Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз (контрольні) → 
« Попередня Наступна »
Мельникова Г.З.. Економічний аналіз - контрольна робота, 2009 - перейти до змісту підручника

Задача 1

Показники План Факт Відхилення абсолютне Відхилення відносне Товарна продукція 3254240 2926287 -327953 -10,0687 Середньоспискова чисельність робітників 430 397 -33 -7,6744 Середня кількість днів 22 21 -1 -4,5454 Середня тривалість робочого дня 8 7,8 -0,2 -2,5 Середнього динний виробіток 43 45 2 4,6511
Метод ланцюгових підставок
Товарну продукцію розраховуємо по формулі:
ТП = 4 ? Д? Т? Вг
Мультиплікативна чотирьох факторна модель

ТП0 = 40 ? Д0 ? Т0 ? В02
ТПт = 41 ? Д0 ? Т0 ? В02
?ТП4 =ТПт - ТП0
ТПтт. .= 41 ? Д1 ? Т0 ? В20
?ТПд = ТПтт. = ТПт
ТПттт = 41 ? Д1 ? Т1 ? В0
?ТПт = ТПттт - ТПтт.
ТП1= 41 ? Д1 ? Т1 ? В12
?ТПв = ТП1 - ТПттт
?ТП = ТП1 - ТП0
ТП0 = 430?22?8?43=3254240 грн
ТПт = 397?22?8?43 = 3004496 грн
?ТП2 = 3004496 - 3254240 = -136568 грн
Під впливом зменшення середньоспискової чисельності робітників у порівнянні з планом на 33 особи товарна продукція зменшилася на249744 грн.
ТПтт. = 397?21?8?43 = 2867928 грн
?ТПд = 2867928 - 3004496 = -136568 грн
Під впливом зменшення середньої кількості днів відпрацьованим одним робітником за місяць у порівнянні з планом на один день, товарна продукція зменшилася на 136568 грн.
ТПттт = 397?21?7,8?43 = 2796229,8 грн
?ТПт = 2796229,8 - 2867928 = -71698,2 грн
Зменшення тривалості робочого дня у порівнянні з планом на 0,2 год. призвело до зменшення товарної продукції на 71698,2 грн.
ТП1 = 397?21?7,8?45 = 2926287 грн.
?ТПв2 = 2926287 - 2796229,8 = 130057,2 грн.
Під впливом збільшення середнього динного виробітку одного робітника в порівнянні з планом на 2 грн товарна продукція збільшилася на 130057,2 грн.
?ТП = 2926287 - 3254240 = - 327953 грн
Фактичне значення товарної продукції у порівнянні з плановим зменшилося на 327953 грн. Це було обумовлено збільшенням середнього динного виробітку одного працівника у порівнянні з планом на 2 грн. (ТП> 130057,2 грн), також значне збільшення товарної продукції було компенсовано за рахунок зменшення середньоспискової чисельності працівників на 33 особи; зменшення середньо кількості днів відпрацьованих одним робітником за місяць на 1 день;зменшення тривалості робочого дня на 0,2 години.
Резервами поліпшення господарювання є:
збільшення чисельності на 33 особи (Це дозволить збільшити товарну продукцію на 249744 грн)
збільшення кількості днів за місяць на 1 день. (це дозволить збільшити товарну продукцію на 136568 грн)
збільшення тривалості робочого дня на 0,2 години (Це дозволить збільшити товарну продукцію на 71698,2 грн)
Метод абсолютних різниць.
?ТП2 = ?4 ? Д0 ? Т0 ? В20
?ТПд = 41 ? ?Д ? Т0 ? В20
?ТПт = 41 ? Д1 ? ?Т ? В20
?ТПв2 = 41 ? Д1 ? Т1 ? ?В2
?ТП = ?ТП2 + ?ТПд + ?ТПт +?ТПв2
?ТП2 = -33 ? 22 ? 8 ? 43 = - 249744 грн
?ТПд = 397 ? (-1) ? 8 ? 43 = - 136558 грн
?ТПт = 397 ? 21? (-2) ? 43 = -71698,2 грн
?ТПв2 = 397 ? 21 ? 7,8 ? 2 = 130057,2 грн
?ТП = -327953 грн
Метод ланцюгових постанов
Резервами підвищення ефективності господарювання буде збільшення чисельності на 33 особи; збільшення кількості днів на 1 день; збільшення тривалості робочого дня на 0,2 години - це дозволить додатково виробити продукції на 458010,2 грн
Метод відносних різниць

?ТП4 = ?4? ТП0
100

?ТПд = ?Д? (ТП0 + ?ТП2)
100

?ТПт = ?Т? (ТП0+ ?ТП2 +?ТПд)
100

?ТПв2 = ?В2?(ТП0 ? ?ТП2 + ?ТПд + ?ТПт)
100

?ТП2 = -7,6744?3254240
100 = -249743,4 грн

?ТПд = -4,5454 ? (3254240 + (-249743,4)
100 = - 136566,4 грн

?ТПт = - 2,5? ((3254240 + (- 249743,4) + (- 136566,4))
100 = - 71698,2 грн

?ТПв2 =

?ТП = - 327952,5 грн

Фактичне значення товарної продукції у порівнянні з плановим зменшилась на 10,0687%. Це було обумовлено збільшенням виробітку у порівнянні з планом на 4, 6511% (під впливом цього факторна товарна продукція збільшилась на 130055,5 грн) таке збільшення товарної продукції було компенсовано за рахунок зменьшення чисельності на 7,6744%; збільшення кількості днів на 4,5454%; збільшення тривалості робочого дня на 0,2 години або на 2,5 %.Це дозволить додатково виробити продукції на 458008 грн або на 14,7198%.

Логарифмічний метод

Ітn = ТП 2926287
Тп0 = 3254240 = 0,8992
І4 = 41 397
40 = 430 = 0,9232
Ід = Д1 21
Д0 = 22 = 0,9545
Іт = Т1 7,8
Т0 = 8 = 0,975
Ів2 = В12 45
В02 = 43 = 1,0465

Розраховуємо зміну товарної продукції

?ТП2 = lgi2__ lg 0,9232 - 0,03
lgi тп ? ?ТП = lg 0,8992 ? (- 327953) = - 0,05 ? (- 327953) =

- 196771,8 грн

?ТПд = lgі д lg 0,9545 - 0,02
lgі тn ? ?ТП = lg 0,8992 ? (- 327953)= - 0,05 ? (- 327953) =

- 131181,2 грн

? ТПт = lgiт lg 0,975 0,01
lgi тn ? ?ТП = lg 0,8992 ? (-327953)= - 0,05 ?(- 327953) =

- 65590,6 грн

?ТПв2 = lgi В2 lg 1,0465 0,02
lgi тn ТП = lg 0,8992 ? (- 327953) = 0,05 ?(- 327953) = 131181,2 грн

?ТП = -262362,4 грн

(помилка допущена за рахунок округлення)
Загальна зміна товарної продукції зменшилась на 262362,4 грн. Це було обумовлено збільшенням виробітку, зменшенням тривалості робочого дня, зменшенням кількості днів, зменшенням чисельності.
Резервами підвищення господарювання буде:
збільшення чисельності на 33 особи (це дозволить збільшити ТП на 196771,8 грн)
збільшення кількості днів на 1 день (це дозволить збільшити ТП на 131181,2 грн)
збільшення тривалості робочого дня на 0,2 години (це дозволить збільшити ТП на 65590,6 грн).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Задача 1"
 1. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  задач, досягненні цілей підприємства. Це обумовлює неповне, недостатньо дієве здійснення (а в деяких випадках і невиконання) таких важливих функцій (процедур) управління персоналом, як: планування якісного і кількісного складу працівників, інформаційне забезпечення системи управління персоналом, соціально-психологічна діагностика людських ресурсів, аналіз і регулювання взаємовідносин у колективі,
 2. Список використаних джерел
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные отношения.- Ростов-на-Дону, 2001. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. - М., 1993. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М., 1991. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2001. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению:
 3. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  задач повинно базуватися на правильній організації бухгалтерського обліку витрат вир-ва. Добре налагоджений облік сприяє усуненню безгосподарності і надлишків у використанні коштів, їх економії. Це забезпечує зростання рентабельності підприємств і організацій. У плануванні, обліку і калькуляції собівартості продукції застосовуються декілька угрупувань витрат: по місцю їх винекнення (це можливо
 4. 3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
  задач, пов'язаних із виявленням впливу собівартості продукції і ЇЇ окремих елементів на фінансовий результат діяльності суб'єкта підприємницької діяльності. Необхідною передумовою ефективності такої аналітичної роботи є чітке уявлення про терміни і поняття, які закріплені у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку і пов'язані з даним напрямком аналізу. Серед них найважливіші такі.
 5. Задача №2
  Показник План Факт Відхилення абсолютне Відхилення відносне Виручка від реалізації 2406890 2590380 183490 6234 Ціна одиниці продукції 233 243 10 4,2918 Обсяг реалізованої продукції 10330 10660 330 3,1945 Результативний показник - виручка від реалізації. В = p ? q В0 = 233 ? 10330 = 2406890 грн В1 = 243 ? 10660 = 2590380 грн ?В = 2590380 - 2406890 = 183490 грн Індексний метод Ipq = p1 ? q1
 6. Задача № 3
  Показники ліквідності: - загальний коефіцієнт ліквідності р . 260 балансу К0заг = р. 620 балансу 157801 К0заг = 50035 = 3,15 136616 К1заг = 64188 = 2,13 Підприємство має у своєму розпорядженні значний обсяг оборотних коштів, так як нормальне значення становить2- 2,5. коефіцієнт швидкої ліквідності: р.260 - (р.100+...+р.140 + р.250) Кш = р.620
 7. 3. Задача
  Визначте оптимальний розмір максимального та середнього залишку грошових активів підприємства та необхідну кількість операцій по переказу грошей по наступним даним: Показники Місячний плановий обсяг готівки, грн.. 1000 Прогноз отримання додатку прибутку, % 0,7 Витрати на обслуговування однієї операції поповнення грошових коштів, грн.. 100 Гаmax = Гаmax = 285714,28 = =
 8. Задача 3
  Визначити еластичність попиту, використовуючи дані таблиці. Найменування товару Ціна Обсяг попиту первісна після зміни первісна після зміни А 94 91 146 167 Б 146 186 124 190 В 1270 1230 305 435 Товар А Еп = : = 1,1875 Товар Б Еп = : = 1,20 Товар В Еп = : =
 9. 2. Функции исполнительной власти:
  задач и ожи- даемых результатов той или иной управляемой деятельности. 4. Организация - создание органов управления, определение их функций и т.д. 5. Правовое регулирование деятельности и функционирования со- ответствующих структур. 6. Общее руководство и оперативно-распорядительная работа. 7. Координация (согласование) действий различных органов управ- ления, должностных лиц и организаций. 8.
 10. 1. Административное право
  задач и осуществления функций государства регулирует общественные отношения управленче- ского характера, складывающиеся в процессе организации и функциони- рования исполнительной власти, а также в сфере внутриорганизационной и административно-юрисдикционной деятельности различных государст- венных
© 2014-2022  ibib.ltd.ua