Головна
ГоловнаЕкономікаУправление персоналом (контрольные) → 
« Попередня
Мельникова Г.З.. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Управління персоналом», 2009 - перейти до змісту підручника

Список використаних джерел


Акопова Е.С. Мировая экономика и международные отношения.- Ростов-на-Дону, 2001.
Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. - М., 1993.
Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М., 1991.
Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2001.
Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению: Учеб. пособие для вузов. - М., 1999.
Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Учеб. пособие для вузов: Пер. с англ. - М., 2000.
Зовнішня торгівля. - 1999. - № 1, 2, 3, 4.
Зовнішня торгівля. - 2000. - № 1, 2, 3.
Зовнішня торгівля. - 2001. - № 1.
Ковалев А. Г. Руководителю о работнике. Практический аспект изучения личности. - М., 1988.
Кунц Т., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. - М., 1994.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.,1992.
Травин В. Основы кадрового менеджмента. - М., 1997.
Фуллер Д. Управляй или подчиняйся. Проверенная техника эффективного менеджмента. - М., 1992.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Список використаних джерел"
 1. Список використаних джерел
  Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. Минск: Полымя, 1997 Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент - Спб: Питер, 1999 Уткин Э.А. Цены. Ценообразование - М: Экмос, 1997 Цены и ценообразование / под ред. проф. В.Е. Есипова - Спб: Петер, 1999 Економіка предприятия // под ред. проф. О.И. Волкова - М:Инфра-М,
 2. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  список літератури (див. додаток 2). Вступ є обов'язковою частиною курсової роботи, який за обсягом не повинен перевищувати трьох друкованих сторінок. В ньому обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається стисла характеристика літературного стану проблеми, вказується завдання курсової роботи. Основна частина курсової роботи складається із розділів та підрозділів (останні можуть
 3. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  список кандидатур у члени Суду Генеральному секретареві ООН. Члени Суду обираються на роздільних засіданнях Генеральною Асамблеєю ООН і Радою Безпеки. Термін повноважень суддів - дев'ять років, при цьому кожні три роки переобираються п'ять суддів. Кворум утворює присутність дев'ятьох суддів. Слід враховувати, що стороною в справі, що розбирається Судом, може бути тільки держава. Фізичні та
 4. Вступ
  використання і відтворення тваринного світу. Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони,
 5. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  список тарифів комісійної винагороди за свої операції і послуги. Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній та іноземній валюті у двох установах банку. У разі відкриття двох поточних рахунків у національній валюті один з них виступає в якості основного, другий-додаткового. Таким чином,
 6. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  використання на цілі, передбачені кредитним договором, зі збереженням права контролю банку за цільовим використанням кредиту. Видача кредиту проводиться одноразово, щоденно або в інші строки, визначені в кредитному договорі, виходячи з потреби в кредиті. Довгострокові кредити можуть надаватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт і здійснення затрат (поетапно). Підприємствам із постійним
 7. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  використанням сировини, матеріалів, топлива й енергій, фонду заробітної плати та іншими статтями витрат, за дотриманням встановлених коштів, затрат по обслуговуванню виробництва і управлінню; - обгрунтована калькуляція собівартості продукції, правильне складання звітної калькуляції; - перевірка виконання планів по собівартості і виявленню резервів скорочення витрат; - виявлення результатів по
 8. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  використання коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді. Інвестиції - це економічна категорія розширеного відтворення, яка є основним інструментом формування мікро- та макроекономічних пропорцій і визначає темпи економічного росту. Таким чином, інвестиції - це те, що «відкладають» на завтрашній день, щоб мати
 9. Поняття екологічного права України
  використання природних ресурсів для господарських потреб і захисту права власності на природні об'єкти. Наукове обгрунтування проблема захисту довкілля з'являється тільки у XX ст. Законодавче закріплення вона дістає лише в його другій половині. Система екологічного законодавства, що склалася в Україні протягом 1960-1991 рр., значною мірою була або компіляцією союзного законодавства колишнього
 10. Висновки
  використання небезпечного середовища (здійснення заходів щодо очищення тери-торії, обмеження і заборона різних видів екологічно небезпечної діяльності тощо) або здійснення комплексу заходів на тій території, де є потенційні природні дже-рела прояву небезпеки чи здійснюються екологічно небезпечні види діяльності та експлуатуються відповідні об'єкти. Необ-хідно також передбачати особливий статус
© 2014-2022  ibib.ltd.ua