставлені офіційної, паную

123

щей культурі. Причому, в даному випадку маються на увазі установки, характерні не тільки для молоді, а й для інших соціальних груп і субкультур.

Наприкінці XX століття контркультура стає однією з головних проблем не тільки культурології та соціології, а й культурфилософии, яка прагне через аналіз даного феномена наблизитися до розуміння самої культури і механізмів її оновлення і преображення.

Розвиток культури - складний і суперечливий процес, який не зводиться тільки до простого збільшенню духовних скарбів. У ньому постійно відбуваються парадигмальні зрушення, які породжують нові культурні епохи, принципово відрізняються одна від іншої. В історії постійно змінюються соціальні реалії, народжуються нові духовні цінності. Розпад старих форм життя і поява нових ціннісних орієнтирів призводять до інтенсивного бродінню, яке вимагає свого вираження. Ці глибинні перетворення знаходять своє відображення в контркультуру, яку в цьому сенсі трактують як механізм культурних новацій, механізм оновлення суспільства. Контркультура - це сукупний ефект пошуків нового ціннісного ядра культури, своєрідна ціннісна революція.

Протистояння панівної культури, народження нових ціннісних та практичних установок - процес постійно відтворює себе у світовій культурі. Народження християнства є по суті своїй контркультурний феномен в зіткненні народжується християнської Церкви і Римської імперії.

Історія християнства в Європі почалася з протистояння панівної культури, з проголошення нових святинь і життєвих принципів. У тій же мірі відхід від християнської культури передбачає спочатку зміну ціннісних установок. Не тільки релігійна, але і світська культура, як правило, при своєму становленні сповідує зречення від офіційних канонів, чи йде мова про світоглядні, етичних чи естетичних установках.

Всяка нова культура, культура конкретної епохи виникає в процесі усвідомлення кризи попередньої соціокультурної парадигми. З цієї точки зору "перше осьовий час" (К. Ясперс) є своєрідний вихід з кризи культури епохи виникнення світових релігій. Християнство виникло як розрив у язичницькому свідомості античності. Контркультурними були рухи кініків в античності, рух романтиків наприкінці просвітницької епохи в Європі.

У вітчизняній історії як контркультурних тенденцій слід розглядати ті прояви "забороненої", "самвидавній", "тіньовий" культури, які, критикуючи, пародіюючи, осміюючи офіційну (соціалістичну) культуру, привели до її дискредитації і, в кінцевому рахунку, до руйнування. Носієм даних контркультурних тенденцій була передусім російська інтелігенція.

Таким чином, контркультура, існуючи у формі пародії, критики на офіційну культуру, виконує а) руйнівну функцію, оскільки вона стримує, пригнічує або перешкоджає розвитку офіційної культури;

124

б) революционизирующую функцію, так як сприяє оновленню в період стагнації суспільства і культури.

Контркультура виникає в кризові моменти життя суспільства як протест певної частини цього суспільства, в тому числі і молоді, проти дегуманізації суспільного життя, бюрократизації, конформізму, відчуження людини і перетворення його в "коліщатко і гвинтик" соціальної системи, проти лицемірства, накопительства і ханжества.

Отже, поняття "контркультура" не тотожне поняттю "безкультур'я" ("варварство"), так як контркультура може нести в собі позитивний зміст. У той же час поняття "контркультура" не тотожне і поняттю "субкультура", оскільки контркультурні тенденції можуть виявлятися на рівні самих різних соціальних груп і субкультур.

У явищі контркультури знаходить вираз той "закон" розвитку культури, який свого часу був сформульований Ф.Ніцше в роботі "Народження трагедії з духу музики". Філософ говорить про внутрішню суперечливість культури, яка поєднує в собі два протилежні начала, дві стихії: 1) аполлонівське початок, символізує помірність, прагнення до гармонії і спокою; 2) діонісійське начало, виражає стихію життя, бурхливої природи, змін, неспокою. Культура розвивається завдяки протиборства цих двох начал. В одні періоди історії панують пластичні мистецтва, краса, помірність. В інші періоди - все це відкидається, перекидається, заперечуються усталені, "вічні" традиції і цінності. Рівновага двох начал - найважливіша умова розвитку культури. Переважання аполло-новского початку породжує відсталість, формалізм, догматизм суспільного життя. Переважання дионисийского початку, навпаки, породжує деструктивні тенденції в культурі.

У контексті ідей Ф.Ніцше контркультурні тенденції можна розглядати як прояв дионисийского запрацювала культурі, стихії оновлення життя, своєрідне провозвестіе нової культури.

Література

1. Громова І.Б. Контркультура як адаптивний механізм трансляції соціального досвіду [Текст] / І.Б. Громова / / Социс. - 1991. - № 10. - С.28-37

2. Гуревич П.С. Контркультура [Текст] / П.С. Гуревич / / Культурологія. XX век. Енциклопедія. Т.1. - СПб., 1998. - С.322-324.

3. Гуревич П.С. Культурологія [Текст]: навчальний посібник / П.С. Гуревич. - М., 1996. - С.153-169.

4. Давидов Ю.Н., Роднянська І.Б. Соціологія контркультури. Критичний аналіз [Текст] / Ю.М. Давидов. - М.: Политиздат, 1980. - 279 с.

5. Мамонтов С.П. Основи культурології [Текст] / С.П. Мамонтов. - М., 1994. -

С.112-116.

6. Немирівська Л.З. Культурологія [Текст]: навчальний посібник / Л.З. Ні-Мировська. - М., 1993. - С. 89-96.

125

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2 Контркультура"
 1. Інші масові громадські рухи.
  Контркультури стали складовою частиною масової свідомості. Покоління хіпстерів пустило в обіг захоплення рок-музикою, що стала нині істотним елементом традиційної культури. У ряді західних країн в 60 - 80-ті роки отримав розвиток екстремізм, який традиційно ділиться на «лівий» і «правий». Ліві екстремісти апелюють зазвичай до ідей марксизму-ленінізму та іншим лівим поглядам (анархізм, лівий
 2. нігілістичне ТЕНДЕНЦІЇ В натуралізму ТА ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ
  контркультури, що виражає неприйняття всіх і всіляких заборон і проголошує реабілітацію чуттєвості і насолоди. Людина не повинна в ім'я панування над природою і над іншою людиною відмовлятися від безпосереднього та життєвого і викорінювати в собі імпульсивна. Найбільш відомі представники Франкфуртської школи: М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас - виражають
 3. Т. Ф. Лірі. СІМ МОВ БОГА14
  контркультури, як партизанства творця, який досліджує альтернативи візуалізації та реанімації, прагнучи хоча б мигцем побачити, як розсуваються горизонти приголомшливого, немислимого і неймовірно божевільного світу прийдешнього
 4. 9.3.2. Російський маргінал в точці біфуркації
  контркультури (панки, скінхеди, антиглобалісти та інші «соціальні нігілісти »); природно, він може піти і по шляху нормального розвитку, але даний випадок як благополучний розвиток подій я розглядати не буду. Але чому, питається, розвиток піде саме так? А тому, що однією з умов становлення езотерика, шизофреніка, маніпулятора, соціального нігіліста є
 5. 3. Неспроможність концепції "революції свідомості"
  контркультури », формування« нової свідомості »і т. д. Як основний аргумент на користь таких форм «революції» висувається наступне: сучасне «корпоративне» держава, що спирається на «інтегроване мовчазна більшість», володіючи величезною витонченої машиною духовного і фізичного придушення, нібито розчавить будь-який протест, що носить політичні форми. Крім того, на їх думку,
 6. 1.Мир ПОСТМОДЕРНА ЛАМАЄ ГОРИЗОНТ ІСТОРІЇ
  контркультури, а потім і впливового нового класу в США до травневої революції в Парижі - кардинальні зміни відбуваються також в "нудною" господарсько-економічній сфері. Приблизно до цих же років відноситься закінчення періоду бурхливого, поступального розвитку післявоєнної економіки, зниження темпів її зростання, і що, мабуть, ще серйозніше - намітилася тенденція падіння норми прибутку в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua