Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна
Конституція України. - К., 1996.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1963. - № 30. - Ст. 464 (Повний текст Кодексу за станом на 1 серпня 2001 р. - К.: Атіка, 2001).
Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // Урядовий кур'єр. - 1999. - 3 червня.
Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р.
Закон України «Про судоустрій» від 7 лютого 2000 р.
Закон України «Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів» від 29 листопада 2001 р.
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження інструкції про проведення виконавчих дій»від 15 грудня 1999 р. № 74/5.
Збірник постанов пленуму Верховного суду України в цивільних справах. - Х., 2001.
Сборник постановлений пленума Верховного суда Российской Федерации. 1961-1993. - М., 1995.
Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України (за станом на 1 липня 1996 р.). - К., 1996.
Законодательство Украины, регулирующее деятельность судов и судей Украины. - К., 1996.
Авдюков М. Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. - М., 1970.
Бойко М. Д., Співак В. М., Хазін М. А. Цивільно-правові доку- менти. Зразки. - К., 2001.
Боришпольская Т. Ю. Цивільний процес и процедура. (Понятие, служебная роль, проблемы теории и практики). - Томск, 1988.
Бусленко Н. И. Юридический словарь-справочник. - Ростов н/Д., 1996.
Воропов А. Ф. Гражданский и арбитражный процесс: Учеб. пособие. - М., 1993.
Гаджиев Г. Непосредственное применение судами конституционных норм // Рос. юстиция. - 1995. - № 12. - С. 24-27.
Цивільний процес: Учебник. - М., 1995.
Цивільний процес: Учебник / А. П. Вершинин и др.; под ред. В. А. Мусина и др. - М., 1996.
Цивільний процес: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю. К. Осипов. - М., 1995.
Цивільний процес / Под ред. М. С. Шакаряна. - М., 1993.
Цивільний процесуальный кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий. - К., 1979.
Цивільний процесуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Ред. В. А. Пузиков. - Х., 1994. - Ч. 1.
Гражданское процессуальное законодательство. Комментарий / Отв. ред. М. К. Юсов. - М., 1991.
Гражданское процессуальное право: Комментарий. - М., 1991.
Гражданское процессуальное право Украинской ССР: Учеб. пособие. - К., 1989.
Грось Л. Новое в гражданском процессуальном законодательстве // Хозяйство и право. - 1996. - № 7. - С. 67-73.
Заворотько П. П., Штефан М. Й. Практичний посібник з радянського цивільного процесуального права. Вип. 1. Процесуальні документи. - К., 1966; Вип. 2. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження. - К., 1966.
Ильинская И. М. Участие третьих лиц в гражданском процессе. - М., 1982.
Китнис С. С., Трубников П. Я. Постатейно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. - М., 1971.
Комаров В. В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. Навч. посібник. - Х., 1993.
Коментар до Конституції України. - К., 1996.
Комметарий к ГПК РСФСР. - М., 1976.
Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998.
Куницын А. Р. Образцы судебных документов. - М., 1996.
Лебедь В. Прямое действие Конституции РФ и роль судов // Гос-во и право. - 1996. - № 4. - С. 4-7.
Михеєнко М. М. та ін. Порівняльне судове право. - К., 1993.
Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. Учеб. пособие / Под ред. М. К. Треушникова. - М., 1995.
Палиюк В. П. Цивільний процес: Курс лекций. - Николаев, 1996.
Протасов В. Н. Основы общепроцессуальной теории. - М., 1991.
Рыжаков А. П. Образцы процессуальных документов. - М., 1997.
Сборник образцов гражданско-правовых документов / Под ред. Г. П. Савичева и В. С. Ема. - М., 1994.
Советский гражданский процесс: Учебник. - М., 1990.
Судебный контроль и права человека. - М., 1996
Треушников М. К. Судебные доказательства. - М., 1997.
Хрестоматия по гражданскому процессу. - М., 1996.
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001.
Шакарян М. Субъекты советского гражданского процессуального права. - М., 1970.
Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам. - М., 1984.
Шишкин В. И. Конституційне право на обжалование в суд действий должностных лиц. - К., 1990.
Чечот Д. М. Как защитить свое право (юридические советы гражданам). - М., 1988. - С. 18-20.
Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. - М., 1968. - С. 54-56.
Щеглов В. Н. Гражданское процессуальное правоотношение. - М., 1966.
Якубов С. А. Субъекты советского гражданского процессуального права. - Ташкент, 1973.
Додаткова
Адилкариев Х. Судебная практика как источник права? // Сов. юстиция. - 1991. - № 14. - С. 2-4.
Алексеева Л. Судебный прецедент: произвол или источник права? // Сов. юстиция. - 1991. - № 14. - С. 2-7.
Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному процесі // Право України. - 2001. - № 6.
Гусєв Є. Визначення міжнародної підсудності цивільних справ за участю іноземців на підставі договорів про правову допомогу // Радянське право. - 1991. - № 2.
Ломоносова Е. Применение аналогии в гражданском процесе // Сов. юстиция. - 1973. - № 22. - С. 12-13.
Лучинский В. К. О единообразном толковании и применении Основ гражданского судопроизводства // Сов. гос-во и право. - 1972. - № 4. - С. 48-50.
Онопенко В. Судова система України потребує реформування // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 134-135.
Синенко В. О соблюдении процессуальных сроков // Сов. юстиция. - 1986. - № 16. - С. 28-34.
Телятник Л. Права людини, їх захист та вдосконалення процесуального законодавства // Закон і бізнес. - 1994. - № 33.
Фархдинов Я. Процессуальные формы участия общественности в гражданском судопроизводстве // Соц. законность. - 1994. - С. 42-43.
Шишкін В. Прокуратура і правосуддя в суверенній Україні // Право України. - 1992. - № 1. - С. 6-8.
Шишкін В. Диспозитивність - принцип судочинства // Право України. - 1999. - № 6. - С. 10-15.
Щеглов В. Н. Единство гражданского процесса и его объект // Труды ВЮЗИ. - М., 1977. - Т. 71. - С. 26-34.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ"
 1. ЗМІСТ
  Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи Програма дисципліни «Цивільне процесуальне право» Методичні вказівки Плани семінарських занять і практичні завдання Словник основних термінів Поточний контроль знань студентів Програмні запитання з дисципліни Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право» Список рекомендованої
 2. ВСТУП
  список рекомендованої літератури та типові практичні завдання. Під час занять рекомендується використовувати також матеріали судової практики, практичні завдання з виданих практикумів з цивільного процесуального права, тестові завдання тощо. У процесі проведення семінарських занять студенти вирішують такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки цивільного та сімейного права; норм
 3. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  список літератури (див. додаток 2). Вступ є обов'язковою частиною курсової роботи, який за обсягом не повинен перевищувати трьох друкованих сторінок. В ньому обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається стисла характеристика літературного стану проблеми, вказується завдання курсової роботи. Основна частина курсової роботи складається із розділів та підрозділів (останні можуть
 4. Список використаної літератури
  1. Кемпбелл Р. Макконел,, Стенли Л. Брю - "Экономикс", 2т., М.: Республика, 1992 2. Самуэльсон П. - "Економіка", 2т., М.: Дело, 1991 3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. - "Основы менеджмента", М.: Дело, 1992 4. Краткий Экономический Словарь под. ред.. Ю.А.Белика, М., Издательство политической литературы, 1989 5. Пол Хейне - "Экономический образ мышления", М.: Дело,
 5. Список використаної літератури
  Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ - М.: ДИС, 1997. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа - М.: Финансы и статистика, 1993. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства - К.: ЛИБІДЬ, 1998. Білик М. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал "Економіст" - 1999. №1.
 6. Список літератури
  - Конституція України - Закон про охорону навколишнього середовища; - " Земельний кодекс України" ; - "Кодекс України про надра" - "Про охорону навколишнього природного середовища"; - "Про тваринний світ" ; - "Про природнозаповідний фонд" ; - "Про охорону атмосферного повітря" ; - "Лісовий кодекс України" ; - " Водний кодекс України" ; - Костицький В «Екологічна криза і складові її
 7. Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
  Поняття та правові засади управління митної справи. Система митних органів та їх повноваження. Юрисдикційні повноваження митних органів. Митний контроль. Особливості проходження служби в митних органах. Адміністративна відповідальність за порушення митного законодавства. Вивчення даної теми слід розпочати зі з'ясування поняття митної справи, яка включає в себе: - порядок переміщення через
 8. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  список літератури. 2. Тестове завдання. Студенту запропоновано питання з відпові дями, серед яких слід вибрати правильні. Слід мати на увазі, що правильною може бути одна відповідь, дві, всі або жодної, їх необ хідно відмітити любою позначкою. 2. Практичне завдання. Вимоги щодо оформлення посилань та списку літератури див. Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи (стор. 123).
 9. Література
  - Закон України "Про охорону навколишнього середовища" // Відомості Верховної Ради, 1994. - №41. - Закон України "Про тваринний світ" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002, N 14, ст.97. - Закон України про мисливське господарство та полювання // УВВР України. - 2000. - №1. - Дмитренко І.А. Екологічне право. - К.,
 10. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  список тарифів комісійної винагороди за свої операції і послуги. Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній та іноземній валюті у двох установах банку. У разі відкриття двох поточних рахунків у національній валюті один з них виступає в якості основного, другий-додаткового. Таким чином,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua