Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Основні елементи педагогічної системи

Вихідним елементом системи виступають її мети. Вони відображають соціальне замовлення і в своїй основі задані суспільством. Інакше кажучи, керівник, педагог не вільні у виборі кінцевих педагогічних результатів і різнобічно розвивають особистість школяра, студента, слухача, працівника, громадянина, готують до життя в суспільстві. Системна педагогічна діяльність сприяє здійсненню соціальної спадкоємності поколінь, реалізації можливостей людей в оволодінні суспільним досвідом. Але конкретні завдання, які виходять із цілей, педагог, керівник визначає сам, погодившись з особливостями людей, з якими він працює, з умовами діяльності. Це вимагає прийняття творчих рішень, вміння зіставляти педагогічні цілі з конкретною обстановкою.

Крім цього, цілеспрямована педагогічна діяльність неминуче є діяльністю з управління працею, навчанням особистості, групи, що передбачає включення в роботу з досягнення мети всіх учасників педагогічного процесу. Педагогічна діяльність ставить своїм завданням реальне досягнення єдності цілей, що пов'язано з певними труднощами. Для педагога, керівника мета близька і зрозуміла: забезпечити засвоєння людиною системи знань, прищепити їй необхідні навички та вміння, формувати і розвивати особистісні якості, психологічно готувати до життя, трудової, професійної діяльності. Учень, працівник тим часом зазвичай живе сьогоднішнім днем, майбутнє для нього представляється досить віддаленим. Тому слід враховувати нагальні потреби підопічних, плани їх діяльності.

Об'єктом педагогічної діяльності може бути дитина дошкільного віку, учень освітньої школи будь-якого віку, студент, курсант, слухач вищого навчального закладу, працівник, фахівець виробничої сфери та ін Оскільки справжній підручник націлений головним чином на педагогічну роботу з дорослими людьми в системі правоохоронних органів, доцільно розглянути перш за все особливості цієї категорії людей, враховуючи, що специфіка роботи з дітьми детально відображена в численних педагогічних джерелах.

Дорослий - це людина, що має запас життєвого і нерідко професійного досвіду (люди, що підвищують свою професійну кваліфікацію), що володіє сформованими, відносно стійкими характеристиками: усвідомленням себе самостійною, самокерованою особистістю; прагненням за допомогою навчання вирішити свої життєво важливі питання і досягти конкретних цілей. З точки зору акмеологіі34 доросла людина - досить зріла, але активно зростаюча і постійно мінлива особистість з неповторними індивідуальними рисами, власним розумінням і оцінкою подій, що відбуваються, системою відносин до них. Він - активний співучасник педагогічного процесу, що має свої цілі і мотиви діяльності, а тому що є і суб'єктом її, сприймає педагогічні впливи через свій внутрішній світ і по-різному відноситься до них.

Саме тому до нього незастосовні шаблонні підходи, стереотипні дії, а потрібен постійний творчий пошук.

Слід враховувати і те, що крім керівника, педагога на людину сильно і далеко не однозначно впливає навколишнє життя, середа. Необхідно коригування, педагогізація цих впливів, у тому числі вихідних і від нього самого, тобто здійснення не лише освіти, виховання, навчання, розвитку, а й самоосвіти, самовиховання, самонавчання, саморозвитку.

Особливості дорослих людей визначають ставлення керівників, педагогів до них як до партнерів педагогічного спілкування і взаємодії. З точки зору особистісно-діяльнісного підходу дорослий - активний, самостійно організовує свою діяльність суб'єкт педагогічної взаємодії. Педагогічні впливи на нього тому повинні, як правило, співвідноситися з інтересами його індивідуальної життєвої самостійності, економічної незалежності, завданнями, утримання сім'ї та ін Тому навіть невеликі негаразди з виплатою заробітної плати, грошового утримання, стипендії, з отриманням покладеного майна і т.п . викликають у людини хворобливу реакцію, порушують чіткий режим трудової діяльності та зміни особистості. Досвід, накопичений дорослою людиною за період службової, виробничої, навчальної діяльності, неодмінно повинен враховуватися педагогом, керівником у змісті, проблематиці та організації педагогічних впливів.

Суб'єктом в педагогічній системі є той, хто педагогічно цілеспрямовано впливає на людину, хто усвідомлює себе відповідальним за його майбутнє, за результати своїх педагогічних впливів. Основні умови успішності впливів суб'єкта - приклад особистості, життя і діяльності, його авторитетність, педагогічна значущість індивідуальних особливостей, а також якість його педагогічних знань, навичок, умінь і досвіду. Основними суб'єктами є батьки, вчителі, педагоги, вихователі, співробітники різних організацій соціального обслуговування, в тому числі і правоохоронних органів, майстри на виробництві, наставники, ветерани, керівники та ін Разом з тим, як уже зазначалося, суб'єктом самовдосконалення та оптимізації педагогічної системи є і сама людина - об'єкт педагогічних впливів - освітніх, виховних, навчальних і розвиваючих.

Організатор педагогічної системи, керівник, є в ній центральною фігурою. Він активно впливає на людей, вживає заходів по включенню їх як суб'єктів в педагогічну систему, формує у них значущі погляди і переконання, способи мислення і дій. Тому в країні здійснюється ціла система заходів, спрямованих на поліпшення педагогічної підготовки, перепідготовки та підвищення педагогічної, управлінського, керівного складу, а також різних категорій фахівців, так чи інакше пов'язаних з вирішенням педагогічних завдань.

Одна з цілей вивчення педагогіки з учнями, студентами, курсантами та слухачами - озброєння їх знаннями і переконаннями у необхідності перетворення себе в суб'єкта самовдосконалення, на співучасника вживаються у цьому напрямку зусиль педагогів і керівників.

Наступним важливим елементом педагогічної системи є методи, тобто шляхи і способи педагогічної роботи. Можна сказати, що педагогічна система - це процес вирішення педагогічних завдань за допомогою творчого застосування всіляких методів і засобів для успішного досягнення педагогічних це лей. Методи різноманітні. Так, тільки методи виховання утворюють складний взаємопов'язаний комплекс:

а) методи вивчення суб'єктів і об'єктів виховання, їх особливостей і характеристик: спостереження, вивчення звітно-облікової документації, біографічний метод, аналіз результатів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, тестування, опитування, бесіди (інтерв'ю тощо);

б) методи виховних впливів і взаємодій: переконання, приклад, вправа, включення навчаються в різні види діяльності, заохочення, примусові заходи та ін .;

в) методи профілактики і перевиховання: переучування, перепереконання, «реконструкція характеру», «розрив небажаних контактів», самовиправлення та ін

Угрупування методів навчання включає :

а) словесні - розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, інструктаж;

б) наочні - ілюстрація, показ, демонстрація предметів, що вивчаються і явищ;

в) навчальні дії - вправа, лабораторна робота, контрольна робота, навчальне спостереження, розбір і оцінка виконаних дій, корекція дій і прийомів, навчання в практичній діяльності та ін;

г) навчальний моделювання реальних дій: словеснообразное, психологічне моделювання, імітація, моделювання протиборства та ігрових ситуацій, розумових і фізичних навантажень і ін

Чимала роль в системі належить педагогічним засобам: видам праці і навчання, моральному і матеріального стимулювання, технічним засобам, засобам наочності, масової інформації, педагогічному середовищі та ін

Окремими компонентами системи виступають управління та оцінка результатів, які докладно будуть висвітлені в наступному параграфі.

Важливо підкреслити, що розглянуті основні елементи педагогічної системи та їх загальна характеристика переконують, що тільки системний підхід, тобто правильний набір всіх елементів системи педагогічної роботи, надання їм певних якісних характеристик, забезпечення їх узгодженості між собою, досягнення злагодженої взаємодії в динаміці функціонування, підпорядкування всього і вся в системі досягненню педагогічної мети, заради якої створюється і функціонує система, дає впевненість у педагогічному успіху.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні елементи педагогічної системи "
 1. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  основних функцій відносяться: маркетинг та аналіз ринку; стратегічне планування діяльності підприємства; стратегічне і оперативне управління ; планування та розробка бізнес-процесів; проектування і розробка продукції; виробництво продукції; поставка продукції; закупівлі матеріалів і комплектуючих; технічне обслуговування та ремонт обладнання та інші функції; оформлення фінансових
 2. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  основним атрибутам освітніх організацій віднесені мета (програма), структура, процес (алгоритм) і якість (ефективність) функціонування. У рамках даної концепції поняття «якість освіти» видається не просто якимось абстрактним, не вимірюється змістом, властивим предметно-змістовному підходу. Це функціонально пов'язана з усіма параметрами системи і вимірювана
 3. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  основним чинником, що сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності. Аналіз підходів до управління якістю в освітній організації показав, що найбільш прийнятним і таким, що відповідає вимогам сьогоднішньої практики є системний. Доведено, що вищий навчальний заклад, будучи освітньою організацією, відповідає основним властивостям системи: цілеспрямованості (цілі у сфері якості),
 4. список літератури
  педагогічні праці. М.: Педагогіка, 1989. 560 с. Бенделл Т. Арманд Фейгенбаум / / Стандарти і якість. 1999. № 10. С. 28 - 30. Бенделл Т. Наставники за якістю / / Стандарти і якість. 2000. № 2. Бреннан Дж. та ін Порівняння якості вищої освіти в Європі / / Вища. освіта в Європі. 1993. Т. 18, № 2. С. 156 - 177. Бойцов Б.В., Азаров В.Н., Вища школа у вирішенні завдань підготовки
 5. Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  основними передумовами освоєння наук і мистецтв. Проаналізуйте наведені фрагменти з "Дідаскаліона" і дайте відповідь на наступні питання. На яких антропологічних підставах базуються педагогічні ідеї Гуго Сен-Вікторського? Які раціональні й містичні елементи притаманні педагогічним поглядам Гуго Сен-Вікторського? Які фактори, на думку Гуго Сен-Вікторського, можуть сприяти
 6. 1. Моделювання ітеративного навчання: завдання і проблеми
  основному, наступне питання - чим зумовлена загальна для итеративно научайтесь систем самої різної природи закономірність, що полягає в уповільнено-асимптотичному характері КН? Існують різні підходи до одержання відповіді на це питання: вивчення експериментальних даних (феноменологічний опис); аналіз психофізіологічних або технічних характеристик тих, кого навчають систем, їх структури,
 7. 1.2. Психолого-педагогічні основи використання ІТ в навчанні
  основний акцент зроблений на те, що комп'ютер слід розглядати як «потужний засіб підвищення ефективності навчання» [8, с. 9], психічного розвитку людини, що комп'ютери не повинні і не можуть повністю замінити викладача, автоматизувати цілком ні його працю, ні навчальну діяльність студентів і школярів. Численними дослідженнями в галузі психології доведено, що зорові
 8. 3. Радянська література в області зарубіжного конституційного (державного) права
  основні інститути конституційного права західних демократій. Викриттю антигуманної сутності механізму фашистських держав присвячені роботи І.П. Трайнина, видані в передвоєнні та воєнні роки. Слід також відзначити видану в 1934 році грунтовну монографію І.Д. Левіна про національно-державні проблеми в Європі після Першої світової війни. Характеризуючи міжвоєнний період, не можна
 9. ВСТУП
  основних понять, що включаються в концепцію проблемного навчання. Всі названі категорії (поняття) розглядаються з точки зору їх взаємозв'язку і логіки. Посібник містить також приклади та опис методики використання проблемного навчання в початковій школі. Автор сподівається, що запропонована робота буде корисна як студентам педагогічних спеціальностей, так і вчителям - практикам.
 10. § 2. Проблемна ситуація
    основному лише почати дослідження проблемної ситуації, в його працях дано і перші визначення цього поняття. "Мислення виходить з проблемної ситуації, - пише С.Л. Рубінштейн. - Проблемною є ситуація, в якій є щось імпліцитно в неї включающееся, нею передбачуване, але в ній не певне, невідоме, експліцитно НЕ дане, а лише заданий через своє ставлення до того, що в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua