Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
О. В. Акулова, С. А . Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ВЗАЄМОДІЯ В ВІДКРИТОЇ ШКОЛІ

У роботах з управління школою відзначаються різні напрямки розвитку соціальних зв'язків школи. Так, О. Є. Лебедєв, В. С. Лазарєв, М. М. Поташник та інші автори відзначають, що серед усіх видів соціальних зв'язків школи головне місце займають зв'язки з батьками. Так було і раніше, але характер відносин освітнього закладу та батьків змінюється. Ці відносини стають більшою мірою рівноправними, партнерськими. У ситуації вибору батьки можуть вибрати, а можуть і не вибрати те чи інше освітній заклад, ту чи іншу додаткову освітню послугу. З розширенням можливостей вибору підвищується відповідальність батьків за освіту своїх дітей. Виникає можливість створення освітніх програм, спільно реалізованих школою і сім'єю. Одночасно зростає потреба освітньої установи у співпраці з батьками та громадськістю. Найважливішою характеристикою сучасної школи є збільшення можливостей, що сприяють становленню життєвого самовизначення, неповторної індивідуальності кожного учня. Зовнішні зв'язки шкіл, які інтенсивно розви-вають в останнє десятиліття, створюють нові можливості в кожній конкретній школі.

Особливостями відкритої моделі освітнього процесу є інтеграція всіх способів освоєння людиною світу, реалізація таких принципів, як співробітництво, співтворчість, індивідуалізація, інформатизація, комп'ютеризація, гуманізація, деполітизація, екологізація освіти; психологічна установка навчається на надзавдання, що призводить до постійного пошуку, формуванню нових орієнтирів і цілей та ін

Відкритість виступає як важлива характеристика освітнього процесу, яка при орієнтації на учня (а також на культуру суспільства) як джерело стихійності і впорядкованості, одночасно забезпечує різноманіття альтернативних шляхів становлення індивіда, комплексність і цілісне відображення у його утворенні, тенденцію розвитку сучасної культури (в широкому сенсі), високий ступінь інтеграції в суспільні процеси в ролі повноправного партнера.

Повною мірою ідея відкритості реалізується через створення системи безперервного (протягом усього життя людини) освіти, що забезпечує кожному індивіду умови для вільного розвитку її освітніх, інтелектуальних і діяльнісних можливостей протягом усього життя.

Відкриття освітнього закладу соціуму можливо при реалізації комплексу практичних заходів в декількох напрямках: -

відкриття освітнього закладу соціуму (соціально-політичний рівень); -

відкрите навчання (дидактико-методичний рівень); -

менеджмент і освітній маркетинг (організаційно-інституціональний рівень).

Слід виділити два аспекти відкриття школи соціуму: -

використання засобів і можливостей спільноти в освітніх установах (внутрішній план); -

активна взаємодія вищої та середньої школи з різними соціальними інститутами (зовнішній план).

Найбільш реальними вузлами такої взаємодії подаються: -

освітні установи (ОУ) та органи місцевого самоврядування (ради мікрорайону, кондомінімумів); -

ОУ та суб'єкти господарської діяльності (підприємства, фірми, організації); -

ОУ та заклади культури та спорту (театри, музей, бібліотеки, спортшколи, клуби); -

ОУ та соціальні служби (комітети соціального захисту, медичні установи та психологічні консультації, органи опіки та піклування).

Відкриття освітнього закладу соціуму передбачає придбання навчаються соціального досвіду та соціальної компетентності за рахунок включення їх у різні види діяльності: участь у територіальному управлінні, волонтерських рухах, природоохоронних заходах, екологічних іграх і проектах, у розвитку партнерських зв'язків та обмінів з різними містами і країнами. У рамках спільноти передбачається активна художньо-творча, трудова, спортивна діяльність. Проблеми соціального значення для міста та мікрорайону включаються у зміст освітнього процесу, надаючи йому практико-орієнтований характер.

У поняття «найближча соціальне середовище» школи входять: -

сім'ї учнів; -

громадськість; активні верстви місцевого населення; -

місцеві адміністрації та органи управління освітою; -

виробничі структури різних форм власності (потенційні спонсори, роботодавці для випускників школи); -

закладу охорони здоров'я; -

інші освітні установи; -

культурно-освітні організації; -

правоохоронні установи; -

місцеві засоби масової інформації; -

різні організації та асоціації, створювані місцевим населенням, релігійні громади різних конфесій. Соціальна середовище визначає спрямованість діяльності школи в силу ряду причин.

По-перше, соціум засновує школу як соціальну організацію, дає їй певний статус, компетенцію, права та обов'язки, оцінює її діяльність. По-друге, соціум утворює загальний фон життєдіяльності школи. По-третє, соціальне середовище є джерелом висунення вимог до школи, завжди має певні очікування від школи. По-четверте, соціальне середовище виступає джерелом необхідних для нормальної життєдіяльності школи ресурсів. По-п'яте, в соціумі школа знаходить партнерів, необхідних їй для вирішення своїх завдань, «споживачів» її продукції. По-шосте, соціальне середовище породжує фактори, дестабілізуючі школу.

На думку В. С. Лазарєва, найважливішими рольовими групами соціальних суб'єктів, взаємодія з якими багато в чому визначає життя школи, є: засновники, клієнти, замовники, споживачі послуг (користувачі), законодавці, представники влади , творці громадської думки, виробники і постачальники ресурсів, помічники, партнери, конкуренти.

Важливий напрямок у розвитку соціальних зв'язків системи освіти - її стосунки із засобами масової інформації (преса, радіо, телебачення), від яких значною мірою залежить формування громадської думки про існуючу систему освіти, її досягнення та проблеми . Відносини зі ЗМІ в основному формують регіональні і частково муніципальні органи управління освітою. Істотну роль у забезпеченні батьків значущою для них інформацією відіграють національні та регіональні джерела інформації.

Важливе місце в системі соціальних зв'язків займають відносини з вищою школою. Позиція вищих навчальних закладів чинить величезний вплив на розвиток середньої школи. Зміст вступних іспитів, їх характер, умови конкурсу впливають на зміст шкільних навчальних програм, на цілеспрямованість освітнього процесу. Форми спів-робітництва середньої і вищої школи досить відомі: спільні «круглі столи» та конференції, участь керівників системи загальної освіти в роботі ради ректорів, включення представників вищої школи до складу колегії регіонального органу управління освітою, договори про співпрацю на рівні регіональних систем та окремих навчальних закладів.

Важливе значення має спільне обговорення з іншими структурами та організаціями, зацікавленими у співпраці з установами освіти: органами охорони здоров'я, закладами культури, творчими спілками, органами внутрішніх справ, спортивними і молодіжними організаціями, науковими та науково-педагогічними центрами.

Особливий напрямок у розвитку соціальних зв'язків освітніх систем - робота з «впливовими особами», які можуть надати вплив на прийняття рішень з питань освіти. До їх числа відносяться депутати різних рівнів, керівники муніципальної та регіональної адміністрацій, відомі підприємці, діячі науки і мистецтва, письменники. Специфіка даного напрямку - режим «персональної опіки»: робота ведеться з конкретними людьми і носить систематичний характер (запрошення на заходи, регулярна розсилка інформаційних матеріалів, поводження з проханнями про підтримку конкретних акцій).

Новим об'єктом уваги освітніх структур стають громадські фонди, орієнтовані на підтримку системи освіти. Перспективним напрямом розвитку соціальних зв'язків освітніх систем є міжнародні проекти, які фінансуються міжнародними та національними урядовими та неурядовими організаціями (типу Європейського фонду навчання, Британської ради, Інституту Гете та ін.) Такі проекти зазвичай забезпечують консультативну допомогу з боку зарубіжних партнерів у реалізації конкретних програм реформування системи освіти, яка виражається у проведенні семінарів та курсів за участю зарубіжних викладачів, в організації стажувань керівників і викладачів російських освітніх установ за кордоном. У ряді випадків виділені на реалізацію проекту кошти дозволяють поповнити шкільні бібліотеки, придбати нове обладнання. Але головним результатом подібних проектів є підвищення кваліфікації управлінських і педагогічних кадрів, розширення їх кругозору, підготовка до вирішення завдань інноваційного характеру.

У змісті взаємодії школи з соціальними суб'єктами можна виділити три групи розв'язуваних завдань:

збереження певних культурних традицій - культурологічна спрямованість змісту шкільного компонента. Акцент у взаємодії робиться на спільну діяльність з установами додаткової освіти, громадськими організаціями, інститутами культури;

підготовка школярів до вирішення соціальних проблем; підготовка школярів до роботи на регіональному ринку праці - вміст передпрофільне підготовки і профільного навчання.

При вирішенні цих груп завдань у школи є можливість при організації освітнього процесу використовувати матеріальний потенціал простору регіону, що надає школяреві вибір місця і умов набуття життєвого досвіду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВЗАЄМОДІЯ В ВІДКРИТОЇ ШКОЛІ "
 1. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  відкриті для сприйняття інших теорій. Обмеженість була чужа народникам. Н. Ф. Данієльсон використовував марксистські ідеї при своєму економічному аналізі Росії. Н. К. Михайлівський писав: «Завдання наше не в тому, щоб виростити самобутню цивілізацію з власних національних надр, але і не в тому, щоб перенести до себе західну цивілізацію цілком з усіма надривними її суперечностями, треба
 2. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  взаємодія людини і природи в присвоює економіці протягом багатьох тисячоліть. Разом з тим широке поширення і використання набувають у таких суспільствах і peг-улятівние початку, що формувалися в ході самоорганізації людства. Ця регуляція забезпечує існування і відтворення конкретних громад, кланів, груп. Це правила пом'якшення агресивних зіткнень між
 3. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  взаємодіючих елементів. Слід зазначити, що в сучасному менеджменті якості приділяється велика увага системному підходу до діяльності організації. Російський енциклопедичний словник трактує поняття «система» наступним чином: система (від грецького Systema - ціле, складене з частин) - безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, утворюють
 4. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  взаємодії викладачів і студентів. Внутрівузівських діяльність регламентує велике число нормативних документів: положень про здачу іспитів, про навчання протягом семестру, звітності, правил відвідування занять, балів (кредитів), контролі за якістю навчання та ін Зовнішня експертиза вузу здійснюється державною радою з фінансування вищої освіти, який формально
 5. Абеляра (Abelard, Abaillard) Петро
  взаємодії трьох факторів: 1) Божественного натхнення, яке непогрішно; 2) особистості письменника, індивідуально сприйняв його, і 3) всіх обставин, в яких воно формулюється і увічнює (понять епохи, умов передачі, компетентності перекладача і переписувача). Цей «брат Третій» (frater Tertius) вносить в Писання найбільше бентежачих нас елементів. Божественне Одкровення,
 6. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  відкриті для сприйняття інших теорій. Обмеженість була чужа народникам. Н. Ф. Данієльсон використовував марксистські ідеї при своєму економічному аналізі Росії. Н. К. Михайлівський писав: «Завдання наше не в тому, щоб виростити самобутню цивілізацію з власних національних надр, але і не в тому, щоб перенести до себе західну цивілізацію цілком з усіма надривними її суперечностями, треба
 7. § 2. Проблемна ситуація
    взаємодії суб'єкта та об'єкта. Вона характеризує певний стан учня, що виникає в процесі виконання такого завдання, яке вимагає відкриття (засвоєння) нових знань про предмет, способі або умовах виконання завдання "6. Засвоєння і відкриття нового збігається в даному випадку з такою зміною психічного стану суб'єкта, яке становить мікроетап в його розвитку. Відкриття
 8. Метод компаративістики.
    взаємодія з іншими явищами. Слід обмовитися, що такий підхід не отримав широкого розповсюдження в американській психології релігії, оскільки в ній були досить сильні суб'єктивістські тенденціі44. Набагато більш докладно проблема об'єктивності наукового знання і відмови від ціннісних суджень розглядалася в європейському релігієзнавстві, особливо в працях М. Вебера.
 9. 2. Історичні долі Росії в контексті концепції «всемирности» А.І. Герцена
    взаємодіючих в умовах всемирности різних соціальних утворень. Сподіваючись на універсалізм досягнень духовного виробництва, Герцен і саму проблему успадкування зводив до питання адекватного засвоєння ідеї соціалізму як загальнолюдської істини, йдучи з площини розгляду цієї ідеї як генетично обумовленої історичним минулим Європи. Зважаючи глибоке гегелівське
 10. Соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    взаємодії вчителя і школярів, орієнтованого на організацію вчителем самостійної роботи школярів, розвиток готовності вчителя до змін процесу навчання; - зміна використовуються в освітньому процесі технологій навчання - орієнтація на використання інформаційних технологій у поєднанні з технологіями розвитку критичного мислення, проектними, дослідними
© 2014-2022  ibib.ltd.ua