Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз (контрольні) → 
« Попередня Наступна »
Мельникова Г.З.. Економічний аналіз - контрольна робота, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції

У собівартості продукції знаходять відображення індивідуальні витрати кожного підприємства на виробництво і реалізацію товарів, виконання робіт і послуг. Зменшення цих витрат забезпечує підприємству конкурентоспроможність на ринку, зростання прибутку, рентабельність, тому аналіз досягнення неухильного зниження собівартості продукції, пошуку резервів подальшої економії усіх витрат на виробництво і реалізацію продукції являє собою один з обов'язкових напрямків фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств.
Серед документів державної фінансової і статистичної звітності найінформативнішими з точки зору аналізу собівартості продукції є форми «Звіт про основні показники діяльності підприємства» (№ 1 - підприємництво) і «Звіт про фінансові результати».
Для аналізу відповідних витрат на виробництво залучаються форми державної звітності з праці, з використання сировини і матеріалів, основних засобів. Для проведення поглибленого внутрішнього аналізу використовуються планові й нормативні документи, матеріали синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, управлінського обліку (зокрема калькуляції окремих виробів, робіт, послуг).
Діюча в Україні система бухгалтерського обліку та фінансової звітності побудована так, що на її базі можна успішно розв'язувати низку аналітичних задач, пов'язаних із виявленням впливу собівартості продукції і ЇЇ окремих елементів на фінансовий результат діяльності суб'єкта підприємницької діяльності. Необхідною передумовою ефективності такої аналітичної роботи є чітке уявлення про терміни і поняття, які закріплені у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку і пов'язані з даним напрямком аналізу. Серед них найважливіші такі.
Операційні витрати - всі витрати, які пов'язані з основною діяльністю підприємства, а також з усіма іншими видами діяльності (за винятком діяльності, яка належить, згідно з відповідними П(С)БО, до інвестиційної та фінансової діяльності, а саме - витрат на придбання об'єктів основних засобів, на фінансові інвестиції, на виплату процентів за кредит, дивідендів тощо). До складу операційних витрат не входять також витрати, які є результатом надзвичайних подій.
Операційні витрати на виробництво продукції - всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом (продажем) продукції, крім витрат, які віднесені до категорії інвестиційних, фінансових та надзвичайних витрат.
Інші операційні витрати - операційні витрати, які не входять до складу витрат на виробництво (продаж) продукції, а саме:
витрати на дослідження та розробки;
собівартість реалізованих зайвих для підприємства виробничих запасів;
сплачені або визнані штрафи, пеня, недоїмки;
недостачі та витрати від псування цінностей;
інші витрати, які пов'язані з операційною діяльністю.
Виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - це основна частина операційних витрат підприємства; вона включає в себе всі витрати, пов'язані з виробництвом (у торгівлі - з продажем) товарів, робіт, послуг, які реалізовані у звітний період. При цьому слід пам'ятати, що згідно зі стандартом фінансової звітності «Звіт про фінансові результати» до складу собівартості продукції не входять адміністративні витрати, тобто загальногосподарські витрати, які пов'язані з управлінням підприємством у цілому, і витрати на збут - на пакування, транспортування продукції, на маркетинг, рекламу тощо.
Виробнича собівартість готової продукції - витрати на всю виготовлену продукцію за звітний період (включно з такою, яка залишилася нереалізованою на кінець періоду). Величина виробничої собівартості готової продукції відрізняється від виробничої собівартості реалізованої продукції, зокрема, на суму так званих нерозподілених постійних загальновиробничих витрат (див. нижче), які входять лише до складу собівартості реалізованої продукції.
Елементи витрат - складові собівартості продукції, кожна з яких являє собою сукупність економічно однорідних витрат, У П(С)БО-16 закріплено таке групування економічних елементів операційних витрат:
матеріальні витрати;
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи;
амортизація;
інші операційні витрати.
Витрати, які формують виробничу собівартість продукції, групуються за напрямками витрат. У П(С)БО-16 визначено такі групи витрат на виробництво продукції:
прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
загальновиробничі витрати.
Загальновиробничі витрати - це виробничі накладні витрати на організацію виробництва і управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання машин та устаткування. Для аналізу собівартості реалізованої продукції, випущеної готової продукції, а також загальновиробничих витрат як її складової важливо мати на увазі їх поділ на постійні та змінні. До змінних належать витрати, які прямо (або майже прямо) залежать від обсягу випущеної продукції. Такі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат (тобто на кожний вид продукції), виходячи з фактичного обсягу випуску продукції у звітний період. Інший порядок встановлено щодо постійних загальновиробничих витрат, тобто витрат, які залишаються незмінними (або майже незмінними) незважаючи на зміни обсягу випуску продукції: вони розподіляються між об'єктами витрат з урахуванням не фактичного, а так званого нормального обсягу продукції, який враховує потужність підприємства. Якщо ж у звітний період випуск продукції виявився нижчим, ніж його нормальна потужність, частина постійних загальновиробничих витрат залишається нерозподіленою. Вона не входить до складу виробничої собівартості готової продукції, але входить до складу виробничої собівартості реалізованої продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції"
 1. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  Витрати виробництва - це витрати живої і опредметненої праці підприємств (об'єднань) на виробництво й збут продукції. В практиці планування і обліку для характеристики витрат виробництва використовують термін "витрати на виробництво", на випущену продукцію вони виражаються в її собівартості. Собівартість продукції підприємств являє частину вартості цієї продукції, що включає споживані кошти,
 2. 4. Погашення кредит}7.
  Погашення наданого кредиту проводиться за такими бухгалтерськими рахунками: а) іншому комерційному банку;Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»; К-т 1521 «Кредити овернайт, які надані іншим банкам»; К-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»; К-т 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам»; б) суб 'сктам господарської
 3. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  Основні засоби - матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Об'єкт основних засобів - закінчений
 4. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв'язків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об'єднуються під загальною назвою інвестування. У державі з командно-адміністративною економікою
 5. 1. Формування цінової політики
  Особливості формування цінової політики торговельного підприємства. Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповідних операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня цін, які встановлюються на них (Ц); Д=f(0, Ц). Обгрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, послуги) підприємства
 6. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
  Фінансовий контроль - це комплекс заходів, які здійснюються державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів. Фінансовий контроль спрямований на раціональне використання бюджетних коштів та коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, дотримання фінансової дисципліни у державних господарчих структурах, він спрямований на пошук резервів
 7. 71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
  Фінансовий контроль - це комплекс заходів, які здійснюються державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів. Фінансовий контроль спрямований на раціональне використання бюджетних коштів та коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, дотримання фінансової дисципліни у державних господарчих структурах, він спрямований на пошук резервів
 8. 4. Напрями та форми реалізації державної економічної політики.
  Держава реалізує економічну і соціальну політику у сфері господарювання у двох формах: - довгострокової (стратегічної) політики, - поточної (тактичної) політики (ч. 1 ст. 9 ГК). Економічна стратегія (ч. 2 ст. 9 ГК) - обраний державою курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований на вирішення крупномасштабних економічних та соціальних завдань, завдань культурного
 9. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  Боротьба з посяганнями на відносини власності є одним з головних завдань здійснення кримінальної політики держави, однією з найважливіших її функцій - забезпечення економічної безпеки, захисту права власності (статті 17, 41 Конституції України). У криміналістиці радянського періоду вивченню проблем розслідування злочинів проти власності, особливо розкрадань, приділялася велика увага, внаслідок
 10. § 1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції
  Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин у сучасному суспільстві, є поняття конкуренції (сoncurrentia). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити суперників. Під економічною конкуренцією розуміється змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua