Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

3.Види обліку в комерційних банках.

Система обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних.
Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність. Зміни у фінансовому обліку не впливають на податковий облік.
Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва банку та його підрозділів оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, оцінки, контролю й використання своїх ресурсів.
Управлінський облік ведеться банком для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфіки та особливостей діяльності і структури управління. Банки самостійно обирають метод обліку затрат та калькулювання собівартості послуг (робіт), визначають зміст внутрішньої звітності, а також строки її подання на різні рівні управління. При організації управлінського обліку повинна забезпечуватися ідентичність інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку.
Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно до чинного законодавства і використовується для складання податкової звітності, форма, правила, порядок і термін подання якої визначаються Державною податковою адміністрацією. Зміни в податковому обліку не впливають на фінансовий облік.
Об'єкти бухгалтерського (фінансового) обліку, що відображаються як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках, такі:
активи банку - готівкові кошти, кошти на кореспондентських рахунках, депозити в інших банках, портфель цінних паперів, нематеріальні і матеріальні активи, кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам та іншим банкам, інші активи;
зобов'язання - кошти на кореспондентських рахунках банків, депозити та кредити інших банків, кошти до запитання клієнтів, строкові депозити клієнтів, цінні папери власного боргу, інші зобов'язання, кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій;
капітал - статутний капітал, нерозподілені прибутки (нерозподілені прибутки минулих років, прибутки (збитки) минулого року, що підлягають затвердженню), інші фонди та загальні резерви, результати переоцінювання.
Отже, в інтерпретації фінансового обліку банків найголовніше - осмислити баланс і зрозуміти склад і співвідношення активів і пасивів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.Види обліку в комерційних банках."
 1. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  види кредитів: 1) кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах; 2) міжбанківські кредити. Кредитом називається будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та повернення. Кредити в плані рахунків поділяються на короткострокові із початковим строком
 2. 2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
  види короткострокових, довгострокових кредитів та фінансовий лізинг, що надані іншим банкам, а також прострочена заборгованість та нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам. Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам, обліковується в 158 групі "Сумнівна заборгованість інших банків". На рахунках групи 159 "Резерв під заборгованість інших банків" обліковується сума
 3. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені законами України. Порядок розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності визначається Законом України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті», яким встановлений обов'язковий строк, протягом якого зовнішньоекономічні операції українських резидентів повинні бути завершені, тобто при експорті товарів, робіт або послуг має бути
 4. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  види кас, а соме: прибуткову, видаткову, вечірню, перерахункову грошової виручки. Як правило, основний обсяг готівки в системі банків проходить через прибутково-видаткові каси. Робота касового апарату проводиться в окремих, спеціально обладнаних приміщеннях. Для зберігання готівки операційної каси в банках призначено грошові сховища. У грошових сховищах також зберігаються кошти резервних фондів
 5. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, з дальшим аналізом та пере-ніркою результатів і складанням відповідних звітів. - Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову інформацію про банк як суб'єкт господарської діяльності. - Бухгалтерський облік є процесом визначення, вимірювання та передавання
 6. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
  обліку комерційних банків України" овердрафт - короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми через дебатування його рахунка. Овердрафт оформлюється договором, в якому зазначається ліміт овердрафту, умови його використання, відсотки за ним, а також відповідальність за несвоєчасне повернення. Відсотки за
 7. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  види цінних паперів. Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та бездокументарні. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні. Права, посвідчені цінним папером, належать: пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір); особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама
 8. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
  обліковуються за позабалансовими рахунками. Усі цінні папери, що придбані банком, обліковуються на балансі залежно від того, до якого портфеля вони відносяться. Вкладення банку у цінні папери класифікуються як: портфель цінних паперів на продаж; портфель цінних паперів на інвестиції; портфель пайової участі (інвестицій в асоційовані компанії); портфель інвестицій у дочірні компанії. Цінні папери
 9. 1. Сутність валютних операцій
  обліку операцій з іноземною валютою слід усвідомити такі терміни та поняття: валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті; валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають
 10. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
  обліку такими проводками: а) передоплата: Дебет рахунків 3510, , 4430; Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650; б) визнання основних засобів у балансі банку: Дебет рахунків 4400, 4500; Кредит рахунків 3510, 4430. Придбання основних засобів за іноземну валюту відображається такими проводками: а) передоплата: Дебет рахунку 3510; Кредит рахунку 1500 - на суму в іноземній валюті; б) визнання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua