Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Процес педагогічного дослідження

Педагогічне дослідження носить розгорнутий і дослідницький характер, в ході якого передбачається:

- вивчення пріоритетною проблематики досліджень, вибір і обгрунтування теми, розробка задуму і робочого плану наукової праці;

- поглиблене вивчення джерел інформації з теми, документації і практичного досвіду, визначення на цій основі об'єкта і предмета дослідження , його цілей і завдань, побудова робочої гіпотези, розробка методики та організації дослідницького пошуку;

- вивчення реального стану педагогічної практики з предмету дослідження, збір фактичного матеріалу до необхідного обсягу;

- теоретичний аналіз, систематизація фактичного матеріалу, формування висновків і узагальнень, висунення практичних рекомендацій;

- дослідно-експериментальна перевірка позитивності нових теоретичних висновків і практичних рекомендацій;

- літературне оформлення результатів дослідження відповідно до вимог державного стандарту;

- впровадження результатів дослідження в масову, повсякденну практику.

На кожному етапі дослідження застосовуються відповідні методи в співвідношенні, визначеному як оптимальне, найбільш ефективне. Для якісного здійснення етапів необхідна достатня ступінь підготовленості педагога як дослідника. Першорядну значимість має розвиненість його науково-педагогічного мислення та вміння:

- спостерігати факти, аналізувати і синтезувати дані спостережень, пояснювати їх, відокремлюючи істотне від несуттєвого, головне від неголовного, першорядне від другорядного;

- організовувати і проводити педагогічний експеримент;

- здійснювати активний пошук на всіх етапах гносеологічного циклу (чинники - модель - гіпотеза - слідства - дослідно-експериментальна перевірка наслідків);

- будувати на основі дослідно-експериментальних даних теоретичну модель, знаходити зв'язок між кількісними і якісними сторонами явищ, визначати кореляцію між ними, робити правомірні висновки, встановлювати межі застосовності;

- застосовувати загальнонаукові ідеї та принципи дослідження педагогічної діяльності;

- здійснювати прогностичну і випереджальну функцію дослідження;

- розглядати педагогічні явища і процеси у взаємозв'язку, розкривати сутність і протиріччя, знаходити нові шляхи їх вирішення;

- володіти критеріями ефективності процесу формування особистості, визначати його результативність, застосовувати сучасну технологію педагогічної діяльності.

Багато що залежить також від рівня розвитку особистісних, професійно-етичних якостей дослідника, його наукової сумлінності, принциповості, ділового спілкування з людьми, вимогливості до самого себе, дбайливого ставлення до праць дослідників попередніх років, тактовності та уважності до людей, що піддаються дослідним процедурам. Не менш важливі упередженість до педагогічної праці, захопленість творчістю, одержимість в науці, готовність і вміння робити чорнову роботу, дотримуватися етичних норм в боротьбі думок, захищати свої погляди і знахідки, наполегливість, терпіння і витримка в пошуках істини.

Розвинений інтелект, широкий загальний кругозір, психолого-педагогічну майстерність і культура, володіння сучасними методами педагогічного дослідження в істотній мірі зумовлюють успіх у діяльності дослідника.

Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів

1. Розкажіть, що вивчає педагогічна наука (її об'єкт і предмет).

2. Назвіть основні поняття педагогіки і дайте їм коротку характеристику.

3. Які основні функції педагогіки?

4. Чим може допомогти педагогіка людям, суспільству і які її завдання?

5. Розкажіть про виникнення і розвитку педагогіки в європейських країнах і США.

6. Що ви можете сказати про історію розвитку педагогічної думки в

Росії до революції 1917 р.?

7. Якою була педагогіка в радянський час?

8. Які основні напрямки сучасної зарубіжної педагогічної думки?

9. У чому особливості розвитку педагогіки вищої школи?

10. Спробуйте намалювати на аркуші паперу систему педагогічних наук.

11. З якими науками взаємопов'язана педагогіка?

12. Назвіть основні методи педагогічного дослідження та охарактеризуйте їх.

Бібліографічний список

Амонашвілі Ш.

А. Роздуми про гуманної педагогіки. - М., 1995.

Бюлетень Міносвіти. - 2002. - № 8.

Вища освіта в Росії: Нарис історії до 1917 р. / За ред. В.Г. Кінелва. - М., 1995.

Гершунский Б.С. Філософія освіти для XXI століття. У пошуках прак-тіко-орієнтованих освітніх концепцій. - М., 1998.

Журавльов В.І. Педагогіка в системі наук про людину. - М., 1990.

Журінская А.Н. Педагогіка: історія педагогічних ідей: Учеб. посібник. - М., 2000.

Закон Російської Федерації «Про освіту». - М., 1997.

Закон Російської Федерації «Про вищу і післявузівську професійну освіту». - М., 1996.

Історія педагогіки та освіти / Под ред. А.І. Піскунова. - 2-е вид. - М., 2001.

Конституція Російський Федерації. - М., 1993.

Національна доктрина освіти в Російській Федерації. - М., 2001.

Педагогіка: Учеб. посібник / За ред. П.І. Пидкасистого. - М., 1995.

Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс: Підручник: У 2 кн. - М., 2001.

Харламов І.Ф. Педагогіка. - М., 1990.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Процес педагогічного дослідження "
 1. Поняття вікової неосудності.
  Процеси сприйняття, уваги, пам'яті, мислення. Стосовно до розвитку сприйняття і уваги йдеться про здатність адекватно відображати суттєві зв'язки і відносини предметів і явищ зовнішнього світу в межах, необхідних для орієнтації в зміст і наслідки дій, значущих для кримінального закону. Причому вирішальним для законодавця є можливість адекватного сприйняття не Призначення експертизи при вирішенні питання про віковий осудності.
 2. Процесі розслідування справи. Як показало вивчення в 9% справ вони були відсутні, а в 68% випадків містили суто формальні відомості про кількість закінчених класів. Якщо підліток переводився із загальноосвітньої школи в допоміжну або в школу для дітей із затримкою психічного розвитку - то бажано витребувати відповідні матеріали з психолого-медико-педагогічної комісії,
  Вибір виду експертизи.
 3. Процеси і стани, властивості особистості, особливості психічного розвитку. Само відставання в психічному розвитку не є психічним розладом і виходить за межі компетенції експерта-психіатра. Відхилення в психічному розвитку, не досягають рівня психічного розладу, вплив цих відхилень на поведінку особистості є предметом психології. Отже, для вирішення
  ДОДАТОК
 4. процесі дослідження витягує годинник і з "важливим" видом дивиться на них. Виражені прояви ситуаційної тривоги, в перші хвилини тримається напружено, скуто. Поступово стає більш доступним, охоче, в довірчому ключі, розповідає про себе. Мова випробуваного стилістично своєрідна, що проявляється у вживанні запозичених "дорослих" суджень поряд з використанням виразів і
  1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 5. процеси, що протікають в освітніх організаціях будь-якого масштабу і виду, ототожнюються з керованими динамічними процесами, котрі підпорядковуються загальним закономірностям. При цьому самі освітньої організації розглядаються в загальному випадку як адаптивні системи оцінки та управління якістю освіти зі зворотним зв'язком і з усіма системологічного атрибутами, властивими функціональним
  1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
 6. процес, соціально-економічні реалії висунули нові вимоги до якості вищої освіти. Міжнародні взаємини показали, що кваліфікаційні документи російських вузів відрізняються від прийнятих у розвинених країнах. Відрізняється номенклатура спеціальностей випускників вузів, інший зміст навчального матеріалу, розрізняється роль кафедри в процесі навчання. Багато закордонних підручники,
  список літератури
 7. процесів виконання коригувальних та попереджувальних дій і процесу постійного поліпшення в системі менеджменту якості Тамбовського державного технічного університету / / Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції: Програма, матеріали школи-семінару молодих вчених (вересень 2003) / ТДТУ. Тамбов, 2003. С. 225 - 227. Злобін Е.В., Пономарьов С.В.,
  § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х р.
 8. процес відновлення народного господарства. Уже в серпні 1943 р. в умовах початку масового вигнання загарбників з радянської землі було прийнято постанову РНК СРСР ЦК ВКП (б) про відновлення економіки районів, постраждалих від війни й окупації. До кінця 1945 р. було відновлено 7500 великих промислових підприємств. Відновлення народного господарства проходило в складних умовах. Війна
  1. Моделювання ітеративного навчання: завдання і проблеми
 9. процес і результат придбання індивідуального досвіду "(Короткий психологічний словник, М.: ІПЛ, 1985. С. 201). Ми будемо докладно розглядати лише один з видів навчання, а саме итеративное научение (iterative від лат. iterativus - повторюваний) - багаторазове повторення навченою системою (живий або неживий - технічної або кібернетичної) дій, проб, спроб і т.д. для досягнення
  1.1. Поняття ІТ і їх класифікація
 10. процес навчання нерозривно пов'язаний з різними процесами передачі інформації. Якщо йти за визначенням В.М. Глушкова [4], що інформаційні технології - це процеси, пов'язані з переробкою інформації, то можна зробити висновок, що у навчанні інформаційні технології використовувалися завжди. Саме поняття технологія відображає спрямованість прикладних досліджень на радикальне
  1.2. Психолого-педагогічні основи використання ІТ в навчанні
 11. процесі навчання . Потенціал комп'ютера як основного засобу реалізації ІТ дозволяє більш повно використовувати можливості зорових і слухових аналізаторів. Це, в свою чергу, впливає насамперед на початковий етап процесу засвоєння знань - відчуття і сприйняття. Сигнали, що сприймаються органами почуттів, далі піддаються логічній обробці і потрапляють в сферу абстрактного
  3. Радянська література в області зарубіжного конституційного (державного) права
 12. процесах і тенденціях розвитку державного права зазначеної групи країн. У цей же період здійснено видання в російській перекладі конституцій та іншого законодавства «народно-демократичних» держав. В юридичних вузах і на юридичних факультетах почалося викладання особливої навчальної дисципліни - державного права країн народної демократії окремо від державного права
  процессах и тенденциях развития государственного права указанной группы стран. В этот же период осуществлено издание в русском переводе конституций и другого законодательства «народно-демократических» государств. В юридических вузах и на юридических факультетах началось преподавание особой учебной дисциплины - государственного права стран народной демократии отдельно от государственного права
© 2014-2022  ibib.ltd.ua