Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

56. Висновок експерта як засіб доказування.


Відповідно до ст. 66 ЦПК під висновком експерта слід розуміти докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у їх результаті висновки та обгрунтовані відповіді на запитання, поставлені судом.
Експертиза здійснюється у визначеному процесуальному порядку з додержанням встановлених процесуальним законом правил і являє собою дослідження, виявлення і пізнання фактичних обставин, тобто науковий, дослідницький шлях до висновків про фактичні обставини у справі, наявність (відсутність) яких фіксується у висновках експертів. Підставою для проведення експертній є необхідність застосування спеціаль них знань у галузі науки, техніки чи ремесла. Під спеціальними знаннями, необхідними для призначення експертизи в цивільному процесі, розуміють такі, що перебувають за межами правових знань, загальновідомих уявлень, які випливають з досвіду людей, тобто якими володіє вузьке коло фахівців. На вирішення експертизи не повинні ставитись піплння права.
Необхідність проведення експертизи визначається з огляду на матеріали конкретної справи, однак для певних випадків законом встановлено обов'язок суду призначити експертизу. Наприклад, відповідно до ст. 145 ЦПК експертиза повинна бу-пі призначена, якщо заявлено відповідне клопотання обома сторонами спору, або хоча б однією у разі встановлення характеру та ступеня ушкодження здоров'я, психічного стану особи, віку особи, якщо про це немає відповідних документів і одержати їх неможливо.
В якості експерта може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу", і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів. Тобто, експертом с особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань (ст. 55 ЦПК).
Для забезпечення об'гктивності оцінки експерта експертизу пс може виконувані особа, щодо якої є підстави для її відводу, а також якщо:
вона перебувала або перебуває у службовій або іншій залеж ності від осіб, які беруть участь у справі;
з'ясування обставин, які мають значення для справи, вихо дить за межі сфери її спеціальних знань (сі. 22 ЦПК).
Особа, яку призначено експертом, зобов'язана з'явитися на виклик суду і дати правдивий письмовий висновок щодо поставлених запитань. Для цього експерт мас право знайомитися з матеріалами справи, брати участь у її розгляді судом, просити суд про надання додаткових матеріалів.
Згідно зі ст. 53 ЦПК експерт має право:
знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предме та дослідження;
заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріа лів і зразків;
викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з при воду яких йому не були поставлені питання;
бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження;
ставити питання особам, які беруть участь у справі, та свід кам;
користуватися іншими правами, встановленими Законом України "Про судову експертизу".
Експерт може відмовитися від дачі висновку, якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не мас необхідних знань, чи потребує залучення інших експертів (п. 6 ст. 53 ЦПК).
Експерт, який злісно ухиляється від явки до суду, або відмовляється без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, або дасть завідомо неправдивий висновок, несе відповідальність.
Експертами можна призначати кількох осіб у разі проведення комісійної чи комплексної експертизи. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності (ст. 148 ЦПК). Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку або декількох залежно від того, чи є розбіжності між експертами (ст. 149 ЦПК).
Експертиза може бути призначена за заявою осіб, які беруть участь у справі на стадіях підготовки справи до розгляду і під час її судового розгляду. Експертиза призначається ухвалою суду, в якій згідно зі ст. 143 ЦПК зазначаються:
підстави та строк для проведення експертизи;
з яких питань потрібні висновки експертів;
ім'я експерта або найменування експертної установи, екс пертам якої доручається проведення експертизи, об'єкти, які мають бути досліджені;
перелік матеріалів (об'єкти експертного дослідження, пред мети, документи, зразки для порівняльного дослідження і документи, шо стосуються предмета експертизи, а також інші матеріали, які мають значення для її проведення, що передаються для дослідження);
попередження про відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
При призначенні експертизи і визначенні кола питань, які належить поставити перед експертами, суддя або суд мають врахувати пропозиції сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. При визначенні об'єктів та матеріалів, шо підлягають направленню на експертизу, суд вирішує питання щодо відібрання відповідних зразків. У разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд, зважаючи на те, хто із цих осіб ухиляється, а також яке значения маг для них ця експертиза, може визнати факт, для з'ясування якого експертизу було призначено, або відмовити у його визнанні. Ст. 146 ЦІІК уможливлює застосування заходів процесуального примусу до відповідача у разі його ухилення від проведення судово-біологічної (судово-генетичної) експертизи у справах про визнання батьківства, материнства. Таким заходом є примусовий привід на проведення експертизи.
Суд може заслухати думку експерта щодо формулювання питання, яке потребує з'ясування, проінструктувати його про доручене завдання і, за ного клопотанням, дати відповідні роз'яснення щодо сформульованих питань. Про вчинення цих дій повідомляються особи, які беруть участь у справі і які мають право брати участь у їх вчиненні (ст. 144 ЦПК).
Експертиза проводиться в суді або поза судом, якщо це потрібно з огляду на характер досліджень або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до суду. Експерт дає у письмовій формі свій мотивований висновок, який приєднується до справи. Суд мас право за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи заііропонуваїи експерту дати усне пояснення свого висновку, яке заноситься до журналу судового засідання.
У висновку експерта мас бути зазначено:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "56. Висновок експерта як засіб доказування."
 1. Виклик до суду
  висновок експерта. Колгосп оскаржив це рішення суду. На які порушення закону необхідно посилатися в скарзі? Напишіть ухвалу апеляційного суду по цій справі. Задача 2 У завідувачки магазином Д. під час ревізії виявлено нестачу товарів, яка, за її поясненням, утворилася внаслідок крадіжки під час розвантаження. Позов торговельного відділу до Д. суд задовольнив частково, вказавши, що вона не мала
 2. § 3. Вчення про криміналістичну версію
  висновок від окремого до загального ґрунтується не на повному і всебічному аналізі необхідних причинних зв'язків, а слідчий доходить до висновку, базуючись на вивченні частини ознак. У практиці розслідування такі помилки трапляються при конструюванні версій, якщо в процесі аналізу слідчий не враховує певні чинники. Побудова версій дедуктивним шляхом передбачає як початковий момент загальні
 3. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  висновок про те, що знання способу розкрадання дає можливість вчасно виявити і припинити злочин, прийняти правильне рішення щодо порушення кримінальної справи, забезпечити якісне планування розслідування. У системі закономірних зв'язків елементів криміналістичної характеристики спосіб розкрадання часто посідає ключове місце як об'єкт встановлення і засіб з'ясування різних обставин злочину.
 4. § 5. Деякі прийоми інструментального дослідження слідів пам'яті, що використовуються в оперативно-розшуковій та слідчій практиці
  висновок про наявність і ступінь емоційної напруженості у мові (відповідях) джерела на емоціогенний подразник. Експертиза не визначає наявності сліду пам'яті, а лише дає об'єктивну інформацію про таку версію. 5. Використання інструментальних методик дослідження слідів пам'яті можливе тільки при вільному волевиявленні джерела взяти участь у слідчій дії, добровільно спілкуватись і відповідати на
 5. Докази класифікують
  висновок експерта. Загальним для різних груп особистих доказів є психічне сприйняття людиною і передача усно або письмово у мовній або в іншій формі відомостей, що мають значення для справи. Речові докази - це матеріальні об'єкти, які мають властивості, Що відображають обставини злочину у вигляді слідів зміни, походження тощо. Інформація, що міститься в матеріальних об'єктах, передається не у
 6. 1. ПОНЯТТЯ СЛІДЧИХ ДІЙ. ОСОБЛИВОСТІ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ
  висновок (ст. 384КК) та за відмову від виконання покладених на нього обов'язків(ст. 385 КК); для перекладача - за завідомо неправильний переклад (ст. 384КК) та за відмову від виконання покладених на нього обов'язків(ст. 385 КК); кримінально-процесуальні: для свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого за неявку для участі у слідчих діях - привід; адміністративно-правові - за злісне
 7. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  висновок (повістку у справах приватного обвинувачення), постанову прокурора про зміну обвинувачення; якщо ці документи не вручено (або вручено менше ніж за Здні до початку судового засідання), то суд вручає їх і відкладаєрозгляд справи на 3 дні (але якщо підсудний просить про розглядсправи без її відкладення, то суд може розпочати розгляд і занесвоєчасного вручення цих документів). 5. Оголошення
 8. 2. Засоби доказування
  висновок експерта, протоколи поліційних і слідчих
 9. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  висновок експерта буде визнано неповним або нечітким, а також тоді, коли у суду виникнуть нові запитання, для вирішення яких необхідно дослідити ті самі об'єкти або ті самі обставини. Підставою для проведення додаткової експертизи є ухвала суду. Провести її може той самий експерт, який робив першу експертизу, або інший експерт. Повторна експертиза призначається з метою усунення сумнівів у
 10. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  висновок технічної експертизи; - письмові пояснення свідків. Викласти вимоги, що пред'являються до висновків експертизи (експерта). Задача 1 Івахно звернулася до суду з позовом до Кирика про встановлення батьківства дитини, яка народилася від їхнього співжиття. До позовної заяви вона додала фотокартки дитини і відповідача, щоб довести схожість дитини із зображенням Кирика в юності. Для
© 2014-2021  ibib.ltd.ua