Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Класифікація строкових та ощадних депозитів

Для обліку операцій за ощадними вкладами і власне строковими депозитами у банку відкриваються депозитні рахунки. Класифікація строкових і ощадних депозитних рахунків наведена нижче:

При класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника.
З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити.
Депозити до запитання, або платіжні депозити, - це кошти, що знаходяться на поточних рахунках і використовуються власниками для здійснення платежів (розрахунків) на користь третіх осіб через використання готівки або розрахункових інструментів. За цими депозитами банки або зовсім не сплачують відсотки, або запроваджують за ними низькі відсоткові ставки. Це пояснюється тим, що банки несуть дуже великі витрати, обслуговуючи платіжні рахунки, за якими обліковуються ці депозити.
Строкові депозити, чи депозити на визначений строк,- це грошові кошти, що зберігаються на окремих рахунках у банку, приносять власнику відсотковий дохід, не використовуються для платежів па користь третіх осіб і повинні бути повернуті клієнту у визначений строк. У складі строкових депозитів виділяють ощадні вклади (депозити) і власне строкові депозити.
Отже, при класифікації синтетичних рахунків важлива ще одна ознака: термін залучення депозитів. Згідно з цією ознакою депозити поділяються на короткострокові (до одного року) та довгострокові (понад один рік).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Класифікація строкових та ощадних депозитів"
 1. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  класифікації витрат за елементами і цільовим призначенням розрізняють капітальні затрати і поточні витрати. Капітальні витрати виникають у процесі придбання, удосконалення та доведення основних засобів (необоротних активів) до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі витрати виникають під час капітального ремонту, модернізації і реконструкції власних
 2. Економічний зміст депозитних операцій
  класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника. З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити. У складі строкових депозитів виділяють ощадні вклади (депозити) і власне строкові депозити. В сучасній банківській практиці України ощадні вклади відкриваються тільки приватним (фізичним)
 3. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.
  строкового депозиту. В номер рахунку вносять параметри, що характеризують вид, тип вкладу, термін дії, строк закінчення угоди, тип контрагента, відсоткову станку І а ні Депозитна операція - це операція із залучення коштів на депозитні рахунки. Під час її здійснення виконуються наступні операції: відкриття і реєстрація депозитного рахунку; облік операцій щодо залучення коштів на депозит; облік
 4. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  ощадні (депозитні) сертифікати; д) векселі; 3) іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: а) іпотечні облігації; б) іпотечні сертифікати; в) заставні; г) сертифікати ФОН; 4) приватизаційні цінні папери - цінні папери,
 5. 4.Облік цінних паперів емітованих банком
  строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають. Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред'явлення їх для оплати в банк, що їх випустив. У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше обумовленого в ньому строку, то йому
 6. Видача вкладу після смерті вкладника.
  строкового вкладу до дня повернення депозиту обумовленого договором, умови строковості вкладу порушуються і розрахунок процентів, належних цьому а також іншим спадкоємцям, що отримують вклад, проводиться за ставкою передбаченого договором. У разі дострокового вилучення строкового вкладу. Решта вкладу зберігається на рахунку померлого вкладника до приходу в установу банку інших спадкоємців. Якщо
 7. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  ощадний банк України" - не рідше одного разу на рік. Серед основних форм регістрів синтетичного обліку банки зобов'язані передбачати щоденний оборотно-сальдовий баланс. У щоденному оборотно-сальдовому балансі відображаються обороти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за активом і пасивом за кожним балансовим рахунком четвертого порядку з проміжним підсумком за балансовими рахунками
 8. 2.Ознаки платіжних рахунків
  депозитів на вимогу або, інакше кажучи, до депозитів до запитання. Тобто, обслуговуючи такий депозит, банк зобов'язаний в будь-який момент забезпечити зняття коштів, що здійснюється безпосередньо клієнтом чи третьою особою за дорученням
 9. 5. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами
  строковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком"; 3328 (П) "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком"; 3578 (А) "Інші нараховані доходи"; 3579 (А) "Прострочені інші нараховані доходи"; 6022 (П) "Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання"; 6050 (АП) "Процентні доходи за цінними
 10. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  класифікацію основних засобів і встановлюють вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів. Для обліку активів групи "Основні засоби" використовуються рахунки 4400, 4409, 4431. Активи групи "Інші необоротні матеріальні активи" обліковуються за рахунками 4500, 4509. Незавершені капітальні інвестиції обліковуються за рахунками 4430, 4530. Одиницею обліку основних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua