Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Тема 12. Адміністративний процес

Тенденції становлення та розвитку адміністративно-процесуального права.
Поняття, принципи і структура адміністративного процесу.
Стадії адміністративного процесу.
Поняття і види адміністративно-процесуальних норм.
Адміністративно-процесуальні відносини.
Однією із особливостей адміністративного права є те, що воно, на відміну від інших галузей права (кримінального, цивільного), включає в себе як матеріальні, так і процесуальні адміністративні норми. Тобто, адміністративно-процесуальне право виступає як підгалузь адміністративного права. На сьогоднішній день можна стверджувати, що в Україні розвивається адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права, що характеризується своїм предметом і методом, своєю нормативно-правовою базою. Однак, це питання часу.
Адміністративно-процесуальне право являє собою систему адміністративно-процесуальних норм, які регулюють суспільні відносини, пов'язані з розглядом і вирішенням конкретних адміністративних справ. Уяснення сутності адміністративно-процесуального права безпосередньо залежить від уяснення сутності адміністративного процесу. Маючи всі ознаки юридичного процесу, адміністративний процес характеризується рядом особливостей:
а) це владна, цілеспрямована діяльність суб'єктів державної ви
конавчої влади;
б) владна діяльність суб'єктів державної виконавчої влади спря
мована на вирішення у відповідності до закону конкретних справ,
підвідомчих цим органам;
в) владна діяльність органів виконавчої влади повно, детально,
чітко регламентується адміністративним правом;
г) з точки зору процедури він є більш простим та економічним.
Адміністративний процес можна розглядати як у "широко
му", так і у "вузькому" розумінні. У першому випадку адмініст-
49
ративний процес включає в себе як юрисдикційні, так і процедурні провадження, які розглядаються і судами, і спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, в другому - тільки як провадження в справах про адміністративні проступки. Іноді, адміністративний процес, у вузькому розумінні, розгядають як юрисдикційні провадження. Провадження, які складають структуру адміністративного процесу, можна класифікувати на два види: а) такі, що розглядаються у судовому порядку; б) такі, що розглядаються органами виконавчої влади. Останні, в свою чергу, поділяються на дві групи: юрисдикційні провадження та управлінські (процедурні) провадження. До юрисдикційних належать провадження про:
- адміністративні проступки;
- видворення іноземців за межі України;
- адміністративне оскарження;
- відшкодування шкоди, завданої громадянину певними видами
державних органів;
- дисциплінарні проступки за нормами адміністративного пра
ва.
Провадженнями управлінського (процедурного) характеру є:
- видача спеціальних дозволів, ліцензій на здійснення окремих
видів діяльності;
- реєстрація певних суб'єктів або видів діяльності;
- видача сертифікатів;
- здійснення контрольно-наглядової діяльності органами виконав
чої влади;
- виконання правил дозвільної системи;
- розгляд заяв і пропозицій громадян органами виконавчої вла
ди;
- атестаційне провадження.
Крім зазначених видів адміністративних провадженнь, до змісту адміністративного процесу, а також до адміністративно-процесуального права входять певні загальні адміністративні процедури, що здійснюються всіма органами виконавчої влади в межах наданих їм повноважень і не мають прив'язки до вирішення конкретно визначених справ.
З'ясуванню сутності адміністративного процесу значною мірою
50
сприяє аналіз його принципів, тобто основоположних ідей, згідно з якими здійснюється адміністративно-процесуальна діяльність: законності; рівності громадян перед законом і органом, що розглядає справу; об'єктивної істини; охорони інтересів особи і держави; офіційності адміністративного процесу; гласності; здійснення процесу державною мовою і забезпечення права користуватися рідною мовою; презумпції невинності та правомірності дій громадян; швидкості та економічності процесу; самостійності в прийнятті рішення.
Адміністративний процес здійснюється за стадіями, серед яких виділяють наступні: стадію порушення адміністративної справи, стадію розгляду справи та прийняття рішення у справі, стадію оскарження чи опротестування прийнятого рішення, стадію виконання прийнятого рішення.
При вивчені даної теми слід звернути увагу на те, що адміністративно-процесуальні норми можна класифікувати за різними критеріями:
а) за видами проваджень - адміністративно-юрисдикційні та
адміністративно-процедурні;
б) за змістом - на такі, що забезпечують: адміністративну пра-
вотворчість; оперативно-розпорядчу, правонадільну діяльність; адмі
ністративну юрисдикцію; не відносяться до жодного із адміністра
тивних процесів;
в) за колом суб'єктів, на які розповсюджується дія норм - за
гальні для всіх суб'єктів; такі, що відносяться до суб'єктів влади;
такі, що відносяться до суб'єктів, особисто зацікавлених у розгляді
справи; такі, що відносяться до суб'єктів, які сприяють сторонам
справи (перекладач, свідок та ін.).
На сьогоднішній день адміністративно-процесуальне право не систематизоване, хоча таке завдання ставиться в Концепції реформи адміністративного права, зокрема, прийняття Адміністративно-процесуального кодексу, Адміністративно-процедурного (процеду-рального) кодексу. Поки що адміністративно-процесуальні норми знаходяться у різноманітних джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакант-
51
них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше і адміністративно-матеріальні, і адміністративно-процесуальні норми знаходяться в одних і тих же джерелах: КпАП України, законах України "Про державну службу", "Державну виконавчу службу", "Про звернення громадян" та ін. Особливість адміністративно-процесуальних правовідносин, на відміну від більшості адміністративних правовідносин, полягає в тому, що вони є горизонтальними, тобто в їх межах забезпечується однаковий правовий рівень всіх учасників. Проте, така рівність має місце до певного часу - до винесення рішення у даній адміністративній справі. Слід зазначити й те, що саме в адміністративно-процесуальних правовідносинах практично реалізуються матеріальні адміністративні норми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 12. Адміністративний процес"
 1. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  тематична, неперервна діяльність, направлена на збереження соціальної системи, її зміцнення та розвиток; - універсальний характер в часі та просторі, тобто здійснюється завжди і кругом, де функціонують людські колективи; - суб'єкти державного управління використовують наявні у них правові та фактичні можливості для застосування позасудового, тобто адміністративного примусу; - у віданні органів
 2. Тема 13.Провадження в справах про адміністративні проступки
  адміністративні проступки. Завдання і принципи провадження в справах про адміністративні проступки. Поняття та класифікація доказів у провадженні в справах про адміністративні проступки. Поняття і предмет доказування в справах про адміністративні проступки. Учасники провадження. Строки у провадженні. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки. Заходи
 3. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  тема органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. ,;| Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці. -ц В
 4. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
  тема органів управління транспортом та їх повноваження. Державний контроль на транспорті. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки на транспорті. При вивченні даного питання слід звернути увагу на те, що в Україні діє єдина транспортна система до якої належать: - транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний, міський
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 6. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 7. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
  адміністративного, трудового та кримінального права. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України. - К., 1963. 2. Чечина Н. А. Гражданские процессуальные правоотношения. - Л., 1966. 3. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. -Х., 1992. 4. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 5. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк,
 8. Тема 10. Підвідомчість цивільних справ
  адміністративно-правових відносин, перелічені у ст. 236 ЦПК; справи окремого провадження, перелічені у ст. 254 ЦПК. Ця стаття встановлює три загальних критерія підвідомчості справ суду: 1) наявність спору про право; 2) суб'єктний склад; 3) зміст спору. Розрізняють чотири види підвідомчості цивільних справ суду: імперативну, умовну, договірну, альтернативну. Імперативна (виключна) - коли закон
 9. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  адміністративно-правових відносин, називаються судовим рішенням. Рішення суду повинне бути законним і обґрунтованим. Законним вважається таке рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини справи, вирішив її відповідно до норм матеріального права, які можуть бути застосовані до даного правовідношення. Обґрунтованим слід визнати
 10. Тема 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин
  адміністративних органів та посадових осіб. Суду підвідомчі й розглядаються в порядку цього провадження чотири групи справ (ст. 236 ЦПК): 1) по скаргах на неправильності у списках виборців; 2) на постанови адміністративних органів і посадових осіб про адміністративне стягнення; 3) по скаргах на неправомірні дії органів державного управління і посадових осіб, які порушують права громадян; 4)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua