Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права
1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права.
12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.
3. Поняття і сутність предмету адміністративного права.
4. Метод адміністративного права.
5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного
законодавства.
6. Роль і значення адміністративного права в умовах побудови
демократичної, правової, соціальної держави Україна.
Література: 1, 5,6, 7,9,10,17,20,21, 22,39, 51, 57, 72, 76,82,88,94, 97, 114таін.
Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
1. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання
та його елементи.
2. Поняття і особливості адміністративно-правових норм.
3. Види і структура адміністративно-правових норм.
4. Реалізація адміністративно-правових норм.
5. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі, за ко
лом осіб.
6. Джерела адміністративного права. Адміністративний договір
як джерело адміністративного права.
(ТуПоняття, особливості і види адміністративно-правових відносин.
102
8. Склад адміністративно-правових відносин. Адміністративні право- і дієздатність.
Література: 1, 9,10,17, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 97 та ін.
Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
1. Поняття і ознаки суб'єкта адміністративного права. Фактори,
що впливають на коло суб'єктів адміністративного права.
2. Адміністративно-правовий статус громадян України.
3. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадян
ства, біженців.
4. Адміністративно-правовий статус органів державної виконав
чої влади: Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, інших
центральних органів зі спеціальним статусом, місцевих державних -.)
адміністрацій. ^
5. Особливості адміністративно-правового статусу органів місце- "
вого самоврядування.
6. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ і органі
зацій.
7. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.
8. Особливості адміністративно-правового статусу релігійних
організацій.
Література: 1, 3,4,9,17, 72, 76, 82, 88,139,156,182,186, 214, 219, 220,236,239, 244,153, 330,331,332,359, 372,403,419,437,454,456,457, 460,465,469,477, 479, 480, 491таін.
Тема 4. Державна служба і державні службовці
1. Державна служба - інститут адміністративного права.
2. Поняття, ознаки, принципи і види державної служби.
3. Поняття та особливості державно-службових відносин.
4. Поняття і види державних службовців. Права і обов'язки дер
жавних службовців.
103
5. Порядок проходження державної служби. Присяга держав
ного службовця. Атестація державного службовця. Особова спра
ва державного службовця. Підстави припинення службових відно
син.
6. Юридична відповідальність державних службовців.
Література: 1, 9,17, 35, 41, 42, 61, 64, 66, 72, 75, 76, 81, 82, 86, 88, 102,103,184, 205, 233,247,292,300,328, 334,336,353,358, 360, 391,410, 418, 425, 426, 476, 478, 499, 505, 527, 542, 544, 551, 552 таін.

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
1. Поняття і сутність державного управління.
Принципи державного управління та їх характеристика.
3. Функції державного управління.
4. Рівні державного управління.
5. Стадії державного управління.
Література: 1, 2, 9,17, 42, 72, 76, 80, 82, 88 та ін.
Тема 6. Форми державного управління
1. Поняття і види форм державного управління.
2. Поняття та особливості актів державного управління.
Відмінність актів державного управління від інших юридичних
документів.
3. Класифікація актів державного управління.
4. Вимоги, що висуваються до актів державного управління.
Нікчемні та заперечні акти.
5. Поняття та сутність адміністративного договору.
Література: 1, 2, 9,17, 42,43, 72, 76, 82,88,101,133,144,174,184, 208, 220, 244, 290, 298, 304 таін.
104
Тема 7. Адміністративно-правові методи
1. Поняття і види методів державного управління.
2. Переконання як метод державного управління.
3. Стимулювання як метод державного управління.
4. Методи прямого і непрямого адміністративного впливу.
Література: 1, 2, 9,17, 72, 76, 82, 88, 274, 283, 308, 319, 323, 325, 333, 341,369, 545 таін.
Тема 8. Адміністративно-правові режими
1. Поняття, особливості і види спеціальних адміністративно-пра
вових режимів. Змістовна і формальна сторони спеціальних адмі
ністративно-правових режимів.
2. Правовий режим надзвичайного стану.
3. Правовий режим воєнного стану.
4. Правовий режим охорони Державного кордону України.
['. 5. Правовий режим секретності.
№ 6. Спеціальні митні режими. ;б
Література: І, 9,17, 59, 72, 76, 82, 88, 93,107, 255, 257, 267, 269, 276, 356, 362, 381, 408, 415, 434, 435,448, 520, 533 таін.
Тема 9. Адміністративно-правовий примус
1. Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу.
Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу по
адміністративному праву.
2. Поняття, особливості та характеристика заходів адміністра
тивного попередження.
3. Поняття, особливості та характеристика заходів адміністра
тивного припинення.
4. Співвідношення адміністративного затримання, приводу і до
ставления.
5. Методика проведення особистого догляду та догляду речей.
6. Порядок застосування спеціальних засобів та вогнепальної
зброї як засобів припинення адміністративного проступку.
105
Література: 1, 9,17, 38, 72, 73, 76, 82, 88, 261, 270, 364,368, 370,
374, 376, 420, 500, 519, 526, 553, 554 та ін.
Тема 10.Поняття, ознаки і підстави адміністративної відповідальністі
1. Поняття і ознаки адміністративної відповідальності.
2. Нормативна підстава адміністративної відповідальності.
3. Процесуальна підстава адміністративної відповідальності.
4. Адміністративний проступок як фактична підстава адмініст
ративної відповідальності.
5. Ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування
адміністративного проступку і злочину.
6. Система і види адміністративних стягнень.
7. Порядок накладення адміністративних стягнень.
8. Особливості адміністративної віповідальності неповнолітніх і
колективних суб'єктів.
Література: 1,8,9,17,23,60,62,63, 72,75, 76,79,82,84,88,98,104, 122,123,205, 212,217, 251, 257,260,262,272, 280, 281, 282,375,378, 385, 389, 417, 449, 450, 502, 512, 537 та ін.
Тема 11.Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу
1. Поняття і принципи адміністративного процесу.
2. Поняття та види адміністративно-процесуальних норм, про
блеми і перспективи їх систематизації.
3. Адміністративно-процесуальні відносини.
4. Види і структура адміністративного процесу.
5. Стадії адміністративного процесу, їх характеристика.
6. Учасники адміністративного процесу.
7. Адміністративна юстиція.
Література: 1, 9,17, 40, 72, 76, 82, 85, 88, 96, 99, ЮОтаін.
106
Тема 12. Провадження у справах про адміністративні проступки
1. Поняття і правові засади провадження у справах про адміні
стративні проступки.
2. Стадії та етапи провадження у справах про адміністративні
проступки, їх характеристика.
3. Учасники провадження у справах про адміністративні про
ступки та їх адміністративно-процесуальний статус.
4. Поняття і види доказів. Докази і джерела доказів. Поняття,
сутність і предмет доказування у справах про адміністративні про
ступки.
5. Строки у провадженні. Органи, уповноважені розглядати спра
ви про адміністративні проступки.
Література: 1,9,17,48,49, 50, 71, 72, 76,82,88,95,122,123,189, 217, 251,257,281, 375,378,385, 389, 396,417,449, 505, 512, 531, 537, 547таін.
--л Тема 13. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
1. Поняття режиму законності і дисципліни у державному уп
равлінні.
2. Поняття контролю, його види.
3. Характеристика парламентського, президентського, судового
контролю за дотриманням законності у сфері виконавчої влади.
4. Співвідношення внутрішнього і зовнішнього, відомчого та над
відомчого контролю.
5. Види спеціального контролю та їхня характеристика.
6. Поняття та види нагляду у сфері виконавчої влади. Проку
рорський та адміністративний нагляд. Види адміністративного на
гляду та їх характеристика.
7. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності у сфері
виконавчої влади. Поняття та види звернень.
8. Провадження по розгляду звернень громадян.
'--"-- Література: 1,9,17,42,44, 53, 70, 72, 76, 82, 88,108,109,148,167,
107
187,191,213,214,225,299,305,306,320,340,361,390,405,412,430,448,
452, 475, 494, 501, 504, 523, 524, 545таін.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 14. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою та обороною
1. Поняття, сутність та правові засади управління національної
безпеки.
2. Система органів управління національною безпекою та їх пов
новаження.
3. Організаційно-правове забезпечення охорони державного кор
дону. Адміністративна відповідальність за порушення державного
кордону.
4. Організаційно-правові засади управління державною безпе
кою. Контроль за органами державної безпеки.
5. Організаційно-правові засади управління обороною.
6. Поняття та особливості військової служби.
Література: 1, 9,17, 42, 72, 76, 82, 88, 90,133,146,147,154, 232, 239, 240,241, 242, 243, 247,255,257, 266,284,285,296,310,311, 316,362, 380, 381, 466, 520, 533, 554таін.
Тема 15. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
1. Правове забезпечення управління внутрішніми справами.
2. Система органів внутрішніх справ.
3. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України.
4. Особливості проходження служби в органах внутрішніх справ.
5. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.
6. Державний пожежний нагляд.
108
7. Внутрішні війська як складова охорони громадського поряд
ку і громадської безпеки: завдання, права, обов'язки.
8. Адміністративна відповідальність за порушення громадсько
го порядку і громадської безпеки.
Література: 1, 9,17, 72, 76, 82, 88, 90, 91,133,150,170,171,175, 178,231, 237,277,329,355,364,368, 370,376,383,455,468,496,506, 507, 508, 509, 517, 518, 519, 530, 533 та ін.
.., Тема 16. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
;:. 1. Правові засади управління юстицією.
2. Система і структура органів юстиції та їх повноваження.
3. Особливості проходження служби в органах юстиції.
4. Організаційно-правові засади і завдання державної виконав
чої служби.
5. Реєстрація актів громадського стану.
6. Організаційно-правові засади нотаріальної служби.
7. Служба громадянства та реєстрації фізичних осіб.
Література: 1, 9,17, 72, 76, 82, 88, 90,166,173,183, 233, 304, 317, 335, 371, 379, 422, 446, 521, 534, 539 та ін.
Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
1. Правові засади управління економічною сферою.
2. Система і повноваження органів державної виконавчої влади
по управлінню економічною сферою.
3. Повноваження органів місцевого самоврядування по управлін
ню економічною сферою.
4. Форми і методи управління економічною сферою та їх харак
теристика (реєстрація, ліцензування, сертифікація та ін.).
5. Державний контроль і нагляд в економічній сфері.
6. Адміністративна відповідальність за порушення законодав
ства в економічній сфері.
109
Література: 1, 9,11,12,13,17, 36, 42, 72, 76, 82, 88, ПО, 134,135, 137,145, 216,217,274, 308, 318,323, 325,333,344,357,373,427,429,433, 442, 461, 492, 511, 524, 528 та ін.
Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
1. Правові засади управління фінансами і кредитуванням.
2. Органи управління фінансами та їх повноваження.
3. Управління в галузі бюджетної діяльності.
4. Управління системою оподаткування.
5. Управління кредитуванням.
6. Фінансовий контроль.
7. Адміністративна відповідальність за порушення фінансового
законодавства.
Література: 1,9,17, 29, ЗО, 31, 72, 76, 82,88,108,109,199, 220,244, 246, 248, 287, 294, 307, 312, 327, 330, 331, 349, 361, 366, 399таін.
Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
1. Правові засади управління освітою і наукою.
2. Система органів управління освітою і наукою та їх повнова
ження.
3. Адміністративно-правовий статус освітніх закладів.
4. Управління Одеською національною юридичною академією.
5. Адміністративно-правовий статус наукових закладів і науко
вих товариств.
6. Державний контроль за діяльністю органів освіти.
Література: 1, 9,17, 42, 68, 72, 76, 82, 88,196, 208, 220, 228, 238, 278,321,347, 377, 394,395, 398,399,400,401,406,416,438,447,451,458, 481, 482, 484, 532, 555, 557 та ін.
110
Тема 20. Адміністративно-правове забезпечен
ня управління охороною здоров'я на-
23 селения
їк
1. Правові засади управління охороною здоров'я населення.
2. Система органів управління охороною здоров'я населення та
їх повноваження.
3. Санітарно-епідеміологічний нагляд.
4. Організаційно-правові засади медичного страхування.
5. Адміністративна відповідальність за порушення законодав
ства щодо охорони здоров'я населення.
Література: 1, 9,17, 42, 72, 76, 82, 88,128,187, 220, 252, 264, 270, 343, 351, 397, 405, 441, 445, 448, 483, 486, 498, 550 та ін.
-Ін Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецт-
| вом, фізичною культурою, спортом та
туризмом
1. Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною
культурою, спортом та туризмом.
2. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною
культурою, спортом та туризмом.
3. Організація управління кінематографією.
_г 4. Організація управління телебаченням і радіомовленням.
5. Організація управління видавничою справою.
6. Організація управління засобами масової інформації.
^ 7. Організація управління фізичною культурою і спортом. 8. Організація управління туризмом.
Література: 1, 9,17, 42, 72, 76, 82, 88,127,130,163,176,177,180, 181,194, 203, 204, 220, 221, 222,223, 226,254, 275,326, 337, 338, 339, 346, 352,424,497, 535 та ін.
-у*
111
4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для заліку)
1. Поняття та риси адміністративного права.
2. Предмет адміністративного права.
3. Метод адміністративного права.
4. Система адміністративного права.
5. Джерела адміністративного права та їх характеристика.
6. Поняття, види та структура адміністративної норми.
7. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук
раїні.
8. Основні напрямки реформи адміністративного права України.
9. Дія адміністративної норми в часі, в просторі та за колом осіб.
10. Поняття та види систематизації адміністративного законодав
ства.
11. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин.
12. Поняття та риси державного управління.
13. Функції державного управління та їхня характеристика.
14. Поняття, види та характеристика принципів державного управ
ління.
15. Поняття та види форм державного управління.
16. Поняття, ознаки та види актів державного управління.
17. Поняття та види методів державного управління.
18. Поняття та види суб'єктів адміністративного права, їхня загальна
характеристика.
19. Адміністративно-правовий статус громадян України.
20. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадян
ства і біженців.
21. Центральні органи державної виконавчої влади як суб'єкти
адміністративного права.
22. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміні
стративного права.
23. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самовряду
вання.
112
24. Підприємства, установи, організації як суб'єкти адміністратив
ного права.
25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.
26. Поняття і види державної служби.
27. Ознаки державної служби та їхня характеристика.
28. Поняття і види державних службовців.
29. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права.
30. Право громадян на державну службу та механізм його реалі
зації.
31. Поняття та риси адміністративної відповідальності.
32. Підстави адміністративної відповідальності та їх характерис
тика.
33. Склад адміністративного проступку.
34. Ознаки адміністративного проступку.
35. Об'єкт та об'єктивна сторона адміністративного проступку.
36. Суб'єкт та суб'єктивна сторона адміністративного проступку.
37. Колективні утворення (юридичні особи) як суб'єкти адмініст
ративної відповідальності.
38. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
39. Поняття, види та характеристика адміністративного примусу.
40. Характеристика заходів адміністративного попередження.
41. Характеристика заходів адміністративного припинення.
42. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика.
43. Порядок накладення адміністративних стягнень.
44. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність та
їхня характеристика.
45. Характеристика заходів адміністративно-процесуального забез
печення.
46. Поняття, завдання та структура адміністративного процесу.
47. Стадії адміністративного процесу та їхня характеристика.
48. Адміністративно-процесуальні норми: поняття та види.
49. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні
проступки.
50. Адміністративно-процесуальний статус свідка та потерпілого.
51. Адміністративно-процесуальний статус адвоката та перекладача.
52. Адміністративно-правовий статус правопорушника та експерта.
53. Поняття та види доказів в адміністративному процесі.
113
54. Поняття та предмет доказування у провадженні в справах про
адміністративні проступки.
55. Обставини, що виключають провадження в справах про адміні
стративні проступки.
56. Строки у провадженні в справах про адміністративні проступки.
57. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок.
58. Зміст постанов у справах про адміністративні проступки та їхні
види.
59. Протоколи та їхні види у справах про адміністративні проступ
ки.
60. Методика проведення і процесуальне оформлення особистого дог
ляду.
61. Методика проведення і процесуальне оформлення вилучення
документів та предметів.
62. Способи забезпечення законності та дисципліни у державному
управлінні та їхня характеристика.
63. Поняття, сутність та види державного контролю.
64. Поняття, сутність та види адміністративного нагляду.
65. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дис
ципліни у державному управлінні.
66. Право громадян на звернення та механізм його реалізації.
67. Поняття та види звернень громадян.
68. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до
адміністративної відповідальності.
69. Провадження щодо виконання постанови про адміністративний
арешт.
70. Провадження щодо виконання постанови про накладення
штрафу.
71. Провадження щодо виконання постанови про конфіскацію.
72. Провадження щодо виконання постанови про сплатне вилучен
ня предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об'єктом адміністративного проступка.
73. Провадження щодо виконання постанови про позбавлення спеці
ального права.
74. Провадження щодо виконання постанови про виправні роботи.
75. Провадження щодо розгляду звернень громадян.
114
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА"
 1. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  Створення Організації Об'єднаних Націй. Першим кроком до створення ООН стала союзницька декларація, підписана в Лондоні 12 червня 1941 року, у якій союзники зобов'язалися «працювати разом, з іншими вільними народами, як у війні, так і в мирі». -14 серпня 1941 року президентом Сполучених Штатів Америки Франкліном Делано Рузвельтом і прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великобританії та
 2. § 6. Фіксація результатів огляду місця події
  Основним способом фіксації результатів огляду місця події є складання протоколу. Способами фіксації також є плани (схематичні чи масштабні), фотознімки, що ілюструють місце події, його окремі вузли, сліди, речові докази. Складання протоколу огляду місця події вимагає додержання певних вимог. Протокол має бути повним, містити детальний опис окремих слідів, інших обставин злочину. Протокол огляду
 3. § 6. Фікція результатів обшуку та виїмки
  Про проведення обшуку та виїмки складається протокол, який є джерелом доказів. Він має відповідати загальним вимогам, передбаченим ст. 85 КПК, а також спеціальним вимогам ст. 188 КПК, і складається з трьох частин: вступної, описової, заключної. У вступній частині зазначається коли, де, ким, на якій підставі, у кого, в присутності яких осіб проведено обшук чи виїмку. Тут також зазначається, що
 4. § 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
  Основним способом фіксації результатів відтворення обстановки та обставин події є протокол, який складається відповідно до вимог статей 84, 85, 195 КПК. За своєю структурою у протоколі виділяють три частини: вступну, описову і заключну. В описовій частині протоколу відтворення обстановки та обставин події містяться такі відомості: точне місце проведення слідчої дії; метеорологічні, звукові та
 5. ЗМІСТ
  Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи Програма дисципліни «Цивільне процесуальне право» Методичні вказівки Плани семінарських занять і практичні завдання Словник основних термінів Поточний контроль знань студентів Програмні запитання з дисципліни Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право» Список рекомендованої
 6. ВСТУП
  Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм
 7. Виклик до суду
  - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені
 8. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  Склад доходів і витрат банку обумовлений фінансовою природою банківської справи, яка і визначає об'єкти обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх
 9. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
  Статутний капітал банку формується відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III, зі змінами та доповненнями, законодавства України та установчих документів банку. Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку
 10. 2. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку
  Відповідно до частини першої статті 31 в редакції Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 14.09.2006 р. № 133-V мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше 10 мільйонів євро. Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день
© 2014-2022  ibib.ltd.ua