Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
Наступна »
Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
. Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004 - перейти до змісту підручника

введенняЯкість в даний час стає стратегією багатьох організацій і розглядається як ос-новних складова конкурентної переваги. Не є винятком і освітні організації, активно обговорюють роль і значення якості в реформирующейся системі освіти. Особливо це стосується системи вищої професійної освіти, безпосередньо зв'язує освіту з реальною економікою країни.
Так, принципові зміни в сучасному соціально-економічному розвитку Росії вимагають значного підвищення творчого потенціалу та конкурентоспроможності випускників. Вирішення цієї глобальної задачі визначається реалізацією широкого комплексу заходів щодо вдосконалення системи вищої професійної освіти, серед яких особливої актуальності набуває проблема ефективності управління освітньою організацією. Крім того, такі організації знаходяться в умовах посиленої з кожним роком конкуренції і змушені переглядати традиційну підходи в управлінні освітнім процесом з урахуванням сучасних вимог ринку. Ринок, як відомо, диктує свої вимоги виходячи з наявного або формується попиту з боку споживачів.
В даний час інтерес багатьох працівників вищої освіти викликає можливість використання концепцій менеджменту якості, що застосовуються у виробничій сфері, для управління вузами. Зокрема, мова йде про застосування принципів Загального менеджменту якості (TQM) і вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 для побудови внутрівузівських систем менеджменту якості (СМЯ).
Така система, грунтуючись на процесному підході до управління, дозволяє домагатися постійного вдосконалення процесу підготовки висококваліфікованих фахівців, досягати со-тимчасового рівня їх знань за допомогою забезпечення якості самого освітнього процесу, а також більш ефективно використовувати наявний кадровий, матеріально-технічний, інформаційний та фінансовий потенціал освітньої установи.
Однак процес створення таких систем в російських освітніх організаціях йде вкрай повільно на тлі швидко розвивається ринку праці та освітніх послуг. Проблемами, стримуючими впровадження системи менеджменту якості, є: відсутність єдиного методичного підходу її створення, подвійність організаційної структури, інтенсивна самоізоляція співробітників і підрозділів, дефіцит кваліфікованих фахівців-розробників, нестача фінансових коштів і знань в області теорії управління якістю та недооцінка практичної віддачі від впровадження систем менеджменту якості.
Крім того, як показує практика, впровадження стандартів ІСО є складним, трудомістким і тривалим у часі процесом. Успіх цієї роботи багато в чому залежить від того, наскільки правильно розуміються і втілюються на практиці принципи, методичні та організаційні підходи стандартів. Дану монографію слід розглядати як узагальнення матеріалів, що відносяться до застосування нової редакції стандартів ІСО серії 9000-2000 і практичного досвіду по впровадженню систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ІСО.
У першому розділі монографії «Теоретичне обгрунтування процесів управління якістю в обра-зовательного організації» розглянута управлінська діяльність освітньої організації як організаційної системи; проаналізовано методи, підходи і принципи до управління якістю; вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі.
У другому розділі «Основи формування системи менеджменту якості» розкрито основні поняття і принципи систем менеджменту якості, їх структура і зміст. Особливу увагу приділено SWOT-аналізу у формуванні місії і цілей в сфері якості, особливостям формування системи менеджменту якості освітньої організації і сучасним напрямкам розвитку менеджменту якості в Росії.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" введення "
 1. 2. Індікатівні Ціни
  Індікатівні Ціни - Ціни на товари, Які відповідають цінам, что склалось чі складаються на відповідній товар на прайси експорту або імпорту на момент Здійснення експортної (імпортної) Операції з урахуванням умів поставки та умів Здійснення розрахунків , визначених згідно з законодавством України, а такоже якісніх Показників товару, и Які затверджено Міністерством ЕКОНОМІКИ України. Контрактні Ціни у
 2. Юридична відповідальність за Порушення ЛІСОВОГО законодавства
  Вступ до експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, что запобігає шкідлівому впліву на Ліси (ст. 71); Пошкодження лісу стічнімі водами, хімічними Речовини, Нафта і нафтопродукти, шкідлівімі Викид, відходамі (ст. 72); засмічення лісів відходамі (ст. 73); знищення або Пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем и Шляхів на землях державного ЛІСОВОГО фонду (ст. 74) ; знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  Вступ відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ. "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 4. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
  Вступ відповідніх статей у дію. загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ ... "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  Вступ назвічайного стану, рядок его Дії, ДІЯЛЬНОСТІ державних органів и органів місцевого самоврядування в его умів передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнній стан - це особливий правовий режим, что вводитися в Україні або в окрем ее місцевостях у разі збройної агресії чи Загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, ее
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  введення карантину у випадка епідемій та епізоотій; контроль и наглядові перевіркі; Закриття ділянок державного кордону та ін. (дів. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Адміністративний нагляд за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про погодження Переліку захворювань и вад, при якіх Особливо не может
 7. Тема 12. Адміністративний процес
  Вступ Переліку предпринимателей, что займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних-51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх віїзду з України и транзитного проїзду через ее теріторію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше и
 8. Тема 15. Режим законності и дісціпліні у державному управлінні
  Вступ до дію Законів, что регулюють діяльність державних органів Щодо контролю за додержанням Законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним и різноманітнім. Слід мати на увазі, что ВІН відрязняється від суднового и прокурорсько Нагляду тім, что: 60 - Контролюючим суб'єкт е суб'єктом віконавчої власти; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
  Вступ ДЕРЖАВНОЇ реєстрації таких нормативних АКТІВ в органах Юстиції. Зважаючі на це, слід Суттєво підвіщіті пітому Вагу Законів у регулюванні в сфере віконавчої Влада і до того ж законодавче позбавіті більшість центральних органів віконавчої власти (крім міністерств) права відаваті Нормативні акти, что стосують прав и свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав и свобод громадян
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  введення карантину, зупинка руху транспор-та на окремих вулицях у разі аварії чи іншого події, за-нення ділянок держ. кордону, перевірка документів і огляд речей, прин-дітельного доставлення фізичних осіб для огляду в міді-цинские установи, примусове виселення громадян з будинків, гро-зящіх руйнуванням, санітарний огляд вантажів, техогляд транспортних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua