Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального праваЦивільне процесуальне право - це система правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто цивільний процес. Роль процесуальних дій полягає не тільки в тому, що вони створюють процесуальні відносини, а ще й у тому, що між процесуальними діями і відносинами існує тісний взаємозв'язок. Цивільний процес - це система взаємопов'язаних дій і правовідносин його учасників. Ось чому процесуальні дії є самостійним елементом предмету поряд із процесуальними відносинами. Метод цивільного процесуального права можна охарактеризувати як імперативно диспозитивний, що проявляється в правовому становищі суб'єктів, характері юридичних фактів, шляхах формування юридичних прав і обов'язків, у специфіці санкцій. Імперативний метод впливу на поведінку суб'єктів даних відносин закріплений у нормах права, що встановлюють зобов'язання, заборони і примушування (ст.ст. 95, 135, 142, 217 ЦПК). Імперативність проявляється і в процесуально-правовому становищі суду. Він як орган держави, що здійснює правосуддя, наділений активністю і виконує керівну роль у цивільному процесі, спрямовує дії учасників процесу, забезпечує здійснення ними прав і виконання обов'язків. Суд вирішує цивільну справу, виносить по ній рішення, яке має обов'язковий характер. Імперативний метод характеризується також окремим видом юридичних фактів. Це процесуальні дії суду та осіб, котрі беруть участь у справі, від яких залежать виникнення, розвиток і припинення правовідносин і які є засобами здійснення процесуальних прав і виконання обов'язків. Гарантіями їх реалізації виступають цивільні процесуальні санкції. В санкціях впроваджено позитивне зобов'язання і примушування, що характеризує їх імперативність. Диспозитивність як метод правового регулювання проявляється в правовому становищі сторін: позивача і відповідача. Цей спосіб характеризується дозволом і визначається правом суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин на активну поведінку в межах, встановлених ЦПК (ст.ст. 99, 103). У деяких нормах визначається дозволена поведінка суду (ст.ст. 140,149, 222). Таким чином, метод цивільного процесуального права є імперативно диспозитивним. Норми та інститути цивільного процесуального права об'єднані в систему. Вона визначається структурою ЦПК України та складається з двох частин: загальної та особливої. Загальна частина об'єднує норми й інститути цивільного процесуального права, які мають значення для всієї галузі, всіх видів провадження і стадій цивільного процесу (розділи 1, 2 ЦПК України). До Особливої частини включені норми та інститути, які врегульовують порядок розгляду і вирішення справ по стадіях процесу (розділи 3-6 ЦПК України). Цивільне процесуальне право як частина системи права має певний зв'язок з іншими галузями, зумовлений тим, що суспільні відносини, пов'язані із захистом прав та інтересів, регулюються тією чи іншою мірою нормами різних галузей права; крім того - природний зв'язок із галузями матеріального права (сімейне, трудове, земельне та ін.). Захист цивільних прав здійснюється в установленому порядку судом загальної юрисдикції, господарським і третейським судом, адміністративними та нотаріальними органами. Виходячи з цього можна виділити такі процесуальні порядки: судовий (цивільний процесуальний і господарський процесуальний), адміністративний, громадський, нотаріальний. Вони називаються процесуальними формами захисту прав. Але слід пам'ятати, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, до яких входять тільки професійні судді. Щодо інших органів, то вони захищають права та законні інтереси юридичних і фізичних осіб, не здійснюючи правосуддя. Законодавство про цивільне судочинство встановлює єдиний порядок розгляду цивільних справ, об'єднаних за матеріальними ознаками в три види:
справи позовного провадження. Це провадження по спорах, що виникають із цивільних, сімейних, трудових, кооперативних правовідносин. Справи позовного провадження характеризуються наявністю двох сторін з протилежними інтересами і спірністю їх правовідносин, які передаються на розгляд суду;
провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин і стосуються спору, який виник з приводу законності дій органів державного управління. В цих справах однією зі сторін обов'язково буде орган державного управління чи посадова особа (гл. 30-32 ЦПК України);
справи окремого провадження. В цих справах відсутні спір про право, а також сторони з протилежними інтересами. Вони намагаються встановити певні обставини, наявність юридичних фактів або юридичного стану особи, необхідних для реалізації суб'єктивних прав (гл. 33-39 ЦПК України).
Цивільне судочинство складається з окремих частин (стадій). Стадії цивільного процесу 1. Порушення цивільної справи в суді. 2. Підготовка цивільної справи до судового розгляду. 3. Судовий розгляд справи:
підготовча частина;
розгляд справи по суті;
судові дебати;
винесення рішення, ухвали.
4. Апеляційне провадження. 5. Касаційне провадження. 6. Виконавче провадження. 7. Перегляд рішень за нововиявленими та винятковими обставинами. Література 1. Конституція України. - К., 1996. 2. Хутыз М. Х. Общие положения гражданского процесса. Историко-правовое исследование. - М., 1979. 3. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 4. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права"
 1. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема України потребує реформування // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 134-135. Телятник Л. Права людини, їх захист та вдосконалення процесуального законодавства // Закон і бізнес. - 1994. - № 33. Чечот Д. М. Как защитить свое право (юридические советы гражданам). - М., 1988. - С. 18-20. Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. - М., 1968. - С. 54-56. Щеглов В. Н. Единство гражданского
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. Тема 12. Адміністративний процес
  тематизоване, хоча таке завдання ставиться в Концепції реформи адміністративного права, зокрема, прийняття Адміністративно-процесуального кодексу, Адміністративно-процедурного (процеду-рального) кодексу. Поки що адміністративно-процесуальні норми знаходяться у різноманітних джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення
 4. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 5. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  предмета справи, суб'єктів розгляду і території, на яку поширюється юрисдикція певного суду. У зв'язку з цим підсудність поділяється на функціональну, родову і територіальну. Функціональна підсудність визначає компетенцію окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних ними функцій. Згідно з правилами цієї підсудності місцевий суд, військовий суд гарнізону є судами першої
 6. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  тема. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються
 7. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  тема адміністративних стягнень. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Порядок накладення адміністративних стягнень. При вивченні даної теми студентам слід особливу увагу звернути на те, що інститут адміністративної відповідальності є важливою складовою адміністративного права. Більш того, останнім часом в юридичній літературі все частіше використовується поняття
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 9. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  тема, перевага надавалась методам заборони та приписів. Набагато рідше застосовувався метод дозволів. В адміністративному праві демократичного суспільства підвищується увага до гарантій реалізації прав і свобод людини. В адміністративно-правовому регулюванні цієї сфери суспільних відносин перевага має надаватися методу правових дозволів, і це необхідно передбачити в ході реформування
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  тематизації статутного законодавства доцільно було б розробити і прийняти принципово новий законодавчий акт кодифікованого типу з орієнтовною назвою: "Про організацію виконавчої влади в Україні". В ньому можна було б зосередити значну частину матеріальних норм адміністративного права. За умови подальшого змістовного і техніко-юридичного опрацювання зазначений кодифікований акт (або під назвою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua