Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою

Педагогічні аспекти мають місце в діяльності всіх категорій працівників правоохоронних органів. Існують чотири області дотику правоохоронної діяльності з педагогікою (див. § 6.1).

У діяльності різних фахівців правоохоронних органів широта, багатство, змістовні особливості дотику з педагогічної дійсністю не однакові, а тому і вимоги до професійно-педагогічної підготовленості їх різні. За цією ознакою виділяються три групи видів правоохоронної діяльності, які об'єктивно вимагають від співробітників різної професійно-педагогічної підготовленості.

Перша група являє собою різновид справжньої педагогічної діяльності, а саме - юридико-педагогічної. Для неї характерна наявність справді педагогічних завдань, форм, методів, умов і методичних прийомів роботи, причому мають пріоритетне значення і визначають головні показники її успішності. Це діяльність співробітників кадрових апаратів, відповідальних за соціальну і виховну роботу з персоналом, співробітників відділів професійної підготовки, інспекторів з профілактики злочинів неповнолітніх, співробітників органів, які виконують покарання, співробітників служб по вихованню громадян, викладачів юридичних освітніх установ і навчальних центрів, керівників факультетів і курсів , навчальних відділів та ін Добре, коли ці фахівці мають педагогічну або психологічну освіту. Однак і воно, як показує досвід, ще не показник професіоналізму, а лише підстава його. У всіх випадках професіоналізм пов'язаний з юридико-педагогічної освіти, навчання, виховання і розвитку, які потрібні як додаткові до юридичній основі їх професіоналізму.

Для другої групи діяльності фахівців, посадових осіб та служб правоохоронних органів характерна наявність чітко вираженої педагогічної функції, існуючої поряд з іншими: юридичними, управлінськими, організаторськими, технічними та пр. У них рішення педагогічних завдань має паралельний або обслуговуючий досягнення головної професійної мети характер. Це діяльність всіх категорій керівників (начальників, командирів), суддів, прокурорів, працівників управлінських апаратів, дільничних інспекторів, співробітників профілактичних структур, працівників оперативних служб, служб із зв'язків з населенням і засобами масової інформації, оперативно-розшукових апаратів, автоінспекторів та ін При здійсненні педагогічної функції їм необхідно активно використовувати педагогічні принципи, форми роботи, методи, прийоми, рекомендації (у числі інших - правові, організаційні та ін.), компетентно підходити до організації та реалізації педагогічної функції в процесі вирішення основних професійних завдань. Таким співробітникам потрібна поглиблена професійно-педагогічна підготовленість.

Третя група відрізняється присутністю в ній соціально-педагогічних впливів і частковим використанням педагогічних впливів. Це впливу зовнішнього вигляду самих співробітників на громадян, їх поведінки, дій, спілкування, рішень, застосовуваних санкцій і пр., а також педагогічно спрямованих заходів роз'яснення, переконання, вимоги та ін (докладніше див § 6.4).

Робота з персоналом правоохоронного органу та педагогіка

До видів правоохоронної діяльності, що надають завжди ті чи інші педагогічні впливу на громадян, відносяться: робота співробітників управлінських апаратів правоохоронних органів, судів , судових приставів, канцелярій, слідчих, міліціонерів патрульно-постової служби, дозвільних та охоронних підрозділів, чергових частин, співробітників податкової поліції та ін

Останнє і вирішальне слово в будь-якій діяльності належить людям, які здійснюють її, особливостям їх особистості та підготовки.

Професіоналізм співробітників і успішність їх діяльності очевидним чином залежать від їх професійної освіченості, навченості, вихованості та розвиненості, тобто властивостей, що мають педагогічне походження і природу. Робота з персоналом так чи інакше пов'язана з вивченням, оцінкою, вдосконаленням, використанням цих властивостей, вона складається з багатьох напрямків, більшість з яких за цілями, завданнями, змістом, формами, методами, умовами, забезпеченню має педагогічний та психолого-педагогічний характер.

Розробка стратегії роботи з персоналом - вихідний напрямок. Вона пов'язана з опрацюванням основних концептуальних ідей роботи і вимагає від керівництва та працівників кадрової служби педагогічної та психологічної компетентності. Слабкість останньої призводить до появи бюрократично-адміністративних концепцій - формально «гладких», але не ефективних для справи - або стихійного практицизму, який зазвичай набуває форму адміністративно-командного стилю.

Атестація посад, включених до штатних розписів. Ця робота включає опис посадових обов'язків, визначення вимог до осіб, придатним для їх заміщення, і, очевидно, вимагає точного розуміння того, з чого складається професіоналізм кожної посадової особи, і зокрема властивого йому виду професійно-педагогічної підготовленості, його змісту.

Залучення на роботу в правоохоронні органи кваліфікованих і особистісно зрілих фахівців. Цей напрямок передбачає активну роботу працівників кадрових служб на ринку праці, в освітніх установах, напрямок персональних запрошень хорошим фахівцям, що працюють в інших організаціях, створення привабливих сприятливих умов у правоохоронних органах, підвищення їхнього авторитету у населення та ін Співробітникам кадрової служби треба розбиратися в педагогічних аспектах профорієнтаційної роботи, володіти формами і методами її здійснення.

Вивчення та відбір кандидатів на роботу. Ці процедури можуть бути успішними при умінні співробітників кадрових апаратів вивчати і оцінювати людей, їх придатність до навчання в юридичному освітній установі чи службі в правоохоронних органах за показниками вихованості, освіченості, навченості з використанням методів педагогічного тестування (виявлення знань, навичок, умінь, звичок, переконань, якостей, здібностей та ін.)

Забезпечення введення новачків у правоохоронну діяльність, адаптації до неї. Успіх адаптації багато в чому залежить від самого новачка, від рівня розвитку колективу правоохоронного органу і обов'язково від спеціальної допомоги йому. Остання передбачає створення керівництвом і кадровою службою правоохоронного органу сприятливої морально-психологічної атмосфери для звикання новачка до нового колективу, діяльності, режиму праці, а також організацію додаткового навчання за посадою, прийняття індивідуально-виховних заходів, надання допомоги у розвитку професійно важливих якостей, попередження можливих на перших порах помилок. Виправдовує себе інститут наставництва, але і наставникам необхідна психолого-педагогічна допомога, інструктування, спеціальна підготовка.

Закріплення кадрів і подолання невиправданої плинності. Причина плинності полягає найчастіше в помилках при відборі кадрів, в недоліках роботи з новачками (які так і не змогли вжитися в новий колектив і звикнути до роботи), з персоналом (незадоволеність співробітників службою), низький професіоналізм, недоліки загальної та професійної вихованості та ін ., педагогічних за своєю природою і походженням причини. Сталість персоналу - одна з найважливіших умов успішності роботи будь-якого правоохоронного органу, тому педагогічна робота з ним у всіх її складових настільки важлива.

Стимулювання сумлінної служби співробітників, її постійного вдосконалення і оновлення.

В основі сумлінного ставлення людини до праці, до подолання його труднощів і досягнення високих результатів лежить його мотивація, тобто внутрішні чинники, які спонукають до вибору професії, місця роботи, а також стосовно її результатами. Такі спонукання внутрішньо обумовлені особливостями особистості працівника (зокрема, його вихованістю, професіоналізмом, розвиненими здібностями, досвідом і ін), а також зовнішніми обставинами - стимулами. При роботі з персоналом слід не тільки знати і враховувати мотиви, з якими співробітники надійшли на службу, а й активно впливати на них, створюючи і використовуючи стимули. До основних стимулів відносяться:

- загальні - рівень безробіття, труднощі працевлаштування, близькість місця роботи, витрати часу на переїзди та ін;

- соціальні - престижність служби в правоохоронних органах, престижність посади, соціальні пільги в організації

(дитячий садок, медичне обслуговування, постачання одягом тощо), можливості заняття фізичною культурою і спортом;

- соціально-педагогічні - морально-психологічна атмосфера в колективі, об'єктивність оцінок, заохочень (премій), дозволу прохань тощо;

- професійні - умови для придбання професії, підвищення рівня освіченості, можливості посадовий кар'єри, зміст праці, складність, навантаження;

- матеріальні - порівняльний рівень оплати праці з аналогічним працею в інших організаціях, відповідність оплати праці потребам працівника, грошові заохочення за успіхи в службі, сприяння поліпшенню житлових умов і др.;

- організаційні - організаційний порядок, дисципліна, відповідність відповідальності і можливостей її реалізації, режим праці та відпочинку та ін;

- управлінські - стиль управління, вимогливість і контроль за роботою, система роботи з персоналом, ставлення до хворіють або пораненим співробітникам і ветеранам тощо;

- безпека - надійність перебування на посаді, юридична захищеність, надання допомоги співробітникам у кризових ситуаціях, ризики для життя та ін

Виховання співробітників - педагогічна система, обов'язкова в роботі з персоналом, постійно функціонуюча, що припускає роботу з кожним співробітником і з колективом в цілому, його згуртування і перетворення в який виховує своїх членів груповий суб'єкт.

Професійна підготовка - ще одна постійно функціонуюча педагогічна система, завдання якої - підтримка і підвищення професіоналізму співробітників. Вона включає комплекс різних видів підготовки, здійснюваних по ходу служби, підвищення кваліфікації на короткотермінових курсах і стажуваннях, роботу з резервом на висування, заохочення підвищення рівня професійної освіти в системі заочного, вечірнього і екстерном навчання.

Управління правоохоронним органом - це перш за все управління діяльністю його персоналу, а педагогічна функція в ньому займає найважливіше місце. Керівники за своїми посадовими обов'язками покликані вчити і виховувати підлеглих, показувати особистий приклад на службі і в побуті. Справа не тільки в обов'язки, а й необхідності: без такої роботи та її успішності неможливо вирішити завдання, що стоять перед правоохоронним органом. Управлінський професіоналізм тому нерозривно пов'язаний з управлінсько-педагогічної підготовленістю керівників, що є різновидом професійно-педагогічної.

Викладене свідчить про численні взаємозв'язках і залежностях практики зміцнення законності та правопорядку, діяльності правоохоронних органів і їх співробітників з педагогічною дійсністю, що вимагають уважного і компетентного обліку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки роботи з персоналом правоохоронних органів пов'язані із застосуванням педагогічних знань і рішенням педагогічних проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка як галузь наукового знання? 6. Назвіть і поясніть методологічні основи
 2. Явище організованої злочинності.
  Види діяльності, здійснювані в широких масштабах організаціями та іншими групами, що мають внутрішню структуру, які отримують фінансовий прибуток і забирають владу шляхом створення й експлуатації ринків незаконних товарів і послуг. 12 У конвенції ООН 2000 дається поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група в
 3. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в області економіки.
  види організованої злочинності економічної спрямованості 1. Організована злочинність корисливого типу (mercenery crime). Мета - отримання безпосередньої матеріальної вигоди .. Ці злочинні організації здійснюють види діяльності зі страхування ризику, що лежать в основі мафія- методу, однак вони поєднані в одній організаційній структурі, що виконує і основну злочинну діяльність.
 4. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
    види корупції, її використання організованими злочинними групами для захисту своєї протиправної діяльності. Організація роботи з виявлення органів корупції. Тактичні прийоми викриття корупціонерів, особливості справ цієї категорії. Особливості здійснення загальнокримінальних злочинів, скоєних організованими злочинними групами: бандитизму, вбивства, рекету, розбоїв, грабежів,
 5. § 2. Класифікація об'єктів злочину
    види об'єктів злочинів, а зовсім інше: їх ієрархію, для якої головною є характеристика не горизонтальних (як має місце при класифікаціях), а саме вертикальних зв'язків - відносин цілого і частини. Розкриваючи зміст поняття об'єкта злочину, звичайно ж, можна використовувати встановлені філософією закономірності співвідношення категорій загального, особливого, індивідуального та
 6. § 3. Система і види покарань
    види покарань: штраф; позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород; обов'язкові роботи; виправні роботи; обмеження для військовослужбовців; конфіскація майна; обмеження волі; арешт; вміст у дисциплінарної військової частини; позбавлення волі на
 7. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
    види імунітету означають, що держава без його згоди непідсудна судам іншої держави, що стосовно майна держави без її згоди не можуть бути зроблені примусові заходи щодо забезпечення позову і що, нарешті, навіть винесене проти держави судове рішення не може бути без його згоди примусово виконано . До числа особливих різновидів відносять і імунітет
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    види монархій: на-приклад, монархію необмежену (абсолютистську) і обмежену, в тому числі конституційну. Для абсолютистської монархії характерно повне безправ'я народу, відсутність будь-яких представницьких установ, зосередження всієї державної влади в руках монарха. Він видає закони, призначає чиновників, веде зовнішню і внутрішню політику, збирає і витрачає податки,
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    види зобов'язань, що випливають з угод). Йде робота над третьою частиною. Деякі норми нового ЦК вже викликали запеклі суперечки. Наприклад, стаття 855 ЦК України встановлює першочерговість виплат зарплати працівникам підприємств з доходів, а потім вже розрахунки підприємства з бюджетом за податками. Фіскальні органи спробували за допомогою підзаконних актів (інструктивних листів) змінити зміст
 10. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
    види суспільних відносин. Традиційно галузі права виділяють по єдності предмета і методу правового регулювання. Але ці критерії добре працюють лише у сфері кримінального та цивільного права. Дійсно, для цивільного права характерним є та сфера життєдіяльності суспільства, яка пов'язана з майновими відносинами (купівлею-продажем, орендою, даруванням, зобов'язаннями і
 11. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
    види правовідносин. Суб'єкти правовідносин та їх характеристика. Об'єкти правовідносини та їх характеристика. Юридичні факти. Становлення права як соціальної нормативно-регулятивної системи, як цілісного соціального інституту на рубежі III-II тисячоліття до н.е. прицілі до корінних змін у політичній, економічній, духовній та інших сферах життя людського суспільства. Разючі
 12. Глава двадцята. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
    види і структура правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія. Правосвідомість і право: взаємодія. Правова культура. Правовий нігілізм. Правове виховання. Обговорення всіх попередніх тим свідчить: тільки тоді правотворча і право-стосовно діяльність стає ефективною, коли в цих процесах, поряд з потужними са-моорганізуюшіміся началами, пріоритетне
 13. 4. Державний (політичний) режим: поняття та види
    зв'язків з населенням. Можна виділити дві групи ознак, властивих даному виду політичного режиму. Перша група це формальні ознаки: а) народ - основне джерело влади, б) юридичну рівність всіх громадян; в) переважання більшості над меншістю при прийнятті рішень; г) виборність основних державних органів. Друга група це реальні ознаки: а)
 14. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
    види проблемних ситуацій у залежності від специфіки навчального предмета. Принципово новим у цій класифікації є виділення в якості підстави досягнутого учнями рівня розвитку та інтелектуальних можливостей дитини: це дозволяє враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів і тим самим сприяти їх розвитку. Облік індивідуальних можливостей допомагає
 15. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
    види суджень є в питаннях. Значить, "питання завжди виражає судження, саме тому так значна його роль у мисленні". Про органічного зв'язку питання з судженням говорить В.І. Свінцов: "Опосередковано, в неявній формі, питання міститься в будь-якому фрагменті знання, і кожне твердження і заперечення можуть розглядатися як відповідь на певне питання. Будь-якому міркуванню передує
 16. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
    види діяльності молодших школярів при дослідницькому методі навчання можуть бути надзвичайно різноманітними. Назвемо деякі з них, описані в літературі: виконати лабораторну (дослідну, практичну, експериментальну) роботу з певної теми; розпитати і розповісти історію своєї сім'ї (будинку, вулиці); підготувати самостійне повідомлення по заданій темі і виступити з ним;
 17. ВЗАЄМОДІЯ В ВІДКРИТОЇ ШКОЛІ
    види діяльності: участь у територіальному управлінні, волонтерських рухах, природоохоронних заходах, екологічних іграх і проектах, у розвитку партнерських зв'язків та обмінів з різними містами і країнами. У рамках спільноти передбачається активна художньо-творча, трудова, спортивна діяльність. Проблеми соціального значення для міста та мікрорайону включаються до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua