Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.

Активи, що передані у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються лізингодавцем як виданий кредит, на який поширюються вимоги Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 № 435 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901.
Лізингоодержувач відображає в балансі отримані необоротні активи одночасно як актив і зобов'язання.
Відображення фінансового лізингу (оренди) лізингодавцем
Лізингодавець наданий у фінансовий лізинг (оренду) об'єкт необоротних активів у сумі мінімальних лізингових (орендних) платежів і негарантованої ліквідаційної вартості відображає в бухгалтерському обліку такими проводками:
Дебет рахунків 1525, 2071;
Дебет рахунків 4309, 4409, 7490;
Кредит рахунків 4300, 4400 - на суму залишкової вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди).
Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних)
платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди) та теперішньою його вартістю, що визначена за лізинговою (орендною) ставкою процента, є доходом лізингодавця.
Розподіл доходу між звітними періодами протягом строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової (орендної) ставки процента до залишку заборгованості лізингоодержувача за кредитом на початок звітного періоду.
Витрати, що пов'язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду), включаються до вартості кредиту під час первісного визнання та амортизуються протягом строку лізингу (оренди). У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
Дебет рахунку 2075;
Кредит рахунку 1200.
Нарахування доходу та амортизація витрат за операціями з фінансового лізингу (оренди) у бухгалтерському обліку відображаються такими проводками:
Дебет рахунків 1528, 2078;
Кредит рахунків 6018, 6028 - на суму нарахованого доходу;
Дебет рахунку 6028;
Кредит рахунку 2075 - на суму амортизації премії.
Отримана лізингодавцем сума лізингового (орендного) платежу відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:
Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650;
Кредит рахунків 1528, 2078 - на суму отриманого доходу;
1525, 2071 - на суму компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди).
Якщо за умовами договору об'єкт фінансового лізингу (оренди) повертається лізингодавцю, то в обліку лізингодавця на суму негарантованої ліквідаційної вартості здійснюється така проводка:
Дебет рахунків 4300, 4400;
Кредит рахунків 1525, 2071.
Відображення фінансового лізингу (оренди) лізингоодержувачем
На початок строку лізингу (оренди) основні засоби та нематеріальні активи, що отримані лізингоодержувачем у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються за найменшою з оцінок: справедливою вартістю необоротного активу або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових (орендних) платежів. Витрати лізингоодержувача, що пов'язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду), включаються до вартості активу під час його первісного визнання.
У бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:
Дебет рахунків 4300, 4400;
Кредит рахунку 3615.
Витрати лізингоодержувача на поліпшення об'єкта фінансового лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди).
На суму завершених капітальних інвестицій збільшується залишкова вартість активу і в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
Дебет рахунку 4400;
Кредит рахунку 4430.
Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової (орендної) ставки процента до залишку зобов'язань на початок звітного періоду. Якщо в договорі про фінансовий лізинг (оренду) не зазначена лізингова (орендна) ставка процента, то застосовується ставка процента до можливих позик лізингоодержувача.
Нараховані витрати за отриманими лізингоодержувачем активами у фінансовий лізинг (оренду) відображаються в бухгалтерському обліку такою проводкою:
Дебет рахунку 7028;
Кредит рахунку 3678.
Сплата лізингоодержувачем орендних платежів у бухгалтерському обліку відображається такими проводками:
Дебет рахунку 3678;
Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650 - на суму нарахованих витрат за отриманими активами у фінансовий лізинг;
Дебет рахунку 3615;
Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650 - на суму зобов'язання за фінансовим лізингом (орендою).
Лізингоодержувач протягом періоду очікуваного використання активу нараховує амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду).
Періодом очікуваного використання об'єкта фінансового лізингу (оренди) є строк корисного використання - якщо договором передбачено перехід права власності на актив до лізингоодержувача (орендаря), або коротший з двох періодів - строк лізингу (оренди) або строк корисного використання об'єкта фінансового лізингу (оренди) - якщо переходу права власності на об'єкт фінансового лізингу (оренди) не передбачено. Метод нарахування амортизації об'єкта фінансового лізингу (оренди) визначається лізингоодержувачем відповідно до порядку нарахування амортизації власних основних засобів і нематеріальних активів.
Нарахування амортизації об'єкта фінансового лізингу (оренди)
в бухгалтерському обліку відображається такою проводкою:
Дебет рахунку 7423;
Кредит рахунків 4309, 4409.
Під час переходу за умовою лізингу (оренди) основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду), у власність лізингоодержувача в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
Дебет рахунків 4300, 4400;
Кредит рахунків 4300, 4400;
одночасно на суму зносу і накопиченої амортизації:
Дебет рахунків 4309, 4409;
Кредит рахунків 4309, 4409.
Якщо за умовами договору об'єкт фінансового лізингу (оренди) повертається лізингодавцю, то в обліку на суму негарантованої ліквідаційної вартості здійснюється така проводка: Дебет рахунків 3615, 4409, 4309;
Кредит рахунків 4300, 4400.
Витрати на утримання об'єкта необоротних активів, одержаного у фінансовий лізинг (оренду), у бухгалтерському обліку відображаються за рахунком 7421.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача."
 1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
  операція, за якою лізингодавець передає лізингоотримвуачу право на коритстуання активом за плату та на певний період. Об'єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю лізингодавця або придбані ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна. Залежно від умов лізингу (оренди) щодо передавання всіх ризиків і вигод, пов'язаних з правом
 2. Словник-довідник
  обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам. Аудиторська діяльність - діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших
 3. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банків регламентується "Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим
 4. 3.Види обліку в комерційних банках.
  обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На
 5. 3.Облік операцій з оперативного лізингу.
  обліку такою проводкою: Дебет рахунків 4300, 4400, 4309, 4409; Кредит рахунків 4300, 4400, 4309, 4409. Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує амортизацію за активами, переданими в оперативний лізинг (оренду). У цьому разі здійснюється така проводка: Дебет рахунку 7423; Кредит рахунків 4309, 4409. Лізингодавець здійснює нарахування лізингових (орендних) платежів, яке
 6. Реінвестиція
  операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій. Залежно від об'єктів інвестування розрізняють такі форми інвестиційної діяльності : інноваційна діяльність; капітальні вкладення. 1. Інноваційна діяльність - діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
 7. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банку керуються такими правилами. Правило перше. При класифікації витрат за елементами і цільовим призначенням розрізняють капітальні затрати і поточні витрати. Капітальні витрати виникають у процесі придбання, удосконалення та доведення основних засобів (необоротних активів) до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі витрати
 8. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигід, пов'язаних із збільшенням активів або із зменшенням зобов'язань, і таке зростання
 9. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів, машинограм тощо. Банки самостійно розробляють
 10. 4. План рахунків і принципи його побудови
  обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень
© 2014-2022  ibib.ltd.ua