Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Загальні і педагогічні завдання підготовки

До загальним завданням професійної підготовки відноситься вдосконалення (поглиблення, поповнення, оновлення, недопущення та усунення недоліків):

- професійної правосвідомості співробітників, почуття службового обов'язку і відповідальності, вимогливості до себе та прагнення до безперервного підвищення професіоналізму;

- знань, навичок, умінь, якостей , установок, звичок, стилю роботи керівного складу всіх категорій з самовдосконалення своєї підготовленості до управління діяльністю особового складу, його навчання, виховання і розвитку, особистого стилю роботи, професійно-правової компетентності у зміцненні законності та правопорядку на території, що обслуговується;

- підготовленості всіх категорій особового складу до роботи з населенням, дотримання прав громадян, їх захист від неправомірних впливів, підвищення їх правосвідомості, правової культури та правомірної поведінки;

- підготовленості та готовності особового складу до впевненим діям в екстремальних умовах;

- профессіоначьних знань, навичок, умінь і професійних якостей (професійного мислення, пам'яті, спостережливості, уваги, пильності, волі, самовладання);

- навичок і умінь узгоджених дій у складі службових груп;

- знань, навичок і умінь правомірної припинення протиправних дій застосуванням методів психологічного та педагогічного впливу, адміністративних методів примусу, сили і спеціальних засобів;

- знань, навичок і умінь забезпечення особистої безпеки в обстановці погроз і ризиків для здоров'я та життя.

Спеціальними педагогічними завданнями виступають:

1) проведення двох спеціальних видів підготовки: професійно-педагогічної та професійно-психологічної. Обидві націлені на вдосконалення підготовленості різних категорій особового складу правоохоронного органу з питань юридичної педагогіки та юридичної психології. Первинні знання з ним купуються майбутніми співробітниками при первісному, середню або вищу освіту. У правоохоронному органі ця лінія підготовки триває, але на відміну від освітніх установ, де багато теорії, тут наголос робиться на практику, на придбання і вдосконалення потрібного арсеналу професійно-педагогічних і психологічних знань, навичок, установок.

У правоохоронному органі програми будуються не тільки на уявленні про загальний їх комплексі, але виходячи і з реальних потреб вирішуваних завдань і ліквідації виявлених труднощів, які випробовуються співробітниками даного правоохоронного органу, у вирішенні практичних завдань. В організаційному плані психологічна підготовка будується у вигляді спеціального курсу (розділу річної програми), а також по ходу проведення всіх інших видів підготовки. Детально спеціальні завдання, зміст і методика цих видів підготовки розглядаються нижче в інших параграфах;

2) побудова виховує навчання в ході професійної підготовки. Як зазначалося вище, це виступає як умова успіху підготовки і як можливість внесення суттєвого внеску у виховання навчаються співробітників. Це завдання вирішується в виховує побудові кожної дисципліни і кожного заняття, а також у проведенні спеціальних видів підготовки:

- державно-професійної (у різних правоохоронних органах може називатися по-різному: гуманітарна, суспільно-державна, державно-демократична тощо);

- морально-психологічної;

- організаційної.

Всі вони мають в якості основних виховні цілі, але будуються на основі особливого навчання, змістовно і методично орієнтованого на формування державного мислення, соціально зрілих і моральних поглядів і переконань, що відповідають ціннісних орієнтації, гуманних і демократичних знань і пр.;

3) побудова розвиваючого навчання в ході професійної підготовки. Завдання обумовлена необхідністю і можливостями розвитку професійних якостей (що стають професійними здібностями) на заняттях майже по всіх видах професійної підготовки. Разом з тим спеціальні завдання, форми і методи розвитку якостей передбачаються професійно-педагогічної та професійно-психологічної підготовки. До таких якостей відносяться: соціальні, моральні, ділові, організаторські, управлінські, вольові, психологічні, фізичні (про які писалося в попередніх розділах), у тому числі і педагогічні:

- педагогічна спостережливість - вміння виявляти і оцінювати рівень і особливості освіченості, вихованості, обу-ченности і розвиненості людей при контактах і роботі з ними, помічати зміни в цих особливостях, у тому числі в результаті своїх впливів, оцінювати їх реакції і поведінка при роботі з ними з точки зору впливу на поставлену перед собою і решаемую педагогічне завдання;

- педагогічне мислення - вміння вбачати педагогічні аспекти у своїй діяльності і в конкретних службових ситуаціях; орієнтуватися в поле педагогічних факторів і проблем по колу своєї діяльності, правильно аналізувати і розуміти їх, давати оцінку, бути готовим до прийняття до уваги при практичних діях, приймати педагогічно обгрунтовані рішення і проводити їх у життя;

- педагогічна товариськість - відкритість, доступність; вміння говорити, підтримувати діалог і слухати; щирість, переконливість, тактовність;

- педагогічна орієнтованість поведінки - стійкий стиль і манери поведінки при виконанні службових обов'язків, пов'язані з установкою і прагненням позитивно впливати на інших особистим прикладом; це вміння триматися, займати правильну позицію при контактах з громадянами і підлеглими співробітниками, спілкуватися, вибирати способи поведінки, контролювати, педагогічно оцінювати свою поведінку і саморегулировать його;

- педагогічна діловитість - вміння розуміти людей, будувати з ними відносини, приймати педагогічні рішення і організовувати їх виконання, бути наполегливим у досягненні потрібного педагогічного результату, принциповим у їх прийнятті та виконанні, гуманним, турботливим і педагогічно вимогливим.

Загальні та спеціальні педагогічні завдання професійної підготовки визначають її основний зміст, організацію і методику. Вони конкретизуються з урахуванням специфіки професійної діяльності учнів навчальної групи, їх фактичної підготовленості та директивних вказівок на поточний рік.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальні і педагогічні завдання підготовки "
 1. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  Підходи до управління якістю в освітній організації в даний час широко досліджуються. Так, системологічного (функціонально-системологічного) підхід до управління якістю освіти та її оцінці розвивається в дослідженнях А.А. Аветісова. Відповідно до його концепції, процеси, що протікають в освітніх організаціях будь-якого масштабу і виду, ототожнюються з керованими
 2. соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  За останнє десятиліття в Росії відбулися серйозні зміни, які торкнулися і систему освіти. В даний час комплексна і глибока модернізація системи освіти є імперативом освітньої політики Росії, її головним стратегічним напрямком. Разом з тим очевидно, що жодна реформа в освіті неможлива без учителя, без щирого прийняття ним ідеології та
 3. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  Технології навчання розуміються в даній книзі як сукупність необхідної і відтворюваної послідовності педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, ведуча до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання припускає використання технологій
 4. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  Зміна оцінки досягнень учнів виходить з розуміння, що сучасний процес навчання не може бути монооценочним. З одного боку, він повинен припускати оцінку різних досягнень школяра (множинність об'єктів оцінки), з іншого боку, оцінка не може здійснюватися тільки учителем, в процес оцінювання повинні залучатися самі школярі (множинність суб'єктів оцінки).
 5. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  Під самоосвітою традиційно розуміють здійснювану людиною пізнавальну діяльність, яка: по-перше, здійснюється добровільно, тобто з доброї волі самої людини, по-друге, управляється самою людиною, по-третє, необхідна для вдосконалення яких-небудь якостей людини або придбання навичок, і сама людина це усвідомлює. Що набуває людина в результаті
 6. ЗМІСТ КУРСУ
  Тема 1. Предмет і завдання курсу «Методика викладання філософії». Викладання філософії у вітчизняній вищій школі: історичний екскурс, сучасний стан, перспективи; соціальна обумовленість процесу філософського просвітництва. Педагогіка, дидактика, методика; види методик: стихійна і свідома, практична і теоретична, загальна і приватна методики. Загальні цілі,
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Предмет і завдання курсу «Методика викладання філософії». 2. Поняття методики; педагогіка, дидактика, методика. 3. Загальні цілі, зміст, методи і засоби навчання у вищій школі. 4. Викладання філософії у вітчизняній вищій школі: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. 5. І. Кант про специфіку філософського знання та особливості навчання філософії. 6.
 8. Острів надії
  Скільки сімей - стільки й різних уявлень про виховання і освіту. Але кожна родина, довіряючи дитини школі, покладає на неї тільки свої надії. Гімназія імені С.П.Дягилева - це два пристосованих для навчання і виховання будівлі. Перше - прогімназія, де розташовуються 1-4 класи та - (; ;) - недільна школа "АВС" - школа розвитку та підготовки 5-6-річних дітей до навчання. Друга будівля -
 9. 4.3. Інформаційно-пізнавальний діалог студентів-майбутніх вчителів з авторами
  освітніх текстів як показник їх професійного розвитку У психолого-педагогічних дослідженнях інформаційно-пізнавальна діяльність студента-майбутнього вчителя розглядається в двох планах: по-перше, як цілком склалася система автодідактікі, що припускає інтеграцію розрізнених елементів самостійної пізнавально-практичної діяльності в єдиному комплексі
 10. Список літератури 1.
  Абдулліна О. Л. Особистість студента в процесі професійної підготовки / / Вища освіта в Росії. 1993. № 3. С.165. 2. Абрамова Г.С. Введення в практичну психологію. - Брест: БГПІ ім. А.С. Пушкіна, 1993. 3. Абульханова-Славська К.А. Стратегія життя. - М., 1991. 4. Абульханова-Славська К.А. Соціальне мислення особистості: проблеми і стратегії дослідження / / Психологічний журнал. 1994.
 11. ДОДАТОК № 2
  Експериментальне завдання для вивчення професійно-педагогічного тезауруса наукових психологічних термінів у вчителя Інструкція Шановний колего! У практиці педагогічної діяльності Ви постійно використовуєте деякі терміни, наприклад, "вчення", "колектив", "здібності" та ін Застосовуючи ці поняття, кожен вчитель, природно, вкладає в них певний сенс. Від того,
 12. ДОДАТОК № 6
  Анкета "Ваша думка про майбутню професію" (анкета для студентів-майбутніх вчителів) Інструкція Шановний товариш! Ми звертаємося до Вас із низкою запитань, що допомагають з'ясувати Ваше відношення до майбутньої роботи в школі, до існуючих методів навчання: наскільки вони досконалі, відповідають сучасним вимогам педагогічної науки. Велике місце в роботі вчителя займає в підготовці до уроків:
 13. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  Серія не випадково була відкрита з публікації курсу російського громадянського права Д. І. Мейєра, а зараз триває справжнім виданням праць професора Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова Веніаміна Петровича Грибанова. Справа в тому, що свого часу саме професор В. П. Грибанов, що чудово знав російську дореволюційну юридичну літературу, переконливо довів своїм
 14. Характеристика педагогічного професіоналізму та культури
  Професіоналізм і його вищий прояв - професійна культура в будь-якій професії - це цілісна характеристика особистості професіонала, його особливе комплексне властивість, в якому представлені найрізноманітніші особливості, які впливають на успіху його професійної діяльності. Основні педагогічні властивості особистості - вихованість, навченість, освіченість і розвиненість -
 15. Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою
    Педагогічні аспекти мають місце в діяльності всіх категорій працівників правоохоронних органів. Існують чотири області дотику правоохоронної діяльності з педагогікою (див. § 6.1). У діяльності різних фахівців правоохоронних органів широта, багатство, змістовні особливості дотику з педагогічної дійсністю не однакові, а тому й
 16. Професійні вимоги до якості підготовки юристів
    У вищих навчальних закладах навчання юристів здійснюється за Державним освітнім стандартам, в яких визначені підготовки юристів вимоги до обов'язкового мінімуму змісту основних освітніх програм і рівнем підготовки спеціаліста з певної спеціальності, наприклад 521400 і 021100 - «юриспруденція». Ці документи є еталоном для всіх вищих навчальних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua