Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (ДЛЯ ІСПИТУ)

1. Адміністративне право в системі права України.
2. Поняття, риси і завдання адміністративного права.
3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умо
вах правової реформи.
4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті
реформи адміністративного права.
5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститу
ти адміністративного права.
6. Джерела адіністративного права України та їхня характерис
тика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративно
го права.
7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості
°* структури.
8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук
раїні.
9. Основні напрямки реформи адміністративного права в Україні.
10. Дія адміністративної норми в часі, в просторі та за колом осіб.
V Порядок дії в Україні законодавства СРСР і міжнародних дого
їв- ворів.
11. Поняття, види та основні тенденції систематизації адміністра
тивного законодавства.
12. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин.
13. Поняття, риси та рівні державного управління.
14. Функції державного управління: поняття, види та їхня харак
теристика.
15. Принципи державного управління: поняття, види та їхня ха
рактеристика.
16. Понятя та види методів державного управління.
17. Поняття, ознаки та види актів державного управління. Вимоги,
що висуваються до актів дежавного управління.
(^18.)Поняття та види методів державного управління.
115
19. Поняття і види суб'єктів адміністративного права, їхня загаль
на характеристика. Обставини, що впливають на коло суб'єктів
адміністративного права.
20. Адміністративно-правовий статус громадян України.
21. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадян
ства і біженців.
22. Центральні органи державної виконавчої влади як суб'єкти
адміністративного права.
23. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміні
стративного права.
24. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самовряду
вання.
25. Підприємства, установи, організації як суб'єкти адміністратив
ного права.
26. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.
27. Правові засади державної служби. Основні напрямки реформу
вання законодавства про державну службу.
28. Поняття, ознаки і види державної служби.
29. Поняття і види державних службовців, їхні обов'язки і пра
ва.
30. Право громадян на державну службу та механізм його реалі
зації.
31. Поняття та риси адміністративної відповідальності. Реформу
вання інституту адміністративної відповідальності.
32. Підстави адміністративної відповідальності та їхня характерис
тика.
33. Ознаки та склад адміністративного проступку.
34. Колективні суб'єкти (юридичні особи) як суб'єкти адміністра
тивної відповідальності.
35. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
36. Поняття та особливості адміністративного примусу. Співвідно
шення адміністративного примусу і примусу, передбаченого нор
мами адміністративного права.
37. Характеристика заходів адміністративного попередження.
38. Характеристика заходів адміністративного припинення.
39. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика.
40. Порядок накладення адміністративних стягнень.
116
41. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність, та
їхня характеристика.
-" 42. Характеристика заходів адміністративно-процесуального забез-
ад. печення.
43. Поняття, структура та завдання адміністративного процесу. /7/44. Стадії адміністративного процессу та їхня характеристика. 45. Адміністративно-процесуальні норми: поняття та види. Систематизація адміністративно-процесуальних норм. /^ 46. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки.
47. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження
у справах про адміністративні проступки.
48. Докази в адміністративному процесі: поняття, види та характе
ристика.
49. Поняття та предмет доказування у провадженні в справах про
адміністративні проступки.
50. Обставини, що включають провадження в справах про адмініст
ративні проступки.
51. Строки у провадженні в справах про адміністративні проступ
ки.
52. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок.
Випадки, коли протокол про адміністративні проступки не скла
дається.
53. Зміст постанов у справах про адміністративні проступки та їхні
види.
54. Протоколи у справах про адміністративні проступки, види та
зміст.
55. Методика проведення і процесуальне оформлення особистого
догляду та догляду речей.
56. Методика проведення і процесуальне оформлення вилучення
документів та предметів.
57. Способи забезпечення законності та дисципліни у державному
управлінні та їхня характеристика.
58. Поняття, сутність та види державного контролю. Відмінність
контролю від нагляду.
59. Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність
адміністративного нагляду від прокурорського нагляду.
117
г
60. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дис
ципліни у державному управлінні.
61. Право громадян на звернення та механізм його реалізації.
62. Поняття та види звернень громадян Провадження по розгляду
звернень громадян.
63. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до
адміністративної відповідальності.
64. Провадження щодо виконання постанов про адміністративний
арешт, накладення штрафу.
65. Провадження щодо виконання постанов про конфіскацію, вип
равні роботи, позбавлення спеціальних прав.
? 66. Правові засади управління економічною сферою. і 67. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по
управлінню економічною сферою та їхні повноваження.
1 68. Організаційно-правові засади управління використанням і охо-
І роною природних ресурсів.
! 69. Організаційно-правові засади управління митною справою.
70. Організаційно-правові засади управління фінансами і кредиту-
| ванням.
71. Організаційно-правові засади управління агропромисловим
комплексом.
72. Організаційно-правові засади управління транспортом.
73. Організаційно-правові засади управління підприємницькою
діяльністю.
74. Організаційно-правові засади обмеження монополізму та недо
пущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяль
ності.
75. Правові засади управління соціально-культурною сферою.
76. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по
управлінню соціально-культурною сферою та їхні повноважен
ня.
77. Організаційно-правові засади управління освітою.
..78. Організаційно-правові засади управління наукою.
79. Організаційно-правові засади управління охороною здоров'я
населення.
80. Організаційно-правові засади управління культурою та мистец
твом.
79.
118
87
88 89
90
91. 92.
Організаційно-правові засади управління засобами масової інформації.
Організаційно-правові засади управління телебаченням і радіомовленням.
Організаційно-правові засади управління фізичною культурою і спортом.
Організаційно-правові засади управління у сфері соціального захисту неселення.
Правові засади управління адміністративно-політичною сферою. Система центральних і місцевих оганів виконавчої влади по управлінню адміністративно-політичною сферою та їхні повноваження.
Організаційно-правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю.
Організаційно-правові засади управління обороною. Організаційно-правові засади управління національною безпекою.
Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами.
Організаційно-правові засади управління юстицією. Організаційно-правові засади управління закородонними справами.

94. 95. 96

їаоійно-правовї зйсади управління державною безпекою.'' Організаційно-правові засади управління державною службою. Організаційно-правові засади охорони державного кордону. Організаційно-правові засади охорони громадського порядку і громадської безпеки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)"
 1. Поняття екологічного права України
  питання подальшого розвитку системи екологічного права, аналізу і врахування сучасної еколого-правової думки у цій галузі. Екологічне право сьогодні - це узагальнений інтерес, узаконена суспільна потреба в збереженні, раціо-нальному використанні та відтворенні природних ресурсів, охороні ландшафтів, еко-системи та навколишнього природного середовища в цілому як умови подальшого існування людської
 2. Поняття екологічного права України
  питання подальшого розвитку системи екологічного права, аналізу і врахування сучасної еколого-правової думки у цій галузі. Екологічне право сьогодні - це узагальнений інтерес, узаконена суспільна потреба в збереженні, раціональному використанні та відтворенні природних ресурсів, охороні ландшафтів, екосистеми та навколишнього природного середовища в цілому як умови подальшого існування людської
 3. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  для заліку) 1. Поняття та риси адміністративного права. 2. Предмет адміністративного права. 3. Метод адміністративного права. 4. Система адміністративного права. 5. Джерела адміністративного права та їх характеристика. 6. Поняття, види та структура адміністративної норми. 7. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук раїні. 8. Основні напрямки реформи адміністративного права
 4. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  питань теми; - чіткість та ясність викладання; 122 - логічність та післідовність викладання; - грамотність роботи. Викладати матеріал у курсовій роботі рекомендується у безособовій формі висловлювання (напр., "вважаємо", "думаємо", "рахуємо" та ін.). Матеріал при викладенні повинен бути рівномірно розприділе-ний між розділами. При використанні цитат слід пом'ятати, що вони необхідні для
 5. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  питань державної служби і кадрової роботи. Перспективний поетапний розвиток державної служби. Основна увага на першому етапі має бути приділена законодавчому вирішенню питань в системі взаємовідносин та структурі "система державних органів - орган влади - посада". Це прийняття та впровадження законів України - "Про Кабінет Міністрів України", "Про міністерства та інші центральні органи
 6. ВСТУП
  питання про підвідомчість цивільних справ, регламентування прав і обов'язків осіб, які беруть участь у розгляді цивільних справ, забезпечення доказів і т. ін.; підготувати до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Навчальний курс включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб'єкти цивільних процесуальних
 7. Виклик до суду
  питання судової справи. Функціональна підсудність - це визначення компетенції окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних ними функцій. Цивільне судочинство - врегульована цивільно-процесуальним правом діяльність суду, осіб, що беруть участь у справі, осіб, які сприяють здійсненню правосуддя по цивільних справах, а також при виконанні судових рішень та інших постанов суду.
 8. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  питання: від чого залежить обсяг інвестицій? Назвемо деякі з факторів, що впливають на цей показник. - Рівень заощаджень у доходах населення. В умовах низьких доходів на душу населення основна їх частина використовується на споживання. Із зростанням доходів збільшується їх частка, що спрямовується на заощадження, які є джерелом інвестиційних ресурсів. Спостерігається пряма залежність між рівнем
 9. Вступ
  питань на мак-ро- і мікрорівнях за допомогою державно-правових засобів; створення широкої ме-режі закладів по проведенню просвітниць-кої еколого-правової діяльності;» Доцільність обраної теми зумовлюється тим, що екологічне право мов грати повинно захищати людей та довкілля, і як щира ненька піклуватися про їх розвиток та збагачення. Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати
 10. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  питання, але слід подбати й про те, щоб додержання екологічних вимог було вигідним для підприємств - лише тоді вони його виконуватимуть. Застосуванням тільки засобів адміністративного впливу (контроль, адміністративна відповідальність конкре-тних керівників підприємств) ще ніколи не вдавалося забезпечити ефективного дотри-мування законодавства. Під економічними ж важелями впливу слід розуміти не
© 2014-2022  ibib.ltd.ua