Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Облік операцій видаткових кас

П каси банку готівка видається за такими видатковими документами:
за грошовими чеками - юридичним особам, їхнім відокремленим підрозділам, а також підприємцям;
за заявою на видачу готівки - фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків, фізичним і юридичним
особам - переказ без відкриття рахунку з представленням за юридичною особою довіреності на уповноважену особу;
документом на отримання переказу готівкою, установленим відповідною платіжною системою;
за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями.
Для проведення видаткових операцій на початку операційного дня завідуючий касою видає в підзвіт касирам необхідну суму грошей під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
Грошові чеки та видаткові касові ордери клієнти банку подають операційному працівникові, який перевіряє документи, звіряє підписи, відбитки печатки зі зразками, а також перевіряє можливість здійснення операції за поточним рахунком.
Операційний працівник підписує документ і записує в касовий журнал суму видатку, номер документа, номер поточного рахунку та напрям використання. Після цього відрізає контрольну марку та передає її одержувачу коштів. Видатковий документ повторно перевіряється контролером і передається до каси.
Одержавши видатковий документ - грошовий чек, заяву на видачу готівки, видатковий касовий ордер, касир зобов'язаний:
перевірити наявність підписів службових осіб банку, які дають дозвіл на видачу грошей;
порівняти суму, проставлену на документі цифрами, із сумою, яка зазначена літерами;
перевірити наявність на документі розписки в одержанні грошей;
перевірити наявність даних паспорта (крім здійснення валютообмінних операцій);
викликати одержувача грошей за номером видаткового документа і запитати його про суму грошей, що видається;
звірити номер контрольної марки або талона в касу з номером на видатковому документі і наклеїти контрольну марку або талон відповідно до чека або ордера;
підготувати суму грошей, видати їх одержувачу і підписати видатковий документ.
Якщо клієнт одержує гроші за кількома видатковими документами з різних рахунків, касир видає їх за кожним документом окремо.
Наприкінці операційного дня касир звіряє суму прийнятих у підзвіт грошей із сумою видаткових документів та із залишком грошей, після чого складає довідку, звіряє з касовим операцій журналом операційного працівника і звітується перед завідувачем каси.
Залишок грошей і видаткові касові документи разом із довід-сою касира передаються завідувачу каси під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей). Перевіривши довідку, завідувач каси підписує її і підшиває в документи операційного дня.
Алгоритм роботи видаткових кас банків (схема якого відображена на рис. 2) передбачає такі етапи:
На початку операційного дня завідувач каси видає в підзвіт касирам необхідну суму грошей під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
Клієнт передає операційному працівникові банку грошовий чек.
Операційний працівник перевіряє відповідність заповнення документів і заносить дані в касовий журнал.
Операціоніст відрізає контрольну марку від грошового чека і передає її клієнту.

Рис. 2. Послідовність здійснення видаткових касових операцій

Контролер повторно перевіряє видатковий документ і передає в касу банку.
Отримавши видатковий документ, касир перевіряє наявність
підписів службових осіб банку, суму, зазначену цифрами та літерами, підпис про одержання грошей на документі, наявність даних паспорта і:
а) викликає одержувача коштів та запитує його про суму грошей, яка видається, звіряє номер контрольної марки з номером на видатковому документі і наклеює контрольну марку на чек;
б) підписує видатковий документ і видає відповідну суму готівки клієнтові.
Для поліпшення якості і прискорення касового обслуговування фізичних осіб комерційні банки впроваджують видачу готівки через банкомати, які виконують такі касові операції:
інформують клієнтів про стан їхніх рахунків;
видають готівку;
приймають готівку для перерахування на рахунок і для погашення зобов'язань, зокрема позик.
Час запуску банкомата має збігатися з початком роботи банку, якому належить сервер банкоматів. Банкомати можуть функціонувати цілодобово за умови забезпечення зберігання грошових коштів та наявності відповідного сертифіката.
Облік готівки в банкоматах банку здійснюється на рахунку № 1004 "Банкноти і монети в банкоматах".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Облік операцій видаткових кас"
 1. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.10.2004 № 495. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637. Інструкція про організацію перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
 2. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазинів і картках обліку прорахунків, виявлених стосовно торгових та інших підприємств і організацій. Ведеться також індивідуальний (за кожним касиром) облік виявлених надлишків чи недостач. 6. Синтетичний облік касових операцій банку. Облік найважливіших прибутково-видаткових касових операцій на бухгалтерських рахунках відображається за
 3. Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти
  обліку. Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб здійснюють: каси банку з оформленням прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб-нерезидентів; пункти обміну валюти з оформленням квитанцій про здійснення купівлі іноземної валюти для фізичних осіб-резидентів, а для
 4. Органiзацiя робочого місця касира
  обліку; належний внутрiшнiй контроль за касовими операціями; здавання надлишків готівки національно валюти до територіальних управлінь НБУ, передача готівки до інших банків на пiдставi укладених з ними договорів па купiвлю-продаж готівки; створення безпечних умов роботи з готівкою та й зберігання; задоволення потреб клiєнтiв у готiвцi; систематичний аналіз стану надходжень i видачі готівки в
 5. 45.Відкриття рахунків у банках України.
  облік органом державної податкової служби (далі - повідомлення) операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів. Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку. Видаткові операції за рахунком відокремленого підрозділу юридичної
 6. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  облікованих бланків суворої звітності і заміна їх іншими бланками; завищення списання на видаток матеріальних цінностей під виглядом втрат на природні збитки, відходи, псування та інші втрати; оприбуткування неодержаних товарів; складання фіктивних документів на списання малоцінних товарів на видаток; нестача матеріальних цінностей; встановлення підроблених підписів в актах на списання
 7. Тема 4. Облік касових операцій
  операцій
 8. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банків регламентується "Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим
 9. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банку керуються такими правилами. Правило перше. При класифікації витрат за елементами і цільовим призначенням розрізняють капітальні затрати і поточні витрати. Капітальні витрати виникають у процесі придбання, удосконалення та доведення основних засобів (необоротних активів) до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі витрати
 10. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигід, пов'язаних із збільшенням активів або із зменшенням зобов'язань, і таке зростання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua