Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Виклик до суду


- це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені за встановленою формою і змістом документи, які видаються судом та іншими юрисдикційними органами для примусового виконання постановлених ними рішень, ухвал та інших актів. Відповідач - це юридична чи фізична особа, яка притягується за заявою позивача до відповідальності за порушення чи оспорення прав або охоронюваних законом інтересів позивача.
Державне мито - грошовий збір, що справляється із заяв і скарг, котрі подаються юридичними і фізичними особами до суду, та за видачу їм копій документів - судових рішень, ухвал, постанов і який зараховується до бюджету місцевого самоврядування. Докази - будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи. Доказування - діяльність суду й осіб, які беруть участь у справі, по збору, дослідженню та оцінці доказів, направлена на встановлення дійсних прав і обов'язків учасників спірного правовідношення. Допустимість засобів доказування - вимога закону, яка передбачає для встановлення певного юридичного факту можливість використовувати засоби доказування лише встановленої форми і забороняє використання інших засобів доказування.
Забезпечення позову - вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують за його позовом про присудження реальне виконання позитивно прийнятого рішення. Законні презумпції - факти, що не потребують доказування, певний логічний засіб, який використовується судом, коли це передбачено законом або випливає з його змісту. Законні презумпції можуть бути спростовані. Закриття провадження по справі - закінчення провадження у справі без постановлення судового рішення за наявності підстав, які свідчать про те, що процес виник неправомірно або його продовження є неправомірним. Залишення заяви без розгляду - закінчення провадження у справі без постановлення судового рішення за наявності точно встановлених у законі обставин, які свідчать про недодержання умов реалізації права на звернення до суду за захистом і можливість застосування яких не втрачена й при повторній неявці сторін. Підстави залишення заяви без розгляду визначені ст. 229 ЦПК. Заінтересовані особи - це особи, взаємовідносини яких із заявником залежать від обставин, що повинні бути встановлені під час вирішення справ окремого провадження; майнові й особисті права яких залежать від юридичного факту, встановлення якого вимагає заявник; для яких після встановлення судом певного юридичного факту виникає обов'язок визначити й оформити правові наслідки та права заявника. Заявник - це особа, яка звернулася до суду із заявою про встановлення певних обставин або юридичного стану особи, з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення особистих або майнових прав особи для здійснення іншою особою цих прав. Зміст позову - вказана у позовній заяві форма захисту, тобто те, що позивач просить від суду: присудження відповідача до певних дій. Зупинення провадження по справі означає, що суд тимчасово призупинив розгляд справи у зв'язку з обставинами, які перешкоджають цьому розгляду, до їх усунення або виконання зацікавленими особами необхідних дій. Зустрічний позов - це самостійні матеріально-правові вимоги відповідача до позивача, що розглядаються разом із початковим позовом.
Мирова угода - взаємоприйнятний договір про умови припинення спору про право між сторонами.
Належність доказів - це прийняття судом до розгляду тих доказів, які можуть підтвердити чи заперечити юридичні факти, які відносяться до даної справи. Неналежна сторона - це особа, яка не є суб'єктом спірного матеріального правовідношення, тобто не має права вимоги по спору або не зобов'язана відповідати по пред'явленому позову.
Підвідомчість - визначення кола цивільних справ, які підлягають розгляду в суді. Підстава позову - обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Підсудність - сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи і в даному конкретному суді цієї ланки. Позивач - це юридична чи фізична особа, яка звертається до суду за захистом своїх суб'єктивних прав чи охоронюваних законом інтересів, а також особа, в інтересах якої поданий позов. Позов - письмове звернення до суду юридично зацікавленої особи для захисту порушеного або оспорюваного цивільного, сімейного, трудового та ін. права. Предмет доказування - це обставини, які обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. Предмет позову - матеріально-правове відношення, вимога позивача до відповідача. Преюдиційні факти - такі факти, які не потребують доказування, існування чи відсутність яких встановлено рішенням суду по цивільній справі між тими самими особами, яке вступило в законну силу. Процесуальне правонаступництво - це заміна належної сторони у спірному правовідношенні у випадку її вибуття із цивільної справи. Процесуальне представництво - правовідношення, в силу якого одна особа здійснює в суді процесуальні дії від імені та в інтересах іншої особи в межах наданих їй повноважень. Процесуальний строк - встановлений законом або судом час, протягом якого можуть або повинні бути здійснені процесуальні дії.
Родова підсудність - це розподіл цивільних справ, підвідомчих суду, між окремими ланками судової системи залежно від роду справ.
Санкції цивільного процесуального права - встановлені в нормах цивільно-процесуального права наслідки, що настають за недодержання і порушення цих норм, тобто всі правові наслідки, які забезпечують їх реалізацію. Співучасть - це участь в одному й тому самому процесі кількох позивачів чи кількох відповідачів, інтереси яких не суперечать один одному. Суб'єкти цивільного процесуального права - носії цивільних прав і обов'язків у процесі здійснення правосуддя в цивільних справах. Судове повідомлення - повідомлення про здійснення тієї чи іншої процесуальної дії, яка має чи може мати значення для даної особи, але участь даної особи при проведенні даної дії не обов'язкова. Судове рішення - постанова суду першої інстанції з приводу вирішення по суті справ позовного, окремого провадження та справ, що виникають з адміністративно-правових відносин. Судовий штраф - грошове стягнення, яке накладається судом на учасників цивільного судочинства у випадку невиконання ними процесуальних обов'язків та негідної поведінки.
Територіальна підсудність - розподіл підвідомчих суду справ між окремими судами в середині кожної ланки. Треті особи без самостійних вимог - процесуально зацікавлені в результатах розгляду справи учасники процесу, які вступають у справу, що вже почалась, за ініціативою суду, сторін, прокурора або за власною ініціативою. Треті особи із самостійними вимогами - це матеріально і процесуально зацікавлені в результатах розгляду справи учасники процесу, які вступають у справу, що вже почалась, шляхом пред'явлення позову одній або обом сторонам.
Ухвала - постанова суду, якою вирішується окреме питання судової справи.
Функціональна підсудність - це визначення компетенції окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних ними функцій.
Цивільне судочинство - врегульована цивільно-процесуальним правом діяльність суду, осіб, що беруть участь у справі, осіб, які сприяють здійсненню правосуддя по цивільних справах, а також при виконанні судових рішень та інших постанов суду. Цивільне процесуальне право - система правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення ступеня засвоєння навчального матеріалу та управління навчальним процесом. Мета поточного контролю знань полягає:
у виявленні обсягу, глибини та якості засвоєння матеріалу навчальної дисципліни;
визначенні прогалин у знаннях;
визначенні шляхів усунення недоліків у знаннях студента;
виявленні ступеня відповідальності студента, ставлення до роботи та перешкод у ній;
виявленні рівня навичок самостійної роботи та засобів їх розвитку;
заохоченні зацікавленості студента навчальним матеріалом;
наданні допомоги студентам в організації роботи вивчення дисципліни.
Поточний контроль знань органічно поєднується з тематичним (модульним, блоковим) контролем, який покликаний визначати якість вивчення окремих тем, розділів. Тематичний (блоковий) контроль є показником стану і результатом процесу навчання студентів. Основними формами поточного і тематичного (блокового) контролю знань студентів є контроль на семінарських заняттях та контроль у процесі індивідуальної роботи у позанавчальний час. Контроль знань, покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу, здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:
усного опитування по питаннях теми (блоку, модуля), у т. ч. заданих для самостійного вивчення;
дискусійного обговорення питань, що розкривають зміст теми;
виконання самостійних письмових робіт (до 30 хв);
виконання і захисту студентом письмових рефератів за заданими темами;
участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т. п.).
Дисципліна «Цивільне процесуальне право» вивчається студентами КНЕУ протягом двох навчальних семестрів і закінчується підсумковим іспитом (загальний обсяг академічних годин - 162). Завдання для блочного (модульного, рубіжного) контролю знань побудовані за принципом об'єднання близьких за змістом та логічно пов'язаних тем у блоки. 1 блок (модуль) - теми 1-13. Контроль знань здійснюється у формі - усних відповідей на запитання та вирішення практичних завдань; - виконання самостійних письмових робіт. 2 блок (модуль) - теми 14-24. Контроль знань здійснюється у формі виконання самостійних письмових робіт. Виконання завдань блочного контролю знань передбачає ретельну підготовку під керівництвом викладача: відвідування лекцій, семінарських занять, самостійне вивчення матеріалу, підготовка рефератів тощо. БЛОК (МОДУЛЬ) 1 Теми Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини. Тема 4. Сторони в цивільному процесі. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі. Тема 6. Участь прокурора в цивільному процесі. Тема 7. Участь у цивільному процесі органів держави, місцевого самоврядування. Тема 8. Представництво в цивільному процесі. Тема 9. Підвідомчість цивільних справ суду. Тема 10. Підсудність цивільних справ. Тема 11. Процесуальні строки. Тема 12. Судові витрати. Тема 13. Санкції цивільного процесуального права.
Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей на запитання та вирішення практичних завдань ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Поняття цивільного процесуального права та предмет його регулювання.
Джерела цивільного процесуального права.
Поняття цивільного судочинства, його завдання й види.
Стадії цивільного процесу.
Поняття, система та значення принципів цивільного процесуального права.
Конституційні принципи цивільного процесуального права та їх зміст.
Принципи, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство, та їх зміст.
Поняття цивільних процесуальних правовідносин та передумови їх виникнення.
Елементи цивільних процесуальних правовідносин.
Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація.
Поняття сторін у цивільному процесі.
Процесуальні права й обов'язки сторін.
Процесуальна співучасть: поняття, підстави, види.
Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони.
Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника.
Поняття третіх осіб.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги.
Завдання прокуратури в цивільному процесі.
Підстави та процесуальні форми участі прокурора у цивільному процесі.
Процесуальна правосуб'єктність прокурора.
