Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ВСТУПЦивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм права; зростаючої ролі цивільного процесуального права в демократичному правовому суспільстві, яке гарантує право всіх громадян на судовий захист, а також право на оскарження в суді дій посадових осіб; засвоєнні порядку розгляду й вирішення цивільних справ у загальних судах, третейських судах; розумінні безпосереднього зв'язку норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами. Мета курсу - допомогти студентам всебічно й глибоко зрозуміти природу і сутність цивільних процесуальних відносин, процесуальний порядок захисту майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян, здобути знання про основні принципи та норми цивільного судочинства, зміст Цивільного процесуального кодексу України, розкрити питання про підвідомчість цивільних справ, регламентування прав і обов'язків осіб, які беруть участь у розгляді цивільних справ, забезпечення доказів і т. ін.; підготувати до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Навчальний курс включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, представництво, процесуальні строки і судові витрати, докази і доказування, підвідомчість і підсудність, провадження в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій, окремого провадження та виконання судових рішень тощо. У процесі вивчення курсу студенти мають оволодіти навичками самостійної практичної роботи з цивільними процесуальними нормами, засвоїти суть цивільних процесуальних правових категорій, зміст цивільних процесуальних правових інститутів, об'єктивні закономірності їх розвитку, навчитися розуміти конкретний зміст норм цивільного процесуального права, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ, розуміти та правильно тлумачити роз'яснення пленуму Верховного суду України, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі цивільного процесуального права. Курс цивільного процесуального права викладається із застосуванням активних методів та передбачає різноманітні форми навчання: лекційні заняття, семінарські, колоквіуми, експериментальні форми практичних робіт. Семінарські заняття проводяться за всіма основними темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми додаються список рекомендованої літератури та типові практичні завдання. Під час занять рекомендується використовувати також матеріали судової практики, практичні завдання з виданих практикумів з цивільного процесуального права, тестові завдання тощо. У процесі проведення семінарських занять студенти вирішують такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки цивільного та сімейного права; норм чинного законодавства; формування навичок застосування у практичній діяльності здобутих знань і норм цивільного та сімейного права при вирішенні конкретних завдань. На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії цивільного процесуального права з відповідних питань, змісту норм законодавства, відпрацьовуються практичні навички вирішення конкретних спорів. Перевірка знань студентів здійснюється також у формі написання самостійних аудиторних і домашніх робіт, підготовки та захисту рефератів. Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити, як студенти засвоїли теоретичні знання, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних спірних ситуацій, а також уміння самостійно працювати з науковою та навчальною літературою. У результаті вивчення цивільного процесуального права України студенти повинні:
знати стан основних проблем науки процесуального права; функції судової влади в системі державної влади та форми її здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права та їх структуру; поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце в механізмі правового регулювання; передумови їх виникнення; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов'язки; діючі норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів, сутність цивільних процесуальних правових категорій; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати; порядок реалізації судових постанов;
вільно орієнтуватися в системі цивільного процесуального права України та судовій практиці у цивільних справах;
ознайомитися з практикою застосування цивільного процесуального закону судами України, перспективами та основними напрямками розвитку цивільного процесуального законодавства;
вміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права в процесі роботи за юридичною спеціальністю; використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази у цивільній справі; складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.
ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

(д - денне навчання, Тема Всього годин 1. Предмет і система цивільного процесуального права 6 2. Принципи цивільного процесуального права 6 3. Цивільні процесуальні правовідносини 6 4. Сторони в цивільному процесі 4 5. Треті особи в цивільному процесі 4 6. Участь прокурора у цивільному процесі 4 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб 4 8. Представництво в цивільному процесі 4 9. Процесуальні строки 4 10. Підвідомчість цивільних справ 4 11. Підсудність цивільних справ 4 12. Судові витрати 4 13. Санкції цивільного процесуального права 2
14. Доказування і докази в цивільному процесі 10 15. Порушення у суді цивільної справи 10 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду 4 17. Судовий розгляд цивільної справи 7 18. Постанови суду першої інстанції 7 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин 6 20. Окреме провадження 6 21. Провадження в апеляційній інстанції 6 22. Провадження в касаційному порядку 4 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами 4 24.
Виконавче провадження 5 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори 5 Разом 130 ГОДИН ЛЕКЦІЙ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ в - вечірнє, з - заочне) У тому числі лекції семінари самостійна робота індивідуальна робота д в з д в д в з д в 2 2 1 1 1 3 3 5 - - 2 2 - 1 1 3 3 6 - - 2 2 - 2 2 2 2 6 - - 2 2 1 2 2 - - 5 - - 2 2 1 2 2 - - 5 - - 2 2 - - - 1 1 3 1 1 - - - - - 3 3 3 1 1 2 2 - 2 2 - - 4 - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 2 2 3 - - 2 2 1 2 2 - - 3 - - 2 2 - 1 1 - - 3 1 1 - - - - - 3 3 3 - - 2 2 2 2 - 6 6 8 - - 2 2 1 2 2 6 6 9 - - 2 2 - 2 2 - - 4 - - 2 2 2 2 2 3 3 5 - - 2 2 1 2 2 3 3 6 - - - - - - - 6 6 6 - - 2 2 2 2 2 2 2 4 - - 2 2 - 2 2 2 2 6 - - 2 2 - 2 2 - - 4 - - 2 2 - 1 1 1 1 4 - - 2 2 1 2 2 1 1 5 - - - - - - - 3 3 3 2 2 40 40 14 32 32 48 48 113 7 7
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВСТУП"
 1. Волкобой И.. Реферат на тему: "Правова охорона тваринного світу", 2009
  Вступ 1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу. 3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу.
 2. Вступ
  Охорона навколишнього середовища - завдання не тільки екологів та географів, це вже загальносвітова проблема. Важливе місце в охороні навколишнього середовища належить правовій стороні цієї проблеми. Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових
 3. Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 2. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 3. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 4. Поняття і особливості принципів екологічного права ст. 19 - 27 5. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 4. Вступ
  Насьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність ? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.І. з яким повністю згодна: "Підвищений інтерес до еколого-правової освіти зумовлений необхідністю: 1) ефективного застосування
 5. Вступ
  Насьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність ? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.І. з яким повністю згодна: "Підвищений інтерес до еколого-правової освіти зумовлений необхідністю: 1) ефективного застосування
 6. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністративного права - це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного права, вміння і навиків працювати з літературою (спецільною і нормативно-правовими актами), самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції. Кращі курсові
 7. 10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*
  Вступ Розділ І. Загальні засади реформування адміністративного права: нові погляди на його роль, зміст і систему в демократичній правовій державі Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права Глава 3. Розвиток методу адміністративного права Глава 4. Матеріальні і процесуальні норми у
 8. 3. Гос. служащий
  это гражданин РФ, состоящий на гос. должно- сти, исполняющий обязанности, установленные законодательством о гос. службе и получающий денежное вознаграждение за счет федерального бюджета или средств бюджета субъекта РФ. В зависимости от квалификации разрядов гос. должности гос. службы делятся на группы: 1. высшие гос. должности гос. службы (5 группа) 2. главные гос. должности гос. службы (4
 9. 5. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права
  Суб'єкт міжнародного права - це носій певних міжнародних прав і обов'язків, що виникають відповідно до загальних норм міжнародного права або розпоряджень міжнародно-правових актів. Це також особа (у збірному значенні), поведінка якої регулюється міжнародним правом і яка вступає або може вступати в міжнародні публічні (міжвладні) правовідносини. Таким чином, це особи, учасники міжнародних
 10. 6. Держави - основні суб'єкти міжнародного права
  Держави є єдиними суверенними суб'єктами міжнародного права, тому що міжнародна правосуб'єктність властива їм у силу самого факту їх існування. Держави відіграють основну роль на міжнародній арені не тільки тому, що вони мають територію, населення, апарат влади і управління (публічна влада), але і тому, що вони мають суверенітет, який заперечує наявність над ними якогось іншого суб'єкта
© 2014-2022  ibib.ltd.ua