Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 4. Документи, що визначають зміст освіти

Основними документами, що визначають зміст освіти, є навчальний план, навчальна програма, навчальна література.

Навчальний план - це затверджений міністерством освіти документ, який визначає склад навчальних предметів, що вивчаються у навчальному закладі, порядок проходження предметів по роках навчання, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета в окремих класах.

У навчальному плані виділяються державний і шкільний компонент. Предмети, включені в навчальний план, діляться на обов'язкові та факультативні.

На основі навчального плану з усіх предметів складаються навчальні програми.

Навчальна програма - це затверджений міністерством освіти документ, в якому розкривається зміст освіти з кожного предмета в кожному класі і визначається система наукових знань, світоглядних і морально-естетичних ідей, практичних умінь і навичок, якими необхідно оволодіти учням.

Зміст освіти докладно розкривається в навчальній літературі (шкільні підручники, довідники, книги для додаткового читання, атласи, карти, збірники задач і вправ тощо).

53

Серед усіх видів навчальної літератури особливе місце займає школь-ний підручник, який за своїм змістом і структурою відповідає навчальній програмі та предмету.

Опції підручника (Д. Д. Зуєв):

- інформаційна функція - забезпечення школярів необхідною і достатньою інформацією, формує їх світогляд, що дає поживу для духовного розвитку та практичного освоєння світу;

- трансформаційна функція полягає в тому, що матеріал в підручнику, перетворюючись з урахуванням вікових особливостей учнів і дидактичних вимог, стає доступним для них, але не виключає проблемності і можливості його творчого освоєння;

- систематизує функція реалізує вимога обов'язкового систематичного і послідовного викладу матеріалу в логіці навчального предмета;

- функція закріплення матеріалу та здійснення дітьми самоконтролю виявляється в тому, що підручник надає можливість повторного вивчення, перевірки самим учнем правильності сформованих у нього понять, уявлень, образів, точності засвоєних правил, законів, висновків;

- інтегруюча функція полягає в тому, що підручник допомагає дитині прирощувати до викладених в ньому знань додаткову інформацію з суміжних наук;

- координуюча функція сприяє залученню в процесі роботи над матеріалом інших засобів навчання (карт, ілюстрацій, діапозитивів, натур);

- розвивально-виховна функція полягає в духовно-ціннісному вплив змісту підручника на учнів, формуванні в процесі роботи над ним таких якостей як працьовитість, розумова активність, здатність до творчості;

- навчальна функція підручника виявляється в тому, що робота з ним розвиває такі вміння та навички, як конспектування, узагальнення, виділення головного, логічне запам'ятовування, необхідні для саморозвитку.

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. У сучасній дидактиці до визначення сутності змісту освіти здійснюється реалізація підходу:

a) технократичного; с) особистісно-орієнтованого;

b) психолого-орієнтованого; е) авторитарного.

C) схоластичного;

2. Система знань про природу, суспільство, мислення, техніці, способах діяльності-це:

a) досвід ціннісних відносин; с) досвід творчої діяльності;

b) когнітивний досвід ; е) досвід емоційно-вольових від-

c) досвід практичної діяльності; ношений.

54

3. Система основних параметрів, що приймаються як державної норми освіченості, що відбиває можливості реальної особистості і системи освіти щодо досягнення цього ідеалу, - це:

a) навчальна програма; с) стандарт освіти;

b) робоча програма; е) навчальний план.

C) навчальний посібник;

4. Затверджений Міністерством освіти документ, який визначає склад навчальних предметів, що вивчаються у навчальному закладі, порядок їх вивчення та кількість навчальних годин, що відводяться на вивчення кожного предмета в окремих класах, - це:

a) план роботи школи ; с) навчальна програма;

b) навчальний план; е) робоча програма.

C) навчальний посібник;

5. Затверджений Міністерством освіти документ, в якому розкривається зміст освіти з кожного предмета в кожному класі і визначається система наукових знань, світоглядних і морально-естетичних ідей, а також практичних умінь і навичок, якими необхідно оволодіти учням, - це:

a) навчальний план; с) підручник;

b) навчальна програма; е) навчальний посібник.

C) довідник;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Документи, що визначають зміст освіти"
 1. Професійна перепідготовка
  визначає керівник підприємства, що направляє працівника на навчання . Порядок і умови професійної перепідготовки керівників і фахівців визначаються Міністерством загальної та професійної освіти, що здійснює проведення єдиної державної політики в галузі додаткової професійної
 2. Інші документи і матеріали.
  Документи і матеріали допускаються в якості доказів, якщо містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду справи. Інші документи і матеріали можуть містити відомості, зафіксовані як у письмовій, так і в іншій формі. До них можуть належати матеріали фото-і кінозйомки, аудіо-та відеозапису та інші носії інформації, отримані, витребувані або
 3. Визначення понять
  визначеним (definienduni), або скорочено Dfd. Поняття, що розкриває зміст визначуваного поняття, називається визначальним (idefinience), або
 4. 15.2. Екологічна освіта
  документі система екологічної освіти визнана завданням державного значення, що вимагає негайного рішення. Ефективна система екологічної освіти повинна спирається на наступні принципи. Безперервність. Екологічна освіта починається в самому ранньому віці, проходить через середню загальноосвітню і спеціальну школу, вуз, курси підвищення
 5. 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
  документів. Ст. 8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів: статут і рішення одного або кількох власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо власників або органів два і більше, таким рішенням є установчий договір). Установчі документи - статут та / або засновницький договір,
 6. Предметні кваліфікаційні характеристики
  документ (табл. 8.5.). Він дозволяє викладачам правильно визначати цілі до кожної теми занятті, її зміст, а навчаються (студентам, курсантам, слухачам) чітко розуміти, які знання вони повинні придбати з даної теми і який внесок буде внесений до виконання позицій загальної КХС, яка повинна стати їх власної характеристикою до моменту випуску. Таблиця 8.5 Форма
 7. Особистісно-значущі якості юриста
  документам юрист повинен: - знати конституційні, етичні та правові норми, що регулюють відносини людини до людини, суспільству та навколишньому середовищу; - бути ознайомленим з основними положеннями гуманітарних і соціально-економічних дисциплін і вміти використовувати знання цих наук у своїй професійній діяльності; - мати загальне уявлення про процеси та явища,
 8. 8.1. Система юридичної освіти в Росії і принципи її побудови Система юридичної освіти та її структура
  визначальних підготовку фахівців юридичного профілю залежно від рівня професійної освіти (початкова, середня, вища). Обсяг змісту освітніх програм однорідних навчальних пісшшлін кожного освітнього рівня забезпечує спадкоємне! ь від нижчого рівня до середнього, а від нього до вищого. Цим досягається безперервність у системі багаторівневого юридичної
 9. 4.4. Психологічне забезпечення педагогічного процесу
  документ дитячого дошкільного закладу, що визначає зміст і напрям роботи педагогів і вихователів. З 1962 по 1992 р. «Програма виховання і навчання в дитячому садку» (типова програма) була обов'язковим документом, відповідно до якого здійснювався педагогічний процес у дошкільному закладі. «Робота за єдиною, жорстко регламентованої програмі приводила до
 10. 5. Документи про освіту
  документи про відповідну освіту та (або) кваліфікації. Форма документів визначається самим освітнім закладом, за винятком випадків, коли вона встановлена нормативними актами федеральних органів виконавчої влади. Так, випускникам загальноосвітніх закладів, що мають свідоцтво про державну акредитацію, за результатами державної підсумкової атестації видаються
 11. Муніципальної-правові відносини: система, суб'єкт і об'єкт
  змісту можна поділити на три групи: 1) відносини, пов'язані з організацією місцевого самоврядування (освіта, об'єднання, перетворення муніципальних утворень, утвердження символіки муніципальних утворень, визначення структури органів місцевого самоврядування); 2) відносини, що характеризують муніципальну діяльність з безпосередньому життєзабезпечення населення муніципальних
 12. 47. Конституційне право на освіту людини і громадянина в РФ
  документах міжнародного права, де право на освіту, закріплене в ст. 26 Загальної декларації прав людини 1948 р., у ст. 28 Конвенції про права дитини 1990 р., будучи основним природним правом людини, має на меті задоволення потреби особи в інформації, у формуванні особистості. Освіта - специфічна діяльність, пов'язана з отриманням людиною певної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua