Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
. Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.3 SWOT-АНАЛІЗ У ФОРМУВАННІ МІСІЇ І ЦІЛЕЙ В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ


Безсумнівно значну роль у формуванні місії, цілей і завдань в галузі управління якістю грає стратегічне управління, а саме, застосування інструментів стратегічного управління у вирішенні проблем в галузі управління якістю. Стратегічне управління дозволяє об'єктивно оцінювати внутрішню і зовнішню середу організації та, як наслідок, розробляти ясні цілі і ставити чіткі завдання як у сфері управління якістю, так і в області стратегії розвитку організації в цілому.
Для того, щоб успішно виживати в довгостроковій перспективі, організація повинна вміти прогнозувати, які труднощі можуть виникнути на її шляху в майбутньому і які нові можливості можуть відкритися для неї. Тому застосування інструментів стратегічного управління дозволяє вивчити зовнішнє середовище, концентрує увагу на з'ясуванні, які загрози і які можливості таїть у собі зовнішнє середовище.
Щоб успішно справлятися з погрозами і дієво використовувати можливості, аж ніяк не достатньо тільки одного знання про них. Можна знати про загрозу, але не мати можливості протистояти їй і тим самим потерпіти поразку. Також можна знати про відкриваються нові можливості, але не об-Лада потенціалом для використання і, отже, не зуміти їх використовувати. Сили і слабкі сторони внутрішнього середовища організації в такій же мірі, як і загрози і можливості, визначають умови успішного існування організації. Тому стратегічне управління при аналізі внутрішнього середовища цікавить виявлення саме того, які сильні і слабкі сторони мають окремі складові організації і організація в цілому.
Резюмуючи вищесказане, можна зробити висновок, що аналіз середовища організації за допомогою застосування інструментів стратегічного управління дозволяє виявити загрози і можливості, які можуть виникнути у зовнішньому середовищі по відношенню до організації, а також сильні і слабкі сторони, якими володіє організація.
Для вирішення подібних завдань використовуються різні методи аналізу середовища організації, серед яких найбільший інтерес представляє SWOT-аналіз.
Вживаний для аналізу середовища метод SWOT (абревіатура складена з перших букв англійських слів: сила, слабкість, можливості і загрози) є визнаним і широко застосовуваним подхо-дом, що дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища. Застосовуючи метод SWOT, вдається встановити лінії зв'язку між сильними і слабкими сторонами, які притаманні організації, і зовнішніми погрозами і можливостями. Методологія SWOT припускає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей, а далі - встановлення ланцюжків зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.
Спочатку з урахуванням конкретної ситуації, в якій знаходиться організація, складаються перелік її слабких і сильних сторін, а також список загроз і можливостей. Для об'єктивного уявлення читачів вважаємо за доцільне представити приблизний короткий перелік сильних і слабких сторін, можливостей і загроз організації. Сильні сторони:
репутація солідної, надійної, фінансово-стійкої організації;
гнучкість реагування на зміни;
лідерство керівника;
концентрація зусиль на виробництві перспективної продукції;
диверсифікація виробництва;
наявність товарного портфеля (тобто «запасні» товари, до виробництва яких організація може звернутися у випадку падіння інтересу до виробленому в поточний момент товару);
високу якість товарів;
сучасне обладнання;
наявність висококваліфікованого та виконавчого персоналу;
інші партнерські зв'язки. Слабкі сторони:
низька якість продукції;
застаріле обладнання;
недостатній професіоналізм персоналу;
неміцні позиції на ринку;
нестача власного капіталу;
відсутність зв'язків у владних структурах;
відсутність товарного портфеля. Можливості:
прогнозування реально існуючих і додаткових потреб покупців;
висока купівельна спроможність населення;
освоєння нових ринків збуту;
наявність можливостей для використання інноваційних технологій і методів управління;
залучення додаткового капіталу;
слабкість конкурентів;
наявність ємною сировинної бази;
наявність ринку висококваліфікованої робочої сили. Загрози:
сильні конкуренти;
відсутність можливості підвищення якості товарів;
обмежена купівельна спроможність населення;
кризова або депресивна ситуація в економіці;
інфляція з мало прогнозованими темпами;
плинність кадрів;
нестабільні партнерські відносини;
відсутність постійного джерела сировини.
Після того, як складений конкретний список слабких і сильних сторін організації, а також загроз і можливостей, настає етап встановлення зв'язків між ними. Для встановлення цих зв'язків складається матриця SWOT, яка має вигляд, представлений на рис. 4.
Матриця призначена для формулювання на кожному її полі парних характеристик, які свідчать про фактичне становище організації.
Зліва виділяються два розділи (сильні сторони, слабкі сторони), в які відповідно вносяться всі виявлені на першому етапі аналізу сильні і слабкі сторони організації. У верхній частині матриці також виділяється два розділи (можливості і загрози), в які вносяться всі виявлені можливості і загрози. Можливості Загрози 1 ... 1 ...
2 ... 2 ... 3 ... 3 ... Сильні Поле сили і Поле сили і угро-сторони можливості (поле зи 1 ... № 1) (поле № 2) 2 ... 3 ... Слабкі Поле слабкості і Поле слабкості і сторони можливостей загроз 1 ... (Поле № 3) (поле № 4) 2 ... 3 ... Рис. 4 Матриця SWOT
На перетині розділів утворюються чотири поля: поле № 1 (сила і можливості); полі № 2 (сила і загрози); полі № 3 (слабкість і можливості); полі № 4 (слабкість і загрози). На кожному з даних полів дослідник повинен розглянути всі можливі парні комбінації і виділити ті, які слід врахувати при розробці стратегії поведінки організації і визначенні цілей в галузі управління якістю. Відносно тих пар, які були обрані з поля № 1, слід розробити стратегію з використання сильних сторін організації для того, щоб отримати віддачу від можливостей, які з'явилися у зовнішньому середовищі. Для тих пар, які опинилися на полі № 2, стратегія повинна бути побудована таким чином, щоб за рахунок можливостей, що з'явилися спробувати подолати наявні в організації слабкості. Якщо пара знаходиться на полі № 3, то стратегія повинна припускати використання сили організації для усунення загроз. Нарешті, для пар, що знаходяться на полі № 4, організація повинна виробити таку стратегію, яка дозволила б їй як позбутися від слабкості, так і спробувати запобігти навислу над нею загрозу.
При цьому слід пам'ятати про те, що можливості можуть досить легко перейти в категорію загроз: якщо організація не скористається такою можливістю, їй скористаються конкуренти. Таке ж розуміння характерно для загрози - при вмілому використанні вона перетворюється на можливість. Так, загроза витіснення організації
з ринку конкурентом може розглядатися організацією як можливість завоювання ринку (наприклад, на основі агресивного маркетингу).
Для успішного застосування методології SWOT-аналізу значним є не тільки виявлення можливостей і загроз, а й визначення їх важливості та значущості для організації.
Для оцінки можливостей застосовується метод позиціонування кожної конкретної можливості на матриці можливостей (рис. 5).
Дана матриця будується наступним чином: зверху відкладається ступінь впливу можливості на діяльність організації (сильний вплив, помірний вплив, малий вплив); зліва відкладається ймовірність того, що організація зможе скористатися можливістю (висока ймовірність, середня ймовірність , низька ймовірність). Отримані всередині матриці дев'ять полів можливостей мають різне значення для організації. Можливості, що потрапляють на поля № 1, 2, 3, мають велике значення для організації, і їх треба обов'язково використовувати. Можливості ж, які потрапляють на поля № 6, 8, 9, практично не заслуговують уваги організації. Відносно можливостей, що потрапили на решту поля, керівництво має ухвалити позитивне рішення про їх використання, якщо у ор-Вплив можливостей на організацію Сильний вплив Помірна-ве впливав-ня Малий вплив
Ймовірність використання ня
можливо-стей Висока імовірність Поле № 1 Поле № 2 Поле № 3 Середня імовірність Поле № 4 Поле № 5 Поле № 6 Низька імовірність Поле № 7 Поле № 8 Поле № 9 Рис. 5 Матриця можливостей Вплив загроз на організацію розрив-шітель-ве критичний-ське Сильне Незна-читель-ве Вероят
ність
реализ
ації
загроз Висока імовірність Поле № 1 Поле № 2 Поле № 3 Поле № 4 Середня імовірність Поле № 5 Поле № 6 Поле № 7 Поле № 8 Низька імовірність Поле № 9 Поле № 10 Поле № 11 Поле № 12 Рис. 6 Матриця загроз
Подібна матриця складається для оцінки загроз (рис. 6). Зверху відкладаються можливі наслідки для організації, до яких може призвести реалізація загрози (руйнування, критичний стан, важкий стан, «легкі удари»). Зліва відкладається ймовірність того, що загроза буде реалізована (висока ймовірність, середня ймовірність, низька ймовірність).
Ті загрози, які потрапляють на поля № 1, 2, 5, представляють дуже велику небезпеку для організації і вимагають негайного і обов'язкового усунення. Загрози, що потрапили на поля № 3, 6, 9, повинні знаходитися в полі зору вищого керівництва і бути усунені в першочерговому порядку. Що стосується погроз, що знаходяться на полях
№ 4, 7, 10, то тут потрібно уважний і відповідальний підхід до їх усунення.
Потрапили на поля № 8, 11, 12 загрози також не повинні випадати з поля зору керівництва організації. У цьому випадку необхідно здійснювати уважне відстеження їх розвитку, хоча при цьому не повинна ставитися завдання їх першорядного усунення.
Таким чином, зміст і призначення SWOT-аналізу - пошук конкурентних переваг організації, що дозволяють підвищити не лише якість продукції, але і конкурентоспроможність організації в цілому. Виявлені переваги дозволять сформулювати місію, визначити цільові орієнтири і обгрунтувати вибір стратегії розвитку організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3 SWOT-АНАЛІЗ У ФОРМУВАННІ МІСІЇ І ЦІЛЕЙ В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ "
 1. введення
  проаналізовані методи, підходи і принципи до управління якістю; вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі. У другому розділі «Основи формування системи менеджменту якості» розкрито основні поняття і принципи систем менеджменту якості, їх структура і зміст. Особливу увагу приділено SWOT-аналізу у формуванні місії і цілей в сфері якості,
 2. ГЛОСАРІЙ
  аналізу особистої діяльності (витрачених ресурсів і результатів, що досягаються), що дають інформацію для прийняття рішень . Може включати в себе коефіцієнти, графіки, правила обліку, і т.п. Аналітик роботи - співробітник, в обов'язки якого входить: вивчення та аналіз роботи; складання опису обов'язків і відповідальності, а також фізичних та інтелектуальних вимог до працівників; збір,
 3. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  аналізі декомпозіруется на підпроцеси, а завдання ме-неджменту - відлагодити взаємодії між підпроцесами для оптимізації всього процесу), а також має бути закладено постійне поліпшення якості. Основні завдання впровадження в діяльність освітньої організації системи менеджменту якості (СМЯ) полягають у тому, щоб за допомогою функціонування даної системи домогтися: створення
 4. Драма «розселянення»
  аналізувалася матеріально- технічна база сільського господарства (М.А. Вилцан), з'явилися перші монографічні дослідження з історії створення кваліфікованих сільськогосподарських кадрів (Ю.В. Арутюнян, Ю.С. Борисова), висвітлювалася діяльність двадцятип'ятитисячників (В.М. Селунская), діяльність сільських Рад в ході колективізації (Ю.С. Кукушкін), інтенсивно вивчався процес
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Аналізів. Валютний контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Метою валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Валютний контроль в Російській Федерації здійснюється органами валютного контролю та їх агентами. Органами валютного контролю в Російській Федерації є Центральний банк РФ, а також
 6. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
    аналіз результатів проведених заходів, вироблення наукових основ процесів реформування. Основою для роботи є контрольні цифри і стратегічні завдання, які встановлюються ГШ ЗС РФ. Конкретні директиви МО РФ з реформи повинні видаватися тільки після опрацювання їх науковим відділом округу, погодження та затвердження їх розробок у ГШ ЗС РФ. Аналогічні відділи доцільно створити
 7. § 7. Некомерційні організації
    формуванні майна та його використанні на суспільно корисні цілі. Втім, законодавець застерігає про те, що громадський фонд є однією з різновидів некомерційних фондів і діє в порядку, передбаченому ГК. Очевидно, громадський фонд не розглядається в якості самостійної організаційно-правової форми некомерційних організацій); - громадські установи
 8. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    аналізу та узагальнення отримати наукові знання про причини і формах правопорушень, переважно репресивної ролі правоохоронних органів і т.д. Соціологічний метод дозволив би встановити і виміряти роль соціальних факторів, їх вплив на державно-правовий розвиток суспільства. Тільки в 70-80-х роках становище з методологією юридичної науки дещо змінилося: були зроблені
 9. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
    аналіз буде даний нижче, при огляді теорій про сутність права. Тут же слід зазначити, що право вже на етапі свого виникнення виконує і функцію оформлення (забезпечення, обгрунтування) державного, класового насильства, примусу, набуваючи часом вельми довільні форми створення і здійснення. Безумовно, юридично оформляється функція насильства - така реальність правового буття.
 10. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    аналіз держави як політичної організації зрілого, сформованого класового суспільства. Таким чином, сучасна теорія держави розглядає два тісно взаємопов'язаних, протяжних в часі процесу в державній організації людства - процес походження держави і процес його існування, функціонування та розвитку. Раніше другий процес у вітчизняній теорії
© 2014-2021  ibib.ltd.ua