Підстави та форми участі державних органів та органів місцевого самоврядування в цивільному процесі.
Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб.
Поняття та значення представництва в цивільному процесі.
Види представництва.
Процесуальне становище та повноваження представника в суді.
Поняття підвідомчості цивільних справ суду.
Підвідомчість суду справ позовного провадження.
Підвідомчість суду справ, що виникають із адміністративно-правових відносин.
Підвідомчість суду справ окремого провадження.
Поняття підсудності та її види.
Родова підсудність.
Територіальна підсудність.
Порядок передачі справи до іншого суду.
Поняття процесуальних строків та їх види.
Обчислення процесуальних строків.
Продовження та поновлення процесуальних строків.
Поняття та види судових витрат.
Звільнення від сплати судових витрат.
Розподіл і відшкодування судових витрат.
Поняття та види санкцій цивільного процесуального права.
Цивільні процесуальні штрафи.
Відшкодування майнових збитків. ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Задача 1 Черговий електротехнік К. звернувся до місцевого суду з позовом про стягнення з заводу грошової винагороди за надурочну роботу. В судовому засіданні виявилось, що розрахунки оплати надурочних робіт позивач зробив неправильно, що йому дійсно належить виплатити в два рази більше, а клопотання про збільшення суми позову він на суді не порушував. Розглянувши справу, суд стягнув на користь позивача подвійну суму. Чи узгоджуються дії суду з принципом диспозитивності? Задача 2 Ч., подавши позов до Л. про відшкодування вартості нанесених збитків, просив суд викликати з м. Ужгорода в судове засідання свідком М., який був єдиним очевидцем автомобільної аварії, внаслідок якої позивач і його автомашина одержали пошкодження. Беручи до уваги значну відстань від Києва до Ужгорода, суддя доручив суду за місцем проживання М. допитати його там і надіслати про це до суду розгляду справи протокол судового засідання. Визначте відповідність процесуальних дій судді вимогам принципу безпосередності. Задача 3 При розгляді справи за позовом Т. до спадкоємців про розділ будинку місцевий суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була проведена заміна судді, який раптово захворів і був відправлений до лікарні. Новий суддя спочатку вирішив питання про забезпечення позову по іншій справі, а потім продовжував розглядати справу про розділ будинку. Чи мало місце в цих діях порушення принципів цивільного процесуального права? Задача 4 С. звернувся з позовом до Б. про відібрання мотоциклу, який він залишив у Б. в заставу за надану грошову позику. Як було зазначено в заяві, С. повертав позику, але Б. не бажав її приймати і не віддавав мотоцикла. Очевидцями цієї обставини були П. і З. У розгляді справи брали участь адвокат і прокурор, інтереси Б. захищав адвокат. Визначте, між ким і які виникли цивільні процесуальні правовідносини по цій справі, вкажіть їх елементи. Задача 5 У зв'язку з тим, що працівники їдальні, що знаходиться на самостійному балансі, неналежно доглядали за роботою пристроїв водопровідної системи в підсобному цеху, вода залила розташовану поверхом нижче, під їдальнею, квартиру Г. і пошкодила його майно. Потерпілий вирішив відшкодувати свої збитки за рахунок винних осіб. Наявність яких юридичних фактів необхідна для виникнення цивільних процесуальних правовідносин? Визначте суб'єктів процесуальних правовідносин по цій справі. Задача 6 За договором між фермером К. і Харківською парфумерною фабрикою місцем виконання поставки ефірних рослин передбачена залізнична станція Люботин. По прибутті вантажу була виявлена значна нестача. Оскільки фермер відмовився допоставити нестачу, фабрика вирішила пред'явити до нього позов. Визначте підвідомчість і підсудність цього позову. Задача 7 Власниця будинку Д. продала 1/2 будинку В., 1/4 - П., 1/8 - Ш. Між власниками будинку виник спір відносно порядку користування земельною ділянкою. Визначте підвідомчість і підсудність цієї справи. Задача 8 При поверненні з відрядження Т. дізнався, що його вітчима засуджено за розкрадання майна. У забезпечення позову слідчий прокуратури провів опис майна, в тому числі й того, що належало Т. як у м. Києві, так і в м. Коростені. В якому суді мусить бути розглянута справа за позовом про виключення майна з опису - за місцем знаходження прокуратури, за місцем знаходження товариства садоводів, якому засудженим були нанесені збитки, за місцем відбуття покарання вітчима, за місцем знаходження майна, чи за місцем останнього проживання відповідача? Задача 9 До місцевого суду надійшла позовна заява від Д. про ро- зірвання угоди з П. про найм гаражу і стягнення плати за його користування. У зв'язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 137 ЦПК України, місцевий суд повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків. У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви і звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для цього строк. Які існують правила про закінчення процесуальних строків? В яких випадках можливе продовження і поновлення процесуальних строків? Задача 10 Викликаний повторно в судове засідання свідок Д. категорично відмовився від явки до суду, свідок В. відмовився від свідчень на суді, а свідок П. дав у судовому засіданні неправдиві свідчення. Яку відповідальність можуть нести свідки Д., В., П. за допущені ними правопорушення? Дайте визначення цивільної процесуальної відповідальності та відповідь на питання: в чому полягає її відмінність від кримінальної і адміністративної? Задача 11 Визначте сторони та види процесуальної співучасті: а) по справі за позовом Шелудько О. і Шелудько Р. до Григоренка про стягнення завданих збитків; б) по справі за позовом тресту «Укрголовліс» в інтересах Іванківського лісгоспзагу до матеріально відповідальних осіб лісгоспзагу С., В., П. про стягнення з них вартості нестачі лісоматеріалів, що виявлена в результаті проведеної інвентаризації; в) по справі за позовом прокурора про позбавлення батьківських прав П., об'єднаним з позовом її колишнього чоловіка про відібрання їх сина та з участю органів опіки, які виступили на захист інтересів неповнолітнього. Задача 12 Д. подав позов у суд на М. про стягнення з нього суми позички. До розгляду справи позивач помер і на судове засідання з'явилася його дружина, яка підтримала позов. Суд виніс рішення про стягнення з М. на користь Д. суми позички. Чи мав право суд допустити дружину Д. до участі в процесі позивачем по справі? Розкрийте поняття процесуального правонаступництва. Задача 13 Подружжя С. купило в магазині «Музика» піаніно з розстрочкою платежу. Виплати проводились з грошей, які одержував чоловік, а зобов'язання в магазині давала дружина. Через деякий час між подружжям виник спір за піаніно, який був переданий на розгляд суду. Встановивши, що розстрочка магазину була виплачена лише на суму 40 % вартості піаніно, суд повідомив магазин про наявність цієї справи в його провадженні. Магазин звернувся до суду з заявою про допуск його до участі у справі. Визначте процесуальну правосуб'єктність магазину «Музика». Задача 14 Подружжя П. після розірвання шлюбу звернулися до суду з вимогою розв'язати спір з приводу власності автомашини «Жигулі». Ця машина була подарована жінці П. її батьком в день одруження без нотаріального договору дарування, в зв'язку з чим її батько вважав, що автомашина є його власністю, і звернувся до суду з відповідною вимогою. Яке процесуальне становище займає батько жінки П. та який процесуальний порядок вступу його до даної справи? Чим відрізняються треті особи з самостійними вимогами від позивачів і співпозивачів? Задача 15 Г. звернулася з позовом до С. про примусовий обмін житлоплощі, яка складається з двох кімнат 22 та 28 кв. м. На спірній житлоплощі проживали також їхні батьки. В судовому засідання після допиту сторін, порадившись на місці, суд виніс ухвалу про притягнення до участі в справі третьої особи - батька позивачки як голову сім'ї, і батьків відповідачки. Чи правильно суд визначив процесуальне становище цих громадян?
Завдання блоку включають в себе теоретичні запитання та ситуаційні задачі. При виконанні всіх завдань відповідним чином робота може бути оцінена максимально в 10 балів. o БЛОК (МОДУЛЬ) 2
Теми Тема 14. Докази і доказування. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи. Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду. Тема 17. Постанови суду першої інстанції. Тема 18. Судовий розгляд цивільної справи. Тема 19. Провадження в справах, що виникають з адміністративно-правових відносин. Тема 20. Окреме провадження. Тема 21. Провадження у касаційній інстанції. Теми 22-23. Перегляд рішень, ухвал та постанов суду, що набрали законної сили. Тема 24. Виконання судових рішень.
Контроль проводиться у формі самостійної письмової роботи по виконанню практичних завдань. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Судове доказування: поняття і види доказів.
Предмет і обов'язок доказування. Обставини, що не підлягають доказуванню.
Належність доказів і допустимість засобів доказування.
Засоби доказування.
Забезпечення доказів.
Поняття позову, його елементи та види.
Процесуальний порядок пред'явлення позову.
Позовна заява, її форма і зміст.
Прийняття позовної заяви суддею.
Захист інтересів відповідача.
Зміна позову в цивільному процесі
Відмова від позову і визнання позову.
Мирова угода сторін у суді.
Забезпечення позову в цивільному процесі.
Мета і значення підготовки справи до судового розгляду.
Зміст і порядок провадження підготовки цивільних справ до судового розгляду.
Поняття та значення стадії судового розгляду справи.
Складові частини судового розгляду, їх зміст.
Протокол судового засідання.
Поняття та види постанов суду першої інстанції.
Вимоги до судових актів.
Зміст судового рішення.
Усунення недоліків рішення судом, який його постановив.
Законна сила судового рішення.
Ухвали суду першої інстанції.
Особливості розгляду справ, що виникають з адміністра- тивних правовідносин.
Процесуально-правова природа окремого провадження.
Порушення в суді справ окремого провадження.
Поняття апеляційного провадження та його основні риси.
Процесуальний порядок апеляційного провадження.
Провадження в касаційному порядку.
Суди, які розглядають справи в касаційному порядку. Особливості розгляду цих справ.
Підстави та порядок перегляду справ за нововиявленими та особливими обставинами.
Виконавчі документи та органи примусового виконання.
Відстрочка й розстрочка виконання.
Поворот виконання. Завдання для виконання самостійної роботи
Скласти позовну заяву.
Скласти зустрічний позов.
Підготувати апеляційну скаргу.
Написати касаційну скаргу.
Складіть виконавчий лист суду.
ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ Задача 1 Громадянин З. купив у колгоспі дині по ціні відповідно до ЦК України. Через два дні після прибуття автомашини в м. Київ З. викликав експерта, який визначив, що дині нижчого сорту, в зв'язку з чим колгоспу було недоплачено значні суми, обумовлені договором. Місцевий суд відхилив позов колгоспу, поклавши в основу рішення висновок експерта. Колгосп оскаржив це рішення суду. На які порушення закону необхідно посилатися в скарзі? Напишіть ухвалу апеляційного суду по цій справі. Задача 2 У завідувачки магазином Д. під час ревізії виявлено нестачу товарів, яка, за її поясненням, утворилася внаслідок крадіжки під час розвантаження. Позов торговельного відділу до Д. суд задовольнив частково, вказавши, що вона не мала корисливих мотивів, утримує дитину і єдиним джерелом її існування є заробіток. Між тим чоловік Д. працює директором фірми і за останні два роки їх сім'я придбала автомобіль і дачу. Чи є у позивача підстави для апеляційного оскарження рішення суду? Задача 3 Аптекоуправління подало позовну заяву про виселення К. на тій підставі, що відповідачка була звільнена з роботи провізора у зв'язку з виходом на пенсію за віком, а тому мусить звільнити службову житлоплощу. Місцевий суд позов аптекоуправління задовольнив. Апеляційний суд це рішення залишив у силі. Чи є підстави для опротестування цих постанов суду? Складіть постанову апеляційного суду. Задача 4 Квартирний відділ видав на одну й ту саму квартиру два ордери - С. і К. Першим зайняв квартиру К. С. звернувся до суду з позовом про визнання за ним права на житлоплощу і виселення К., оскільки ордер йому видано на 4 дні раніше. Суд взяв до уваги, що сторони перебували на черзі і, за поясненням представника заводу, обидва мають бути забезпечені житлом, відмовив С. у позові. Пізніше було встановлено, що К. належить будинок на праві особистої власності в приміському районі міста, сполученому електричкою, у зв'язку з чим районна Рада скасувала своє рішення про видачу К. ордера на житлоплощу в будинку заводу. Чи має право С. з цих підстав заявити позов про виселення К., коли йому про це стало відомо через 4 місяці? Задача 5 Рішенням місцевого суду з М. на користь П. присуджені аліменти на утримання сина. Через втрату виконавчого листа П. звернулася в суд із заявою про видачу його дублікату. Суд постановив видати дублікат виконавчого листа, і разом із тим, враховуючи, що син відповідача від першого шлюбу досяг повноліття, змінив розмір стягнення аліментів на користь П., постановив стягувати з відповідача 1/4 частину всіх видів заробітку до повноліття дитини. Чи правильне таке рішення суду? Задача 6 Місцевий суд стягнув солідарно із С., М. і К. на користь заводу відшкодування збитків, нанесених крадіжкою державного майна. С., посилаючись на те, що з її пенсії вже вирахувано значну суму, звернулася до місцевого суду із заявою про розстрочку виконання і зниження розміру стягнень з пенсії по старості до 25 %. Який процесуальний порядок надання розстрочки виконання і зниження розміру утримань з заробітної плати та пенсії? Задача 7 В. звернувся до С. з позовом про повернення власного автомобіля, посилаючись на те, що строк доручення на керування ним закінчився. С. у суді пояснив, що автомобіль В. йому продав у присутності свідків, і просив визнати дійсним договір купівлі-продажу. Місцевий суд, врахувавши показання свідків, визнав дійсним укладення такого договору. Визначте дотримання судом правил допустимості доказів. Задача 8 Фермер Ф. відправив залізницею торговій фірмі зерно. На станцію призначення вагон прибув опломбований, але комерційним актом була визначена нестача вантажу. Торгова фірма заявила позов до Ф. Визначте предмет доказування у справі. На кого закон покладає обов'язок доказування? Задача 9 До місцевого суду по пошті надійшла заява агрофірми про стягнення з К. різного майна, яке відповідач незаконно привласнив, працюючи завідувачем клубом, і добровільно не повертає. Суддя виніс ухвалу про відмову в прийнятті заяви, посилаючись на те, що позивач у ній не зазначив докази, які стверджують позов, і не доплатив належну суму мита. Чи правильно поступив суддя? Задача 10 Власниця будинку Ч. пред'явила в суд позов про стягнення з Г. заборгованості за квартиру і комунальні послуги. Відповідачка на суді пояснила, що вона ніякого боргу не має, оскільки саме таку суму витратила на ремонт квартири, який відмовилась зробити Ч. Суд своїм рішенням позов Ч. задовольнив, а відповідачці пояснив, що вона має право подати окремий позов про стягнення грошових сум, витрачених на ремонт приміщення. Чи правильно поступив суд? Задача 11 Апеляційний суд своєю ухвалою постановив нове рішення, яким відмовив у розірванні шлюбу між подружжям П. Через рік чоловік знову звернувся з позовом про розірвання шлюбних стосунків. Чи вправі місцевий суд відмовити прийняти до свого провадження цю позовну заяву, оскільки справа уже розглядалась у суді і по ній є рішення суду, яке набрало законної сили?
Завдання блоку включають у себе практичні завдання та ситуаційні задачі. При виконанні всіх завдань відповідним чином робота може бути оцінена максимально в 10 балів. o ПРОГРАМНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Цивільне процесуальне право в системі права України.
Особливості предмету і методу цивільного процесуального права.
Види проваджень у цивільному процесі (в суді першої інстанції), їх особливості.
Порівняльна характеристика позовного провадження та провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин.
Порівняльна характеристика провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин, та окремого провадження.
Порівняльна характеристика окремого та позовного провадження.
Принципи цивільного процесуального права.
Конституційні принципи цивільного процесуального права.
Принципи цивільного процесуального права, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство.
Принцип законності як гарант здійснення правосуддя.
Принцип національної мови судочинства. Порядок його реалізації в судах України. Наслідки порушення цього принципу.
Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону. Порядок його реалізації в судах України.
Принцип рівності перед законом і судом. Порядок його реалізації в судах України.
Принцип диспозитивності. Його значення при вирішенні цивільних справ.
Принцип об'єктивної істини.
Принцип рівності сторін. Порядок його реалізації в судах України. Наслідки порушення цього принципу.
Принцип раціональної процесуальної форми. Його значення при вирішенні цивільних справ.
Принцип безпосередності судового розгляду справи. Порядок його реалізації в судах України. Наслідки порушення цього принципу.
Стадії цивільного процесу.
Цивільні процесуальні правовідносини. Їх відмінність від інших правовідносин
Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.
Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин.
Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
Сторони в цивільному процесі.
Позивач як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин на всіх стадіях процесу.
Відповідач як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин на всіх стадіях процесу.
Права й обов'язки сторін у цивільному процесі.
Неналежна сторона в цивільному процесі.Порядок визначення неналежності. Особливості процесуального становища.
Неналежний відповідач. Порядок заміни неналежного відповідача. Юридичні наслідки.
Неналежний позивач. Порядок заміни неналежного позивача. Юридичні наслідки.
Процесуальна співучасть: поняття, форми, значення. Відмінність співучасників від третіх осіб.
Процесуальне правонаступництво. Відмінність правонаступництва від заміни неналежної сторони.
Поняття і види третіх осіб.
Порядок вступу у справу третіх осіб із самостійними вимогами. Їх права та обов'язки. Відмінність від співучасників.
Порядок вступу у справу третіх осіб без самостійних вимог. Їх права та обов'язки. Особливості процесуального становища третіх осіб без самостійних вимог.
Участь у цивільному процесі прокурора.
Завдання прокуратури у цивільному процесі.
Форми участі прокурора у цивільному процесі.
Участь у цивільному процесі органів держави, місцевого самоврядування та інших осіб, які захищають права громадян у суді.
Форми участі у цивільному процесі органів держави та місцевого самоврядування.
Поняття та значення представництва в цивільному процесі.
Законне представництво: підстави виникнення, обсяг повноважень, їх підтвердження в суді. o Договірне представництво: поняття, підстави виникнення.
Повноваження договірних представників та їх належне оформлення.
Особи, які не можуть бути представниками в суді.
Процесуальні строки: поняття, значення, види.
Процесуальні строки, визначені законом.
Процесуальні строки, встановлені судом.
Обчислення процесуальних строків.
Продовження, поновлення та переривання процесуальних строків.
Поняття та види судових витрат у суді.
Державне мито: поняття, підстави стягнення.
Звільнення від сплати державного мита.
Повернення державного мита.
Витрати, пов'язані з розглядом справи.
Розподіл судових витрат.
Санкції цивільного процесуального права.
Судові штрафи. Їх відмінність від адміністративних штрафів.
Відшкодування майнових збитків.
Поняття і види доказів у цивільному процесі.
Письмові докази.
Речові докази.
Показання свідків як засіб доказування.
Висновки експертів як засіб доказування.
Пояснення сторін і третіх осіб як засіб доказування.
Забезпечення доказів.
Поняття, значення та види підвідомчості цивільних справ суду.
Поняття, значення та види підсудності в цивільному процесі.
Функціональна підсудність. Наслідки порушення правил функціональної підсудності.
Родова підсудність. Наслідки порушення правил родової підсудності.
Територіальна підсудність. Наслідки порушення правил територіальної підсудності.
Загальна територіальна підсудність як один із видів територіальної підсудності.
Альтернативна територіальна підсудність як один із видів територіальної підсудності.
Підсудність за зв'язком справ як один із видів територіальної підсудності.
Договірна підсудність як один із видів територіальної підсудності.
Виключна територіальна підсудність як один із видів територіальної підсудності.
Наслідки порушення правил підсудності.
Передача справи із одного суду до іншого в межах України.
Поняття позову, його елементи.
Предмет позову як обов'язковий елемент позовної заяви.
Підстава позову як обов'язковий елемент позовної заяви.
Зміст позову як обов'язковий елемент позовної заяви.
Види позовів.
Право на пред'явлення позову.
Позовна заява, її форма та зміст. Особливості змісту по- зовної заяви по окремих категоріях справ.
Підстави відмови в прийнятті позовної заяви.
Зміни в позовній заяві.
Відмова від позову. Юридичні наслідки відмови від позову.
Визнання позову. Юридичні наслідки визнання позову.
Мирова угода сторін. Відмінність мирової угоди від визнання позову та відмови від позову.
Об'єднання і роз'єднання позовів.
Захист інтересів відповідача.
Заперечення проти позову: матеріально-правові, процесуально-правові.
Зустрічний позов. Спільні та відмінні риси основного та зустрічного позовів.
Забезпечення позову: поняття, значення,способи та їх загальна характеристика.
Порядок забезпечення позову.
Підготовка справи до судового розгляду як обов'язкова самостійна стадія цивільного процесу.
Процесуальні дії судді по підготовці справи до судового розгляду. Особливості підготовки справи до розгляду в апеляційній та касаційній інстанціях.
Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі, в стадії підготовки справи до судового розгляду. Особливості підготовки справи до розгляду в апеляційній та касаційній інстанціях.
Поняття та значення стадії судового розгляду справи.
Підготовча частина судового засідання.
Розгляд цивільної справи по суті.
Судові дебати. o Наслідки неявки у судове засідання особи, яка бере участь у справі.
Постановлення та оголошення судового рішення.
Негайне виконання судового рішення.
Відкладення судом розгляду справи: підстави, строки, порядок оформлення.
Зупинення провадження в справі: підстави та правові наслідки.
Закриття провадження в справі: підстави та правові наслідки.
Залишення заяви без розгляду: підстави та правові наслідки.
Протокол судового засідання: зміст, значення, порядок ведення.
Суть і значення судового рішення. Відмінність судового рішення від рішень адміністративних органів.
Питання, які вирішує суд при ухваленні судового рішення.
Умови набрання чинності рішенням суду.
Законність і обґрунтованість рішення суду та інші вимоги до судового рішення.
Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив.
Ухвали суду першої інстанції.
Особливості розгляду справ, що виникають з адміністративно-правових відносин.
Поняття і суть окремого провадження.
Порядок порушення в суді справ окремого провадження.
Особливості розгляду справ про визнання особи недієздатною та про поновлення у дієздатності.
Розгляд справ про визнання громадянина безвісно від- сутнім або оголошення його померлим.
Справи про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану.
Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Порядок розгляду справ про поновлення прав на втрачені цінні папери.
Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.
Рішення та ухвали, на які може бути подана апеляційна скарга чи подання. Строки апеляційного оскарження.
Форма і зміст апеляційної скарги. Її відмінність від по- зовної заяви.
Підготовка апеляційного розгляду справи.
Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції.
Повноваження суду апеляційної інстанції.
Наслідки розгляду справи в апеляційному порядку.
Підстави для скасування чи зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.
Право касаційного оскарження. Порядок його реалізації.
Форм і зміст касаційної скарги. Строки її подачі. Відмінність змісту касаційної та апеляційної скарги.
Підготовка касаційного розгляду справи.
Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції.
Порядок постановлення рішень та ухвал судом касаційної інстанції.
Ухвали та рішення суду касаційної інстанції.
Підстави для перегляду справ у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Підстави для перегляду справ у зв'язку з винятковими обставинами.
Форма і зміст заяви про перегляд рішення чи ухвали в зв'язку з нововиявленими чи винятковими обставинами. Строки її подачі.
Право на порушення провадження в справі в зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами.
Поняття та значення виконавчого провадження. Органи примусового виконання.
Сторони у виконавчому провадженні. Їх права та обов'язки.
Виконавчі документи та строки пред'явлення їх до примусового виконання.
Звернення судового рішення до виконання.
Способи і порядок виконання рішення.
Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу і порядку виконання рішень.
Обов'язок державного виконавця зупинити виконання рішень.
Право державного виконавця зупинити виконання рішень.
Закриття виконавчого провадження.
Поворот виконання. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

Процес вивчення цивільного процесуального права студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, блоків та самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є обов'язковою умовою участі його у складанні іспиту, який є формою підсумкового контролю з дисципліни. Оцінка знань студентів з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою і включає в себе оцінки за систематичність та активність роботи студента упродовж семестру, за виконання модульних завдань, за виконання письмової екзаменаційної роботи. При контролі систематичності та активності роботи сту- дентів оцінці підлягають:
відвідування лекцій і семінарських занять - 5 балів;
активність і рівень знань при обговоренні питань семінарів - 3 бали;
виконання індивідуальних завдань - 5 балів;
самостійна робота - 2 бали;
участь у студентських конференціях та олімпіадах - 5 балів.
Оцінка за систематичну роботу та активність не може перевищувати 20 балів. При виконанні модульних завдань оцінці підлягають виконання письмових завдань, тести, розв'язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 20 балів (модуль 1-10 балів, модуль 2-10 балів). Якщо за результатами поточного контролю студент отримав менше 20 балів, він не допускається до іспиту. Письмова екзаменаційна робота оцінюється в діапазоні від 0 до 60 балів. Екзаменаційний білет містить 6 вузлових комплексних запитань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. У разі, коли відповідь студента оцінена менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну підсумкову оцінку. В такому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на іспит: оцінка «незадовільно» - менше 50 балів; оцінка «задовільно» - 50-60 балів; оцінка «добре» - 65-80 балів; оцінка «відмінно» - 85-100 балів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Виклик до суду"
 1. 35. Процесуальний порядок закриття та відновлення кримінальної справи.
  виклику до суду, надсилається до суду прокурором. За наявності підстав, зазначених у ч. 1 ст. 97 КК, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи. Досягнення завдань і цілей кримінального процесу не завжди повинно бути пов'язане з притягнення винної у вчиненні злочину особи до кримінальної відповідальності, особливо що
 2. 56. Висновок експерта як засіб доказування.
  виклик суду і дати правдивий письмовий висновок щодо поставлених запитань. Для цього експерт мас право знайомитися з матеріалами справи, брати участь у її розгляді судом, просити суд про надання додаткових матеріалів. Згідно зі ст. 53 ЦПК експерт має право: знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предме та дослідження; заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріа лів і
 3. 7. Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами.
  виклику в судове засідання (п. 5 ч. 1 ст. 253 КПК). У цьому списку обов'язково мають бути учасники судового процесу (сторони).Закон спеціально регламентує порядок вручення повісток про виклик до суду підсудному та іншим учасникам (ч. 1 ст. 254 КПК). Ґрунтовно регламентується і порядок оповіщення учасників процесу про день перегляду судового рішення. Про дату призначення справи до апеляційного
 4. Процесуальна характеристика підсудного.
  викликом суду; не перешкоджати встановленню істини у незаконний спосіб; виконувати вимоги головуючого у судовому засіданні.Підсудний має право: заявляти відводи; на колегіальний розгляд справи у випадках, передбачених законом (ч. 2 ст. 17 КПК: кримінальні справи про злочини, за якізаконом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строкбільше 10 років, розглядає в суді першої інстанції
 5. 2.4. Етапи стадії
  виклик до суду, він дає розписку про вручення йому повістки про виклик до суду та копії обвинувального висновку із зазначенням дати і часу вручення (якщо підсудний є неповнолітнім, то копію вручають йому і його законному представникові); повідомлення (в той самий строк) всіх інших учасників продень розгляду справи в суді (виклик свідка, експерта, перекладачаповісткою); у разі заявлення клопотань
 6. 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  викликають, як правило,через його батьків або інших законних представників (інший порядок виклику допускається лише у разі, якщо це зумовлено обставинами справи). Неповнолітнього, який перебуває під вартою,викликають через адміністрацію місця досудового ув'язнення(ст. 437 КПК). Доручення слідчого про провадження слідчих і оперативно-розшукових дій (ч. З ст. 114 КПК) виконують підрозділи
 7. Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду
  виклики та повідомлення. Виклик до суду - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова (ст. 93 ЦПК). Судове повідомлення - це повідомлення про здійснення тієї чи іншої процесуальної дії, яка має чи може мати значення для даної особи, але участь даної особи при проведенні даної дії не
 8. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  викликати як свідків 5 сусідів, які можуть посвідчити: під час освоєння садових ділянок роботи з копання, кільцювання та побудови покриття криниці велися спільно як самими сусідами, так і найманими за спільні кошти робітниками. Суддя постановив ухвалу, якою запропонував позивачеві визначити суму позову, внести на депозитний рахунок суду необхідні на оплату свідків кошти та сплатити державне мито.
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  виклик для участі у розгляді справи про адміністративний проступок, давати свідчення щодо справи тощо, встановлення порядку відводу посадової особи, що розглядає справу про адміністративний проступок, перекладача, експерта. Крім того, в цьому Кодексі необхідно встановити порядок роз'яснення свідкам і потерпілим їх прав, порядок опитування свідка (в тому числі неповнолітнього), дослідження
 10. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
  викликом. У виняткових випадках запобіжний захід може бути застосований щодо особи, підозрюваної у вчиненні злочину, і до пред'явлення їй обвинувачення. В цьому разі обвинувачення повинно бути пред'явлене не пізніше десяти діб з моменту застосування запобіжного заходу. Стаття 149. Запобіжні заходи. Запобіжними заходами є: 1) підписка про невиїзд; 2) особиста порука; 3) порука громадської
© 2014-2022  ibib.ltd.ua