Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Облік вкладень банку в цінні папери

Цінні папери, які перебувають у банку на правах власності, або прийняті на експертизу і зберігаються у сховищі, або прийняті банком як застава, або придбані та/або зберігаються за дорученням клієнтів, а також цінні папери, які придбані згідно з договорами про довірче управління, обліковуються за позабалансовими рахунками.
Усі цінні папери, що придбані банком, обліковуються на балансі залежно від того, до якого портфеля вони відносяться.
Вкладення банку у цінні папери класифікуються як:
портфель цінних паперів на продаж;
портфель цінних паперів на інвестиції;
портфель пайової участі (інвестицій в асоційовані компанії);
портфель інвестицій у дочірні компанії.
Цінні папери обліковуються на балансі за балансовою вартістю у розрізі кожної складової частини: номінал, неамортизований дисконт або неамортизована премія.
Порядок обліку цінних паперів у комерційних банках регламентується інструкціями, листами та доповненнями до них Національного банку України. Розглянемо основні принципи цього обліку.
Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком з метою їх подальшого продажу. Придбані для продажу акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком відображаються за балансовими рахунками групи 310 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж".
Вкладення банку в цінні папери відображаються за первісною вартістю, що включає ринкову ціну придбаних акцій з урахуванням комісійних та інших витрат, пов'язаних з придбанням.
В аналітичному обліку за балансовими рахунками 3102 (А) "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,що випущені банками, у портфелі банку на продаж"; 3103 (А) "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж"; 3105 (А) "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж" ведуться особові рахунки в розрізі емітентів акцій та випусків цінних паперів.
Зважаючи на принцип обережності, наприкінці кожного місяця балансова вартість портфеля акцій на продаж коригується за правилом нижчої вартості.
У цьому випадку правило нижчої вартості полягає у відображенні цінних паперів за нижчою з двох вартостей - балансовою чи ринковою - та створенні спеціального резерву під нереалізований збиток (на суму різниці між балансовою та ринковою вартістю акцій, якщо ринкова вартість наприкінці місяця стає нижчою від їх балансової вартості).
Спеціальний резерв відображається за балансовим рахунком 319 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж". Перевищення ринкової вартості над балансовою бухгалтерським проведенням не супроводжується.
Згідно з правилом нижчої вартості зниження вартості портфеля акцій на продаж буде відображено проведенням:
Д-т 7703 (АП) «Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж»;
К-т 3190 (КА) "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж".
За рахунок цього резерву покривається різниця (збиток) від реалізації акцій за ціною, нижчою від їх придбання.
При реалізації акцій, що перебувають у портфелі банку на продаж, реалізований прибуток чи збиток (різниця між ціною реалізації та балансовою вартістю) відображається у банку-продавця за окремим аналітичним рахунком балансового рахунка 6203 (АП) "Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку".
Якщо в період перебування акцій у портфелі на продаж за ними були оголошені дивіденди, то дохід від вкладень банку в акції на продаж, отриманий у вигляді дивідендів, обліковується за балансовим рахунком 6300 (П) "Дохід у вигляді дивідендів"
Номінальна вартість придбаних банком акцій (свідоцтв або сертифікатів акцій) ураховується за позабалансовим рахунком 9819 (А) "Інші цінності і документи" в розрізі емітентів.
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
Облік вкладень в асоційовані та дочірні компанії здійснюється за балансовими рахунками 410 "Інвестиції в асоційовані компанії" та 420 "Інвестиції в дочірні компанії" відповідно.
В аналітичному обліку за балансовими рахунками 4102 (А) "Інвестиції в асоційовані банки"; 4103 (А) "Інвестиції в асоційовані небанківські установи"; 4105 (А) "Інвестиції в інші асоційовані компанії"; 4202 (А) "Інвестиції в дочірні банки"; 4203 (А) "Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи"; 4205 (А)"Інвестиції в інші дочірні компанії" ведуться особові рахунки в розрізі емітентів акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком.
Довгострокові вкладення банку в асоційовані компанії відображаються за рахунками групи 410 «Інвестиції в асоційовані компанії» за ціною, визначеною пайовим методом.
Пайовий метод визначає пропорційну частку відображеного у звіті прибутку компанії, в яку вкладається капітал як дохід інвестора. При використанні цього методу банк-інвестор зараховує оголошений емітентом дохід від інвестиції, в еквівалентній частці власності, на збільшення цієї інвестиції. При цьому здійснюється проведення:
Д-т рахунків групи 410 (А) «Інвестиції в асоційовані компанії»;
К-т 6300 (П) "Дохід у вигляді дивідендів"
Після оголошення та сплати дивіденди розглядаються як повернення частки інвестиції. При цьому здійснюється проведення:
Д-т "Кореспондентський рахунок";
К-т рахунків групи 410 (А) "Інвестиції в асоційовані компанії".
Довгострокові вкладення банку в дочірні компанії враховуються за балансовими рахунками групи 420 (А) «Інвестиції в дочірні компанії». Володіючи контрольним пакетом акцій, банк, як головна компанія, складає зведену консолідовану фінансову звітність (метод консолідації).
Зведена фінансова звітність складається тільки у тому разі, якщо задовольняються дві основні вимоги: 1) можливість контролю дочірнього підприємства та 2) вкладення, здійснені в банк чи інші фінансові (небанківські) установи й підприємства, що доповнюють діяльність банку. Якщо вказані вимоги не задовольняються, то придбані акції відображаються у балансі банку (головної компанії) як вкладення в асоційовані компанії (балансовий рахунок 410 "Інвестиції в асоційовані компанії").
Номінальна вартість придбаних банком акцій (свідоцтв або сертифікатів акцій) враховується за позабалансовим рахунком 9819 (А) "Інші цінності і документи" в розрізі емітентів.
Вкладення банку в боргові цінні папери з метою продажу. Боргові цінні папери, які випущені центральними та місцевими органами державного управління, банками та іншими юридичними особами, обліковуються за балансовим рахунком 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж" (крім тих, що рефінансуються Національним банком України).
В аналітичному обліку за балансовими рахунками 3110 "Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на продаж"; 3111 (А) " Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж "; 3112 (А) "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж "; 3113 (А) "Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж "; 3114 (А) "Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж"; 3116 (КА)"Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж "; 3117 (А) " Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж» ведуться особові рахунки в розрізі емітентів.
Боргові цінні папери у портфелі банку на продаж відображаються в обліку за вартістю їх придбання та переоцінюються в кінці місяця згідно з правилом нижчої вартості.
Облік боргових цінних паперів на продаж банк здійснює у розрізі кожної складової цінного папера: номінальної вартості, дисконту, премії. Для цього в аналітичному обліку за балансовими рахунками групи 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж" відкриваються окремі балансові рахунки. (Відкриття рахунків та облік за складовими частинами цінного папера, а також амортизація премії чи дисконту, здійснюється аналогічно порядку, наведеному за борговими цінними паперами на інвестиції.)
Наприкінці місяця за борговими цінними паперами, що враховані у портфелі банку на продаж, необхідно здійснювати нарахування процентного доходу.
Результат (прибуток або збиток) від торгівлі цінними паперами відображається за балансовим рахунком 6203 (АП) " Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Облік вкладень банку в цінні папери"
 1. Словник-довідник
  обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам. Аудиторська діяльність - діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших
 2. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банку керуються такими правилами. Правило перше. При класифікації витрат за елементами і цільовим призначенням розрізняють капітальні затрати і поточні витрати. Капітальні витрати виникають у процесі придбання, удосконалення та доведення основних засобів (необоротних активів) до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі витрати
 3. 3.Види обліку в комерційних банках.
  обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На
 4. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  облікового реєстру рахунків власників у зберігача. Усі банківські операції з цінними паперами можна поділити на три групи: Емісійні; Інвестиційні; Посередницькі (комісійні, клієнтські). Загальна схема, яка визначає місце банків на ринку цінних паперів наведена на рис. 1. Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні. Емісійні цінні папери - цінні папери, що
 5. 4.Облік цінних паперів емітованих банком
  обліку відображаються окремо. На сумарну номінальну вартість акцій акціонерам може видаватися сертифікат. Акції оплачуються у гривнях, а у випадках, передбачених статутом банку, також в іноземній валюті. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акцій за рахунками капіталу виражається у гривнях. Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, внесеної іноземними засновниками,
 6. 38. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів
  облік депозитних операцій в порядку, установленому Міністерством юстиції України. 160. Приймання грошових сум або цінних паперів у депозит для передачі кредитору здійснюється за заявою зацікавленої особи. Заява повинна містити такі відомості: щодо особи, від якої прийнято внесок у депозит, а також щодо особи, для передачі якій його внесено, а саме: для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по
 7. § 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов'язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарській діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб'єктів господарювання
  обліку майна цих суб'єктів. Проте таке визначення, на наш погляд, є неповним. Насамперед у ст. 190 ЦК майном як особливим об'єктом визнається і окрема річ (сукупність речей), і майнові права та обов'язки. Зауважимо, що майнові права і обов'язки теж відбиваються в ба- лансі суб'єкта господарювання. Майно можна класифікувати за кількома ознаками: 1) рухоме і нерухоме майно (ст. 181 ЦК України);
 8. 2. Майно і майнові права у господарському товаристві.
  обліку майна цих суб'єктів. Відповідно до статті 140 ГК України джерелами формування майна суб'єктів господарювання є: 1) грошові та матеріальні внески засновників; 2) доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); 3) доходи від цінних паперів; 4) капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 5) надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм,
 9. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банків регламентується "Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим
 10. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигід, пов'язаних із збільшенням активів або із зменшенням зобов'язань, і таке зростання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua