Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ , держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.1. Поняття ІТ і їх класифікація

У психологічній і педагогічній літературі (Н.В. Апатова, В.П. Беспалько, І.Я. Лернер, Є.І. Машбиц, Н.Ф. Тализіна, BC Швирьов та ін.) неодноразово підкреслюється, що процес навчання нерозривно пов'язаний з різними процесами передачі інформації . Якщо йти за визначенням В.М. Глушкова [4], що інформаційні технології - це процеси, пов'язані з переробкою інформації, то можна зробити висновок, що у навчанні інформаційні технології використовувалися завжди. Саме поняття технологія відображає спрямованість прикладних досліджень на радикальне вдосконалення людської діяльності , підвищення її результативності щодо гарантії целедостижения, інтенсивності, инструментальности, технічної озброєності.
Поняття технологія широко використовується в сфері матеріального виробництва. В енциклопедичної та спеціальній літературі містяться різні визначення даного поняття. Енциклопедичний словник визначає технологію як «сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, здійснюваних у процесі виробництва продукції» [12, с. 1338]. Методи технології підібрані не випадково, і всі вони направлені на досягнення єдиної мети - отримання конкретної продукції. Ключовою ланкою технології в будь-якій сфері діяльності (матеріальної чи соціальної) є детальне визначення кінцевого результату і точне його досягнення. Сукупність і послідовність методів перетворення вихідного продукту являють собою певний спосіб виробництва. Таким чином, технологія - це певний спосіб виробництва продукції з заданими параметрами , що використовує сукупність засобів виробництва під керуванням людини.
Як можна помітити, технологія пов'язана з певною діяльністю і може бути реалізована тільки в результаті цієї діяль-
ності. Засоби виробництва грають в технології домінуючу роль і несуть основне навантаження при отриманні продукту. Отже, освоєння технології пов'язано, з одного боку, з вивченням засобів, а з іншого - з оволодінням цілеспрямованою діяльністю з даними засобами. Причому знання можливостей використовуваних засобів дозволяє оптимізувати діяльність в рамках технології .
Метою ІТ є виробництво інформації для її аналізу людиною і прийняття на його основі рішення з виконання якого-небудь дії. В рамках цього посібника під інформаційною технологією будемо розуміти сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища (інформаційного продукту) [6].
У сфері освіти поняття інформаційна технологія найбільш часто стало використовуватися з моменту масового впровадження персональних комп'ютерів у загальноосвітню школу (кінець 80-х рр.. минулого століття).
Технологія роботи з графічною інформацією

Технології числових розрахунківТехнології зберігання, пошуку і сортування даних
Технологія роботи з текстовою інформацією
Мережеві інформаційні технології
Медіа технології
Рис. 1. Класифікація інформаційних технологій
Існують різні класифікації ІТ. Розглянемо клас-сіфікація ІТ, широко використовувану в освітній сфері (рис. 1).
У педагогічній та спеціальній літературі наводяться різні класифікації засобів ІТ, але всіма авторами виділяються апаратні і програмні засоби виробництва інформації. До апаратних засобів ІТ відносять електронно-обчислювальні машини (ЕОМ), персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ), пристрої введення - виведення інформації , засоби зв'язку на локальному та глобальному рівнях, засоби архівного зберігання великих обсягів інформації та інше периферійне устаткування сучасних ЕОМ. Програмні засоби ІТ являють собою індивідуальні або взаємопов'язані програмні продукти для певного типу комп'ютера, до них відносять системи штучного інтелекту, системи машинної графіки, текстові процесори (редактори), табличні процесори (електронні таблиці), системи управління базами даних, експертні системи, операційні системи, мови програмування, пакети прикладних програм і т. д.
Склад програмних засобів конкретної ІТ залежить від архітектури комп'ютера і змінюється відповідно з прогресом у сфері розробки програмного забезпечення. Нині найбільш доступними і широко вживаними в навчанні програмними засобами ІТ є продукти корпорації Microsoft ®. Відповідність даних програмних засобів конкретним ІТ представлено в таблиці 1.
