Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків

Банки ретельно підходять до процедури відкриття поточного рахунку. Зміст процедури залежить від категорії клієнта - суб'єкт господарської діяльності або, фізична особа.
Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи:
заявку на відкриття поточного рахунку;
копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію;
копію належним чином зареєстрованого Статуту;
копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;
картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів надано право розпоряджатися рахунком та візувати розрахункові документи (у картку включається також зразок відбитку печатки підприємства);
6) копію документа про реєстрацію в органах пенсійного фонду України.
Після вивчення фінансового стану підприємства і поданих документів банк приймає рішення про відкриття поточного рахунку або відмову. У разі позитивного рішення керівник банку передає в бухгалтерію розпорядження про відкриття рахунку разом з усіма необхідними документами.
Між банком і підприємством (власником рахунку) укладається угода на здійснення розрахунково-касового обслуговування, в якій зазначається номер відкритого рахунку, передбачені зобов'язання та права сторін щодо виконання операцій за рахунком, умови закриття рахунку, строк дії угоди, порядок та періодичність видачі виписок з рахунку та ін. За окремою угодою банк надає список тарифів комісійної винагороди за свої операції і послуги.
Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній та іноземній валюті у двох установах банку. У разі відкриття двох поточних рахунків у національній валюті один з них виступає в якості основного, другий-додаткового.
Таким чином, підприємство в заяві має зазначити, який саме поточний рахунок воно бажає відкрити в банку.
Протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунку (включаючи день відкриття) банк повинен повідомити номер рахунку податковому органу, а у разі відкриття додаткового рахунку - також банк, в якому відкритий основний рахунок.
Бюджетні поточні рахунки відкриваються на підставі платіжного доручення фінансового органу, органу Державного казначейства, відповідного розпорядника бюджетних коштів. Фізичній особі-підприємцю (без створення юридичної особи) поточний рахунок відкривається на його ім'я.
Поточні рахунки, як і інші рахунки, мають мультивалютний характер. Тому якщо в статуті зазначено, що підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю, банк може відкрити йому поточний рахунок в іноземній валюті.
Поточні рахунки можуть відкриватися також приватним (фізичним) особам. Для відкриття рахунку приватна особа подає:
заяву на відкриття рахунку;
картку зі зразком підпису;
паспорт або документ, що його замінює;
довідку про ідентифікаційний код платника податку.
Паспорт і довідка дозволяють банку ідентифікувати фізичну
особу.
Виконання операцій за поточними рахунками здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах.
Платіжні рахунки клієнтів розміщені у другому класі балансу «Операції з клієнтами». Аналітичні поточні рахунки суб'єктам господарської діяльності відкриваються до рахунку четвертого порядку № 2600 «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання». До суб'єктів господарської діяльності належать усі юридичні особи, в тому числі організації та установи, а також підприємці, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи.
Номер рахунку, до якого бюджетним установам відкриваються аналітичні бюджетні поточні рахунки, залежить від рівня бюджету, з якого відбувається фінансування.
Аналітичні поточні рахунки приватним (фізичним) особам відкривають до рахунку №2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб фізичних осіб».
При виконанні операцій за платіжними рахунками, що пов'язані з вилученням і наданням готівки, банк і підприємства повинні дотримуватись правил здійснення касових операцій.
Розрахунки без участі готівки здійснюються через використання безготівкових розрахунків.
В Україні переважна більшість безготівкових розрахунків здійснюється між юридичними установами і незначна частка - за участю фізичних осіб, а саме: перерахування на вклади заробітної плати, пенсій, гонорару; оплата з поточного рахунку вкладника комунальних послуг; використання кредитних карток.
Безготівкові розрахунки в народному господарстві організовані за певною системою, яка є сукупністю принципів організації безготівкових розрахунків, вимог, що висуваються до їх організації, і визначених конкурентними умовами господарювання, форм і способів розрахунків (рис. 1).
Безготівкові розрахунки - це розрахунки, які провадить банк перерахуванням грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача або заліком взаємних вимог підприємств.

Рис. 1. Система організації безготівкових розрахунків

Форма безготівкових розрахунків складається з двох основних елементів: вид розрахункового документа і схема документообігу.
У бухгалтерському обліку депоновані кошти обліковуються на наступних аналітичних рахунках:
«Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями»;
«Розрахунки чеками»;
«Розрахунки акредитивами».
При розрахунках платіжними картками використовуються пластикові картки. Кошти, що передбачені для розрахунків за платіжними, депонуються на балансових рахунках:
№2605 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток";
№ 2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток" .
Усі рахунки, що належать до групи рахунків «Кошти в розрахунках» -пасивні, тобто мають кредитове сальдо, і залишки за цими рахунками використовуються як безкоштовні банківські ресурси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків"
 1. 1. Сутність валютних операцій
  порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій" від 17.07.2001 р. № 275. Рис. 1. Види валютних операцій комерційних банків Для правильного відображення у бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою слід усвідомити такі терміни та поняття: валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в
 2. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  порядок проведення переказу грошей визначає Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01. 2. Довірче управління фінансовими активами, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. На підставі ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 і за умови отримання письмового дозволу Національного банку України
 3. Словник-довідник
  порядок застосування та дії законодавства України. Спеціальний торговий патент - державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону. Споживче товариство - самоврядна організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги об'єднуються для спільної господарської діяльності з метою
 4. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  рахунків II, III, IV порядків Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію фіксується на рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках. Аналітичні рахунки повинні містити обов'язкові параметри, визначені окремими вказівками Національного банку України.
 5. 2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
  відкриття рахунку; за рахунками на сплату платежів - від фізичних осіб на користь юридичних осіб; за прибутковим касовим ордером - від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; за документами, визначеними відповідною платіжною системою, - для відправлення переказу, який приймається в готівковій формі. Операційний працівник перевіряє правильність заповнення документів, підписує,
 6. 3. Облік операцій видаткових кас
  відкриття рахунку з представленням за юридичною особою довіреності на уповноважену особу; документом на отримання переказу готівкою, установленим відповідною платіжною системою; за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями. Для проведення видаткових операцій на початку операційного дня завідуючий касою видає в підзвіт касирам необхідну суму грошей під
 7. 2.Ознаки платіжних рахунків
  відкриття поточного рахунку підприємство не має права займатися ніякими видами господарської діяльності. Новостворене підприємство для отримання свідоцтва про державну реєстрацію повинно відкрити тимчасовий поточний рахунок, на який засновники перераховують внески для формування статутного капіталу. Після перерахування засновниками 30 % від оголошеного розміру статутного капіталу банк надає
 8. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
  порядок здійснення операцій). Рис. 2. Документообіг при розрахунках платіжними дорученнями Кількість примірників розрахункових документів відповідає потребам сторін, що беруть участь у розрахунках. Доручення приймаються від платника до виконання банками протягом 10 календарних днів з дня виписки; день заповнення не враховується. До виконання банк приймає доручення тільки в межах наявних
 9. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.
  порядок повернення депозиту і відсотків після закінчення строку зберігання, відповідальність сторін, умови розірвання угоди. В угоді проставляється номер відкритого особового депозитного рахунку. Підписана депозитна угода передається у бухгалтерію. Всі особові рахунки підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в депозитному відділі банку. Датою відкриття депозитного рахунку г дата надходження
 10. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
  рахунків групи 410 (А) «Інвестиції в асоційовані компанії»; К-т 6300 (П) "Дохід у вигляді дивідендів" Після оголошення та сплати дивіденди розглядаються як повернення частки інвестиції. При цьому здійснюється проведення: Д-т "Кореспондентський рахунок"; К-т рахунків групи 410 (А) "Інвестиції в асоційовані компанії". Довгострокові вкладення банку в дочірні компанії враховуються за балансовими
© 2014-2022  ibib.ltd.ua