Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз (контрольні) → 
« Попередня
Мельникова Г.З.. Економічний аналіз - контрольна робота, 2009 - перейти до змісту підручника

Список використаної літератури


1. Кемпбелл Р. Макконел,, Стенли Л. Брю - "Экономикс", 2т., М.: Республика, 1992
2. Самуэльсон П. - "Економіка", 2т., М.: Дело, 1991
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. - "Основы менеджмента", М.: Дело, 1992
4. Краткий Экономический Словарь под. ред.. Ю.А.Белика, М., Издательство политической литературы, 1989
5. Пол Хейне - "Экономический образ мышления", М.: Дело, 1992

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Список використаної літератури"
 1. Список використаної літератури
  Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ - М.: ДИС, 1997. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа - М.: Финансы и статистика, 1993. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства - К.: ЛИБІДЬ, 1998. Білик М. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал "Економіст" - 1999. №1.
 2. Список літератури
  - Конституція України - Закон про охорону навколишнього середовища; - " Земельний кодекс України" ; - "Кодекс України про надра" - "Про охорону навколишнього природного середовища"; - "Про тваринний світ" ; - "Про природнозаповідний фонд" ; - "Про охорону атмосферного повітря" ; - "Лісовий кодекс України" ; - " Водний кодекс України" ; - Костицький В «Екологічна криза і складові її
 3. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  список літератури (див. додаток 2). Вступ є обов'язковою частиною курсової роботи, який за обсягом не повинен перевищувати трьох друкованих сторінок. В ньому обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається стисла характеристика літературного стану проблеми, вказується завдання курсової роботи. Основна частина курсової роботи складається із розділів та підрозділів (останні можуть
 4. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  список літератури. 2. Тестове завдання. Студенту запропоновано питання з відпові дями, серед яких слід вибрати правильні. Слід мати на увазі, що правильною може бути одна відповідь, дві, всі або жодної, їх необ хідно відмітити любою позначкою. 2. Практичне завдання. Вимоги щодо оформлення посилань та списку літератури див. Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи (стор. 123).
 5. ЗМІСТ
  літератури
 6. ВСТУП
  список рекомендованої літератури та типові практичні завдання. Під час занять рекомендується використовувати також матеріали судової практики, практичні завдання з виданих практикумів з цивільного процесуального права, тестові завдання тощо. У процесі проведення семінарських занять студенти вирішують такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки цивільного та сімейного права; норм
 7. Література
  - Закон України "Про охорону навколишнього середовища" // Відомості Верховної Ради, 1994. - №41. - Закон України "Про тваринний світ" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002, N 14, ст.97. - Закон України про мисливське господарство та полювання // УВВР України. - 2000. - №1. - Дмитренко І.А. Екологічне право. - К.,
 8. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  список тарифів комісійної винагороди за свої операції і послуги. Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній та іноземній валюті у двох установах банку. У разі відкриття двох поточних рахунків у національній валюті один з них виступає в якості основного, другий-додаткового. Таким чином,
 9. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  літератури з проблематики кадрового менеджменту, існує цілий ряд асоціацій і об'єднань у цій сфері, наприклад, Міжнародна асоціація з управління персоналом, Американське суспільство керуючих персоналом і т. д. Сучасні умови діяльності підприємств пред'являють якісно нові вимоги до менеджерів з персоналу, обумовлюють необхідність більш високої інтенсивності їхньої праці, уміння цінувати час,
 10. Список використаних джерел
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные отношения.- Ростов-на-Дону, 2001. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. - М., 1993. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М., 1991. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2001. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua