Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.

В аналітичному обліку клієнта до наведених синтетичних рахунків відкриваються особові рахунки окремо за кожним типом ощадного вкладу чи строкового депозиту. В номер рахунку вносять параметри, що характеризують вид, тип вкладу, термін дії, строк закінчення угоди, тип контрагента, відсоткову станку І а ні
Депозитна операція - це операція із залучення коштів на депозитні рахунки. Під час її здійснення виконуються наступні операції:
відкриття і реєстрація депозитного рахунку;
облік операцій щодо залучення коштів на депозит;
облік операцій з вилучення коштів з депозиту;
нарахування відсотків за депозитом і операції щодо їх сплати клієнтам;
облік операцій щодо повернення коштів з депозиту та закриття депозитного рахунку.
Банк відкриває клієнту строковий або ощадний депозитний рахунок на підставі наступних документів:
депозитної угоди;
картки зі зразками підписів та відбитком печатки;
паспорта або документа, що його замінює, і зразка підпису (для фізичних осіб).
Депозитна угода укладається між банком і підприємством. В угоді зазначається: дата внесення депозиту, сума депозиту, форма зарахування коштів на депозитний рахунок, відсоткова ставка за користування депозитом, періодичність виплати відсотків, порядок повернення депозиту і відсотків після закінчення строку зберігання, відповідальність сторін, умови розірвання угоди. В угоді проставляється номер відкритого особового депозитного рахунку. Підписана депозитна угода передається у бухгалтерію. Всі особові рахунки підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в депозитному відділі банку. Датою відкриття депозитного рахунку г дата надходження (перерахування) грошей на депозит.
Форма надходження грошей обумовлюється угодою. Підприємства мають право перерахувати кошти на депозитний рахунок тільки з поточного рахунку. Фізичні особи можуть внести кошти готівкою або перерахувати з поточного рахунку. Операції щодо залучення коштів відображаються наступними проводками:
Зміст господарської операції Дебет рахунку Кредит рахунку При внесенні коштів від фізичних осіб готівкою № 1001 № 2630 чи № 2635 При перерахуванні коштів підприємством на депозит:
а) якщо депозитний рахунок відкривається в банку, п якому відкритий поточний рахунок;
б) якщо підприємство має поточний рахунок в іншому банку № 2600
№ 1200

Депозитний рахунок

Депозитний рахунок
Згідно з угодою можуть бути передбачені додаткові надходження грошей на депозитні рахунки; їх облік відображається бухгалтерськими проводками, що розглянуті вище.
Часткове вилучення коштів з депозиту передбачено тільки для окремих типів ощадних вкладів, наприклад, пенсійних, для за рахування заробітної плати та ін. Для обліку цих операцій складаються бухгалтерські проводки. Зміст господарської операції Дт Кт При вилученні готівкою

2. При перерахуванні на поточний рахунок "Депозитний рахунок"

"Депозитний рахунок" "Банкноти та монети в касі банку"
"Поточний рахунок"

Відсотковий дохід може виплачуватися щомісяця, раз у квартал, за підсумками року, після закінчення строку дії депозиту. Відсотки підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше, ніж в останній робочий день місяця. Нараховані але не сплачені відсотки відносять до нарахованих витрат. Відсотки, нараховані за депозитами, відображаються у балансі на перше число наступного місяця як зобов'язання банку, а в звіті про прибутки і збитки - як понесені витрати.
Нарахування відсотків за депозитом відображається таким чином:
1. Нарахування відсотків за депозитом "Відсоткові витрати за коштами клієнтів" "Нараховані витрати за строковими депозитами" ? 2. При настанні дати виплати відсоткового доходу:
при виплаті готівкою для фізичних осіб;
при перерахуванні на поточний рахунок

Нараховані витрати за строковими депозитами
Нараховані витрати за строковими депозитами

Банкноти та монети в касі банку
Поточний рахунок
Повернення депозиту і сплата відсоткового доходу підприємствам здійснюється тільки через перерахування на поточний рахунок. Дострокове закриття депозитного рахунку можливе на підставі заяви або клопотання клієнта.
У разі припинення операцій у зв'язку з визнанням депозитного рахунку нечинним сума залишку з рахунку перераховується на рахунок № 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками»:
Д-т - «Депозитний рахунок»;
К-т --- «Рахунок № 2903».
З цього рахунку здійснюється погашення кредиторської заборгованості клієнтів за недіючими рахунками у передбаченому норма1 ними актами порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Облікові депозитні операції та методика їх здійснення."
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класу 6 "Доходи" і класу 7 "Витрати" внутрішнього плану рахунків. Під час формування фінансового результату банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження" або 5041 "Збиток звітного року, що очікує затвердження". Рахунки у
 2. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  облікові періоди. Наприклад, Шевченко П. С. 1 грудня 2006 р. вклав до банку депозит на суму 1000 грн. строком на шість місяців. Проценти вкладнику виплачуються за ставкою 15 % річних один раз у три місяці. Проценти нараховуються щомісяця (31 грудня 2003 р., 31 січня, 28 лютого, 31 березня, 30 квітня, 31 травня 2007 р.), а виплати клієнту проводяться згідно з договором 28 лютого та 31 травня 2007
 3. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  операції банку, а саме: - визначати зміст здійснених операцій і докладно записувати їх; - описувати операції в часовому вираженні; - підбивати підсумки виконаних операцій згідно з принципами міжнародних стандартів обліку. На сучасному етапі розвитку банківської системи України постає завдання створення системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської
 4. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахунках 15 розділу "Кошти в інших банках", а кредити, одержані від інших банків, - на пасивних рахунках 13 Кошти Національного банку України і 16 розділів Кошти інших банкі. На рахунках другого класу плану рахунків обліковуються кредити та
 5. ВСТУП
  операції, досліджуються їх головні функції. Приділена увага особливостям організації та планування розслідування, тактиці проведення певних слідчих дій: огляду місця події, допиту, обшуку, пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин події, призначення судових експертиз. Розділ «Методика розслідування злочинів» містить перелік важливих загальних проблем криміналістичної
 6. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  операції, серед яких слід виділити такі, як виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочину, що має виражену профілактичну спрямованість. У випадках, коли за відсутності достатніх підстав до порушення кримінальної справи проводяться перевірочні дії по заявах, що надійшли, і повідомленнях про злочин, заходи, які може застосовувати слідчий, полягають в одержанні пояснень від окремих громадян чи
 7. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
  операції, що розробляються в окремих методиках розслідування. Особливого значення набуває розробка методик розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами, до яких належать діяння загальнокримінальні (насильницькі, насильницько-корисливі) та економічні, що вчиняються у сфері виробництва, торгівлі, обслуговування, банківської та іншої економічної діяльності. Кожна окрема методика
 8. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
  операції «Розшук», яка проводиться для пошуку особи за ознаками зовнішності і містить: 1) допит потерпілих, свідків-очевидців; 2) складання словесного портрета, малюнків по пам'яті, фотороботів та ін.; 3) пред'явлення потерпілим, свідкам-очевидцям фотознімків з оперативних обліків; 4) здійснення оперативних заходів з метою впізнання злочинця; 5) перевірку даних за криміналістичними обліками
 9. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
  операції, рахунки, внески, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Друга форма взаємодії стосується питань: а) спільної розробки версій і узгодженого планування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів; б) організації слідчо-оперативних груп (СОГ), до складу яких входять слідчі та оперативні працівники. Дана форма взаємодії отримала поширення як одна з
 10. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  операції при випуску неврахованої продукції: 1) операції, що проводяться без офіційного оформлення документів (або з фіктивним документальним прикриттям), - «бездокументні» операції та 2) операції, що здійснюються без фактичного руху товарів, - «безтоварні» операції. У сучасних умовах виробництва продукції і збуту товарів вказані способи зі всіма модифікаціями зберігають кримінальну
© 2014-2022  ibib.ltd.ua