Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз (контрольні) → 
« Попередня Наступна »
Мельникова Г.З.. Економічний аналіз - контрольна робота, 2009 - перейти до змісту підручника

Задача № 3

Показники ліквідності:
- загальний коефіцієнт ліквідності
р . 260 балансу
К0заг = р. 620 балансу

157801
К0заг = 50035 = 3,15
136616
К1заг = 64188 = 2,13

Підприємство має у своєму розпорядженні значний обсяг оборотних коштів, так як нормальне значення становить2- 2,5.
коефіцієнт швидкої ліквідності:
р.260 - (р.100+...+р.140 + р.250)
Кш = р.620

157801 - (9754 + 98+ 8596 + 359 + 199)
К0ш = 50035 = 2,77

136616 - (14016 + 161 + 25879 + 371 + 190)
К1ш = 64188 = 1,86

Величина показника перевищує одиницю , це свідчить про істотне відвертання коштів у дебіторську заборгованість.
- коефіцієнт абсолютної ліквідності:
р.230 + р.240 + р.150 + р.220
Коб = р.620

540 + 33
К0аб = 50035 = 0,0114

790
К1аб = 64188 = 0,0123

Так як отриманні значення менші за оптимальні (0,2), то можемо стверджувати , що підприємство не зможе погасити заборгованість негайно.
Показники фінансової стабільності:
коефіцієнт автономії:
р.380
К ав = р.640

286776
К0ав = 349921 = 0,82
274918
К1ав = 349027 = 0,79

Високе значення показника свідчить про сталу гарантованість зобов'язань підприємства.
- коефіцієнт фінансової залежності:

Кз =

К0з =

К1з =
К0 ман =

К1ман =

Цей показник показує, яку частку власного капіталу вкладено в оборотні кошти.
- коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів

К заб =

К0 заб =

К1заб =

Значення цього показника має бути на рівні 0,5 - 0,6

коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів
Кс =

К0с =

К1 с =

Значення цього коефіцієнта не може бути більше за 0,67

- коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів

Кд =
Кд =

К0д =

К1д =

Характеризує структуру капіталу який буде перебувати у розпорядженні підприємства не менш як 1 рік.
коефіцієнт структури залученого капіталу:
К ст. =

К0ст =

К1ст =

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Задача № 3"
 1. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  задач, досягненні цілей підприємства. Це обумовлює неповне, недостатньо дієве здійснення (а в деяких випадках і невиконання) таких важливих функцій (процедур) управління персоналом, як: планування якісного і кількісного складу працівників, інформаційне забезпечення системи управління персоналом, соціально-психологічна діагностика людських ресурсів, аналіз і регулювання взаємовідносин у колективі,
 2. Список використаних джерел
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные отношения.- Ростов-на-Дону, 2001. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. - М., 1993. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М., 1991. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2001. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению:
 3. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  задач повинно базуватися на правильній організації бухгалтерського обліку витрат вир-ва. Добре налагоджений облік сприяє усуненню безгосподарності і надлишків у використанні коштів, їх економії. Це забезпечує зростання рентабельності підприємств і організацій. У плануванні, обліку і калькуляції собівартості продукції застосовуються декілька угрупувань витрат: по місцю їх винекнення (це можливо
 4. 3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
  задач, пов'язаних із виявленням впливу собівартості продукції і ЇЇ окремих елементів на фінансовий результат діяльності суб'єкта підприємницької діяльності. Необхідною передумовою ефективності такої аналітичної роботи є чітке уявлення про терміни і поняття, які закріплені у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку і пов'язані з даним напрямком аналізу. Серед них найважливіші такі.
 5. Задача 1
  Показники План Факт Відхилення абсолютне Відхилення відносне Товарна продукція 3254240 2926287 -327953 -10,0687 Середньоспискова чисельність робітників 430 397 -33 -7,6744 Середня кількість днів 22 21 -1 -4,5454 Середня тривалість робочого дня 8 7,8 -0,2 -2,5 Середнього динний виробіток 43 45 2 4,6511 Метод ланцюгових підставок Товарну продукцію розраховуємо по формулі: ТП = 4 ? Д? Т? Вг
 6. Задача №2
  Показник План Факт Відхилення абсолютне Відхилення відносне Виручка від реалізації 2406890 2590380 183490 6234 Ціна одиниці продукції 233 243 10 4,2918 Обсяг реалізованої продукції 10330 10660 330 3,1945 Результативний показник - виручка від реалізації. В = p ? q В0 = 233 ? 10330 = 2406890 грн В1 = 243 ? 10660 = 2590380 грн ?В = 2590380 - 2406890 = 183490 грн Індексний метод Ipq = p1 ? q1
 7. 3. Задача
  Визначте оптимальний розмір максимального та середнього залишку грошових активів підприємства та необхідну кількість операцій по переказу грошей по наступним даним: Показники Місячний плановий обсяг готівки, грн.. 1000 Прогноз отримання додатку прибутку, % 0,7 Витрати на обслуговування однієї операції поповнення грошових коштів, грн.. 100 Гаmax = Гаmax = 285714,28 = =
 8. Задача 3
  Визначити еластичність попиту, використовуючи дані таблиці. Найменування товару Ціна Обсяг попиту первісна після зміни первісна після зміни А 94 91 146 167 Б 146 186 124 190 В 1270 1230 305 435 Товар А Еп = : = 1,1875 Товар Б Еп = : = 1,20 Товар В Еп = : =
 9. 2. Функции исполнительной власти:
  задач и ожи- даемых результатов той или иной управляемой деятельности. 4. Организация - создание органов управления, определение их функций и т.д. 5. Правовое регулирование деятельности и функционирования со- ответствующих структур. 6. Общее руководство и оперативно-распорядительная работа. 7. Координация (согласование) действий различных органов управ- ления, должностных лиц и организаций. 8.
 10. 1. Административное право
  задач и осуществления функций государства регулирует общественные отношения управленче- ского характера, складывающиеся в процессе организации и функциони- рования исполнительной власти, а также в сфере внутриорганизационной и административно-юрисдикционной деятельности различных государст- венных
© 2014-2022  ibib.ltd.ua