Таблиця 1 № п / п ІТ Надані можливості Програмні продукти і 2 3 4 1 Технологія роботи з текстовою інформацією Обробка текстової та графічної інформації, автоматизація процесів информацион-но-методичного забезпечення, візуалізація інформації MS Word, MS Publisher 2 Технологія роботи з графічною інформацією Обробка графічної інформації, автоматизація процесів інформаційно-методичних-кого забезпечення, візуалізація інформації Painfflrash, Paint
Закінчення таблиці 1
1 2 3 4 березня Технології чи-числових розрахунків Обробка числової інформації, створення математичних моделей, автоматизація процесів обчислювальної діяль-ності та обробки результатів експерименту, автоматизація процесів информацион-но-методичного забезпечення, організаційного управління навчальною діяльністю і контролю за результатами засвоєння MS Excel 4 Технології хра-нения, пошуку і сортування дан- вих Архівне зберігання великих обсягів інформації (текстової, числової, графічної, аудіо і відео) з можливістю її передачі, створення Інформаційним моделей, автоматизація процесів інформаційно-пошукової діяльності, ав-томатізація процесів інфор-маційно-методичного забезпечення, організаційного управління навчальною діяльністю і контролю за результатами засвоєння MS Access 5 Мережеві інфор-маціонние тих-нології Легкий доступ до центрального банку даних, цілеспрямований пошук інформації (текстової, числової, графічної, аудіо і відео), передача ін-формації та обмін повідомленнями MS Internet
Explorer, MS Outlook Express, MS Mail, MS Publisher 6 Мультимедіа-технології Одночасна робота з різнорідною інформацією (текстової, графічної, аудіо, відео), автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, комп'ютерна візуалізація інформації про об'єкти або явища MS Power-Point
.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "1.1. Поняття ІТ і їх класифікація"
 1. 1. Поняття та принципи державної служби2. Поняття і класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98г ., № 2Закон "Про держ. службі у Воронезькій області" від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. № 19-20 мартаЗакон "Про муніципальної службі в Злодій. області" від 15 квітня 96г.
  класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98р., № 2Закон
 2. Поняття і класифікація доказів
  поняття , що включає в себе два тісно взаємозалежних елементи: фактичні дані як зміст доказів і засоби доказування як процесуальна форма їх використання. Фактичні дані, або відомості про факти (інформація про факти), відтворюють факти реальної дійсності, є їх відображенням. Наявність змісту доказів у вигляді відомостей про факти характерно для
 3. ЗМІСТ
  класифікація принципів арбітражного процесуального права 34 судоустройственних принципи арбітражного процесуального права 35 судочинного принципи арбітражного процесуального права 41 Глава 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 1. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів 50 Поняття підвідомчості, її види 51 Підвідомчість справ
 4. Тема 3. ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  класифікація принципів арбітражного процес-суального права. судоустройственних принципи, їх характеристика. судопроізводственних принципи, їх характеристика. Література Авдюков М.Г. Принцип законнності в цивільному судочинстві. М., 1970. Завидів В. АПК РФ: основні ідеї і принципи / / Відомості Верховної Ради. 1996. № 3 . Рехтер В. Проблеми реалізації принципу змагальності в арбітражному
 5. Тема 5. УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представництва, повноваження представника. Література «Про документи, що підтверджують повноваження прокурора на участь у засіданні
 6. 1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
  Процесуальна діяльність суб'єктів арбітражного процесу відбувається в рамках арбітражного процесуального відносини, що виникає по кожній справі, підвідомчому ар-арбітражного суду. Суб'єкти арбітражного процесуального права поділяються на чотири групи: 1) арбітражні суди як органи, що вирішують спори; 2) особи, що у справі, що захищають свої або чужі права і законні інтереси і
 7. Тема 7. ДОКАЗИ
  класифікація доказів. Предмет доводячи-ня. Относимость, допустимість доказів, подання та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення. Окремі види доказів. Література Амосов С. Тягар доказування в арбітражному
 8. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  поняття судового доказування. В основі першої з них лежить судження про судовому доведенні як способі пізнання фактичних обставин справи. Так , на думку К.С. Юдельсон, під судовим доказуванням слід розуміти «діяльність суб'єктів процесу з встановленню за допомогою вказаних законом процесуальних засобів і способів об'єктивної істинності наявності або відсутності фактів, необхідних
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ПО ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 10. 32. Поняття і класифікація принципів права.
  Принципи права - об'єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язування), які пред'являються до учасників суспільних відносин з метою гармонійного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів. Принципи є підставою права, укладені в його змісті, виступають як орієнтирів у формуванні права, відбивають сутність права і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua