Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

4.6.6. Російська культура XIX століття та її внесок у світову культуру

Особливості розвитку культури в XIX столітті. XIX століття

отримав назву «золотого століття» російської культури, яка посіла визначне становище в загальносвітової культури. Культурний розвиток Росії в першій половині століття визначалося активною участю країни в європейській політиці, зблизити Росію і Європу; появою опозиційних і революційних течій суспільної думки; ослабленням такого вікового підвалини російського життя, як кріпацтво. Російська культура другої половини XIX століття відчувала на собі величезний вплив реформ 60 - 70-х рр.. З падінням кріпосного права відбувається духовне розкріпачення народу, розширюється коло осіб творчої праці - носіїв культури. Простий народ зі своїми традиціями, звичаями, цінностями і запитами стає центральною темою в культурі і мистецтві. Важливе значення мав і науково-технічний прогрес, який служив і фактором, і показником рівня культурного розвитку.

Освіта та просвіта. На початку XIX в. просвіти-

251

щення було визнано найважливішим напрямком державної політики. На чолі навчальної системи стає Міністерство народної освіти, створене в 1802 році. Державні установи, створені при Олександрі I, потребують освічених кадрах, для підготовки яких засновується ряд нових університетів (Вілен-ський, Дерпт-ський, Харківський, Казанський, С.-Петербурзький), зразкових середніх навчальних закладів - ліцеїв (найбільш відомий - Царськосельський) і гімназій, в яких могли вчитися тільки дворяни. У другій половині починає приділятися більша увага народній освіті.

Чисельність початкових шкіл зросла з 1856 по 1896 з 8 до 79 тис., в яких навчалося до 4 млн осіб. І, тим не менш, велика частина простого народу залишалася безграмотною. Державна політика по відношенню до освіти відчувала постійні коливання, оскільки саме серед освічених людей распрострацялісь вільнодумство і прагнення до перетворень. У періоди реакції і посилювання внутрішньої політики (епоха Миколи I - 30-ті - початок 50-х рр..; Олександра III - 80 - 90-і рр..) Посилювався державний контроль за освітою, утруднявся доступ до навчальних закладів, обмежувалася їх внутрішня автономія .

Періодика. XIX століття стало часом бурхливого розвитку російської суспільно-політичної періодики. На сторінках газет і журналів велася полеміка між прихильниками різних напрямків громадської думки, оцінювалися найважливіші події та явища життя держави і суспільства, публікувалися твори, твори найбільших вітчизняних мислителів, письменників, поетів, критиків. Цілі покоління виховувалися на таких виданнях, як «Вісник Європи» Н.М. Карамзіна; «Современник» А.С. Пушкіна і Н.А. Некрасова, а.затем Н.Г. Чернишов-ського і Н.А. Добролюбова; «Вітчизняні записки» М.Є. Салтикова-Щедріна і Н.А. Некрасова та ін Особливо швидке зростання періодика переживає за 40 пореформених років, коли число видань збільшилася з 104 до 800. У 90-і рр.. Росія виходить на третє місце (після Німеччини та Франції) за кількістю назв літератури, що випускається. Періодична преса і література сприяли просвіті суспільства, зростанню полі-

252

тичної культури та правосвідомості жителів країни,

Наука.

Розвиток науки в першій половині XIX в. мало свої особливості, що складалися в інтенсивному накопиченні фактичного матеріалу, нових теоретичних розробок і в гострій боротьбі прогресивних вчених з представниками ідеалістичних теорій. Великий вплив на наукові відкриття надавала передова філософська думка, що вважала природничі науки фундаментом матеріалістичного світогляду. Новим явищем в науці стає її практична спрямованість. Відкриття і винаходи багатьох російських вчених носять загальносвітове значення: справжній переворот в геометрії справили дослідження Н.І. Лобачевського, який створив систему т.зв. «Неевклідової» геометрії; фізик Б.С. Якобі сконструював електромотор; найбільшим науковим відкриттям став періодичний закон хімічних елементів, сформульований Д.І. Менделєєвим; глибокі дослідження в сфері психології та вищої нервової діяльності людини і тварин проводили І.І. Сєченов і І.П. Павлов і т.д. Величезний крок вперед в XIX столітті зроблено в пізнанні й осмисленні російської минулого, що було пов'язано із загальним підйомом російської національної самосвідомості в цю епоху. Такі найбільші, історики XIX в., Як Н.М. Карамзін, СМ. Соловйов, В.О. Ключевський створили фундаментальні праці з російської історії, де висвітлюються проблеми формування державності в Росії, основних тенденцій житті держави і суспільства, ролі народу в житті країни і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.6.6. Російська кудьтура XIX століття та її внесок у світову культуру "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  російського етносу протягом його тривалої історії. Одночасно необхідно відновити і конструктивну наукову спадкоємність з теоретичним державно-правовим знанням, яке розвивали багато видатних до-революційні вчені юристи: Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Л. Петражицький, І.А. Ільїн та ін Це вдячна завдання, яка також повинна вирішуватися при розгляді теоретичних
 2. ФІЛОСОФСЬКІ ПІДСТАВИ АНАЛІЗУ ДОСВІДУ
  російської релігійної традиції, дозволяє без особливих натяжок підвести до «спільного знаменника »самі різні духовні руху і вчення - буддизм, античний космоцентризм, християнство і в якійсь мірі фундаментальну науку, які у всіх інших відносинах абсолютно несхожі, - і побачити в них щаблі еволюції духовного досвіду. До основних теоретичним постулатам концепції «всеєдності»
 3. ЕВОЛЮЦІЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ
  російського релігійного ренесансу, але і в теоретичних побудовах німецької класики. Гегель виявляв особливий інтерес до містики і єресям не тільки тому, що бачив у них притулок вільної думки; німецька містика стала одним з факторів, що визначили духовний розвиток Гегеля ще й тому, що його приваблювало прагнення М. Екхарта, Я. Беме та інших її представників побачити в діяльності розуму
 4. Н.Я. ДАНИЛЕВСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК І ВЗАЄМОДІЇ ЗАХІДНОЇ І РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  російсько-сибірської). Н.Я. Данилевський майже за 50 років до цього розробив теорію культурно-історичних типів, яких у нього налічується 12. На це звертав увагу і відомий англійський дослідник Дж. Уолден: «Освальд Шпенглер сказав, що західна цивілізація перетворилася на простий комплекс методів і знарядь, що у неї немає душі». За 50 років до нього Микола Данилевський говорив дуже схожі
 5. 2. Російська ідея: проблема національної величі Росії
  російської історії виразилося в численних роботах історичного характеру. Саме тут витоки його особливого підходу до вирішення питання про можливі шляхи розвитку Росії. Слід відразу ж зазначити, що у вирішенні однієї з основних філософсько-історичних проблем, а саме - проблеми єдності і різноманіття історичного процесу, Вл. Соловйов дотримувався розуміння історичного розвитку
 6. Живопис.
  Російський народ, його життя, побут, традиції; історія Росії, проблеми сучасної дійсності; манера зображення, глибокий драматизм і психологізм картин, роблять роботи цих майстрів шедеврами світової культури. Архітектура. В архітектурі першої половини XIX в. панував класицизм. У Санкт-Петербурзі споруджуються величні офіційні будівлі та архітектурні ансамблі, покликані
 7. 5.2.3. Російська культура початку XX в.
  Російської революції 1905 - 1907 рр.. печатка була звільнена від попередньої цензури, що сприяло різкому збільшенню кількості періодичних видань - в 1913 р. випускалося 874 газети і 1263 журналу російською мовою. За кількістю найменувань виданих публікацій Росія зайняла третє місце у світі. Чималий внесок у просвітництво народу був зроблений найбільшими видавництвами, такими, як
 8. § 1. Східні слов'яни та освіта давньоруської держави. Прийняття християнства на Русі
  російської держави, народження першої феодальної держави була не одноразовим подією, а процесом тривалим. Розвиток слов'янського суспільства розтягнулося на багато століть. Вихідною позицією для послідовного розгляду історії слов'ян, як зазначає великий дослідник найдавнішої історії Русі академік Б.А. Рибаков, слід вважати період відділення слов'янської мовної сім'ї від
 9. Основні етапи зовнішньої політики Росії в XIX в.
  Російського уряду з проханням про заступництво. Це прохання російським урядом була прийнята. У результаті в 1801 р. відбулося входження Східної Грузії до складу Росії. По маніфесту Олександра I царствующая в Грузії династія Багратидов позбавлялася престолу, управління Картлі і Кахетією переходило до російського наміснику. У Східній Грузії вводилася царська адміністрація. У 1803-1804 рр..
 10. § 1. Основні напрями економічної політики самодержавства. Реформи С.Ю. Вітте і П. А. Столипіна
  російсько-китайського, російсько-корейського банків і обліково-позичкового банку Персії. Від іноземної конкуренції вітчизняну промисловість огороджував митний тариф. Уряд заохочував приватне підприємництво. У роки економічної кризи 1900-1903 рр.. уряд щедро субсидіювала і казенні та приватні підприємства. Широке поширення набула концесійна система, видача казенних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua