Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

3.1. Педагогічна система і її основні елементи Поняття і сутність педагогічної системи

Вивчення педагогічної дійсності та її вдосконалення припускають системний підхід до її вивчення.

Під педагогічною розуміється система, безпосередньо реалізує педагогічні функції. Вона являє собою єдність взаємопов'язаних і взаємодіючих педагогічних явищ (елементів), цілісно спрямованих на досягнення певного педагогічного результату.

Є й більш розгорнуті варіанти визначення, коли педагогічна система трактується як певна сукупність взаємопов'язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення організованого, цілеспрямованого і навмисного педагогічного впливу на формування особистості, або як «сукупність взаємопов'язаних, узгоджених, як єдине ціле функціонуючих педагогічних та інших за своєю природою (психологічних, управлінських, організаційних, матеріальних та ін.) явищ (підсистем, елементів), що позначаються на досягненнях необхідного педагогічного результату і цілеспрямовано використовуваних для цього ». Система має:

- кордону, що виділяють її серед інших систем;

- компонентний склад (внутрішні, отличимие одна від іншої, складові елементи);

- організацію (доцільне впорядкування елементів);

- динаміку (сукупність стійких зв'язків і відносин між елементами, що забезпечують їх злагоджене функціонування, інтегрування в цілісність і породжують їх системні властивості);

- зміст (внутрішня якісна визначеність - сутність, закономірності, основні системні властивості та якості);

- зовнішні та внутрішні функції системи. Схематично педагогічна система представлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Структура педагогічної системи

Педагогічні системи ділять на малі, середні, великі і супервелику. Малі - окремі системи виховання, навчання; середні - системи діяльності організацій, установ, навчальних закладів у цілому, які взаємодіють з малими системами; великі - це системи району, міста, області, краю; до супервелику систем відносяться системи педагогічної діяльності регіонів, республік.

Кожна система переслідує свою мету, має свій набір компонентів.

Педагогічна система завжди є частиною більш великої соціальної системи, її елементом - підсистемою, а тому сприймає і відображає в собі характерні соціальні, історичні та інші специфічні особливості цієї системи та суспільства, в якому вона реалізується.

Весь історичний шлях, пройдений педагогічною теорією і практикою, був, по суті, процесом становлення, формування, розквіту і зміни застарілих систем новими, відмінними функціями, структурою і входили до їх складу певними елементами і змістом.

Елементами сучасних педагогічних систем є:

- цілі та цінності, функції педагогічної системи та вирішуються в її рамках окремі (приватні) педагогічні завдання;

- реалізовується в системі зміст педагогічних подій (процесів, явищ, діяльності);

- суб'єкти та об'єкти педагогічних процесів: організатори, керівники, безпосередньо педагоги та ін (як здійснюють педагогічну діяльність, так і частково реалізують функції суб'єктів педагогічного процесу); навчаються (виховувані), що знаходяться в об'єктно-суб'єктної позиції в педагогічні події як по відношенню до себе, так і по відношенню до керівника, педагогу;

- дидактичні (навчальні), виховні, розвиваючі та освітні процеси, дії, акти і т.п., як способи вирішення завдань, що стоять перед педагогічною системою, з розкриттям характеру відносин (впливу, взаємодії учасників тощо);

- засоби реалізації педагогічної взаємодії (у тому числі - технічні);

- організаційні форми педагогічної діяльності;

- методи здійснення педагогічної діяльності в сукупності з іншими компонентами, складові педагогічні технології, тобто комплексне цілеспрямоване використання в рамках вирішення конкретних педагогічних завдань певних організаційних форм і методів; при необхідному рівні професійно-педагогічної компетентності та кваліфікації керівників, педагогів;

- контроль;

- реальні результати та їх оцінка.

На стан та ефективність функціонування педагогічної системи, спрямованості і характер її змін істотно позначається цілий ряд факторів, безпосередньо не входять як елементи в систему, але функціонально пов'язаних з нею і часто значно відбиваються на її стані і тенденції розвитку. Найчастіше до таких факторів належать:

- соціальне замовлення суспільства на функціонування системи, що відображає актуальні, усвідомлені норми діяльності, пред'явлені педагогічній системі соціальні вимоги;

- сукупність актуальних макрофакторов соціального розвитку;

- здійснювані в даному суспільстві перетворення (їх спрямованість, характер, ціннісні орієнтації, наслідки, що позначаються на учасниках педагогічної системи);

- стан і тенденції розвитку педагогічної науки;

- соціально-правова оформленість і реальний статус елементів педагогічної системи;

- переважні соціально-психологічні, професійні, історико-етнічні, духовно-моральні, менталітетние встановлення і особливості учасників педагогічної системи та т.п. В даний час простежується стійка тенденція до підвищення технологічності функціонування педагогічної системи. Зростає роль творчого начала в діях учасників цієї системи у зв'язку з відходом від відносно схематичного, лінійного розуміння характеру педагогічного процесу. Водночас посилюється залежність динаміки системи від характеру та спрямованості впливу на неї зовнішніх факторів, що детермінують, що, безсумнівно, вимагає їх врахування при прогнозуванні розвитку педагогічної системи.

Специфіка системного підходу в педагогіці дозволила подолати примітивізм, механістичність, прямолінійність уявлень про причини, способах, умовах та шляхи вирішення педагогічних проблем освіти, виховання, навчання і розвитку людей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Педагогічна система та її основні елементи Поняття і сутність педагогічної системи "
 1. Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  педагогічної роботи з ними доцільно використовувати виходячи з їх індивідуальних нахилів. Вівес закликав виявляти вроджені здібності дітей, включаючи їх у різні види діяльності і спостерігаючи за успіхами і невдачами. Він ставив завдання допомогти учням набути знання про самих себе, про свої слабкості і недоліки. Французький гуманіст Мішель Монтень (1533-1592) розглядав освіту
 2. ВСТУП
  педагогічної науки. Чим викликане її виникнення? Можна вказати кілька причин. До середини 50-х років методи навчання досліджувалися переважно з точки зору діяльності вчителя, тоді як сутність навчально-пізнавальної діяльності учнів залишалася осторонь. Поступово наростало усвідомлення тієї обставини, що навчання - бінарний, двосторонній процес, що при вивченні
 3. § 2. Проблемна ситуація
  педагогічної практики (зокрема, для ідей проблемного навчання), так як робить реальною задачу, поставлену перед школою: максимально розвинути творчі здібності учнів, виховати самостійне творче мислення. Що ж включає в себе поняття "проблемна ситуація"? 1 Рубінштейн С.Л. Про мислення і шляхи його дослідження. - М., 1958. - С.142. Славська К.А. Думка - в
 4. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  педагогічну категорію не існує. І основне складне полягає ось у чому: чи вважати проблемне питання формою проблемної задачі або це самостійна одиниця проблемного навчання? Одні дослідники (Ю.К. Бабанський, Е.Г. Мінгазов, Г. Цумме) ототожнюють поняття "питання" і "проблема", а термін "питання" вважають синонімом терміна "завдання". Ось, наприклад, міркування Г. Цумме: "Під
 5. евристичної розмови
  педагогічної діяльності. Що являє собою сутність евристичної бесіди?" Евристична бесіда, - пише М. Н. Скаткин, - питально - відповідна форма навчання, за якої вчитель не повідомляє учням готових знань, а уміло поставленими питаннями змушує їх самих на основі вже наявних знань, спостережень, особистого життєвого досвіду підходити до нових поня-3 тиям, висновків і
 6. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
  педагогічній роботі. - Л., 1924. 2 Див: Указ.соч. - С.29. 3 Там же. - С.36. Говорячи про дослідницький методі, мають на увазі "обмірковую спостереження", на відміну від простого набірательства голих фактів. Ніколи не треба забувати, що факти - суть істини для висновків, а без цього вони мертві. Цього мало; вчитель повинен навчити дітей опановувати цими фактами, вміти закріплювати їх,
 7. 11. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  педагогічної концепції, розробленої автором або авторським колективом. Статус авторської школи присвоюється відповідним органом управління освітою після проведення спеціальної суспільно-державної експертизи. АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ - методи навчання, при яких діяльність учня носить продуктивний, творчий, пошуковий характер. Іншими словами - методи,
 8. § 3 метафізика-етичний діалог совісті та відповідальності як феномен сенсу життя людини
  педагогічно обумовлений, розумний регулятор людських взаємин, оцінюваних з позицій деяких стандартних , прийнятих в даному місці і в даний час, правил і норм доброчесної поведінки. Совість в утилітаристської трактуванні, так само як в гедоніческой, не має абсолютного змісту, перетворюється в феномен не сенсу життя, а справедливості, сигналізуючи про невідповідність їй
 9. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, ведуча до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання передбачає використання технологій навчання, орієнтованих на самостійну діяльність школярів. Взаємодія суб'єктів
 10. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  педагогічної діагностики, вона виконує в процесі навчання важливі функції: для учня вона виконує функцію педагогічного супроводу, дозволяючи йому вибирати і вибудовувати свій освітній маршрут; для вчителя вона спрямована на виявлення труднощів учня всередині як предметної області, так і особистісного плану з метою надання допомоги у подоланні виявлених труднощів.
 11. Концептуальні ідеї щодо вдосконалення викладання соціально-гуманітарних дисциплін
  педагогічним колективом у співпраці з науковою громадськістю в рамках науково-методичного об'єднання гімназії під керівництвом доктора філософських наук, професора В. А. Кайдалова. Її зміст полягає в доданні процесу модернізації освіти культурно-філософської спрямованості з метою формування широко освіченої, творчої особистості - Людини Культури. Стрижневу лінію
 12. Методологія математики: проблеми інтелектуального розвитку
  педагогічних наук У процесі наукового пізнання, спрямованого на досягнення нових знань, виявляються загальні закономірності природи і характеру наукової діяльності, спеціальним вивченням яких займається методологія науки, тобто вчення про принципи побудови, форми, способи наукового пізнання та практичної перетворюючої діяльності. Методологія здійснює дослідження з метою
 13. Розвиток креативного мислення на уроках російської мови і читання у дітей початкового шкільного віку
  системи граматичних завдань з російської мови та читання, яка передбачає використання в роботі двох підходів у навчанні-логічного та асоціативно-образного; - розвиток фонематичного слуху та інтуїтивного мислення у молодших школярів; - формування у дітей зв'язного грамотної мови; - розширення їх словникового запасу; - створення та підтримка творчої атмосфери в класі,
 14. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
  педагогічний колектив, vP озброєний методологією, здатний відчувати себе у викладанні як риба у воді. І вчителі ніколи не опиняться в ситуації, характерної для того ж невдалого героя пісні Ю. Кіма: Вундер і кіндер зовсім замучили, Не жаліючи сил молодих: Ставлять мені вопросики гострі, пекучі, А я все сажуся на них. В основу методології викладання предметів освітньої
 15. 2.1. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
    педагогічної науки полягає в опорі на масову діяльність педагогів, нове явище часто проходить масову апробацію на практиці, а вже потім отримує право на існування в теорії. Це положення ми і намагалися реалізувати у своєму дослідженні. Так, одні викладачі використовують на заняттях метод малих груп, який полягає в наступному. Група ділиться на чотири підгрупи.
 16. 2.5. Інформаційно-комунікативна взаємодія вчителя з авторами освітніх текстів як умова його професійно-особистісної підготовки до організації діалогового спілкування в процесі навчання
    педагогічного процесу не як нормативного функціонально-рольового впливу на інших його учасників, а як гуманістично-орієнтованої взаємодії, участь у якому стає підставою для подальшого професійного самозміни, самовдосконалення, саморозвитку та розвитку цих же якостей у інших його учасників, сприяє процес безперервного спілкування вчителя з авторами
 17. 3.1. Поняття «соціальна проблема»
    педагогічні та ін При цьому проблеми, що виникають в одній з областей, неминуче зачіпають і інші сфери життєдіяльності людини, тому для їх виявлення та оптимального рішення соціальному працівнику необхідно залучати зусилля соціальних груп, організацій і професіоналів, що здійснюють перетворювальну діяльність в конкретній підсистемі суспільства. У теорії соціальної роботи
 18. 3.5. Поняття «соціальна політика»
    педагогічні. Концепція соціальної держави спрямована на добробут усіх громадян, турботу про них держави, досягнення гармонії у відносинах державних інститутів та інститутів громадянського суспільства, проти маргіналізації та соціальної ексклюзії низки соціальних верств, і припускає мирний порядок здійснення. Завдання Використовуючи словник основних термінів у кінці навчального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua