Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка , - перейти до змісту підручника

Принципи побудови системи юридичної освіти та фактори, що впливають на її розвиток

До наукових принципам побудови системи юридичної освіти відносять: *

гуманістичний характер освіти-визначає пріоритет загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я людини, вільного розвитку особистості. Виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, сім'ї;

- єдність федерального культурного та освітнього простору - захищає в системі освіти національної культури, регіональні культурні традиції та особливості в умовах багатонаціональної держави;

- загальнодоступність освіти - адаптивність його системи до рівнів і особливостей розвитку та підготовки учнів, вихованців;

- світський характер освіти - закріплює право на освіту в державних і муніципальних освітніх установах;

- свобода і плюралізм в освіті;

- демократичний, державно-громадський характер управління освітою - закріплює право на автономність освітніх учрежденій107.

На розвиток системи юридичної освіти впливає цілий ряд факторів, до основних з яких відносять:

- рівень розвитку суспільства, його соціальної сфери, економіки, науково-технічних основ виробництва;

- політику держави, інтереси і можливості різних верств суспільства;

- історичний досвід і національні особливості в галузі освіти, в тому числі і юридичного;

- педагогічні чинники, зумовлені відмінністю освітніх установ країни.

Сучасна система юридичної освіти та основні напрями її модернізації

Соціальне замовлення держави на підготовку юристів різних освітніх рівнів і вимоги, пропоновані суспільством до се-™ е юридичної освіти, зумовили поява протиріччі, властивих сьогодні даній системі. Як основні протиріч виступають:

- невідповідність між кількістю і якістю підготовки фахівців, що випускаються освітніми установами юридичного профілю;

- неузгодженість підсистем загального і юридичного професійної освіти, слабкість форм взаємодії;

- розбіжності системи юридичної освіти та системи діяльності держави, обумовлені станом суспільства, законності та правопорядку в ньому.

Наявність цих протиріч та інших відставань сучасної системи юридичної професійної освіти обумовлює необхідність його модернізації відповідно до загальної Концепції модернізації російської освіти на період до 2010 р. Основна мета модернізації полягає у підготовці кваліфікованих працівників відповідного рівня і профілю , конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, відповідальних, вільно володіють своєю професією і орієнтуються в суміжних областях діяльності, здатних до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності; задоволенню потреб кожної особистості в отриманні відповідного образованія108. Концепція передбачає:

- підвищення якості юридичної освіти за рахунок переатестації всіх освітніх програм у галузі права та менеджменту на основі збереження їх фундаментальності і разом з тим відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави;

- вирішення проблеми «кадрового голоду, обумовленого новими вимогами до рівня кваліфікації юридичних працівників, з одного боку, а з іншого - забезпечення випускникам гарантованого місця роботи за фахом;

- забезпечення випереджаючого розвитку початкової та середньої юридичної освіти у зв'язку з тим, що на сучасному етапі зростає потреба суспільства і держави у висококваліфікованих фахівцях початкової та середньої освітніх рівнів;

- зміцнення і модернізацію матеріально-технічної бази та інфраструктури освітніх установ, необхідність їх включення в глобальну мережу Інтернет та локальні інформаційні мережі, що забезпечить підвищення якості процесу навчання і рас ширення його можливостей;

- збільшення кількості та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів з урахуванням потреб системи початкової та середньої юридичної освіти і реорганізацію системи закладів підвищення кваліфікації працівників освіти не рідше ніж один раз на п'ять років; підвищення статусу педагогічного працівника;

- реорганізацію системи закладів підвищення кваліфікації працівників освіти всіх рівнів.

Створення ефективної системи підготовки, перепідготовки та атестації керівників органів управління освітою;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення освіти за рахунок якісного оновлення педагогічної науки, відродження практико-орієнтованих наукових шкіл і побудови нових моделей прикладних досліджень;

- вдосконалення законодавчого регулювання правових та економічних відносин у сфері професійного, у тому числі і юридичної, освіти шляхом розробки законодавчих актів, присвячених правовому регулюванню окремих областей освітньої діяльності; доопрацювання та введення в дію Кодексу Російської Федерації про освіту, заснованого на визнанні освітнього права як самостійної галузі юриспруденції з кодифікації наявного законодавства. Удосконалення законодавчої та нормативної правової бази має бути спрямоване також на розвиток державно-громадського характеру управління всією системою освіти;

- оновлення та апробацію змісту юридичної освіти в державних освітніх стандартах і вдосконалення механізмів контролю за його якістю. Розробку та впровадження ефективних механізмів управління інноваційними проектами, що передбачають реалізацію нових моделей в освіті;

- реформування системи управління професійним юридичною освітою в цілях підвищення ефективності діяльності установ початкової та середньої професійної освіти з чітким поділом їх підпорядкування на два рівня (федеральний і регіональний) і можливістю передачі частини повноважень на муніципальний рівень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи побудови системи юридичної освіти та фактори, що впливають на її розвиток "
 1. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  принциповим державним питань. Він має всю повноту влади. Влада монарха верховна і суверенна (незалежна). Це означає, що навіть при розподілі повноважень, сфер управління між різними державними органами монарх може взяти до свого розгляду будь-яке питання, якщо він вважатиме його гідним своєї уваги. Він - вища влада в державі. Як правило, його владу
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  принципове положення, що відноситься до предмету теорії права. На попередньому етапі вітчизняної юридичної науки, коли стверджувалося, що марксизмом-ленінізмом пізнані закони суспільного розвитку, в тому числі і в юридичній області (наприклад, класово-регулятивна природа права, обов'язкову наявність державного апарату, здатного примусити до виконання права, «відмирання» права і тому
 3. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  принцип в сільськогосподарських комунах 20-х років (у трудовій діяльності, розподілі за потреби) призвели до краху цього напрямку колективного господарювання. Зміст права може бути чітко визначено за принципом «заборонено все, що не дозволено». Такий зміст характерно для норм, що діють у сфері управління, визначає відносини «влада-підпорядкування», властиві
 4. ГЛОСАРІЙ
  принцип, згідно з яким співвідношення роботи та відпочинку має будуватися так, щоб до кінця природного періоду (день, тиждень, рік) досягався нормальний рівень працездатності. Це можливо в тому випадку, коли за підвищеним витратою сил («авральною» роботою, тощо) слід адекватне зниження навантаження і відпочинок. Недотримання принципу бездефіцитності веде до накопичення довготривалої
 5. Спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи
  принципах, на основі яких рекомендується будувати практику правовоспітанія. 1. Принцип поступовості. Задачу зміцнення законності та правопорядку не можна вирішувати, плентаючись в хвості у подій, включаючись в роботу тільки після скоєння злочинів. Якщо упреждающе не заповнювати духовний вакуум соціально здоровим змістом, він швидше всього заповниться стихійно тим, з чим потім доведеться
 6. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  принципу становості, за суд присяжних, за введення в Росії почав самоврядування , але, одночасно з цим, Катков був проти будь-якого обмеження самодержавства. Будучи прихильником реформ, палко відстоював їх поступовість, збереження «корінних основ» (самодержавства і поміщицького землеволодіння), борючись зі «Свистун» з радикальних видань. Вимоги жорстокого придушення повстання у Польщі
 7. Явище організованої злочинності.
  принципової відмінності, очевидно, дозволить інакше поглянути і на проблему співвідношення вітчизняної економічної та організованої злочинності, детермінації їх розвитку та становлення, поєднання економічної та кримінальної складової організованої злочинності, визначення пріоритетності двох тенденцій - «економізації» організованої злочинності та підвищення рівня організованості самої
 8. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  принципах і цифрах реформ, які Міністерство оборони розробляє і погоджує. Для розробки проектів нормативних актів в округах необхідно створити ефективний апарат реформ (науковий відділ з реформи), який повинен бути економічним, оперативним, компетентним і об'єктивним, який зможе залучити до роботи величезну масу фахівців округу, багатьох військовослужбовців, цивільні структури,
 9. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  принципово нові, зокрема укрупнення, типи і форми держав? Поява Європейського співтовариства, нова роль ООН, утворення СНД свідчать, що такі самоорганізуються сінергестіческіе процеси в історії державності почалися і мають осмислюватися також в рамках теорії держави. У попередньому розділі - про форму держави - ми вже приділили увагу деяким з цих проблем.
 10. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  принципу історизму, не тільки для реалізації пізнавальних, прикладних та прогностичних функцій теорії держави, але і з позицій сучасного політичного стану російського суспільства. Нікуди не піти від того факту, що і зараз багато громадських діячів, політичні об'єднання, незважаючи на великі зміни, які зазнало Радянська держава, незважаючи на його багато в чому дуже
 11. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  принцип незалежності суддів. Це фіксується у формулі: «Судді незалежні і підкоряються лише закону». У даному контексті поняття закон вживається в широкому сенсі, як синонім права, як захист від втручання інших гілок влади в судову діяльність, перш за все, «від телефонного права» . Крім того, цією формулою затверджується принцип законності в судовій діяльності. Однак у п. 1
 12. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
  принципи і норми міжнародного права. І тут вже нормативність права набуває абсолютно нову і дуже позитивну оцінку - як система стабільного, а не взаімоістребітельного існування людства. Для такої нормативної життєдіяльності, звичайно ж, потрібні й адекватні примусові заходи. Їх пошук йде і в спробах економічних та інших санкцій, встановлюваних проти порушників
 13. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  принципів і норм міжнародного права, які включені (імплантовані) у відповідну систему права. В цілому ці два блоки в системі права відповідають один одному . Але окремі норми цих двох блоків можуть виявитися і про-тіворечівимі, перебувати в колізії, тоді виникає питання про те, якою нормою слід віддавати перевагу. Відповідь однозначна: якщо імплантація відбулася в установленому
 14. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  принципи, законодавчу ініціативу, а також притаманні усім суспільствам характерні риси законодавчого процесу. Теоретично мету право вдається сформулювати досить просто. Це - обгрунтування і вдосконалення законодавства, його оновлення, зміна. Однак при цьому треба враховувати , що визначення конкретних цілей правотворчості, прийняття тих чи інших конкретних законів і
 15. Глава двадцята. правосвідомості та правової культури
  принципом соціалістичної правової системи. Ідеологічна структура правосвідомості створюється підчас штучно . Так, аргументи проти приватної власності на землю її противники черпають і понині з уявлень про общинної форми селянської життєдіяльності на Русі, про прихильність до неї російського селянства. При цьому ігнорується успішний досвід столипінської реформи, непівський досвід,
 16. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
    принципом «крові» (походження від батьків - громадян держави) або за принципом «території» (місцем народження). Воно може в деяких випадках виникати і при виконанні юридичних процедур прийому до громадянства, припинятися - в про-цедур виходу з громадянства. Громадянство - це предмет науки державного (конститу-ційного) права. Теорія права виділяє і вивчає в цій сфері лише
© 2014-2022  ibib.ltd.ua