Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.

Згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" банком можуть надаватись такі види кредитів:
1) кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах;
2) міжбанківські кредити.
Кредитом називається будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та повернення.
Кредити в плані рахунків поділяються на короткострокові із початковим строком погашення менше одного року та довгострокові - з початковим строком погашення більше одного року.
На рахунках першого класу плану рахунків обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахунках 15 розділу "Кошти в інших банках", а кредити, одержані від інших банків, - на пасивних рахунках 13 Кошти Національного банку України і 16 розділів Кошти інших банкі.
На рахунках другого класу плану рахунків обліковуються кредити та аванси (кредити, що не підкріплені кредитними угодами) в розрізі контрагентів:
суб'єктів господарської діяльності;
органів загального державного управління;
фізичних осіб.
Окремо обліковуються кредити в поточну та інвестиційну діяльність.
Кредити в поточну діяльність - це кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат.
Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати та інші цілі. До кредитів у поточну діяльність відносять:
операції РЕПО;
ураховані векселі;
факторингові операції;
кредити за внутрішніми торговельними операціями;
кредити за експортно-імпортними операціями;
кредити в поточну діяльність.
Кредити в інвестиційну діяльність - кредити, надані позичальникам на задоволення їх тимчасової потреби в коштах при здійсненні інвестицій. До них відносять: кредити на будівництво та освоєння землі; кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі; фінансовий лізинг.
Банківський кредит надається суб'єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором.
Кредити позичальникові надаються з позичкового рахунка, як правило, у безготівковому порядку перерахуванням на поточний рахунок позичальника або шляхом прямої оплати розрахунково-грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, придбані (надані) на умовах договорів і контрактів з постачальниками.
Позичкові кошти можуть бути перераховані на розрахунковий рахунок позичальника для використання на цілі, передбачені кредитним договором, зі збереженням права контролю банку за цільовим використанням кредиту.
Видача кредиту проводиться одноразово, щоденно або в інші строки, визначені в кредитному договорі, виходячи з потреби в кредиті. Довгострокові кредити можуть надаватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт і здійснення затрат (поетапно).
Підприємствам із постійним циклом виробництва, а також позичальникам з добрим фінансовим станом, що мають репутацію надійних платників, може бути відкрито "кредитну лінію" - одержання позички в грошовій безготівковій формі в майбутньому частинами в межах заздалегідь визначеної суми і встановленого ліміту, у рахунок якого приймаються до фінансування група договорів і комерційних контрактів. Розмір кредитної лінії, строки її використання, періодичність погашення і відновлення визначаються укладеними договорами, контрактами.
Перш ніж скласти кредитний договір фахівці з кредитування банку проводять відповідну роботу щодо суб'єктів кредитування. Вони оцінюють кредитний проект, після чого ставлять питання перед керівництвом банку про доцільність (чи недоцільність) кредитування клієнта. Повний пакет необхідних документів для надання кредиту передають до юридичного управління.
Юридичне управління готує свій висновок, де відображаються такі основні моменти:
відповідність статутних документів чинному законодавству України;
наявність ліцензії, дозволів та інших документів для здійснення основної діяльності, для якої береться кредит;
повнота та правильність оформлення документів щодо забезпечення кредиту.
Після отримання висновку від юридичного управління фахівець передає документи службі безпеки банку.
Служба безпеки банку перевіряє документи й готує свій висновок. У ньому відображаються такі основні моменти:
оригінальність реєстраційних документів;
інформація щодо засновників та керуючих осіб позичальника, а також структурних підрозділів - дочірніх підприємств, філій та ін.;
інформація про раніше отримані позичальником кредити, своєчасність їх погашення та сплату процентів тощо.
Фахівець залучає спеціалістів банку з оцінки майна, що пропонується як забезпечення за кредитом, де під час оцінювання застосовуються методи: витратний, аналоговий, дохідності.
Після детального вивчення документів та висновків до них юридичного управління служби безпеки банку і фахівець готують експертний висновок для винесення питання про надання кредиту на Кредитний комітет банку.
Висновок містить:
короткий опис позичальника;
аналіз фінансового стану:
аналіз обороту коштів за рахунками;
аналіз основних показників діяльності фірми в динаміці - виручка, витрати, прибуток;
розрахунок та аналіз показників платоспроможності та фінансової стійкості;
дебіторська заборгованість - реальність погашення;
кредиторська заборгованість - строк давності;
аналіз джерел погашення кредитної заборгованості;
економічний аналіз ефективності проекту, що кредитується;
забезпеченість кредиту.
Після рішення Кредитного комітету про надання кредиту, який оформлюється протоколом, фахівець формує основні розділи кредитної справи позичальника:
заява на надання кредиту;
засновницькі документи;
фінансово-економічна інформація;
заява на кредит, бізнес-план, контракти:
кредитний договір та додаткова угода до нього; «договори та документи із забезпечення кредиту;
документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій (розрахунки нарахованих процентів, розпорядження, виписки з позичкового рахунка і рахунка процентів та ін.);
документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів;
копії протоколу Кредитного комітету
інші документи, які стосуються надання кредиту.
Фахівець разом з працівником юридичного управління готує кредитний договір у двох примірниках.
Момент підписання договору із забезпечення повернення кредитних коштів регулюється умовами кредитного договору.
У разі необхідності нотаріального підтвердження договорів із забезпечення кредиту договори готує нотаріус.
Оформлення договорів застави здійснюється відповідно до положень Закону України "Про заставу". Страхування заставленого майна позичальник здійснює в страховій компанії за згодою банку.
Протягом терміну дії кредитного договору за ініціативою будь-якої із сторін кредитного договору може ставитись питання про зміни умов кредитування.
Зміни умов кредитного договору з боку позичальника здійснюються на підставі обґрунтованого листа - клопотання (з додатком розрахунків, документів). Фахівець оцінює обґрунтованість та доцільність внесення змін в умови кредитного договору та надає свої висновки для розгляду в Кредитний комітет.
Зміни умов кредитування фахівець оформлює додатковою угодою до кредитного договору.
У розпорядженні, яке економіст кредитного управління готує для бухгалтерії, вказуються такі дані:
балансовий рахунок (перші чотири цифри);
валюта, в якій необхідно відкрити рахунок;
назва позичальника;
реєстраційний номер позичальника за клієнтською базою даних банку;
код відповідального виконавця;
обов'язкові параметри для рахунка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту."
 1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  сутністю є торговельними, також відносяться до активних операцій банків. До пасивних операцій з цінними паперами належать операції, що проводяться з метою залучення коштів (випуск банком цінних паперів-облігацій, ощадних сертифікатів). Серед пасивних операцій є й такі, що пов'язані з кредитним ризиком (перерахування векселів, отримання кредитів під заставу векселів), та такі, що відносяться до
 2. 4. Погашення кредит}7.
  кредитному договорі. Погашення кредиту може здійснюватись одноразово і в розстрочку (частково). Одноразове погашення позички передбачає його повернення в повній сумі в установлений у кредитному договорі строк. При погашенні позички в розстрочку передбачається періодичне погашення суми боргу, пов'язане з надходженням виручки від реалізації продукції (проведення робіт, надання послуг) та інших
 3. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  сутність документації прийому-отримання поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг; виявлення у позичальника листів, претензій на недопоставлену продукцію, кредиторську заборгованість; використання необлікованих бланків суворої звітності і заміна їх іншими бланками; завищення списання на видаток матеріальних цінностей під виглядом втрат на природні збитки, відходи, псування та інші
 4. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  сутність неправомірних дій (бездії) вказаних осіб; місце, час та спосіб вчинення неправомірних дій; ухилення від виконання певних дій; тривалість злочину (багатоепізодний чи складається з одного епізоду); обов'язки та їх фактичне виконання певною службовою особою; чи спричинена шкода неправильними діями (бездіяльністю) особи - учасника зовнішньоекономічної операції; причинний зв'язок між діями
 5. 3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту
  кредитної статистики. Фінансовий облік видачі та погашення кредиту, нарахування процентів за кредитами, наданими комерційними банками, регламентується Правилами бухгалтерського обліку, затвердженими постановою Правління Національного банку України. Цей нормативний документ розроблений з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Система обліку операцій з кредитування є більш
 6. 3. Визнання заборгованості за кредитами сумнівною.
  кредитного комітету банку та документами, що підтверджують такий стан. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські записи: а) за внутрішніми торговельними операціями: Д-т 2094 «Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»; К-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми
 7. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.
  кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 № 435 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901. Лізингоодержувач відображає в балансі отримані необоротні активи одночасно як актив і зобов'язання. Відображення
 8. Органiзацiя робочого місця касира
  операцію та її клiєнтiв; своєчасну видачу клієнтами придатних до обігу банкнот національної та іноземної валют; обмін клiєнтами непридатних до обігу банкнот (монет) нацiональної валюти на придатні до обігу банкноти (монети), Їх розмін та вилучення сумнівних банкнот (монет) на дослідження; документальне оформлення руху готівки в операцiйнiй касі; своєчасне відображення касових операцій у
 9. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  операцій на велику суму з подальшою ліквідацією підприємства без сплати податків. 5. Вчинення розрахунків щодо господарських операцій через додатково відкриті рахунки. II. Способи приховування валового доходу 6. Невключення до оподатковуваного обігу бартерних операцій (податок на прибуток, податок на додану вартість, інноваційний фонд та ін.). 7. Проплата однією організацією за іншу в рахунок
 10. § 1. Криміналістична характеристика шахрайства
  кредитно-банківських операцій, лжефірм, страхової, інвестиційної і довірчої діяльності; 2) шахраї-гастролери, які постійно роз'їжджають і негайно зникають з місць вчинення злочинних діянь; 3) шахраї-гравці, які використовують азартні ігри (карточні шулери, «катали», «червоні валети» та ін.); 4) шахраї, які не мають постійного місця роботи чи проживання, неодноразово судимі за шахрайство та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua