Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 11. Підсудність цивільних справПравосуддя в Україні здійснюється виключно судом. Чинне законодавство встановлює правила розподілу цивільних справ між судами як різних ланок, так і однієї ланки. Сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи і в даному конкретному суді цієї ланки, називається підсудністю. Визначення компетенції різних судів системи здійснюється залежно від виконуваних ними функцій, від предмета справи, суб'єктів розгляду і території, на яку поширюється юрисдикція певного суду. У зв'язку з цим підсудність поділяється на функціональну, родову і територіальну. Функціональна підсудність визначає компетенцію окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних ними функцій. Згідно з правилами цієї підсудності місцевий суд, військовий суд гарнізону є судами першої інстанції, і вони виконують функцію розгляду і вирішення справ по суті. Інші суди виконують потрійні функції:
розглядають і вирішують цивільні справи по суті (перша інстанція);
перевіряють в апеляційному порядку законність і обґрунтованість рішень та ухвал, що не набрали законної сили (друга інстанція);
переглядають у касаційному порядку постанови, що набрали законної сили.
Всі суди системи виконують також функцію перегляду справ у зв'язку з нововиявленими обставинами. Порушення правил функціональної підсудності призводить в усіх випадках до відміни рішення суду. Призначення родової підсудності полягає в тому, щоб розподілити всі цивільні справи, підвідомчі суду, між окремими ланками системи. Визначити родову підсудність конкретної справи - значить установити, суд якої ланки повинен вирішувати дану цивільну справу як суд першої інстанції (наприклад, Верховний суд України буде судом першої інстанції при вирішенні справ по скаргах на рішення Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України, про визнання виборів недійсними). Територіальна підсудність необхідна для того, щоб розподілити підвідомчі суду справи між окремими судами в середині кожної ланки судової системи - залежно від території, на яку поширюється юрисдикція кожного із цих судів. Процесуальні норми, які регламентують порядок визначення територіальної підсудності, забезпечують можливість безпомилково вирішити у кожному конкретному випадку питання про місце розгляду цивільної справи, тобто із судів однакової компетенції визначити саме той, який уповноважений розглянути дану цивільну справу. Є п'ять видів територіальної підсудності: загальна, альтернативна, договірна, виключна, за зв'язком справ. За загальним правилом (загальна територіальна підсудність) цивільні справи розглядає той місцевий суд, у межах юрисдикції якого постійно або переважно проживає відповідач. Місце проживання відповідача встановлюється позивачем у позовній заяві. Місцем проживання неповнолітніх і осіб, над якими встановлена опіка, вважається місце проживання їх законних представників. Справа розглядається судом, якому вона була підсудна на момент прийняття її до провадження. Наступна зміна обставин, які зумовлюють підсудність, не є підставою для передачі справи до іншого суду. За правилами альтернативної підсудності по деяких справах підсудність може визначатися за волевиявленням позивача. Заяви про витребування аліментів, про встановлення батьківства можуть розглядатися за місцем проживання позивача. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну, можуть пред'являтися за місцем заподіяння шкоди; позови про розірвання шлюбу - за місцем проживання позивача (у випадку, якщо при ньому знаходяться неповнолітні діти, або якщо з інших поважних причин виїзд до місця проживання відповідача є утрудненим). З метою максимального сприяння у вирішенні спорів, згідно із ст. 129 ЦПК України, сторонам надається право встановлювати договірну територіальну підсудність, визначивши її за домовленістю між собою. Сторони можуть змінити тільки територіальну підсудність, зробивши відповідну вказівку на це у договорі. Угода сторін про зміну підсудності є для них обов'язковою. Однак, якщо під час розгляду справи буде встановлено, що визначена угодою підсудність суттєво порушує права однієї зі сторін або третіх осіб, суд повинен визнати таку угоду недійсною і застосувати правила підсудності, передбачені законом. Як виключення із загальних правил територіальної підсудності, для деяких категорій справ законом встановлена особлива підсудність (виключна). Стаття 130 ЦПК України визначає вичерпний перелік таких справ. Ця підсудність не може бути змінена за угодою сторін. Підсудність кількох пов'язаних між собою справ (ст. 131 ЦПК). Ознакою пов'язаності між собою цивільних справ є їх матеріально-правовий або процесуальний зв'язок - за предметом або підставами позову, участю одних і тих самих сторін, можливості зарахування зустрічних вимог. Якщо співвідповідачі проживають у різних місцях відносно відповідача, то такі позови підсудні за місцем проживання або знаходження одного з відповідачів. Якщо суддя визнає, що справа даному судові не підсудна, він повертає позивачеві його позовну заяву для подачі її до належного суду. Забороняється передавати справи до іншого суду, якщо почався розгляд їх по суті (за винятком випадків, передбачених ст. 133 ЦПК). Розгляд судом справи з порушенням правил підсудності сам по собі не є підставою для відміни рішення. Це пояснюється тим, що формальне дотримання судом правил підсудності після закінчення підготовки справи до розгляду і початку її судового розгляду по суті призведе до невиправданої тяганини і додаткових матеріальних витрат.
Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. - Х., 1992. 3. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 4. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998. 5. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. № 9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 11. Підсудність цивільних справ"
 1. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  підсудність. 3. Зміна підсудності у цивільному процесі України. 4. Порядок передачі справ з одного суду в інший у межах України. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Розкрити зміст підсудності - родової; - територіальної; - альтернативної; - договірної; - виключної. Визначити, якій судовій ланці підсудні справи: - спір між громадянином та районним судом з приводу відшкодування шкоди, завданої незаконними
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  підсудність; відсутність такого, що набрало законної сили, рішення суду, винесеного по спору між тими самими сторонами, про той самий предмет, з тих самих підстав або ухвали про прийняття відмови позивача від позову чи про затвердження мирової угоди; якщо в провадженні суду нема справи по спору між тими самими сторонами, про той самий предмет, з тих самих підстав; якщо між сторонами не
 5. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
  цивільним процесом у науці міжнародного приватного права розуміють сукупність питань процесуального характеру, пов'язаних із захистом прав іноземців та іноземних юридичних осіб у суді та господарському суді. Термін «міжна- родний цивільний процес» має умовний характер. Зазвичай до нього відносять такі питання: 1) визначення підсудності по справах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових
 6. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
  підсудність даної категорії справ. Задача 1 У грудні 1998 року Зворикін звернувся до суду з заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення районного суду від 10.05.1998 р. про поділ жилого будинку. Суд зобов'язав Зворикіна обладнати окремий вхід. Однак після постановлення рішення районний архітектор дав висновок про неможливість обладнати окремий вхід. Виходячи з цього
 7. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянства
  цивільного процесу. 2. Підсудність судам цивільних справ з іноземним елементом. 3. Визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Назвіть правила визначення підсудності справ за участю іноземних громадян. Визначте основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок вирішення в Україні цивільних справ з іноземним елементом. Назвіть особливості дієздатності та
 8. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  цивільну та мілітаризовану (воєнізовану) службу; в) цивільну (в органах законодавчої, виконавчої влади) та спе ціалізовану (військову, дипломатичну, митну, в правоохоронних орга нах та ін.). 25 Органи управління державною службою - це спеціальні державні органи або підрозділи державних органів, до компетенції яких відноситься забезпечення і розвиток системи державної служби. При цьому слід
 9. Тема 12. Адміністративний процес
  тематизоване, хоча таке завдання ставиться в Концепції реформи адміністративного права, зокрема, прийняття Адміністративно-процесуального кодексу, Адміністративно-процедурного (процеду-рального) кодексу. Поки що адміністративно-процесуальні норми знаходяться у різноманітних джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення
 10. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  тема органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. ,;| Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці. -ц В
© 2014-2022  ibib.ltd.ua