Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова , А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005 - перейти до змісту підручника

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ

За останнє десятиліття в Росії відбулися серйозні зміни, які торкнулися і систему освіти. В даний час комплексна і глибока модернізація системи освіти є імперативом освітньої політики Росії, її головним стратегічним напрямком.

Разом з тим очевидно, що жодна реформа в освіті неможлива без учителя, без щирого прийняття ним ідеології і стратегії перетворень і активної діяльності щодо їх втілення в життя.

У сучасній школі абсолютно очевидні істотні зміни всієї сукупності взаємовідносин, що виникають у педагогічному процесі, і наслідки цих змін, які виражаються в нових умовах освіти, змісті, технологіях, засобах оцінювання результатів шкільної освіти. Представляється, що зміни, що відбуваються сьогодні в освіті, визначаються самим розумінням даного явища як соціокультурного феномену, зміною соціокультурних умов утворення. Сучасний етап розвитку суспільства но-сит назва постіндустріального або інформаційного. Швидкість відбуваються, постійна поява нових технологій, швидка зміна вимог ринку праці, а також вимог до характеру трудових операцій, до комп'ютерної грамотності працівників призводять до того, що сьогодні реально захищеним в соціальному відношенні може бути лише освічена людина, здатний гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї діяльності.

Освіта в даний час розглядається як багатовимірний простір вільного культурного творчості, а школа - як частина культурного середовища соціуму (Н. Б. Крилова). Таким чином, школа стає відкритою системою, що використовує можливості відкритого освітнього простору для вирішення власних завдань, а саме створюючи умови для досягнення нової якості освіти.

У сучасному світі освіта є одним з найважливіших факторів, що забезпечують економічне зростання, соціальну стабільність, розвиток інститутів громадянського суспільства.

Рівень освіченості населення, розвиненість освітньої та наукової інфраструктури - неодмінні умови становлення і розвитку суспільства і економіки, провідними ресурсами яких виступають нове знання, інноваційна діяльність, нові технології виробництва. Накопичення людського капіталу створює потенціал сталого економічного розвитку країни та підвищення добробуту її громадян.

У всіх країнах світу незалежно від рівня їх економічного розвитку вирішуються спільні проблеми: як збільшити доступ людей до освіти на будь-якому етапі їх життєвого шляху за наявності різних стартових можливостей і потреб; як зробити освіту якісною, що відповідає вимогам , що пред'являються розвиваються суспільством і ринковою економікою; як засобами освіти підготувати людину до постійно змінюваних умов життя і праці.

У 2001 році в нашій країні було прийнято Концепцію модернізації освіти. У Концепції зазначалося, що система об-разования, будучи найважливішим елементом суспільного життя і державного устрою, повинна бути спрямована на вирішення стратегічних завдань розвитку країни. Основною стратегічною метою федеральної цільової програми розвитку освіти є забезпечення умов для задоволення потреб громадян, суспільства та ринку праці в якісній освіті. Для досягнення поставленої мети визначено необхідність вирішення наступних завдань: -

вдосконалення змісту і технологій освіти; -

розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг; -

підвищення ефективності управління в системі освіти; -

вдосконалення економічних механізмів у сфері освіти.

Сучасний рівень розвитку ринкової економіки, побудову громадянського суспільства передбачають іншу якість освіти, що забезпечує підготовку людини не стільки до індустріального суспільства, скільки до суспільства економіки, побудованої на знаннях. Освіта в інформаційному суспільстві має своєю метою найбільш повне задоволення освітніх потреб особистості, які є вираженням не тільки її прагнення до найбільш повної самореалізації, а й впливу умов швидко мінливого світу. В останньому випадку перед людиною постає необхідність постійно поповнювати свої знання, щоб комфортно відчувати себе в світі, що змінюється.

Таким чином, відбувається орієнтація на освіту як на засіб досягнення будь-яких значущих для індивіда цілей і орієнтація на освіту як самоцінність, що передбачає надання людині можливості використовувати освіту як гнучкий інструмент розширення та реалізації життєвого потенціалу.

