Головна
ГоловнаЕкономікаФінансове планування та прогнозування → 
« Попередня
Мельникова Г.З.. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове планування», 2009 - перейти до змісту підручника

Список використаної літератури


Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ - М.: ДИС, 1997.
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа - М.: Финансы и статистика, 1993.
Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства - К.: ЛИБІДЬ, 1998.
Білик М. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал "Економіст" - 1999. №1.
Бланк И.А. Основы финансового менеджмента - К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999.
Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту - К.: Молодь, 1994.
Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти - 1999. №18.
Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті - К.: ТОВ "БОРИСФЕН-М", 1996.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Список використаної літератури"
 1. Список використаної літератури
  1. Кемпбелл Р. Макконел,, Стенли Л. Брю - "Экономикс", 2т., М.: Республика, 1992 2. Самуэльсон П. - "Економіка", 2т., М.: Дело, 1991 3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. - "Основы менеджмента", М.: Дело, 1992 4. Краткий Экономический Словарь под. ред.. Ю.А.Белика, М., Издательство политической литературы, 1989 5. Пол Хейне - "Экономический образ мышления", М.: Дело,
 2. Список літератури
  - Конституція України - Закон про охорону навколишнього середовища; - " Земельний кодекс України" ; - "Кодекс України про надра" - "Про охорону навколишнього природного середовища"; - "Про тваринний світ" ; - "Про природнозаповідний фонд" ; - "Про охорону атмосферного повітря" ; - "Лісовий кодекс України" ; - " Водний кодекс України" ; - Костицький В «Екологічна криза і складові її
 3. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністративного права - це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного права, вміння і навиків працювати з літературою (спецільною і нормативно-правовими актами), самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції. Кращі курсові
 4. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбаченим навчальним планом вивчення курсу "Адміністративне право України". її виконують студенти третього курсу заочної і післядипломної форм навчання. Контрольна робота складається з трьох завдань: 1. Теоретичне завдання. Воно являє собою питання з адміністра тивного права, яке необхідно висвітлити обсягом не менше 15 друко ваних
 5. ЗМІСТ
  Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи Програма дисципліни «Цивільне процесуальне право» Методичні вказівки Плани семінарських занять і практичні завдання Словник основних термінів Поточний контроль знань студентів Програмні запитання з дисципліни Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право» Список рекомендованої
 6. ВСТУП
  Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм
 7. Література
  - Закон України "Про охорону навколишнього середовища" // Відомості Верховної Ради, 1994. - №41. - Закон України "Про тваринний світ" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002, N 14, ст.97. - Закон України про мисливське господарство та полювання // УВВР України. - 2000. - №1. - Дмитренко І.А. Екологічне право. - К.,
 8. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  Банки ретельно підходять до процедури відкриття поточного рахунку. Зміст процедури залежить від категорії клієнта - суб'єкт господарської діяльності або, фізична особа. Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи: заявку на відкриття поточного рахунку; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати
 9. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів і методів виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук. Управління персоналом - відносно молода наука. Хоча велика кількість її ідей і теорій виникли на початку XX ст. і навіть
 10. Список використаних джерел
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные отношения.- Ростов-на-Дону, 2001. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. - М., 1993. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М., 1991. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2001. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua