Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
"Попереднє Наступна »
Ракова М. А .. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 1. Предмет і завдання дидактики

Дидактика (від грец. «СНеаШкоБ» - повчальний і «сНеаБКо» - вивчає) - частина педагогіки, що розробляє проблеми навчання та освіти.

Дидактика - наука про навчання і освіту, їх цілі, зміст, методи, засоби, організації, що досягаються.

Виходячи їх цього найважливішими категоріями дидактики є освіта і навчання.

При правильно поставленому навчанні учні опановують знаннями, виробляють вміння і навички застосування їх на практиці, засвоюють способи творчої діяльності і, разом з тим, глибоко осмислюють світоглядні та морально-естетичні ідеї.

Розвивальне і виховно-формуючий вплив навчання на особистість спричинило виникнення в педагогіці особливого поняття, що позначає цей процес-освіта. Уточнимо це, що розглядається раніше, поняття.

55

У сучасній дидактиці воно розглядається в двоякому сенсі: освіта як процес і освіта як результат (Е. В. Бондаревська).

Освіта як процес - освоєння в закладах дошкільної, загальної, професійної та додаткової освіти, а також у результаті самоосвіти системи знань, умінь, навичок, досвіду пізнавальної, практичної, творчої діяльності, ціннісних орієнтації і відносин. Освіта є засобом задоволення фундаментальних потреб людини, збагачення його індивідуального досвіду, особистісного та професійного самовизначення.

Освіта як результат - досягнутий рівень в оволодінні знаннями, способами діяльності, світоглядними ідеями, моральними цінностями, нормами поведінки.

Шлях до освіти - навчання. Це цілеспрямоване організоване взаємодія навчає і навчається для досягнення педагогічних цілей. Сутність процесу навчання полягає у стимулюванні та організації активної навчально-пізнавальною діяльністю учнів з оволодіння ними знаннями, вміннями, навичками, розвитку пізнавального інтересу, активності, здібностей.

Будучи складним і багатогранним, спеціально організованим процесом спілкування, навчання є специфічний процес пізнання, керований педагогом.

Процес навчання є двостороннім: з одного боку діяльність педагога як викладання, з іншого - діяльність учнів як вчення.

Викладання визначається як система дій, спрямована на організацію умов для навчально-пізнавальної діяльності школярів.

Навчання - це цілеспрямована, мотивована регульована діяльність по сприйняттю, осмислення й застосування системи знань, в результаті якої відбувається розвиток і виховання навчається.

Оскільки процес навчання являє собою підсистему, що входить в цілісний педагогічний процес, для нього також характерні основні компоненти, що дозволяють реалізувати системність даного явища: цільовий, змістовний, діяльнісний, результативний.

Відповідно до цього положення основними категоріями дидактики також є: мета, зміст, метод, засіб, форма, результат.

Мета - те, до чого прагне навчання, майбутнє, на досягнення якого спрямовані його зусилля.

Зміст - система наукових знань, практичних умінь і навичок, способів діяльності і мислення, норм емоційно-оцінного ставлення до світу, якими учням необхідно оволодіти в процесі навчання.

Метод - шлях, спосіб досягнення мети і завдань навчання.

56

Засіб - предметна підтримка навчального процесу (слово педагога, його мовна і експресивна культура, підручники, класні дошки, роздатковий матеріал, наочні посібники, ТСО і т. д.).

Форма - спосіб існування навчального процесу, оболонка для його внутрішньої сутності, логіки та змісту.

Результат - це те, до чого приходить навчання, кінцеві слідства навчального процесу, ступінь реалізації наміченої мети.

Визначення основних категорій дидактики дозволяє виявити предмет дослідження даної науки.

Дидактика як наука вивчає закономірності, що діють у сфері її предмета, аналізує залежності, що зумовлюють хід і результати процесу навчання, визначає зміст, методи, організаційні форми і засоби, що забезпечують здійснення запланованих цілей і завдань.

Предметом дослідження загальної дидактики є процес викладання і навчання разом з факторами, які його породжують, умовами в яких він протікає, а також результатами, до яких він приводить.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Предмет і завдання дидактики "
 1. 10.1. Педагогічні завдання та особливості професійної підготовки
  завдання, які вимагають свого рішення. Тому, закінчивши освітній заклад, кожен співробітник повинен продовжувати безперервно вчитися, постійно вдосконалювати свій професіоналізм. Цю ж необхідність визначає і система безперервної освіти, передбачена Федеральним законом Росії про утворення, а також настанови, накази і директиви в різних правоохоронних відомствах.
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  дидактиці. 2. Назвіть найважливіші закономірності навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 3. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  предмета юридичної педагогіки і різноманітність навіть основних її завдань визначають структуру її наукового знання , основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка
 4. 13.1. Сутність контролю навчання як дидактичного поняття
  предмету. Однак дидактичні поняття перевірки знань або контролю результатів навчання мають значно більший обсяг в сучасній педагогіці. Контроль, перевірка результатів навчання трактується дидактикою як педагогічна діагностика. Зарубіжна педагогічна діагностика настільки ж стара, як педагогічна діяльність, і розуміється як процес, в ході якого проводяться вимірювання
 5. Запитання і завдання для самоконтролю
  дидактики. М., 1986 Харламов І.Ф. Педагогіка. М., 1990 Чередов І.М. Система форм організації навчання в радянській загальноосвітній школі. М.,
 6. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998

 7. Педагогічна сутність професійної підготовки
  задач і умов. Вона, як і система виховання, являє собою важливу задачу управління і забезпечення успішної діяльності правоохоронного органу. Професійна підготовка будується як особливий напрямок роботи з персоналом безпосередньо в правоохоронних органах, вона істотно відрізняється від того, що відбувається в освітніх установах. Загальна організація її здійснюється
 8. Особливості навчання співробітників митних органів
  задач, подолання психологічних труднощів, до впевненим і надійним діям в екстремальних умовах. Всі функції між собою взаємопов'язані і взаємозумовлені. У їх реалізації беруть участь і керівники занять і самі навчаються співробітники, для яких вивчення митної справи і вдосконалення в ньому є службовим обов'язком при високій самостійності, активності і
 9. 9.4. Вибір методів навчання
  предмета, теми; - від особливостей методики викладання конкретної навчальної дисципліни і обумовлених її специфікою вимог до відбору общедидактических методів; - від мети, завдань і змісту матеріалу конкретного уроку; - від часу, відведеного на вивчення того чи іншого матеріалу; - від вікових особливостей учнів; від рівня їх реальних пізнавальних можливостей; - від рівня
 10. 5.4. Основні дидактичні концепції
  предмет дидактики. У традиційній системі навчання домінуючу роль грає викладання, діяльність 113 вчителя. Її складають дидактичні концепції таких педагогів, як Я. Коменський, І.Песталоцці і особливо І.Гербарт і дидактика німецької класичної гімназії. У педоцентрістской концепції головна роль у навчанні відводиться вченню - діяльності дитини. В основі цього підходу
 11. 7.2. Предмет, цілі, завдання, система юридичної педагогіки
  завдання, система юридичної
 12. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
  предмету пізнання. Юридична наука має справу з правової дійсністю як особливою системою соціальних норм, правових форм діяльності держави та її підсистем, закономірностей їх розвитку тощо Предмет юридичної педагогіки інший - юридико-правова дійсність, тобто педагогічні факти, закономірності та механізми освіти, навчання, виховання і розвитку,
 13. § 4. Документи, що визначають зміст освіти
  предметів, що вивчаються у навчальному закладі, порядок проходження предметів по роках навчання, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета в окремих класах. У навчальному плані виділяються державний і шкільний компонент. Предмети, включені в навчальний план, діляться на обов'язкові та факультативні. На основі навчального плану з усіх предметів складаються навчальні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua