Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку

З економічного погляду структура цінних паперів як фондового інструменту досить складна: існує структуризація видів цінних паперів, структуризація видів операцій на фондовому ринку. Це вимагає більш деталізованого обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами виходячи з вимог оподаткування та регулювання діяльності учасників фондового ринку. Тільки в класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" міститься близько 40 рахунків з обліку операцій з цінними паперами. Крім того, в перший клас "Казначейські та міжбанківські операції" введено близько 20 рахунків для відокремленого обліку операцій з цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України та емітовані цим банком, у другий клас "Операції з клієнтами" введено п'ять рахунків для обліку операцій з урахування векселів, чотири рахунки для обліку операцій репо. Передбачені окремі рахунки для обліку дебіторської і кредиторської заборгованості за різними видами операцій з цінними паперами, а також рахунки для обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами.
Балансові рахунки класифікуються за видами контрагентів, характером операцій і ступенем зниження ліквідності. Слід звернути увагу й на те, що в плані рахунків операції відображаються не за формою, а за їх економічним змістом. Це означає, що операції, які за своєю природою є, наприклад, кредитними (урахування векселів, операції репо), відображаються в розділі 20 «Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності». Знайшов відображення і принцип ліквідності активів. Він міститься у класифікації рахунків за групами. Так, група рахунків з обліку врахованих векселів увійшла до розділу 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання". Оскільки дебіторська заборгованість за врахованими векселями має таку ж саму природу, що і заборгованість за виданими кредитами, то ці заборгованості мають схожу ліквідність.
Синтетичний облік операцій з цінними паперами здійснюється на рівні балансових рахунків II, III, IV порядків. Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Аналітичний облік забезпечує розкриття інформації про кожну операцію та кожного контрагента, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків.
Оскільки банк може виконувати безліч операцій у різних валютах, то план рахунків комерційного банку забезпечує мультивалютний облік операцій. Операції в іноземній валюті здійснюються за тими самими рахунками, що й операції в гривні. Це дає змогу здійснювати на підставі бухгалтерського обліку структуризацію типових за своїм економіко-правовим змістом операцій з цінними паперами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  відображення інформації за типовими операціями. За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов'язань. План рахунків
 2. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
  відображенні цінних паперів за нижчою з двох вартостей - балансовою чи ринковою - та створенні спеціального резерву під нереалізований збиток (на суму різниці між балансовою та ринковою вартістю акцій, якщо ринкова вартість наприкінці місяця стає нижчою від їх балансової вартості). Спеціальний резерв відображається за балансовим рахунком 319 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
 3. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  операцій, що не передбачають сплату в грошовій формі (бартер, різні взаєморозрахунки, операції з давальницькою сировиною), валютною виручкою визнається еквівалентна вартість товарів, яку має отримати за вказаними угодами українська сторона. Термін «валютна виручка» має обмежений характер, оскільки незаконний відтік валютних коштів можливий і в інших формах, наприклад, у вигляді фіктивних угод
 4. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат). Якщо величина дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, є несуттєвою, тобто не більше 1% від суми номіналу, то вона може відноситися на процентні доходи (витрати) під час визнання фінансового інструменту. Якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу, то банк
 5. 4. Система рахунків для обліку капіталу
  операцій за рахунками групи 500 "Статутний капітал банку" здійснюється лише на балансі головного банку (юридичної особи). Крім того, для обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів із формування статутного капіталу - випуском (емісією) акцій, їх продажем, скуповуванням, нарахуванням емісійних різниць та дивідендів, - використовуються ще й такі рахунки: 3630 (П) "Внески за незареєстрованим
 6. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
  особливості надання кредиту "овердрафт", який надається лише надійним клієнтам банку, у разі порушення строків сплати основного боргу або процентів за овердрафтом банк має віднести заборгованість за овердрафтом на відповідні рахунки короткострокових кредитів. На дату укладення договору, відповідно до якого передбачається кредитування рахунку клієнта, банк відображає в обліку зобов'язання з
 7. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  операції з цінними паперами можна поділити на три групи: Емісійні; Інвестиційні; Посередницькі (комісійні, клієнтські). Загальна схема, яка визначає місце банків на ринку цінних паперів наведена на рис. 1. Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні. Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску
 8. 4.Облік цінних паперів емітованих банком
  операцій за балансовим рахунком 500 "Статутний капітал банку" здійснюється тільки на балансі головного банку (юридичної особи). Комерційні банки - юридичні особи мають право надавати дозвіл своїм філіям на розміщення зазначених цінних паперів серед клієнтів банку за умови встановлення суворого контролю з боку комерційного банку та регіонального управління Національного банку за здійсненням
 9. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  особливості виду податку, пов'язаного з певною сферою діяльності, типовою обстановкою та умовами досягнення злочинного результату. Виходячи з цього критерію, способи ухилення від податків можна систематизувати за чотирма основними групами. І. Способи, загальні для всіх видів податків 1. Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, розрахунків за ними (усі види податків). 2.
 10. 2. Система господарського законодавства.
  особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Тридцята глава ГК України містить шість параграфів, а саме: - поставка; - контрактація сільськогосподарської продукції; - енергопостачання; - біржова торгівля; - оренда майна та лізинг; - інші види господарсько-торговельної діяльності; 31) комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання; 32)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua