Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова , А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

Основною метою функціонування системи відкритої освіти є підготовка учнів до повноцінної і ефективної участі в суспільному та професійної сферах життя сучасного суспільства. У педагогічній науці виділені риси цього утворення: якість, випереджаючий характер, доступність, розширення джерел освіти і поля освітнього вибору, варіативність способів побудови індивідуального освітнього маршруту та ін У цих умовах з'являється необхідність і можливість взаємодії освітніх установ. Шляхи взаємодії освітніх установ різні: з установами додаткової освіти, закладами культури, вузами, виробничими та громадськими організаціями. Новим механізмом взаємодії освітніх установ може стати освітній округ.

Ідея створення освітнього округу може виступати перспективною формою розвитку освітньої системи школи, оскільки: 1)

це дозволяє створити рівні можливості для школярів, для отримання повноцінної освіти, що відповідає їх індивідуальним запитам і враховує соціально-економічні тенденції розвитку регіону; 2)

це дозволяє розвивати сильні сторони окремих освітніх установ без шкоди інтересам дітей та інших освітніх установ; 3)

це реальний шлях побудови освітніх установ як відкритих систем, готових до взаємодії, співпраці та інтеграції з іншими установами.

Охарактеризуємо взаємодія шкіл освітнього округу № 21 Калінінського району Санкт-Петербурга в процесі організації дослідницької діяльності учнів.

Пропонована модель взаємодії орієнтована на наступне:

створення системної організації дослідницької діяльності шкіл округу;

широке використання освітнього середовища освітнього округу для формування ключових компетентностей учнів і для їх самовизначення;

створення ситуацій вибору учнем свого освітнього маршруту в залежності від його освітніх потреб, професійних намірів, життєвих планів;

розвиток дослідницьких компетентностей педагогів .

Взаємодія шкіл освітнього округу розглядається як можливість соціального партнерства, як спосіб розширення соціальних зв'язків шкіл, спосіб соціального буття і базується на діалогічному відношенні соціальних суб'єктів, забезпечує єдність, гармонізацію соціальних структур і вироблення стратегії єдиних дій.

Основними характеристиками соціального партнерства, що відображають сучасні соціально-економічні та політичні особливості, є: добровільність і рівновигідним взаємин, взаємопідтримка суб'єктів; межведомствен-ний характер взаємодії; використання договору як форми, стимулюючої взаємну відповідальність суб'єктів партнерства за результат їх взаємодії.

Соціальне партнерство виступає як засіб диференціації та індивідуалізації навчання, що дозволяє за рахунок змін у структурі, змісті та організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси, схильності і здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їх професійними інтересами та намірами щодо продовження освіти. Таке розуміння соціального партнерства підкреслює характер взаємодії, яке скріплене відносинами взаємного інтересу та довіри.

В освітньому окрузі дослідницька діяльність учнів конкретного загальноосвітнього закладу здійснюється за рахунок цілеспрямованого й організованого залучення і використання освітніх ресурсів інших освітніх установ і організацій, яке може реа-лізовиваться у двох основних варіантах.

Перший варіант пов'язаний з об'єднанням кількох загальноосвітніх установ навколо освітньої установи, що володіє достатнім матеріальним і кадровим потенціалом, здатного стати «ресурсним центром» для інших шкіл. У цьому випадку кожне загальноосвітній заклад даної групи забезпечує реалізацію різних дослідницьких програм в рамках своїх можливостей. Іншу підготовку бере на себе «ресурсний центр».

Другий варіант заснований на паритетній кооперації загальноосвітньої установи з установами загального, додаткового, вищого, середнього і початкового професійної освіти та залученні додаткових освітніх ресурсів. У цьому випадку учням надається право вибору напрямків дослідницької діяльності не тільки там, де вони навчаються, а й в кооперованих із загальноосвітньою уч-нов освітніх структурах (заочні школи, дистанційні курси, установи культури і науки, установи додаткової освіти, вузи й ін) .

Вибір конкретної моделі організації дослідницької діяльності визначається насамперед ресурсами, якими володіє школа та її партнери, муніципальна система освіти в цілому.

Можлива реалізація змішаних моделей, коли частина навчаються старших класів реалізує свій індивідуальний освітній маршрут в одному загальноосвітньому закладі, а інша частина старшокласників використовує освітні можливості мережі. У Калінінському районі Санкт-Петербурга використовувався другий варіант і була розроблена модель кооперації загальноосвітніх шкіл округу у вигляді створення опорних шкіл з різних профілями і здійсненню програм дослідницької діяльності (8-9 класи - передпрофільне підготовка, 10-11 класи - профільна підготовка учнів), а також взаємодія шкіл округу з вузами, НДІ міста, закладами культури і установами додаткової освіти (договірне угоду) з метою формування дослідницької культури учнів, знайомства з науковими установами, лабораторіями, технологічними процесами, формування дослідницької компетентності, поглиблення знань в обраних предметних областях.

Розглянемо приклад взаємодії освітніх установ округу на основі створення методичного об'єднання округу, коли об'єднання узгодить і коригує перспективи спеціалізацій та введення освітніх програм кожним навчальним закладом з урахуванням інтересів населення, узгодить і коригує навчальні плани та навчальні програми, способи комплектування класів, відстежує хід навчання і розвитку учнів.

У рамках моделі взаємодії шкіл освітнього округу здійснюються взаємозв'язку методичного об'єднання округу в процесі організації дослідницької діяльності учнів з вузами, НДІ, закладами культури і Асоціацією наукових товариств міста. Доцільно створення інформаційного дослідницького центру району. Такими центрами можуть стати НМЦ районів.

Найбільш значущими напрямками діяльності центру є:

робота з педагогами-кураторами навчально-дослідної діяльності у формі нарад, семінарів, «круглих столів»;

навчання педагогів, охочих займатися дослідницькою діяльністю за програмою «Технологія дослідницької діяльності»;

організація та проведення науково-практичних конференцій району;

взаємозв'язок з науково- практичними конференціями міста та надання права брати участь у них учням, які виконали найкращі роботи.

Соціальне партнерство педагогів освітнього округу здійснюється в наступних формах: -

мережеве взаємодія; -

участь у спільних проектах, семінарах, конференціях ; -

видавництво збірки кращих дослідницьких робіт.

Запропонована модель по суті являє собою багаторівневе варіативної освіта на старшому ступені загальної середньої освіти, що обумовлює перехід до нової якості дослідницької діяльності учнів.

На території будь-якого освітнього закладу округу, за погодженням з його керівником, здійснюється керівництво різними напрямками діяльності методичного об'єднання.

Основною метою методичного об'єднання округу є збереження і об'єднання зусиль фахівців вищої, середньої та додаткової освіти для розширення можливостей кожної дитини в процесі дослідницької діяльності в рамках освітнього округу.

Розглянемо особливості організації навчальної дослідницької діяльності учнів 9 класів на етапі підпри-фильной підготовки. На цьому етапі провідним видом діяльності є проектна діяльність школярів.

Цілями передпрофільне підготовки учнів є: формування ключових компетентностей учнів: організаційних, комунікативних, дослідницьких, соціальних;

підвищення мотивації учнів до процесу навчання; підготовка учнів до дослідницької діяльності; апробація нових форм навчальної діяльності.

Порядок організації та проведення проектної діяльності, склад учасників робочої та експертних груп щорічно визначаються і затверджуються наказом голови методичного об'єднання округу відповідно до положення про проектної діяльності.

За організацію і проведення проектної діяльності відповідає оргкомітет опорних шкіл за напрямками на основі договірного угоди. Наприкінці навчального року проводиться проектна тиждень. При цьому учні проектних груп звільняються від навчальних занять на один тиждень і занурюються в проект. Оргкомітет розробляє можливі теми проектів, інформує учасників проектування про теми, терміни, формує проектні групи, проводить захист, нагороджує переможців, визначає кураторів проектних груп.

Розглянемо приклад програми спецкурсу «Основи дослідницької діяльності» (з досвіду школи № 89 Санкт-Петербурга).

Цілями курсу є: 1.

Формування в учнів спеціальних вмінь і навичок, що сприяють формуванню ключових компетентно-стей, необхідних для проведення дослідження. 2.

Формування мотивації до творчої пошукової діяльності. 3.

Розкриття індивідуально-особистісних якостей учнів.

Спецкурс проводиться на базі школи № 89, є курсом за вибором для учнів 10 класів шкіл округу. Даний курс проводиться в позаурочний час за домовленістю з освітніми установами округу. Основна відмінність спецкурсу від запропонованих раніше курсів «Основи дослідницької діяльності» полягає в тому, що він орієнтує учнів не тільки на розвиток дослідницьких компетентностей школярів, а й на розкриття індивідуально-особистісних якостей учнів, що сприяє більш активного прояву суб'єктної сутності людини.

Даний курс розрахований на 17 годин, що дозволяє пройти його протягом року учням всіх напрямків округу, сформувавши при цьому необхідні вміння та навички для проведення дослідження в рамках дослідницької практики.

Цілями дослідницької практики є:

професійне та особистісне самовизначення учнів;

вдосконалення навичок дослідницької роботи; формування загальнокультурної та методологічної компетентності, поглиблення знань в обраних предметних областях;

формування дослідницьких, комунікативних компетентностей, культури діяльності, самооцінки, рішення проблем вибору;

знайомство з науковими установами, лабораторіями, технологічними процесами.

Дослідницька робота виконується учнями 10 класів у рамках річної дослідницької практики. Практика проходить на базі вузів, НДІ на основі договору про співпрацю шкіл округу з вузами міста. Куратори організовують дослідницьку практику у відповідності зі своїм напрямком, при цьому укладають договори про співпрацю з вузами про проведення на їх базі дослідницької практики та про надання допомоги з боку наукових співробітників вузу, які можуть бути керівниками досліджень.

Учні можуть виконувати дослідні роботи на базі різних вузів, НДІ міста залежно від профілю. Проектна діяльність завершується конференцією. Цілі конференцій: 1.

Публічне представлення учнями своїх робіт, можливість самореалізації і оцінки результатів своєї праці. 2.

Можливість визначити для себе сферу своїх інтересів, використовувати досвід найбільш вдалих презентацій, уникнути допускаються помилок. Тут учні знайомляться з різними видами робіт (реферат, проект, дослідження) і можуть зробити більш усвідомлений вибір майбутньої теми; проводять експертизу доповідей на основі самостійно сформульованих критеріїв. 3.

«Круглий стіл» з представниками та студентами вузів: «Формування комунікативних компетенцій. Аналіз листів самооцінки учнів ».

Конференції шкіл округу № 21 проводяться на базі шкіл - кураторів предметних напрямів щорічно по наступних секціях:

гуманітарна - школа № 72; природничо - ліцей № 179; технічна - школа № 89; соціально-економічна - школа № 619; юридична - ліцей № 179; художньо-естетична - школа № 175. Окремо для керівників дослідницької діяльності учнів проводиться педагогічна секція.

 Для організації та проведення конференції її засновниками створюються оргкомітет і експертна рада (журі). Оргкомітет формується з числа педагогів шкіл - кураторів секцій освітніх установ округу, методистів НМЦ, БДЮТ. Оргкомітет організовує роботу з підготовки та проведення конференції, формує експертну раду, затверджує програму, список учасників, протоколи експертних комісій, кошторису витрат конференції, вирішує інші питання щодо організації роботи конференції на основі положення про проведення конференцій шкіл округу. Учням, що захистив кращі роботи, надається право виступати на конференціях району та міста, а також замінити іспит за обраним напрямом дослідження захистом даної дослідницької роботи відповідно до наказу про проведення державної (підсумкової) атестації випускників. 

 Далі на базі школи № 89 проходить семінар «Підсумки дослідницької практики», на якому обговорюються слабкі і сильні сторони досліджень і проводиться аналіз листів самооцінки учнів. 

 Навчальні семінари з організації дослідження школярів «Організація комунікацій вчителів з організації навчального дослідження та проектної діяльності» проходять на базі НМЦ. 

 При підготовці та проведенні семінарів використовувалася наступна схема: 

.

 Теоретичне висвітлення тієї чи іншої педагогічної проблеми. 2.

 Можливості вирішення даної проблеми в педагогічній практиці. 3.

 Власний досвід школи, методичних об'єднань та окремих вчителів у вирішенні даної проблеми. 4.

 Обмін думками. 

 Цілі програми: -

 навчання слухачів теоретико-методологічним основам дослідницької діяльності учнів; -

 вироблення навички постановки дослідницьких завдань у різних галузях знання; -

 освоєння техніки організації різних форм дослідницької діяльності учнів. 

 Програма побудована на основі модульного принципу і з урахуванням основних вимог андрогогіки, що пред'являються до навчання дорослих. Такий підхід до розробки програми дозволив максимально врахувати різноманітність потреб слухачів в знаннях, використовувати проектно-рефлексивні технології обу- чення, забезпечуючи реальну включеність педагогів у вирішення конкретних завдань розвитку особистості школярів на основі соціального партнерства. Дана програма орієнтована на підвищення кваліфікації педагогів (педагогів додаткової освіти дітей, вчителів, наукових працівників тощо), які безпосередньо займаються з дітьми навчально-дослідною роботою, а також методистів, управлінських кадрів (звичай), що організують навчально-дослідну діяльність навчаються. У відповідності з конкретними умовами і можливостями програма може бути адаптована або видозмінена. Програма підвищення кваліфікації будується виходячи з проблем конкретного вчителя, з опорою на його ініціативу. Обов'язковою умовою підвищення кваліфікації вчителя на робочому місці є взаємодія з колегами, співпраця при виконанні спільних проектів. 

 Обов'язковими ознаками системної організації дослідницької діяльності освітнього округу є структурованість, взаємопов'язаність складових її частин і підпорядкованість організації всієї системи певної мети. Така побудова діяльності носить алгорітмічно характер, а ефективна підготовка учнів і педагогів можлива лише при цілісному розгляді дослідницького процесу. 

 У практиці шкіл найбільш часто організовуваним взаємодією, що сприяє соціалізації школяра, є мережеве взаємодія школи з іншими освітніми установами та інститутами культури регіону. Наприклад, для школи соціальними суб'єктами мережевої взаємодії виступають спортивні та музичні школи, школи мистецтв, будинку дитячої творчості, установи дошкільної освіти, інститути культури - музеї, бібліотеки та ін 

 Мережеве взаємодія дозволяє об'єднати можливості сфери освіти і розширити межі соціальної взаємодії школярів. 

 Збільшити можливості мережевої взаємодії можна, використовуючи інформаційні технології. Одним з видів мережевої взаємодії (з використанням комп'ютерних комунікацій) можуть служити мережні освітні проекти. Стосовно до школі мережевий освітній проект може розглядатися як спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність учнів, має загальну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату цієї діяльності, організованої на основі комп'ютерної телекомунікації. Існують декілька видів мережевих проектів, які проводяться в школах: -

 з предметів та інтегровані; -

 навчальні та позаурочні; -

 телекомунікаційні та з частковим використанням телекомунікацій; -

 з різним використанням мережевих можливостей: з E-mail, з інтернет-ресурсами. 

 Виділяють різні моделі навчальних телекомунікаційних проектів: 1)

 обмін локальними рішеннями однієї проблеми (екологія, економія енергії, постачання питної води, утилізація відходів, кислотність дощів та інші проекти); 2)

 проведення спільних спостережень, коли школярі зайняті побудовою моделей, проведенням спостережень, вимірювань, інтерпретацією отриманих результатів (наприклад, проект «Сім'я моїх російських / американських друзів»); 3)

 вивчення загального і особливого (що їмо, як проводимо час, що любимо і не любимо); 4)

 проекти «Проблеми тінейджерів», «Культура і мистецтво Пскова та Володимира»; 5)

 підготовка спільних електронних публікацій або вебсайтів (наприклад, проекти «Мережева газета», «Видавничий проект», «Шкільний автобус»); 6) участь в ігровому імітаційному моделюванні (наприклад, проект «Віртуальний регіон»); 7)

 виконання унікальних спільних проектів (наприклад, московські, новосибірські, американські, угорські, китайські, японські та інші школярі стежили за подорожжю по світу на трейлері реального персонажа дядечка Роджера - пенсіонера, колишнього льотчика ВПС США, описували це на сайтах своїх шкіл). 

 Мережеві освітні проекти, на відміну від проектів, що проводяться в класі на уроці по якомусь конкретному предмету, носять майже завжди міжпредметний характер, оскільки вимагають залучення знань не з однієї предметної області, як це в більшості випадків відбувається на уроці, а обов'язково - інтегрованого знання. 

 Телекомунікації педагогічно виправдані тоді, коли в проекті передбачається: 

 збір даних в різних країнах, регіонах, містах і зіставлення спостережень за природою, фізичними, соціальними та іншими явищами; 

 порівняльне дослідження або вивчення подій, явищ, фактів, ефективності вирішення однієї проблеми для виявлення певної тенденції, розробки пропозицій та прийняття рішення; 

 спільна пізнавальна, соціальна, творча або ігрова діяльність. 

 Компонентами мережевих проектів можуть стати: соціологічні опитування, дослідження, мережеві ініціативи. Соціологічні опитування зустрічаються досить часто в канві мережевих проектів: наприклад, у проекті «Проблеми підлітків», або в проектах «Стародавні греки в ХХ столітті», «Холодна війна. Період радянсько-американських відносин ». 

 До мережевих ініціатив відносяться: чати, веб-дискусії або форуми, відео-та телеконференції, олімпіади, вікторини, пошук існуючих інтернет-ресурсів та створення нових. 

 Серед обговорюваних в мережевому режимі тим англійською, іспанською та французькою мовами, наприклад, такі: «СНІД і молодь», «Діти і робота», «Розмови дівчаток», «Права дітей», «Діти і війна», «Діти та місто ». Веб-сайти вже не розглядаються, як сховище інформації. Веб-сайти представляються сьогодні порталами, через які люди входять в інформаційний контакт один з одним. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ"
 1. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    організаційні та змістовні умови досягнення цих результатів (наприклад, максимально допустима тижнева навчальне навантаження, характеристика мінімуму змістовного наповнення освітніх галузей). Вибір же конкретних шляхів виконання стандарту стає проблемою кожної школи, а отже, кожного вчителя: «Введення державного стандарту не означає підпорядкування навчального
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    організацій. В Індії відомий скандал, пов'язаний зі шведською фірмою "Bofors", був також відданий гласності місцевими журналістами. Скандальні викриття. Після великого публічного скандалу, як правило, настає період, коли політичні діячі та державні чиновники відчувають, що змушені піти на певні зміни в системі суспільних отношеній65. Проте реформи, викликані
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    організації суспільства, возника-ет завдання розглянути, як влаштована держава, тобто в яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Тільки після вивчення форми, тобто устрою держави, можна стверджувати, що зроблено ще один крок на шляху осягнення такого складного соціального інституту, яким є держава.
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    організації та життєдіяльності російського суспільства, чи є від цього соціальна користь? Це тим більше необхідно, що саме російська історія, поряд, зрозуміло, з проявом загальних політико-правових закономірностей, створювала і дуже своєрідні політичні, структурні та територіальні особливості державно-правової організації суспільства, а в XX столітті і взагалі породила
 5. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
    організації в даний час широко досліджуються. Так, системологічного (функціонально-системологічного) підхід до управління якістю освіти та її оцінці розвивається в дослідженнях А.А. Аветісова. Відповідно до його концепції, процеси, що протікають в освітніх організаціях будь-якого масштабу і виду, ототожнюються з керованими динамічними процесами, котрі підпорядковуються загальним
 6. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
    організаціями. Такі системи управління якістю часто пов'язані з урядовим контролем, ліцензуванням, державною акредитацією, порівнянням різних вищих навчальних закладів, розподілом фінансових ресурсів і наданням впливу на університети. Система управління якістю вищої освіти, прийнята в тих країнах, де, по суті, органів державного управління вищою
 7. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
    організаціях збільшилася в порівнянні з періодом минулого року на 2, 9% і склала 927 тис. чол. на 1 травня 2002 Але не дивлячись на зростаюче число заявок підбір персоналу в державних службах зайнятості утруднений з ряду причин. Це пояснюється низьким рівнем пропонованої заробітної плати, високою інтенсивністю роботи, або вакансією з низькою кваліфікацією. Ситуація ускладнюється тим, що
 8. ВСТУП
    організацій (РЄ, ЮНЕСКО), Болонський-го клубу. Друга глава представлена матеріалами, які відображають системні зміни в сучасному шкільному освітньому процесі. Суть цих змін може бути визначена досить простою формулою - перехід від лінійного освітнього процесу до нелінійного. Третя глава характеризує сучасну школу як відкриту освітню систему - відкриту
 9. Соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    організація та умови праці, відносини в колективі, забезпечення навчальними матеріалами, дотримання санітарних норм, кадрове забезпечення, різноманітність освітніх програм, соціальна підтримка, матеріально-технічне забезпечення тощо); фактори, які школа може змінювати за певних умов (узгоджене цілепокладання, організація навчальної праці, залученість батьків,
 10. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
    організації навчання Традиційні уроки. Інтегровані уроки. Нетрадиційні уроки: урок творчих завдань, урок з елементами гри, «мозковий штурм» та ін 6. Навчально-методичне забезпечення Підручники. Тематичні поурочні розробки, дидактичні матеріали з предметів. Рекомендації вчителю «Як працювати над надпредметні програмою». Збірник ситуаційних завдань для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua