Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку

Основні засоби - матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно, також інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється банком. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів
Об'єкт основних засобів (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.
Придбані (створені) основні засоби визнаються за первісною вартістю.
Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат:
суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних знижок) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
суми ввізного мита;
суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням)
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються банку);
витрат зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою основних засобів;
витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.
Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до робочого стану, не включаються до його первісної вартості.
Облік об'єктів основних засобів ведеться із застосуванням первинних документів, передбачених законодавством України.
Порядок ведення аналітичного обліку основних засобів і нематеріальних активів та складання первинних документів визначається згідно з обліковою політикою банку з урахуванням вимог законодавства України.
Продаж активів з відстроченням платежу в бухгалтерському обліку відображається відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901.
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:
а) основні засоби:
земельні ділянки;
будинки, споруди і передавальні пристрої;
машини та обладнання;
транспортні засоби;
інструменти, прилади, інвентар (меблі);
інші основні засоби;
б) інші необоротні матеріальні активи:
бібліотечні фонди;
малоцінні необоротні матеріальні активи;
тимчасові (нетитульні) споруди;
інші необоротні матеріальні активи;
в) незавершені капітальні інвестиції.
На підставі зазначених груп банки самостійно здійснюють класифікацію основних засобів і встановлюють вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів.
Для обліку активів групи "Основні засоби" використовуються рахунки 4400, 4409, 4431.
Активи групи "Інші необоротні матеріальні активи" обліковуються за рахунками 4500, 4509.
Незавершені капітальні інвестиції обліковуються за рахунками 4430, 4530.
Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт основних засобів.
Бібліотечні фонди, внутрішні телефонна і комп'ютерна мережі, системи безпеки (відеоспостереження) та комплекс охоронно-пожежної сигналізації можуть обліковуватись як окремий інвентарний об'єкт основних засобів. Формування бібліотечного фонду здійснюється відповідно до законодавства України.
Первісна вартість окремого об'єкта основних засобів або, за які сплачена загальна сума, визначається розподілом цієї суми пропорційно справедливій вартості кожного з придбаних об'єктів.
Первісна вартість об'єктів, переведених з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо до основних засобів, дорівнює їх собівартості.
Справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів (земля, будівлі, машини та устаткування) є ринкова їх вартість. Якщо немає даних про ринкову вартість машин та устаткування, то використовується відновлювальна вартість з вирахуванням суми зносу на дату оцінки. Для інших основних засобів справедливою вартістю є відновлювальна вартість з вирахуванням суми зносу на дату оцінки.
Бухгалтерський облік операцій з основними засобами здійснюється за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, із змінами.
Основні засоби, що передані в оперативний лізинг (оренду) або в заставу, обліковуються лізингодавцем або заставодавцем за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків 4400, 4409.
Активи, що поєднують матеріальні і нематеріальні елементи, відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками з обліку основних засобів або нематеріальних активів залежно від того, який з цих елементів є суттєвішим.
Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з основними засобами банки можуть використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості згідно з обліковою політикою з подальшим відображенням цих операцій за відповідними рахунками з обліку необоротних активів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку"
 1. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  поняття: Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави. Ринковий (комерційний) курс - курс, який установлюється банком для проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти. Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів. Операції з іноземною валютою за
 2. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  класифікації витрат за елементами і цільовим призначенням розрізняють капітальні затрати і поточні витрати. Капітальні витрати виникають у процесі придбання, удосконалення та доведення основних засобів (необоротних активів) до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі витрати виникають під час капітального ремонту, модернізації і реконструкції власних
 3. 3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
  основних засобів, нематеріальних активів тощо - це дата здійснення оплати куплених активів і одержання плати за продані активи; 2) дату операції - дата укладення договору про обмінну операцію, згідно з якою банк бере на себе такі зобов'язання: купити актив; і на цю дату в нього виникає право отримати від контрагента куплений актив і зобов'язання його оплатити; продати актив; і на цю дату в нього
 4. 5. Порядок нарахування амортизації основних засобів
  основних засобів, що є предметами антикваріату. Амортизація необоротних активів може здійснюватися окремо за складовою частиною об'єкта. Для розрахунку амортизації частини об'єктів, що мають однакові строки корисного використання, можуть бути згруповані. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється банком
 5. 7.Інвентаризація основних засобів.
  основних засобів, та інших активів і зобов'язань, з'ясування стану їх зберігання; установлення обсягів нестач або надлишків необоротних активів; виявлення активів, що тимчасово не використовуються, втрачених активів тощо. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник банку, який має створити необхідні умови для її проведення та визначити об'єкти інвентаризації і періодичність її
 6. 3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
  поняття, які закріплені у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку і пов'язані з даним напрямком аналізу. Серед них найважливіші такі. Операційні витрати - всі витрати, які пов'язані з основною діяльністю підприємства, а також з усіма іншими видами діяльності (за винятком діяльності, яка належить, згідно з відповідними П(С)БО, до інвестиційної та фінансової діяльності, а саме - витрат на
 7. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  поняття "органи виконавчої влади", оскільки вони не є суб'єктами виконавчої влади, тобто не мають державно-владних повноважень. 195 До складу групи установ і організацій при Кабінеті Міністрів повинні бути віднесені: а) структури, що утворені внаслідок перетворення окремих існу ючих нині органів виконавчої влади, які підвідомчі Кабінету Міністрів, але фактично не мають владно-розпорядчих
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 9. 33. Види міжнародних договорів
  поняття, що охоплює усі види міжнародних договорів. Міжнародні договори класифікуються на різних підставах: І. За кількістю учасників: 1) односторонній міжнародний юридичний акт. Його виділення в якості самостійного виду міжнародного договору деякі автори пояснюють наявністю процесу одностороннього волевиявлення суб'єкта міжнародного права, що, правда, викликає юридичні наслідки тільки для
 10. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  засобів криміналістичної техніки, а в необхідних випадках - участі спеціалістів. До цих об'єктів належать такі види документів: 1) установчі, що підтверджують факт створення та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (статут, установчий договір (установчий акт), протокол установчих зборів (рішення про створення), свідоцтво про державну реєстрацію, договір оренди приміщення, договір на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua