Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз (контрольні) → 
Наступна »
Мельникова Г.З.. Економічний аналіз - контрольна робота, 2009 - перейти до змісту підручника

1. Аналіз витрат на зоробітню плату

Витрати виробництва - це витрати живої і опредметненої праці підприємств (об'єднань) на виробництво й збут продукції. В практиці планування і обліку для характеристики витрат виробництва використовують термін "витрати на виробництво", на випущену продукцію вони виражаються в її собівартості. Собівартість продукції підприємств являє частину вартості цієї продукції, що включає споживані кошти, предмети праці, послуги інших організацій і заробітню плату працюючих, виражені в грошовій формі.
В умовах удосконалення господарювання собівартість продукції є важливішим економічним показником діяльності об'єднань і підприємств. Управління собівартістю підприємців являє собою планомірний процес формування витрат на виробництво, собівартості одиниці продукції, виявлення резервів економії, зниження собівартості і забезпечення систематичного контролю за виконанням завдань по собівартості.
Складовими елементами системи управління собівартості продукції є прогнозування й планування, нормування витрат, облік і калькуляція, економічний аналіз, контроль за формуванням собівартості.
Облік витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції є основними і відповідальними ланками облікової роботи. Перед обліком витрат на вир-во продукції поставлені такі основні завдання:
- своєчасне, повне і достовірне відображення в обліці фактичних витрат, пов'язаних з вир-вом і реалізацією продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також невиробничих втрат і робіт; втрат, припустимих на окремих ділянках діяльності підприємства;
- контроль за правильним використанням сировини, матеріалів, топлива й енергій, фонду заробітної плати та іншими статтями витрат, за дотриманням встановлених коштів, затрат по обслуговуванню виробництва і управлінню;
- обгрунтована калькуляція собівартості продукції, правильне складання звітної калькуляції;
- перевірка виконання планів по собівартості і виявленню резервів скорочення витрат;
- виявлення результатів по собівартості продукції цехів і інших підрозділів підпр-ва.
Виконання перерахованих задач повинно базуватися на правильній організації бухгалтерського обліку витрат вир-ва. Добре налагоджений облік сприяє усуненню безгосподарності і надлишків у використанні коштів, їх економії. Це забезпечує зростання рентабельності підприємств і організацій.
У плануванні, обліку і калькуляції собівартості продукції застосовуються декілька угрупувань витрат: по місцю їх винекнення (це можливо для організації внутрішньовиробничого госпрозрахунку), по видам продукції (для калькуляції собівартості) і по видам витрат, тобто по статтям і елементам витрат. Останнє угрупування є досить важливим у обліці собівартості продукції.
Під економічним елементом витрат розуміють первинний однородний вид витрат на вир-во продукції, який на вир-ві неможливо розкласти на складові частини. Основними положеннями прийнята єдина і обов'язкова для всіх об'єднань і підприємств номенклатура економічних елементів витрат на вир-во:
1. Сировина й основні мат-ли (за відрахунок поворотних відходів).
2. Купівельні вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру.
3. Допоміжні мат-ли.
4. Топливо.
5. Енергія.
6. Заробітна плата. Основна і додаткова.
7. Відрахування на соціальне страхування.
8. Амортизація основних фондів.
9. Інші витрати.
Заробітна плата являє собою суттєвий елемент собівартості.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про оплату праці» - це винагорода, виражена, як правило, в грошовій формі, або уповноважений їм орган виплачує робітнику за виконану їм роботу.
Витрати на оплату праці складаються із:
1. Фонду основної заробітної плати.
2. Фонду додаткової зар.плати.
3. Інші заохочення та компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата -це винагорода за виконану роботу згідно встановлених норм (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді ставок (окладів) в відпускних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.
Додаткова зар.плата- це винагорода за працю понад встановлену норму, за трудові успіхи й винахідливість та за особі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантовані компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них відносяться виплати у формі винагород по наслідкам роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які передбачені актами діючого законодавства або ті, що проводяться понад встановлені затверджені акти норм.
Під час складання статистичної звітності про праці показуються грошові суми, нараховані до виплати у зв'язку з платіжними документами, за якими з робітниками були проведені розрахунки по зароб.платі. Вказані суми приводяться «брутто», тобто включаючи податки й інші утримання у відповідності з законодавством («нетто» - грошові суми, нараховані до оплати без податку на прибуток і обов'язкових внесків робітника у фонд соціального страхування і пенсійний фонд).
До складу витрат на оплату праці включаються всі витрати підприємств на оплату праці незалежно від джерела фінансування цих (витрат) виплат.
Суми коштів, нарахорваних за щорічні й додаткові відпустки, включаються у фонд оплати праці звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки в звітному місяці. Суми, що випадають на дні відпустки в наступному місяці - у фонд оплати праці наступного місяця.
При натуральній формі оплати праці і забезпеченні соціальної допомоги вказані виплати включаються в звіт праці в сумі, обрахованій виходячи з середньої ціни реалізації за звітний період.
Якщо продукція видається безкоштовно, то розмір зароб.плати в цьому випадку буде дорівнювати повній вартості цієї продукції; якщо вона видається за зниженими цінами - то різниці між вартістю проданої за зниженими цінами продукції і її повною вартістю.
Всі види нарахувань в іноземній валюті включаються в фонд оплати праці в національній валюті України в сумі, яка виходить шляхом переоцінки іноземної валюти по курсу Національного банку України на дату їх нарахування. Дані про фонд оплати за відповідний період минулого року при складанні звітів по праці показуються відповідно до методології, яка прийнята в звітному періоді поточного року.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Аналіз витрат на зоробітню плату"
 1. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  аналізом та пере-ніркою результатів і складанням відповідних звітів. - Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову інформацію про банк як суб'єкт господарської діяльності. - Бухгалтерський облік є процесом визначення, вимірювання та передавання інформації економічного характеру. - Бухгалтерські дані відіграють істотну роль, коли йдеться про функціонування в конкурентному
 2. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  аналіз фінансового стану: аналіз обороту коштів за рахунками; аналіз основних показників діяльності фірми в динаміці - виручка, витрати, прибуток; розрахунок та аналіз показників платоспроможності та фінансової стійкості; дебіторська заборгованість - реальність погашення; кредиторська заборгованість - строк давності; аналіз джерел погашення кредитної заборгованості; економічний аналіз
 3. 2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
  аналізу фінансового стану позичальника та перспектив його подальшої діяльності. Окрім кредитів, що надані суб'єктам господарської діяльності, виділяють: Кредити, які надані органам загального державного управління. Ці кредити обліковуються в таких групах рахунків: 210 - "Кредити, що надані органам державної влади"; 211- "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування"; 219- "Сумнівна
 4. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
  витрати (відсотки) Компенсація вартості об'єкта лізингу (оренди) Залишок зобов'язання з лізингу (оренди) на кінець періоду 1 2 3 4 5 Об'єкти лізингу (оренди) підлягають перегляду на зменшення
 5. Органiзацiя робочого місця касира
  аналіз стану надходжень i видачі готівки в нацiональнiй валюті; iдентифiкацiю клiєнтiв, які здійснюють операцій з готівкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цiєї суми в iноземнiй валюті; належний рівень оновлення банкнот в обігу тощо. Усі реквізити в касових документах мають бути заповнені чітко i повністю згідно з правилами про касові операцiї в банках
 6. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  аналіз тенденцій та змін дає змогу більш обгрунтовано підходити до вибору можливих варіантів кар'єри і необхідних програм перепідготовки працівників. По-друге, вплив служб управління персоналом на формування системи завдань і функціональних обов'язків працівників. Відомо, що для досягнення будь-яких цілей можуть бути використані різноманітні варіанти організації праці. При цьому в одних випадках
 7. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  аналізі розрізняють валові та чисті інвестиції. Валові інвестиції характеризують загальний обсяг інвестиційних коштів у певному періоді, спрямованих на відтворення (нове будівництво, реконструкція, розширення, придбання засобів виробництва), приріст товарно-матеріальних запасів, а також на підтримання діючих потужностей. Чисті інвестиції є вкладенням коштів у виробничі фонди, що заново
 8. 3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
  аналіз досягнення неухильного зниження собівартості продукції, пошуку резервів подальшої економії усіх витрат на виробництво і реалізацію продукції являє собою один з обов'язкових напрямків фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств. Серед документів державної фінансової і статистичної звітності найінформативнішими з точки зору аналізу собівартості продукції є форми «Звіт про основні
 9. 2. Індикативні ціни
  аналізу цін на даний або аналогічний товар, за яким здійснювалися зовнішньоекономічні операції за певний період. Перелік товарів, митне оформлення яких (особливо при здійсненні зовнішньоекономічних угод, пов'язаних з імпортом товарів) відбувається з прийняттям за основу нарахування митних платежів і мінімальної митної вартості партії товару, має більш розширений вигляд у порівнянні з переліком
 10. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  плату за використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього середовища, за складування відходів, але й впровадження податкових пільг за впровадження еко-логічних технологій, збалансованого виробництва. В умовах державної монополізованої економіки ні штрафи, ні економічні санкції не могли бути достатньо ефективними - гроші, які нібито мали спрямовуватись на екологічні проекти,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua