Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
. Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


У сучасних умовах господарювання якість освітніх послуг і фахівців, що випускаються, що надаються освітніми організаціями в цілому і вузами зокрема, є основним чинником, що сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності.
Аналіз підходів до управління якістю в освітній організації показав, що найбільш прийнятним і таким, що відповідає вимогам сьогоднішньої практики є системний. Доведено, що вищий навчальний заклад, будучи освітньою організацією, відповідає основним властивостям системи: цілеспрямованості (цілі у сфері якості), складності (безліч структурних підрозділів і складність їх взаємозв'язку), подільності (освітня, науково-дослідна, навчально-методична, господарська діяльності) , цілісності (спрямованість дій структурних підрозділів підпорядковане єдиним цілям), різноманіттю елементів і відмінності їх природи (різні види діяльності мають свою функціональну специфічність і автономність), структурності (взаємозалежність і взаємозв'язок між підрозділами згідно ієрархічних рівнях).
Стосовно до освітнім організаціям, базисна методологія підходів до управління якістю, пропонована сучасними російськими та зарубіжними вченими та практиками, в цілому збігається із загальноприйнятими принципами управління якістю.
Система управління якістю освітньої організації повинна бути спрямована на випуск висококваліфікованих фахівців за допомогою надання якісних освітніх послуг, які задовольняють вимогам ринку. У даному випадку як результат виробництва освітньої організації розглядається фахівець, який має знання, навички та вміння, отримані ним у ході надання освітніх послуг і відповідні вимогам сьогоднішньої практики. У якість входу в процес виступає абітурієнт, а виходом процесу є фахівець. Він пропонує свої знання на ринку праці і отримує відповідну оплату. Розгляд фахівця як кінцевої продукції діяльності освітньої організації полегшує виділення процесів системи менеджменту якості.
В основі системи повинен застосовуватися процесний підхід (основний бізнес-процес - виховно-освітній процес вузу - при аналізі декомпозіруется на підпроцеси, а завдання ме-неджменту - відлагодити взаємодії між підпроцесами для оптимізації всього процесу), а також має бути закладено постійне поліпшення
якості.
Основні завдання впровадження в діяльність освітньої організації системи менеджменту якості (СМЯ) полягають у тому, щоб за допомогою функціонування даної системи домогтися:
створення внутрівузівської системи забезпечення якості підготовки фахівців у організації через основні напрямки його діяльності (освітня, науково-дослідна, підготовка науково-педагогічних кадрів, виховна, фінансова, інформаційна, соціальна, господарська, адміністративно-управлінська);
підвищення іміджу організації, що виражається у відповідальності учнів (різних рівнів) і викладачів за результати своєї роботи;
зростання довіри споживачів до випускників організації;
формування реалізації економічних механізмів розвитку системи освіти в регіоні, поліпшення економічного становища співробітників всіх рівнів;
реорганізації системи управління освітньо-освітнім процесом з метою мобілізації всіх внутрішніх ресурсів і оптимізації витрат;
усвідомлення всім колективом важливості функціонування СМК;
підвищення відповідальності та чіткого розподілу повноважень співробітників всіх рівнів (викладачів, кафедр, деканатів, РОЗУМУ, ректорату);
вирішення основного завдання СМК - усунення міжфункціональних бар'єрів і створення вузівської команди якості за рахунок впровадження процесного підходу та ідеології (ТОМ) загального управління якістю.
Обов'язково повинні бути виділені конкретні процеси (види діяльності) підрозділів, які ними здійснюються, з визначенням взаємодій з іншими підрозділами (внутрішніми постачальниками і споживачами). Для кожного процесу вказується керівник і виконавець (власник) процесу. Посадові інструкції учасників процесу необхідно прив'язати до СМК вузу і взаємодій «постачальник - споживач».
У положенні необхідно докладно описати процедури управління зареєстрованими даними - записами (електронні та паперові форми, шаблони і т. п.).
Усі терміни повинні знаходитися в чіткій відповідності з глосарієм термінів щоб уникнути різночитань, а положення мати кодування (шифр), прийняту в системі управління документацією освітньої організації.
Система менеджменту якості освітньої організації повинна враховувати, що організації, що займаються освітньою діяльністю, мають ряд відмінних характеристик:
вони не виробляють упредметненої продукції. Споживання послуг починається під час їх надання;
велика частина персоналу освітньої організації безпосередньо контактує з зовн-ним споживачем. У процесі надання послуги споживач сприймає і оцінює (іноді на рівні підсвідомості) академічний рівень, професійні знання;
кордону наданих послуг різні: вони можуть бути реалізовані на основі стандартної освітньої програми або навчального плану, а в окремих випадках надаються на основі угоди між освітньою організацією і споживачем (корпоративним або приватним);
життєвий цикл продукції по тривалості є значним, оскільки термін навчання складає від чотирьох до шести років (у середньому), що ускладнює відповідність знань, умінь і навичок фахівців вимогам ринку;
управління процесом надання більшості освітніх послуг має характер, схожий з управлінням проектом. У цих умовах повинні бути визначені етапи отримання та оцінки проміжних і кінцевих результатів.
Перераховані характеристики відрізняють процес надання послуг від виробничого процесу і приводять до необхідності спеціальної інтерпретації системи менеджменту якості для сфери освітніх послуг.
В освітній організації при створенні СМК можна використовувати в якості базового стандарту, що встановлює вимоги до систем менеджменту якості, стандарт ДСТУ ISO 9001-2001. Відповідно до стандарту можна розробити такі етапи формування системи менеджменту якості освітньої організації.
Аналіз необхідності формування системи менеджменту якості:
усвідомлення вищим керівництвом сенсу, мети і завдань розробки та впровадження системи ме-неджменту якості;
встановлення вимог та очікувань споживачів та інших зацікавлених сторін;
обговорення з управлінським персоналом необхідність формування системи менеджменту якості;
прийняття рішення про створення системи менеджменту якості (затвердження ректоратом) ;
формулювання ректоратом місії і бачення і політики в області якості освітньої організації.
Результат: первинна підготовка і усвідомлення персоналом необхідності формування системи менеджменту якості, визначення стратегічних цілей у сфері управління якістю
Формування команди з розробки системи менеджменту якості:
розробка організаційної структури управління якістю освітньої організації (призначення представника керівництва з якості, формування відділу управління якістю, створення Координаційної Ради з якості);
визначення відповідальних осіб (уповноважених з якості) кожного структурного підрозділу;
навчання з питань якості, зокрема формування систем менеджменту якості, управлінського, професорсько-викладацького і технічного персоналу.
Результат: розробка та затвердження плану з формування системи менеджменту якості та включення його до плану роботи освітньої організації.
Основна робота з формування системи менеджменту якості:
проведення SWOT-аналізу (визначення сильних і слабких сторін усередині організації, її можливостей і загроз з боку зовнішнього середовища);
формування календарного плану робіт;
розробка системи процесів діяльності організації;
виділення ключових процесів і їх «власників»;
розробка та впровадження документації системи менеджменту якості (керівництво з якості, документованих процедур, робочих інструкцій тощо);
моніторинг реалізації плану робіт (розробка критеріїв оцінки і методів постійного поліпшення процесів);
самооцінка системи менеджменту якості в підрозділах організації, що відповідають за ключові процеси;
складання та реалізація плану коригувальних заходів;
внутрішній аудит.
Результат: подача заявки до органу з сертифікації системи менеджменту якості.
IV Сертифікація системи менеджменту якості:
робота експертної комісії органу з сертифікації;
усунення малозначних невідповідностей.
Результат: отримання сертифіката відповідності, забезпечення функціонування і постійного поліпшення системи менеджменту якості.
Дані етапи є універсальними і можуть бути використані організаціями різного профілю та масштабу.
Формування системи менеджменту якості також передбачає розробку наступної доку-ментації:
стратегічні документи;
документовані процедури;
нормативні документи;
внутрішні документи.
Документація системи менеджменту якості дозволяє підвищити ефективність інформаційних потоків і своєчасно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища освітньої організації (табл. 1).
Система менеджменту якості унікальна для кожної освітньої організації і може ефективно функціонувати тільки тоді, коли чітко визначені притаманні конкретної організації цілі і політика в області якості, а також види діяльності і відповідальність.
1 Структура документації системи менеджменту якості Рівень докумен-Основні Документація Вміст користувачі тації документа документа-ції Рівень Політика в Описує Керівництво 1 - Стра-області ка-системи якос-організації тегіче-пра. ства в відповід-і потреби-ські до-Керівництво відно до уста-тели кументи за якістю новленной по-літики в об-ласті якості і цілями, а також стандартом ДСТУ ISO 90012001 Рівень документуються Описують Служби і 2 - Стан-ованние діяльність підрозділі - Дарт процедури підрозділів, ня системи ка-необхідних організації пра ці для впровадження СУЯ (її еле-ментів)
Рівень Положення, Детальні ра-Персонал 3 - Внут методич-бочіе доку-ренніе ські указу-менти докумен-ня, правила ти та ін Рівень заре-Протоколи, Аудитори, 4 - Внут рова звіти, нака-керівників-ренніе дані зи і т. д. дство, пер-докумен-нал ти ...
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "
 1. введення
  особливостям формування системи менеджменту якості освітньої організації і сучасним напрямкам розвитку менеджменту якості в
 2. 7.2. Підготовка робочих кадрів
  особливо з урахуванням збільшених вимог до якості робочої сили і тенденції, що намітилася скорочення виділяються на підготовку кадрів коштів, мати на підприємствах самостійний фонд підготовки кадрів на рівних правах з фондом розвитку виробництва, науки і техніки. Цей фонд слід поставити в залежність від одержуваного прибутку. Слід зазначити, що ефект від формування кваліфікованої
 3. 2.5 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В РОСІЇ
  особливості менеджменту якості, який є концептуальною основою сучасного менеджменту; проблема ефективності діяльності підприємств - тісно пов'язана з першою проблемою; низька ефективність більшості підприємств в значній мірі обумовлена застарілою організацією праці, організаційно-управлінськими технологіями, слабкою орієнтацією на задоволення запитів споживачів,
 4. список літератури
  формування системи менеджменту якості організації / / Формування інноваційної моделі розвитку регіону: Матеріали Респ. наук.-практ. конф. (Травень 2003): У 2 ч. Саранськ: Тип. «Крас. Окт. », 2003. Ч. 2. С. 17 - 21. Злобін Е.В., Злобіна Н.В. Підготовка систем менеджменту якості підприємств різних галузей промисловості / / Управління якістю: теорія, методологія, практика: Матеріали Все-
 5. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  особливостях капіталістичної еволюції Росії та їх впливі на розвиток революційного процесу в 1917 році, так як детально про це вже говорилося в попередніх параграфах. Росія являла собою «запізнілий, вторинний, яка наздоганяє» тип капіталістичного розвитку, «другий ешелон» в ланцюзі капіталістичних держав, тому різні історичні епохи виявилися ніби спресованими під
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    особливо коли мова йде про укладання великих міжнародних угод на поставку військової техніки. Якщо виробникам даної техніки вдалося підкупити конкретних державних чиновників якої-небудь країни, що виявила бажання придбати відповідну військову техніку, ці виробники зроблять все можливе для того, щоб за технічними умовами дана авіаційна техніка, покращене озброєння
 7. § 7. Некомерційні організації
    особливості організаційної структури юридичної особи, способів відокремлення його майна, його відповідальності, способів виступу в цивільному обороті (хоча б один з цих аспектів) виділяють його з числа інших, то ми маємо справу з самостійною організаційно-правовою формою юридичної особи. В іншому випадку мова йде про окремі різновиди організацій в рамках однієї і тієї ж
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    особливостями, властивими вже XX століттю. Так, величезний розмах отримала інформатизація людства в планетарному масштабі. Засоби масової інформації - телебачення, радіо, друк, електронна пошта і т.п. - Придбали виняткове значення не тільки в інформуванні своїх глядачів, читачів, слухачів, а й у нав'язуванні їм тих чи інших оцінок, ідеалів, уявлень, коротше, в
 9. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    особливо актуальними саме сьогодні, на новому витку історії Росії. Хіба ідеї конституціоналізму, виражені в «Декларації прав і свобод російського громадянина» С. Франка, уявлення про правову державу Б. Кістяківського, міркування Н. Коркунова про співвідношення указу і закону, про роль судової практики, унікальний психологічний та соціологічний аналіз права, проведений Л . Петражицким, і
 10. Глава двадцята. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
    особливо на побутовому рівні, диктують емоційне ставлення у етносів до тих чи іншим правовим нововведенням, модернізаціям. Насамперед це стосується сталих форм шлюбно-сімейних, майнових відносин, позитивне ставлення до яких зберігається, як би ті чи інші «революційні» правові рішення не старалися їх зруйнувати. Марні зусилля социали-стіческого права в боротьбі з місцевими
© 2014-2021  ibib.ltd.ua