На сучасному етапі розвитку суспільства та освіти соціокультурна обумовленість професійно-педагогічної діяльності визначається тенденціями змін:

в соціальних структурах суспільства, у тому числі соціально-професійної групи учительства, а також в соціальному замовленні до випускника, який прописується через такі характеристики людини, як активність, самостійність, відповідальність, мотивація до безперервного утворення;

в позиції держави відносно якості освіти, яке визначає цілі освіти, вимоги до професійно-педагогічної діяльності вчителя, зафіксовані в документах реформи освіти (Концепція розвитку освіти в Російській Федерації, Стратегія модернізації змісту загальної освіти), в цільових програмах та освітніх проектах;

в культурно-професійної ідентичності учительства, яка розуміється в дослідженні як усвідомлення ціннісно-смислового ставлення вчителя до професійної діяльності через систему цінностей, що визначають характер професійно-педагогічної діяльності.

Зміни, що відбуваються в суспільстві в умовах переходу до інформаційної стадії розвитку, обумовлюють напрями змін шкільного процесу навчання. «Або школа кардинально трансформується, або вона просто зникне», - таке категоричну заяву робить А. Пінський.

Але перш ніж що-небудь міняти в шкільній освіті, необхідно з усього різноманіття соціокультурних факторів виявити ті чинники, які мають істотний вплив на якість процесу навчання в нових умовах.

Фактори, що обумовлюють зміну процесу навчання в умовах переходу до інформаційного суспільства, можливо встановити, проаналізувавши результати міжнародних досліджень оцінки якості вітчизняної освіти в контексті міжнародних індикаторів якості освіти.

У дослідженнях PISA, TIMS, PIRLS основне увага приділяється не стільки визначенню сформованості предметних знань і вмінь, скільки виявлення здібностей вирішувати прак-тіко-орієнтовані завдання на основі інформації, пред'яв-неушкодженої в різних видах, виявленню тих знань і вмінь, які будуть корисні учням у майбутньому.

Результати міжнародних досліджень дають об'єктивну інформацію про стан освіти тієї чи іншої країни в порівнянні з іншими країнами світу на основі інструментарію, що відображає світові пріоритети в галузі освіти. Представницька вибірка шкіл, що беруть участь у дослідженнях, аналіз тисяч програм і підручників різних країн з різних предметів, тестування та анкетування сотень тисяч школярів різних континентів світу, у тому числі Росії, анкетування тисяч вчителів та директорів шкіл - все це дозволяє стверджувати, що виявлені в ході міжнародних досліджень фактори є достовірними, відображають вимоги, пропоновані до утворення в умовах переходу до інформаційного суспільства, і можуть бути покладені в основу змін шкільного процесу навчання.

Виявлені в результаті міжнародних досліджень фактори були систематизовані в наступні групи: фактори, пов'язані з особою школяра і особистістю вчителя, і фактори, пов'язані з освітнім середовищем школи. Виділення таких груп видається важливим внаслідок того, що інформаційне суспільство орієнтоване на особистість, саме людський капітал є визначальним у розвитку суспільства.

Проведену систематизацію факторів доповнюють результати досліджень А. Н. Майорова, умовно звані «ефективна школа». На основі аналізу різних моделей оцінки ефективності освітніх установ він об'єднав фактори, що впливають на результативність роботи школи, в п'ять груп:

фактори, які школа може змінювати (целепола-ганіе, організація та умови праці, відносини в колективі, забезпечення навчальними матеріалами, дотримання санітарних норм, кадрове забезпечення, різноманітність освітніх програм, соціальна підтримка, матеріально-технічне забезпечення тощо);

фактори, які школа може змінювати за певних умов (узгоджене цілепокладання, організація навчальної праці, залученість батьків, організація вільного часу та ін.);

фактори, на які школа може вплинути (життєві плани, особисті якості, фізична підготовленість, стан здоров'я, підготовленість до особистої життя та ін.);

фактори, на які школа може вплинути за певних умов (здібності, стосунки в сім'ї тощо);

фактори, на які школа не може надати впливу (биогенетические здібності, рівень доходу сім'ї, соціально-демографічні характеристики сімей, статевий склад та ін.)

Найбільший інтерес представляють фактори, які школа може змінювати або чинити на них вплив. Фактори, пов'язані з особистістю учня, особистістю вчителя і освітнім середовищем школи, відносяться саме до тієї групи факторів, на які школа може впливати (особистість школяра і вчителі) або змінювати їх (освітнє середовище школи).

Систематизація виділених факторів дозволила об'єднати їх у групи.

Перша група чинників, пов'язана з особистістю школяра, передбачає орієнтацію процесу навчання на самостійність школярів, що дозволяє їм оволодіти необхідними в інформаційному суспільстві вміннями та навичками і відчувати себе більш впевненими в умовах невизначеності.

Друга група чинників, пов'язана з особистістю вчителя, обумовлює зміну позицій вчителя, забезпечує мотиваційну готовність вчителів до необхідних змін і бажання їх здійснювати. Це призводить до того, що вчитель може здійснювати більш складну професійну діяльність, включатися в організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи по зміні процесу навчання, передбачати наслідки і нести відповідальність за прийняті зміни, прораховувати можливі ризики, будів-ить суспільні відносини на основі взаєморозуміння і партнерства.

Третя група чинників пов'язана з організацією освітнього середовища школи шляхом збагачення позашкільними джерелами інформації, що дає можливість школярам і вчителям використовувати освітній потенціал середовища, інтегрувати інформацію, що отримується з середовища, в контекст процесу навчання.

Виділені фактори дозволяють позначити передбачувані напрямки системних змін шкільного процесу навчання, які необхідно здійснити для досягнення нової якості освіти.

Зміна розуміється як зміна. Змінити - значить зробити іншим.

Щоб Їх зміни - це зміни, які здійснюються в результаті прийняття вчителями певних ідей розвитку школи і які відбуваються спільно з науково-методичним супроводом, виходячи з готовності вчителя і школи до інноваційної діяльності.

Системні зміни - це, з одного боку, зміни всіх компонентів процесу навчання, що відбуваються на декількох рівнях: самого процесу навчання, освітнього середовища школи, соціокультурної ситуації розвитку суб'єктів процесу навчання. З іншого боку, системні зміни означають, що, незалежно від точки початку пошуків кожним конкретним освітнім закладом, школа проходить на різних рівнях шлях змін всіх компонентів процесу навчання та їх взаємозв'язків. У разі реалізації системних змін сучасного шкільного процесу навчання може бути досягнуто нову якість, яка полягає в досягненні компетентності суб'єктами освіти.

До основних змін сучасного освітнього процесу відносяться:

- зміна спрямованості педагогічних цілей на самореалізацію особистості школяра; -

зміна змісту освіти шляхом включення у навчальний матеріал практико-орієнтованих завдань, що припускають використання інформації, представленої в різних джерелах, а також шляхом включення надпредметних програм; -

зміна характеру взаємодії вчителя і школярів, орієнтованого на організацію вчителем самостійної роботи школярів, розвиток готовності вчителя до змін процесу навчання; -

зміна використовуються в освітньому процесі технологій навчання - орієнтація на використання інформаційних технологій у поєднанні з технологіями розвитку критичного мислення, проектними, дослідними технологіями, які обумовлюють оволодіння вчителями новими професійними ролями (організатора, координатора, помічника, консультанта) і припускають командну роботу викладачів; -

 зміна оцінки досягнень школярів на основі взаємодоповнення кількісної (успішність) та якісної характеристики освітніх результатів (портфоліо, профіль умінь, щоденник досягнень). 

 Відмінною особливістю системних змін шкільного процесу є те, що нова якість освіти «вирощувалося» в самих школах, безпосередньо в ході локальних змін, з використанням такого важливого ресурсу, як потенціал самостійної продуктивної діяльності окремих вчителів і цілих шкільних колективів. При цьому важливу роль відіграє науковий супровід експериментальної роботи, яке являє собою рекомендації щодо її організації, об'єднані загальним задумом і засновані на загальних концептуальних ідеях. 

 Системні зміни шкільного процесу навчання істотно змінюють діяльність вчителя: з'являються нові функції, які визначаються системою відносин, в які вступає вчитель при реалізації професійно-педагогічної роботи в сучасній школі. 

 Нові функції професійно-педагогічної діяльності вчителя можуть бути згруповані як провідні, супутні і супідрядні. 

 Провідною функцією вчителя є сприяння утворенню школяра, яке полягає у створенні засобами педагогічної діяльності умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти. 

 Функція сприяння освіті школяра виявляється в наступному: -

 у відборі вчителем змісту освіти по предмету на основі пересічний інформаційних потоків вчителя та учнів, опори на прихований досвід учнів, а також міжпредметних інтеграції знань у навчальних та соціальних проектах; -

 у виборі вчителем освітніх технологій (проектного, дослідницького, рефлексивного навчання, розвитку критичного мислення, інформаційно-комунікативних технологій), не тільки вирішують завдання освоєння змісту предмета, а й сприяють становленню компетентностей учнів; -

 у формуванні вчителем відкритої освітнього середовища, що розглядається як вид соціокультурного середовища і представляє собою сукупність освітніх ресурсів, з узгодженості відносин яких створюються простір і реальні чи пережиті умови утворення школяра; відкрита освітнє середовище сприяє становленню і прояву компетентностей школярів, коли предметні знання стають основою для вирішення реальних життєвих проблем; -

 у виборі різноманітних способів оцінки та обліку досягнень учнів, різноманітних оціночних шкал та оціночних матеріалів, способів обліку досягнень, заснованих на самооцінюючої процесах (портфоліо, щоденник досягнень, профіль умінь і пр.

 ). 

 Функції вчителя, спрямовані на себе, - здійснення рефлексії та самоосвіти, - визначають реалізацію провідної функції професійно-педагогічної діяльності - сприяння освіти дитини, і тому можуть бути кваліфіковані як супутні. 

 Поряд з названими виділяються супідрядні функції діяльності вчителя: 

 функція проектування, що виявляється в діяльності вчителя в спільному зі школярем проектуванні індивідуального освітнього маршруту, яке полягає в проектуванні умов освітнього вибору школяра (предметне наповнення навчального плану; спосіб організації освітнього середовища, що полягає в концентрації ресурсів середовища щодо учня або групи учнів; система формалізованої та автентичної оцінки, що фіксує просування учня в освітньому процесі); 

 управлінська функція, яка реалізується в двох напрямках: -

 участь вчителі у визначенні освітньої політики на двох рівнях: на рівні школи - при проектуванні освітньої програми; на рівні місцевого співтовариства, країни - при участі в суспільно-педагогічних дискусіях з актуальних проблем сучасної школи та освіти; -

 координація діяльності суб'єктів освітнього процесу (колег і соціальних партнерів учителя). 

 Ці функції проявляються при вирішенні учителем основних груп завдань (табл. 1.1). 

 Перераховані групи завдань характеризують професійну компетентність сучасного вчителя і дозволяють йому забезпечити: 

 Побудова розвиваючого возрастосообразного освіти. Розвивальне освіта - це освіта, яка не просто має розвиваючий ефект, але, будучи індивідуально-орієнтованим на кожну дитину, ставить основною своєю метою його розвиток, реальне просування. Знання, вміння і навички при цьому є не стільки самостійною метою, скільки засобом у процесі розвитку дитини. У зв'язку з цим особливої значущості набуває принцип самоцінності кожного віку, який розкривається за допомогою забезпечення повноти реалізації можливостей дитини певного віку з опорою на досягнення попереднього етапу розвитку. 

 Професійні завдання вчителя 

 Таблиця 1.1 Група завдань Шкільна щабель Освітня область Навчальний предмет 1 2 3 4 1-а група - Відбирати і ис- Використовувати ре- Відбирати показу- бачити уче пользовать диаг- зультати диагно- тели освоєння ника в про тичного ін стіки індивіду- предмета в соот- цессе навчений- інструментарію альних повідно до віз- ня вивчення інді- особливостей растний осо- Індивідуальних осо- школярів по бенностями; бенностей предметам, входити- відслідковувати ре- школярів дящім в образо- результативність Створювати моті вательность об- освоєння ОП, ви- вацію до вчення ласть являти його досягнення і проблеми Навчання школярів рішенню соціально та особистісно значущих проблем і життєво важливих завдань у кожному віці шляхом: освоєння нових видів діяльності, в рамках яких навчають, можуть самостійно вирішувати проблеми; освоєння нових способів вирішення проблем у різних видах діяльності. 1 2 3 4 2-а група - Вибирати техно- Погоджувати Пропонувати спо будувати про логії навчання, використовувані соби педагогиче- цес обуче адекватні навч- технології, оце- ської підтримки, ня, направ вим цілям і віз- нічні процеду- адекватні ре- ленний на растний особ- ри та ін з коле- зультатам диаг- досягнення ностям гами ностики учнями школярів Розробляти цілей обра способи педаго- тання гической підтримки школярам, допомагати долати навчальні труднощі 

 Розробляти та здійснювати оціночні процедури 3-тя група - Організовувати Працювати в ко- Використовувати устанавли- співпраця манде різні засоби вать взаємо- школярів ме- Використовувати комунікації дію з чекаю собою, взаємо- форми і техно- (E-mail, Інтернет, іншими модействие з логії взаємодій- телефон та ін.) суб'єктами різними людьми, ствия з колега- процесу обу- в тому числі на ми для вирішення чення іноземною мовою певної професійної завдання 4-я група - Використовувати Організовувати Формувати створювати об- інформаційні і використовувати предметну раз- разователь- ресурси (мас- різні обра Віва середу, ную середу медіа, Інтернет зовательного сре передбачало- школи і іс- та ін); ресурси і ди всередині ОУ ющую активне користувати її потенціал систе- для вирішення кон- використання можливості ми додаткових- кретной педаго- інформаційних ного освіти гической завдання технологій 

  1 2 3 4 5-а група - Аналізувати Визначати сфе- Спиратися на проектиро- власну діяль- ру профессио- ключові компі- вать і осуще ність; нальних інте- тентности при ствлять про- вибирати техно- сов і узгоджуючої- вирішенні завдань професіоналом- логії самообра- вать їх з коле- профессиональ- ве самонавчання- тання гами, виявляти ного зростання (спо разование проблеми в осу- соби роботи з ществленія про різними ис- фессиональной джерелами ін- діяльності та формації, со- визначати спо- блюдение соби їх вирішення соціально- правових норм, використання різних мов для вирішення за- дачі) Підтримку саморозвитку особистості, яке базується на таких постулатах: усвідомлення самоцінності кожної особистості, її унікальності; невичерпність можливостей розвитку кожної особистості, в тому числі її саморозвитку. На різних вікових ступенях освіта повинна сприяти розвитку «самості» учня, а посилення особистісної спрямованості освіти має передбачати підвищення самостійності школярів при переході з одного ступеня на інший, збільшення можливостей вибору в учня на основі сформованих узагальнених здібностей вибору. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ"
 1. 1.Економіка і соціальна структура
    передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX в., Але розуміння його все ще не до
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    соціокультурної сфери, міжнародного контексту. В якості нового методологічного підходу виділяється необхідність враховувати вплив довготривалих, середньострокових, короткострокових факторів (структур, кон'юнктур і ситуацій) (BC Дякин). У короткострокових процесах альтернативи виникають дуже часто, але нічого принципово не змінюють. Нічого принципово не змінила б перемога Корнілова: при
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим сучас-ного Російської держави.
 4. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    передумовою для конкретних правових відносин. І, отже, в кожному окремому суперечці про права і свободи громадянина не можна посилатися безпосередньо на норми Конституції, не слід судам зіставляти ці норми та інші нормативні акти, навіть якщо останні суперечать Конституції. Діє в конкретному спорі не Конституція, а інший нормативний, в тому числі підзаконний, акт. Ось одна з
 5. 1.Економіка і соціальна структура
    передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний і ис-торіографіческій матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX в., Але розуміння його все ще не до
 6. § 2. Типологія сучасних правових систем
    передумовою для того, щоб стати адвокатом або суддею. Іншою відмітною ознакою цієї сім'ї служить орієнтація норм англосаксонського права на дозвіл одній, окремо взятій проблеми замість загального правила поведінки, покликаного врегулювати майбутні подібні ситуації. У англосаксонської правової сім'ї розрізняють дві відособлені групи: англійського права і права США. Розглянемо
 7. Теоретичні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    передумови для теоретичного обгрунтування ідей модернізації загальної освіти. Розглянемо найбільш значущі з них для пошуку джерела ідей модернізації загальної освіти. Звернемося до аналізу основних дидактичних концепцій, спрямованих на створення умов для самореалізації, саморозвитку особистості школярів. Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що до таких концепціям можна віднести:
 8. Внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
    соціокультурної політиці призводить до того, що в інформаційному суспільстві потрібно не передача вчителю готових рецептів у вигляді методичних рекомендацій, що не передача лише знань, а передусім «вирощування» у вчителя здібностей до самостійної рефлексивно-проектної діяльності, необхідних для роботи в нових умовах. Це в свою чергу зумовлює пошук нових способів підвищення
 9. 2. Революція 1905-1907 рр..
    модернізацію управління країною. Ідеалом Вітте, наприклад, була обмежена конституційна монархія, єдина і неподільна Росія, а його політичні погляди характеризує такий вислів: «Все революції відбуваються від того, що уряди вчасно не задовольняють назрілі народні потреби ... залишаються глухими до народних потреб ». Приблизно те ж саме писав Миколі II, просячи відставку,
 10. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    передумови для зростання тоталітарних тен-денцій у самій партії, державі і суспільстві. Більше того, за роки війни істотно змінився і характер політичної влади: сталося але суті злиття партійних і державних органів знизу доверху. З припиненням війни не зникли зародилися в роки воєнного комунізму військові методи керівництва. Війна глибоко відбилася на політичній і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua