Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій

У бухгалтерії банку облік кредитних операцій проводиться за такими класами рахунків.
На рахунках першого класу враховуються кредити, які:
а) одержані від Національного банку України;
б) надані іншим банкам;
в) одержані від інших банків.
На рахунках 131 групи "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України" обліковуються короткострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу включаються рахунки, за якими обліковуються: овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України, кошти за операціями репо, короткострокові кредити, які отримані через аукціон, ломбардні кредити, короткострокові стабілізаційні та інші кредити, отримані від Національного банку України, а також нараховані витрати за такими кредитами.
На рахунках 132 групи "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України", обліковуються довгострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу входять рахунки, за якими проводиться облік: довгострокових кредитів, отриманих через аукціон; отриманих за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій; довгострокових стабілізаційних та інших кредитів, отриманих від Національного банку України, а також нарахованих витрат за такими кредитами.
На рахунках 152 групи "Кредити, що надані іншим банкам" обліковуються кредити, надані іншим банкам. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових, довгострокових кредитів та фінансовий лізинг, що надані іншим банкам, а також прострочена заборгованість та нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам.
Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам, обліковується в 158 групі "Сумнівна заборгованість інших банків".
На рахунках групи 159 "Резерв під заборгованість інших банків" обліковується сума сформованих резервів під заборгованість інших банків. До цієї групи належить тільки один рахунок, на якому проводиться облік формування використання резерву під заборгованість інших банків.
На рахунках 162 групи "Кредити, що отримані від інших банків" обліковуються кредити, отримані від інших банків. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових і довгострокових кредитів, отримані комерційним банком від інших банків, а також нараховані витрати за такими кредитами.
Частина рахунків другого класу плану рахунків стосується кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності юридичним і фізичним особам. У даному класі обліковуються:
кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності;
кредити, що надані органам загального державного управління;
кредити, які надані фізичним особам.
До кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності, відносять такі групи рахунків:
201 група - "Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання";
202 група - "Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
203 група - "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";
206 група - "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" .
Окремо виділяється 207 група "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання". Сюди входять рахунки, на яких обліковуються: короткострокові, довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, на купівлю будівель, споруд, обладнання, землі та фінансовий лізинг, що надані суб'єктам господарської діяльності, а також прострочена заборгованість, нараховані і прострочені проценти за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.
За групою 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" показуються всі види кредитів, що визнані сумнівними. Факт визнання кредитної заборгованості сумнівною фіксується за умови, коли банк не має певності щодо її погашення позичальником. До уваги передусім беруть результати аналізу фінансового стану позичальника та перспектив його подальшої діяльності.
Окрім кредитів, що надані суб'єктам господарської діяльності, виділяють:
Кредити, які надані органам загального державного управління. Ці кредити обліковуються в таких групах рахунків:
210 - "Кредити, що надані органам державної влади";
211- "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування";
219- "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади".
Кредити, які надані фізичним особам. Ці кредити обліковуються на таких групах рахунків:
220- "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам";
221 - "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";
229 - "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам"
Окремо виділяється 240 група Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам, в якій знаходяться рахунки 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам" та 2401 "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам".
Доходи від наданих кредитів обліковуються на рахунках шостого класу плану рахунків за такими групами:
600 - "Процентні доходи за коштами, що розміщеними в Національному банку України";
601 - "Процентні доходи за коштами, що розміщеними в інших банках";
602 - "Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання";
603 - "Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади";
604 - "Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам".
Слід зазначити, що Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунки, на яких обліковуються активи або пасиви, які не відповідають таким вимогам: імовірно, що банк отримає або втратить будь-яку економічну вигоду, пов'язану з цим елементом активу або пасиву; елемент активу або пасиву має вартість, яка може бути точно виміряна.
Усі види забезпечення кредитних ризиків банку обліковуються на позабалансових рахунках:
901 - "Гарантії, отримані від банків";
902 - "Гарантії, що надані клієнтам";
903 - "Гарантії, що отримані від клієнтів";
909 - "Сумнівні гарантії та поручительства";
910 - "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам";
911 - "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків";
912 - "Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам";
950 - "Отримана застава";
951 - "Надана застава".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями. За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем
 2. Словник-довідник
  характеристик. Вклад учасників та засновників господарського товариства - будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Внутрішньогосподарські відносини -
 3. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  характеристику активно-пасивних, але на перше число місяця - лише активні або пасивні відповідно. Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються відповідно за рахунками 3600 П "Доходи майбутніх періодів" та 3500 А "Витрати майбутніх періодів". Банк щомісяця визнає суму доходів і витрат, що належать до звітного періоду, з відображенням за відповідними
 4. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  балансових рахунках: №2605 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток"; № 2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток" . Усі рахунки, що належать до групи рахунків «Кошти в розрахунках» -пасивні, тобто мають кредитове сальдо, і залишки за цими рахунками використовуються як безкоштовні
 5. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  балансовий рахунок (перші чотири цифри); валюта, в якій необхідно відкрити рахунок; назва позичальника; реєстраційний номер позичальника за клієнтською базою даних банку; код відповідального виконавця; обов'язкові параметри для
 6. 3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту
  балансовій і фінансовій звітності для аналізу та управління. Друга функція - запис детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметри самих операцій для можливості отримання звітів у різних розрізах для внутрішнього користування, для можливості надання звітів про діяльність контрольним органам та для обчислення макроекономічних параметрів грошово-кредитної статистики. Фінансовий
 7. Економічний зміст депозитних операцій
  характеристик. При класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника. З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити. У складі строкових депозитів виділяють ощадні вклади (депозити) і власне строкові депозити. В сучасній банківській практиці України ощадні вклади відкриваються тільки
 8. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
  балансових рахунків II, III, IV порядків. Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Аналітичний облік забезпечує розкриття інформації про кожну операцію та кожного контрагента, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків. Оскільки банк може виконувати безліч операцій у різних валютах, то план рахунків комерційного банку забезпечує
 9. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, із змінами. Основні засоби, що передані в оперативний лізинг (оренду) або в заставу, обліковуються лізингодавцем або заставодавцем за окремими
 10. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  характеристика злочинів. В умовах формування ринкових відносин кредитно-фінансова діяльність є однією з найважливіших у сфері економіки. Особливу роль у цій діяльності відіграє одна з основних функцій банку - кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян. Крім банків, кредиторами можуть виступати інші кредитно-фінансові установи - фонди, асоціації, ломбарди та ін.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua