Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка
ЗМІСТ:
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,

Підручник орієнтований на вивчення педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної педагогіки

ПЕРЕДМОВА
Частина I ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Глава 1 ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
1.1. Предмет, основні категорії та завдання педагогіки Предмет педагогічної науки
Система основних понять (категорій) педагогіки
Функції та завдання педагогіки
Педагогічна думка в Росії
Педагогіка радянського часу
Основні напрямки сучасної зарубіжної педагогічної думки
Розвиток педагогіки вищої школи
1.3. Система галузей педагогічної науки
Система педагогічних наук
Педагогіка і практика
1.4. Методологія педагогіки
Діалектична теорія - методологічна основа педагогіки
1.5. Організація і методи педагогічних досліджень
Методи і методика педагогічного дослідження
Процес педагогічного дослідження
Глава 2 ОСОБИСТІСТЬ І ГРУПА ЯК СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Особистість в педагогічному процесі Сутність формування особистості
Процес формування особистості
Особистість як суб'єкт педагогічного процесу
2.2. Група, колектив у педагогіці
Соціально-педагогічна реальність
Група та педагогіка
Основні психолого-педагогічні явища в групі
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
Глава 3 ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА І ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
3.1. Педагогічна система і її основні елементи Поняття і сутність педагогічної системи
Основні елементи педагогічної системи
Єдність систем виховання, навчання, освіти та розвитку людини
3.2. Педагогічний процес: його сутність, структура та закономірності
Сутність і структура педагогічного процесу
Закономірності педагогічного процесу
Управління педагогічним процесом
Морально - психологічне забезпечення педагогічного процесу
Педагогічний контроль
3.3. Традиційні методи та технології в педагогічному процесі
Поняття про педагогічні технології і методах
Технології освіти
Технології виховання
Технології навчання
Технології розвитку
3.4. Інтенсивні педагогічні технології
Теорія і технологія поетапного формування дій
Проблемне навчання
Технології евристичного навчання
Комп'ютерні технології
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
ПЕДАГОГІЧНІ ДІЇ І ТЕХНІКА ЇХ ВИКОНАННЯ
4.1. Поняття про педагогічні діях і техніці їх виконання Загальна характеристика
Значення педагогічної техніки
4.2. Педагогічне спостереження
Загальна характеристика
Організація педагогічного спостереження
Забезпечення інтенсивного і стійкості педагогічного спостереження.
Осмислення результатів спостереження
4.3. Педагогічний аналіз
4.4. Педагогічне рішення
Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату)
Розробка варіантів педагогічного рішення і вибір кращого з них
Детальне опрацювання обраного варіанту педагогічного рішення
4.5. Педагогічна мова
Техніка використання мовних засобів
Ріторіка51
4.6. Педагогічне спілкування
Загальна характеристика
Техніка педагогічного спілкування
Управління процесом педагогічного спілкування
4.7. Педагогічна взаємодія
Сутність і значення педагогічної взаємодії педагога і учнів
Шляхи встановлення педагогічного співробітництва
4.8. Педагогічна вимогливість
Глава 5 ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ
5.1. Сім'я і родинна педагогіка Вплив сім'ї на процес формування
Правові положення та правовиховної вплив сім'ї
Актуальні проблеми сімейної педагогіки
5.2. Дошкільні установи та дошкільна педагогіка
Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
Дошкільна педагогіка
5.3. Загальноосвітня школа і шкільна педагогіка
Загальноосвітня школа в Росії
Предмет і завдання шкільної педагогіки
5.4. Вища школа і педагогіка вищої школи
Вища освіта і суспільство
Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки
5.5. Трудовий колектив і професійна педагогіка
Трудовий колектив як система соціально-психологічних впливів
Професійна (виробнича) педагогіка
5.6. Державні, суспільні, досугово-побутові освіти і соціальна педагогіка
Роль державних, громадських та досугово-побутових утворень в педагогічних впливах на громадян
Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки
5.7. Педагогіка самовдосконалення особистості
Самоосвіта особистості
Самовиховання особистості
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
Глава 6 СУБ'ЄКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
6.1. Педагог, батько, вчитель, фахівець, керівник - суб'єкти педагогічної роботи Суб'єкт педагогічної роботи
Педагог
Батько
Спеціаліст
Керівник
Учитель. Викладач. Вихователь.
6.2. Вимоги педагогічної діяльності до її суб'єкту
6.3. Професіоналізм педагога-професіонала
Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
Характеристика педагогічного професіоналізму та культури
6.4. Педагогічна підготовленість різних професіоналів, співробітників, працівників, посадових осіб
Педагогічна підготовленість фахівця з вищою освітою
Види педагогічної підготовленості різних категорій працівників
Умови для педагогічної роботи в колективі
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
Частина II ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Глава 7 ЮРИДИЧНА ПЕДАГОГІКА - ГАЛУЗЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
7.1. Педагогіка і правоохоронна практика Правова держава, законність, правопорядок і наука
Правова сфера і педагогічна система суспільства
Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою
7.2. Предмет, цілі, завдання, система юридичної педагогіки
Юридико-педагогічна дійсність
Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
Основні завдання юридичної педагогіки
Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
Історія та перспективи юридичної педагогіки
7.3. Методологія юридичної педагогіки
Специфічність методології юридичної педагогікі92
Общепедагогические основи методології юридичної педагогіки
Спеціальна (частная94) методологія юридичної педагогіки
категоріальний-понятійний апарат
Методи і методика дослідження
7.4. Право та педагогіка Педагогічний підхід і функція права
Педагогіка у властивостях і механізмах права
Правотворчество та педагогіка
7.5. Педагогіка правової соціалізації та культури
Правова соціалізація її педагогічні компоненти
Педагогічні компоненти правової культури особистості
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ і роздумів
Глава 8 ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
8.1. Система юридичної освіти в Росії і принципи її побудови Система юридичної освіти та її структура
Принципи побудови системи юридичної освіти та фактори, що впливають на її розвиток
8.2. Педагогічні моделі фахівців - випускників юридичних освітніх установ різних рівнів
Відбір кандидатів на навчання
Професійні вимоги до якості підготовки юристів
Предметні кваліфікаційні характеристики
8.3. Особистісно-формуючий потенціал юридичної освітньої установи
Особистісно-значущі якості юриста
Професійне виховання навчаються в юридичних освітніх установах
8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
Педагогічний процес в юридичному освітній установі
Науково-змістовна складова педагогічного процесу
Технологічна складова освітнього процесу
Організаційна складова освітнього процесу
Управлінська складова освітнього процесу
Контроль педагогічного процесу
8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
Методична робота на кафедрі, циклі
8.6. Основи методики викладання юридичних дисциплін
Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
Методика проведення занять у вищих юридичних образовательныхучреждениях
Практичні заняття.
8.7. Професійно-педагогічна підготовка навчаються в юридичних освітніх учрежденіях126
Цілі і завдання професійно-педагогічної підготовки юристів
Зміст професійно-педагогічної підготовки
8.8 . Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців та викладачів у системі додаткової професійної освіти
8.9. Професійне становлення студентів-юристів в безперервній виробничій практиці (рязанський досвід)
Концептуальні основи
Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
Результати участі студентів в безперервній виробничій практиці
Глава 9 ПЕДАГОГІКА ВИХОВАННЯ У правоохоронних органах
9.1. Значення і організація виховання співробітників правоохоронного органу Сутність і значення виховання в сучасних умовах
Пріоритетність виховання в правоохоронних органах
Педагогіка і виховання в організації роботи з кадрами
9.2. Цілі, завдання та принципи виховання співробітників Мета і завдання виховання особового складу
Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
Змістовні принципи
Методичні принципи і методи
9.3. Робота з колективом правоохоронного органу Колектив як суб'єкт і об'єкт педагогічних впливів і впливів
Педагогічна технологія формування колективу
9.4. Індивідуальна виховна робота з співробітниками Загальна характеристика
результат148. Наставництво
Методика індивідуальної виховної роботи
9.5. Державно-професійне виховання
Загальна характеристика видів виховання
Патріотичне виховання
9.6. Морально-професійне виховання співробітників Основи морального виховання
Професійно-етичне виховання
9.7. Професійно-правове виховання співробітників Цілі і завдання правового
Правове виховання в процесі професійного навчання
Правове виховання в практиці правоохоронної діяльності
9.8. Педагогічна профілактика професійної деформації співробітників
Професійна деформація особистості та діяльності співробітника
Фактори що сприяють розвитку професійної деформації
Досвід служби, професійне зростання і професійна деформація
Профілактика та подолання професійної деформації
Індивідуальний підхід у профілактиці та подоланні професійної деформації
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ правоохоронні органи
10.1. Педагогічні завдання та особливості професійної підготовки
Педагогічна сутність професійної підготовки
Загальні і педагогічні завдання підготовки
Зміст підготовки
Організація підготовки
10.2. Педагогічні принципи професійної підготовки Особливості принципів професійної підготовки
Організаційні педагогічні принципи
10.3. Загальна методика проведення занять з професійної підготовки Підготовка занять
Етапи заняття та їх методика
 10.4. Методика формування та вдосконалення професійних знань, навичок і умінь співробітників
Методика формування та вдосконалення професійних знань
Методика формування та вдосконалення професійних навичок
Методика формування та вдосконалення професійних умінь
10.5. Педагогічні особливості групової та організаційної підготовки Підготовка груп
Організаційна підготовка
 10.6. Педагогічні особливості тактичної, вогневої та фізичної підготовок
Тактична підготовка
Вогнева підготовка
Фізична підготовка
 10.7. Підготовка співробітників до забезпечення особистої професійної безпеки
Необхідність і сутність підготовки
Зміст підготовки
Методика підготовки
10.8. Педагогічна система професійно-психологічної підготовки Педагогічний аспект професійно-психологічної підготовки
Мета, завдання, види і зміст професійно-психологічної підготовки
Організація професійно - психологічної підготовки в правоохоронному органі
Основи методики професійно-психологічної підготовки
10.9. Професійно-педагогічна підготовка керівників занять
Зміст і питання методики професійно-педагогічної підготовки
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 Глава 11 Екстремально-ЮРИДИЧНА ПЕДАГОГІКА
11.1. Вимоги до екстремальної підготовленості співробітників правоохоронних органів Екстремальні ситуації у правоохоронній діяльності
Фактори та їх вимоги до екстремальної підготовленості співробітників
Характеристика екстремальної підготовленості співробітників
 11.2. Основи екстремальної підготовки співробітників
Спеціальні педагогічні принципи екстремальної підготовки
Навчальна база та засоби екстремальної підготовки
11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки
Ознайомлення учнів з екстремальними ситуаціями і факторами
Моделювання екстремальних ситуацій та факторів
 11.4. Основні види екстремальної підготовки
Навчання співробітників вмінню володіти собою
Спеціальна морально-психологічна підготовка
Спеціальна екстремально-фізична підготовка
Індивідуальна підготовка до збройного протиборства
Екстремально-управлінська підготовка керівників
Підтримка бойової натренованості
11.5. Педагогічне забезпечення дій персоналу правоохоронних органів в екстремальних умовах
Педагогічне забезпечення безпосередньої підготовки до дій
Педагогічне забезпечення в ході вирішення завдань в екстремальних умовах
 11.6. Педагогічні особливості роботи з персоналом в постекстремальний період
Педагогічні наслідки участі співробітників в екстремальних подіях
Основи проведення постекстремальной педагогічної роботи
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 Глава 12 ПЕДАГОГІКА УПРАВЛІННЯ правоохоронними органами
12.1. Педагогічна функція в управлінні правоохоронним органом Соціальні системи та управління у них
Педагогічна реальність в управлінні
Педагогічні ідеї в теорії і практиці, управління
 12.2. Основи реалізації педагогічної функції управління
Педагогічні цілі і завдання управління
Управлінсько-педагогічні принципи
 12.3. Педагогічні чинники та особливості організації управління
Педагогічна основа організаціі199 управління
Організаційно-педагогічні чинники
Організаційно-педагогічна робота
 12.4. Педагогічні технології в поточному управлінні
Поточне управління і його педагогічна функція
Педагогічні технології в поточному управлінському циклі
 12.5. Педагогічні технології в реалізації владних управлінських функцій
Владність управління та її педагогічно
Педагогічні риси ефективної вимогливості
Педагогічні технології в управлінському контролі
Педагогічні технології управлінського оцінювання
 12.6. Педагогіка прикладу особистості і стилю діяльності керівника
Особистість і стиль діяльності керівника
Педагогічні технології підвищення прикладу особистості керівника
 12.7. Педагогічна етика керівника
Етика і педагогічна функція управління
Професійні якості керівника і його етична вихованість
Педагогічна етика керівника в практиці управління
 12.8. Педагогічні аспекти дотримання прав людини в управлінні діяльністю правоохоронних органів
Основні напрямки діяльності правоохоронних органів з дотримання прав людини
Педагогічна підготовленість співробітників до дотримання прав людини
Педагогічні аспекти взаємодії громадян з правоохоронними органами в дотриманні прав людини
Педагогічне забезпечення дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 Частина III ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВООХОРОННИХ ЗАВДАНЬ
 Глава 13 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
13.1. Правовоспітанность громадян та система факторів, що впливають на неї Правовоспітанность і правовоспітаніе населення
Специфіка правовиховних впливів соціального середовища
Правовиховна структура соціального середовища
 13.2. Педагогічна система правовиховної роботи з населенням
Організаційні основи
Спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи
Напрями правовиховної роботи
Правовоспітаніе в роботі засобів масової інформації, друку, культури
 13.3. Правове виховання в основних педагогічних системах суспільства
Правовиховної вплив сім'ї
Правовиховна робота в загальноосвітній школі
Специфіка правового виховання в середній спеціальній та вищій школі
Правовиховної вплив трудового колективу на особистість
 13.4. Народна педагогіка та правовоспітаніе
Сутність і право виховна роль народної педагогіки
Можливості вдосконалення правовиховного впливу народної педагогіки
 13.5. Правове виховання молоді
Мета і завдання правового виховання молоді
Система правовоспітанія молоді та шляхи її вдосконалення
Методичні особливості правовоспітанія молоді
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 Глава 14 КРИМІНОЛОГІЧНА, КРИМІНАЛЬНА І ПРЕВЕНТИВНА ПЕДАГОГІКИ
14.1. Кримінологічна педагогіка Мета і завдання кримінологічної педагогіки
Криміногенні недоліки у сформованості педагогічних властивостей особистості
Криміногенні недоліки в розвитку педагогічних характеристик групи, колективу
Криміногенні чинники в умовах жізнедеятелиюсті населення
Практична значущість знання педагогічних криміногенних факторів
 14.2. Кримінальна педагогіка
Асоціальна сутність педагогічних явищ у кримінальному середовищі
Засоби і методи кримінальної Антипедагогіка
14.3. Основи превентивної педагогіки
Основи педагогічної системи профілактики
Педагогічні засоби, методи і прийоми профілактики
Педагогіка в загальній профилак тику злочинів
 14.4. Профілактика рецидивних злочинів
Постпенітенціарной педагогіка
Історичні уроки постпенітенціарной педагогіки
 14.5. Профілактика поведінки неповнолітніх
Проблеми вдосконалення профілактики поведінки неповнолітніх
Характеристика дітей та сімей групи ризику і робота з ними
Превенція відхиляється і правопорушень неповнолітніх правоохоронними органами
Міжвідомча взаємодія в превенції поведінки неповнолітніх
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 Глава 15 ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ
15.1. Педагогічне забезпечення діяльності співробітників Федеральної служби безпеки Відмінні риси діяльності співробітників ФСБ
 15.2. Особливості педагогічного забезпечення діяльності співробітників прикордонної служби
Педагогічна характеристика діяльності органів і військ прикордонної служби
Педагогічне забезпечення діяльності прикордонників
 15.3. Особливості педагогічного забезпечення діяльності співробітників митних органів
Митні органи та їх педагогіка
Специфіка вимог до особистості та діяльності митника
Особливості виховної роботи з співробітниками митної служби
Особливості навчання співробітників митних органів
Система професійної освіти митних кадрів
 15.4. Педагогічні особливості підготовки працівників приватних детективних і охоронних служб
Основні вимоги до змісту підготовки
Основи правової підготовки
Спеціальна тактична підготовка
Фізична підготовка і рукопашний бій
Вогнева підготовка і застосування спеціальних засобів
Психологічна підготовка
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 Глава 16 ПЕДАГОГІКА В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА, АДВОКАТУРИ, ПРОКУРАТУРИ І СУДІВ
16.1. Педагогіка і судочинство З історії педагогіки судового
 16.2. Педагогічні властивості та якості співробітників органів правосуддя
Педагогічні професійно значущі властивості та якості учасників судочинства
Вихованість учасників судочинства
Розвиненість співробітників органів правосуддя
Навченість учасників судочинства
 16.3. Педагогічні аспекти діяльності органів досудового провадження
Педагогічні аспекти в діяльності слідчого, прокурора на стадії досудового розгляду
Принципи і методи педагогічної роботи на попередньому слідстві
 16.4. Питання правової просвіти громадян на стадії попереднього розслідування
Особливості правової просвіти учасників кримінального процесу
Забезпечення правової просвіти громадян
Роз'яснення прав учасникам кримінального процесу
Забезпечення прав учасників попереднього розслідування
 16.5. Судовий процес у правовому вихованні та просвітництві громадян
Загальна характеристика виховного та навчального впливу судового процесу
Навчальне і виховує вплив поведінки головуючого судді
Виховне значення діяльності обвинувача на суді
Виховне значення діяльності захисника на суді
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 Глава 17 ВИПРАВНА (ПЕНІТЕНЦІАРНА) ПЕДАГОГІКА
17.1. Становлення і розвиток теорії і практики пенітенціарної педагогіки Формування основ пенітенціарної педагогіки в середині XIX - початку XX в.
Основні тенденції розвитку теорії та практики перевиховання засуджених у 20 - 50-ті роки XX в.
Становлення і розвиток виправної (пенітенціарної) педагогіки як науки в 60-80-ті р. XX в.327
Пенітенціарної науки і практики з середини 80-х років по теперішній час
 17.2. Фактори, що визначають специфіку пенітенціарної педагогіки
Співвідношення права і педагогіки в процесі перевиховання осуджених
Середа функціонування виховної системи органів, що виконують покарання
Основні категорії виправної педагогіки (пенітенціарної) педагогіки
Гносеологічні джерела виправної (пенітенціарної) педагогіки
 17.4. Принципи перевиховання засуджених
Принципи, що визначають зміст і спрямованість процесу перевиховання
Принципи, що визначають педагогічну діяльність співробітників виправних установ
Поняття про форми виховного-взаімодействія342
Індивідуальні форми виховної взаємодії
Масові форми виховної взаємодії
17.7. Основні засоби виправлення засуджених
Режим як засіб виправлення засуджених
Праця як засіб виправлення засуджених
Загальноосвітній і професійно - технічне навчання засуджених
 17.8. Особливості перевиховання різних категорій засуджених
Особливості процесу перевиховання засуджених несовершеннолетніх349
Особливості процесу перевиховання засуджених жінок
Соціально-виховна робота з особами, засудженими до довічного позбавлення волі
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 Глава 1О ПОРІВНЯЛЬНО-ЮРИДИЧНА ПЕДАГОГІКА
18.1. Загальна характеристика юридичної педагогіки за кордоном Завдання порівняльно-юридичної педагогіки
Методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження
Теоретична база зарубіжній юридичній педагогіки
 18.2. Юридична освіта за кордоном
Виникнення юридичної освіти
 18.3. Професійна освіта співробітників поліції за кордоном
Виникнення професійного поліцейського освіти
18.4. Забезпечення іміджу і престижу поліцейських
18.5. Педагогічні аспекти у вирішенні поліцією службових завдань
18.6. Психологічна підготовка співробітників поліції за кордоном
18.7. Проблема ресоціалізації засуджених за кордоном
Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
 Професійна педагогіка:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua